Nieuwjaar-gepeinzen. J lourdes V! De Economische Toestand Davidsfonds - Ninove Landbouwers vergeet niet Internationaal Eucharistisch Congres Dublin ond=Merr:in ïd,r'H,r'„retvocrd M V T-f2 Zesde Jaar ftr 2 '>r,ls Per nummer 30 cintirmen ftfnove 10 Januari Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Weekblad H. WVSTIRMAiN-LiMAitlS BELANGRIJK. MIDDENSTANDSBELANGEN Landbouwbelangen de (XT. S. snDlGrUaLNe""YOrk m" ■)i X ;'c: rrrrz PeBtcheckrekening(R Liiysterman,^i862F54) E~l" KAIS,TO'',*l NINOVE Handelsregist^ Aalst n- 1093 Abonnementsprijs 3 maander. fr. 4,00 6 maanden 7;oo 1 jaar 13,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Een bladje van 'n almanak scheuren dat is nu een zoo alle- daagsch werk dat men er niet de minste aandacht aan schenkt ten zij om het veitelseltje te lezen dat achter op het papiertje gedrukt staat. Zoo is 't niet wanneer men den omslag van t blowje scheurt om aan te kondigen dat een nieuwjaar is ingetreden, 't Zij men gezellig samenzit rond het kaartspel en een warm glas wijn en een heildronk doet, in familie, als de klok twaalf slaat, 't zij men, vroeg te bed en vroeg eruit, bij dageraad zijn fa milie opwacht om geluk te wen- schen, men voelt wat aan, als 't I eerste bladje wordt ontsluierd van den nieuwen kalender. Allo, we beginnen op 'n nieuwen kerf Het moge ons goed gaan Zalig en gelukkig nieuwjaar Bij familie, vrienden en kennis sen gaan de menschen op bezoek, en t is handdrukkenomhelzen en gelukwenschen. Iedereen is op z'n paaschbest, iedereen is stralend van geluk. Geluk daar zit het Omdat alle menschen zich op die dag met anderen bekommeren, omdat gllen op die dag aan ande ren goed willen, omdat allen zich op die dag in hun beste kleed zet ten, daarom kennen die menschen op die dag een greintje geluk. Dat was mijn eerste peinzen op nieuwjaardag. YVaarom toch het B beste kleed van ons karakter niet een jaar lang uitpakken, waarom I met een jaar lang gelukwenschen aan anderen en goed willen In 't oude jaar liep dat dikwijls mis!.... Uit! weg ermee! Leve het nieuwe jaar Goed willen, het middel om tot geluk te komen Wat werd er nog niet geschreven eu gepreekt over goed willen en geluk Wellicht millioenen boeken en schriften handelen over niets anders. Maar 't en deert niet We mogen daar nog meer op terug komen. Een engelsch schrijver die buitenge woon goed de menschelijkheid kent, schreef daaiomtrent deze treffende woorden Gelukkig zijndat is niet lijdzaam, de armen gekruist, het geluk ontvangen dat is maar een kleinzielig genieten neen wc hebben armen en boenen en verstand en gevoelens gekregen om handelend te zijn. Handelen telt veruit het meest om oprecht geluk te winnen. Dienstvaardigheid, dat is han delen om goed te-willen. Wat past het niet, dat kristen menschen de dienstvaardigheid beoefenen, vol gens een goddelijk voorbeeld en met een goddelijk doeleinde. Heb. ben we daar wel ooit aan gedacht dat kristen menschen de°dienst- vaardigheid als een plicht moeten aanzien. Van hoog tot laag, ieder volgens zijn vermogens hebben we den kristelijken, der. socialen plicht dienstvaardig te staan. Met den aanvang van dit jaar, dat, zooals de Dendcrklok er ver leden week aan herinnerde, een jaar is van kiesstrijd mag het wel nuttig zijn daarop te wijzen. Dienstvaardigheid om de goede geveelens bij vrienden en kennis sen op te wekken. Dienstvaardigheid om de wan kelenden tot overtuiging te bren gen en afgevallene lot wairheid Dienstvaardigheid om de ka tholieke pers in al hare uitingen te steunen en dit krachtig middel vcor propaganda op te beuren door medewerking, door versprei- ding, Dienstvaardigheid in de gilden maatschappijen, vereer.igingen' met de le.ders en de besturen té hefpen, te steunen, niet af te bre ken, Dienstvaardigheid aan den dag leggen dat is opbouwen en wat moeten we anders bedoelen ineen kiesstrijd dan opbouwen Er zijn genoeg ruiten gebroken sinds den oorlog. Rond den éénen katholie- ken standaard die op de massa van zijn strijders torenhoog moet ijzen dat zal het ware betoom «I" ^an knstene dienstvaardig heid, det zal de opbouwende daad zijn van 't gezegende jaar 1 <>32. Dat waren mijn tweede gepein zen van Nieuwjaardag, 2e werden een aroom.... een droom zoo schoon Oh mocht hij verwezenlijkt. Tektokap. In een vorig artikel deelden wij de zienswijze mede van een paar vermaarde economisten uit den vieemde en uit ons eigen land, over den economischen toestand! Als vervolg willen wij nog de meening aanstippen van ML. Dupriez en M. F. Baudhuin, bei den hoogleeraars te Leuven De nieuwste financieele ge beurtenissen, zegt Prof. Dupriez, door dat zij de daling der prijzen en de vermindering der voort - brengst in de har.d werken, bren gen in het economisch organisme sommige spanningen teweeg die gewoonlijk het begin zijn eener herneming. Deze spanningen zijn thans aanzienlijk en men mag redelijker wijze verhopen, dat zij hun uitwerksel zullen uitoefenen zoodra nieuwe financieele verwik kelingen niet meer dreigend zullen zijn. ons land zelf aangaat meent M. Dupriez dat de verlenging van eenen diepen depressiestaat zijn reden van bestaan vindt, in de internationale omgeving. Inder daad, de kwantitatieve teekens van den toestand, dewelke minder nauw met den vreemde in ver band staan dan de prijzen, wijzen «Hen op eenen ernstigen weer stand aan eene verzwaring der crisis. Volgens Prof. Baudhuin, zit de wereldeconomie niet in de klem. Het komt er vooral «p aan. de voortbrengst te wijzigen, te verzaken ?an de fabricatie van wa ren met begrensde markt, en een evenwicht te zoeken, tusschen de verschillende takken der voort brengst. Natuurlijk, indien men den afzet kende van de verschillen de takken der voortbrengst, dan zouden de crisissen en hunne ge volgen kunnen vermeden worden maar M. Baudhuin twijfelt er sterk aao, dat men ooit daartoe zou kunnen komen. Er bestaat echter geen reden om te overdrijven. In dien de crisis ernstig is op financi eel gebiei, indien zij zwaardrukt op industrieel en commercieel gebied, toch is zij zeer houdbaar en min der hevig dan de vorige, uit oogpunt van nare gevolgen. 't Is de rationalisatie,'t is het machinis- me, t is de arbeidsvrijheid die weer te berde zullen komen. Morgen zal de we reld zijn weg naar een steeds toenemen- den voorspoed hernemen. Men moet ervan overtuigd zijn. dat het huidig economisch s n°g bekwaam is de menschheid met reuzenschreden te doen vooruitgaan, op de baan van den welstand. Voor het oogen- bl;k echter, laat de taak zich samenvatten in de oplossing de financieele vraagstukken In üuitschland vooral ligt het hoofdpunt van den toestand. Duitschland en zijne schuldeischers zullen ten slotte tot een ak koord geraken, omdat er anders toch niets aan te doen is en omdat beide partijen er belang bij hebben. In voorkomend geval zouden zekere gunstige faktoren hun rol unnen spelen, zooals de seizoenherne- mmg in den loop van het eerste half jaar van 1932deze herneming zou de virgerknip kunnen zijn waarop de thans in wankelbaar staande ondernemingen wachten, om aan den gang te gaan. Met hei gezag, hetwelk de grondige kennis der feiten en der economische leer- stelsels hem bezorgt, brengt Prof. Baud- hum er ons toe te erkennen, dat het gevaar thans meer ligt in de gemoederen dan in de economische moeilijkheden. De crisis eerst> voortkwam uit technische fakto ren heeft zich meer om meer ontwikkeld terwijl zij het gebied van het krediet be- I rei if te is zij psychologisch geworden. 1 Dat zijn de meeningen van enkele eco nomische experten aangaande het verloop der crisis. y Allen zijn akkoord om te verklaren dat wy het grootste deel der economische moeilijkheden reeds achter den ru^ heb ben. Dn ware het niet dat de financieele crisis ons thans nog kwelt, wij zouden in LM-, voor eene werkelijke herneming der «aken staan. In dit opzicht, leven wij dus nog immer in de onzekerheid. En in deze gesteltheid zullen wij blijven zoolang de milliard mark bankkredieten niet zuilen geconsolideerd zijn onder een vorm die met hunne economische bestemming over eenkomt laarvan hangt ons lot at' in 1932. Ondanks alles valt er echter niet te wanhopen, 't Is de eerste maal niet dat de n er6 een cnsis doormaakt. Steeds heb ben de menschen hun moeilij«heden over wonnen teikemale kwatn het er maar op aan hunnen goeden wil, hun zelfvertrou wen en hun taaiheid daartoe te toonen. Albert Cooreman. I deel der wet van 29 Maart 1929 kredïïT) i wordt behouden. technische dienst voor den Midden stand blijft ter beschikking der belangheb benden voor raadgeving in zake aankoop en installatie van machines. Sekretariaat. ^"et, S,ekre,tfariaat. ingericht door den Katholieken Middenstandsbond, in haar Io- blJ Victor De Feyter, Statiestraat is open alle Zondagen voormiddag van 11 tot 12 uur. Al de leden mogen er zich wen den tot het bekomen van alle noodige in lichtingen welke hun aanbelangen. Katholiek Jeugd verbond. Het jaar 1931 eindigde met een goede daad voor het katholiek leven van onze stad en van het kanton. Op Zondag Decemoer gingen een vijftiental jongelin gen over tot de stichting van een katho liek Jeugdverbond. Nieuw leven 't Was broodnoodig dat er eindelijk begonnen werd met een jeugdbeweging. Een speciale dank daar om aan de éne katholieke groepen die de noodwendigheid begrepen en hunnen steun verleenden. De bedoeling van het Jeugdverbond is, natuurlijk, uitbreiding te nemen. Enkele longe.mgen werden slechts tot de eerste vergaderingen uitgenoodigd om de leef- J baarheid van het Jeugdverbond te toetsen j n. gelukkig, vast te stellen. De stichting bestond dan ook alleen hierin het optee- j kenen van de troetredingen, een voorloo- pi„e bespreking van statuten,een kijk over i de werking en het vaststellen van een 1 r.atum ™or een alg.meene vergade ring. Deze gaat door op Zaal ONS HUIS Donderdag 21 Januari 1932 om 7,50 uur, De bekende Tooneelspelers Louis Oo Vriend* en foldi Sorel spelen de hoofdrollen in het prach tig stuk nieuw volksdrama in 3 bedrijven van L. De Vriendt en W. Putman Het succes van het tooneelseizoen 1951-32. Nog nooit in Ninove te zien geweest. Zaterdag 16 Januari 1932, te 8 uur 's avonds, zeer stipt, in Keizer Pensioenkas. De personen geboren in de maand Januari storten heden hunne bijdrage op het Middenstandssecietariaat, gevestigd Jorishof, Statiestraat, T/3. Katholieke Jongelingen. ALLEN zijt gij tot die vergadering uit genoodigd, allen die minstens 18 jaar oud «Jt. Ook deze die geen IS jaar oud zijn maar hoogere- of daarmee gelijkgestelde studieen doen. Allen die katholiek voe- en en het katholiek leven willen mee maken worden verwacht en zu len van narte welkom gezegd worden. Wij doen ons best om iedereen per soonlijk uitte noodigen, maar vele adres sen kunnen ons ontsnappen. Wij sturen daarom een oproep bij middel van De l enderklok aan dewelke daarvoor ook dank zij gezegd. W ïl dezen oproep beantwoorden en zijt op post 1 16 Januari te 8 uur 's avonds. Wij beginnen op het gestelde uur. Geen oude slenter meer Het Jeugdverbond. Katholieke Middenstandsbond van Ninove. Lidgeld 1932. De leden welke het verkiezen kunnen hunne bijdrage voor 1932, beloopende tot lU.oO frank, storten in ons lokaal St.- Jortshofalwaar de lidkaart ter hunner beschikking ligt. De staatstoelage bij den aankoop van mekanieken voorloopig afge schaft. Dm de noodige besparingen op de staatsuitgaven over het jaar 1932 te doen zag de heer Minister van Landbouw zich verplicht de toelage van 5 0/0, met ma ximum van 100 frank, verleend aan am bachtslieden en Hein-nijveraars welke zich machines aanschaffen, voorloopie te schorsen. v 5 Zoodra de begrootingsmiddelen het toe- aten zal deze toelage heringevoerd wor den en, zoo mogelijk, verhoogd. De bewijzen van aankoop voor de uit betaling der beloofde toelagen gedurende het jaar 1931, moeten ten laatste op 3i Maart 1932 ingezonden zijn. Van met maximum an 400 frank, verleend aan de ambachts lieden die gebruik maken van het voor- Kan men dit'ia" bij uitzonderng, depotaac/be- esting weglaten. Over eenigen tij^ hebben wij een onzer vrienuen bezocht die een groote hoeve in de streek van Kortrijk bezit. Ons gesprek begon natuurlijk over de crisis en name. lijk over het vraagstuk der bemesting on der de huidige omstandigheden. Onze vriend was vooreerst van gedacht dit jaar geen potasch te gebruiken omdat, zegde hij, zijne gronden sedeit een tien- tal jaren eene genoegzame potaschbemes ting hadden bekomen. Hij was van mee- nmg dat. aangezien de slechte tijden die wij beleven men spaarzaam moet zijn en dat hij zonder groot nadeel voor hem een JaY,7deP°!aschbemes;ing hon weg'atén WlJ hebben geantwoord dat verleden jaar menige landbouwers uit het Walen land dezelfde valsche beredeneering heb ben gedaan en dat zij nu hebben onder vonden dat het gebrek aan potasch de op- brengsten zeer verminderd heeft. Overigens bewijzen de statistieken dat men dit seizoen in het Walenland meer potasch gebruikt dan verleden jaar. Men kan wetenschappelijk bewijzen dat het na delig is de potaschbemesting weg te laten zelfs in gronden aan dewelke tot nu toe de potasch regelmatig werd toegediend. Inaerdaad, men weet dat het opuemines- vermogen van een grond, ten minste ge deeltelijk met potasch verzadigd moet zijn reTatl devJor^P^ten opneemba! ïaar n a k°ne' BliJft dus een aar zonder versche potaschbemesting men gevaar dat de grond onvoldoen de hoeveelheden potasch voor de planten ment' t' .'St d'e gronden aan dewelke De ZJft 06 regelmat'g Potasch gegeven heeft, en waarvan dus een gedeelte van het opnemingsvermogen verzadigd is zal een middelmatige nieuwe potaschbemesting hare volle werking kunnen uitoefenen pp?2 grooto,uders hadden daar reedseen JLrtï aiS ZIJ zeeden> dat mest beter werkt in gronden waar oude kracht in zit dan in uitgehongerde bedems. Inderdaad, voor wat bij voorbeeld pot- aangaat, moet een verarmde grond eerst eene zekere .hoeveelheid van dit ele ment voor z:ch zelf bekomen, alveren. hij oveHafeVOOr n0rmale Pla^envoeding 5nr!v enStuaJnde-theori'' na grondige ba- spreking, had mijn Westvlaamsche vriend volkomen overtuigd, dat hij dit jaar zij» land zooals vroeger met opneembare pot asch voorzien moet. Dat gij er belang bij hebt uwe potasch. mesten voor den 15 januari te koopen. strWH Vro*ger Potaschmesten uitge strooid worden, hoe beter hunne werking. Juni 1932 In de laatste weken kwam er nog meer bepaald n.euw» omlrent de reuScK van üSS V"° E"charis,isch Congre. •t-. Lm. Card. Dou^gherty aartsbi. schop van Philadelphia hif, fa,e„ J.tn dat hij met de S.S. Lapland zal aankom™ aa" he^h°°fd van zijn afvaardiging De Bisdommen iSavannah. Charleston ®u 'ne Mobile hebben hun deeU neming samengebracht onder directie van de American express Company. Zij ver- van I KmT";3?, 8-08'0" ond« '«idins Boston óp id jL'i n>«Uens.'s!'uncastS van de Cunard line *-«ncastri« Heylen zal la„gs Oostende-Dover "èS' ken op Zondag ,9 Jmi> 5,m!nV,^;edk, A 1 -s mmmm

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1