T Ten bate van onze Missiën. Gestort ten voordeele der Missie van Pater De Cooman KLOKKEKLANKEN. CACHETTEN TOBY STAD EN OMLIGGENDE Herstellingswerken Van Volxem Voor de Huismoeders Kerk der H. Theresia Brusselstraat, Ninove. Migraines, Hoofdpijn Zenuwpijnep, Tandpijn en Koortsen Apotheek De Ruyver NINOVE NINO VE. I Denderhaulem Meerbeke Oullre Gemeente Den der winde ke expert-werktuigkundige. Sbeenuueg naar* Aalst, 26 NINOVE. Tel. 116 Orde der Goddelijke diensten Zondag 10 Januari 6 1|2 uur, Gelezene mis. 7 112 uur, mis voor Mme Alfons Goos- sens-Neckebrouck en overleden zoon. 9 1|2 uur, Hoogmis. Maandag, 6 J|2 uur, mis ter eere der H. Theresia om eene bijz. intentie. Dinsdag, 6 1[2 uur, mis voor Mr Anselmus Van Cutsem. Woensdag, 0 lj'2 uur, mis voor E. H. Pastoor Pes semier. Donderdag, 7 1|2 uur, mis ter eere van O.L.Vr. en H. Coleta. Kerkgangmis. Vrijdag, ft 1|2 uur, mis ter eere der H. Theresia. Zaterdag, 6 lj2 uur, mis ter eere van O. L. Vr. van Bijstand uit dankbaarheid, 's Avonds 7 lj2 uur, Lof bedevaart der Bonden van het H. Hart. Deze laatste deelneming zal schitterend zijn en juist gelijk in Carthago, en verle den jaar nog in Rijssel zullen de heerlijke bondsvlaggen in Ierland gaan getuigen van het diep geloof onze bevolking. Het uitgebreid prospectus van deze be devaart kan bekomen worden op het Sekretariaat der Bonden van het H. Hart lö Korte Schipstraat telefoon 1 loö De daling van het pond heeft ook groote vermindering gebracht bij het bedrag der inschrijving. Inschrijvingslijst ten voordeele der Mis5iën van Pater Alfred De Cooman. Onze stadsgenoot Eerwaarde Pater Alfred De Cooman. sedert 35 jaar in China verblijvende is door zijne overheid naar Cambod- ge in Indo-China gezonden, eene uitgestreke caoutchouc planterij. Hij moet er het werkvolk bedie nen. De barakkement waar de werk lieden gelegerd zijn liggen van 10 tot 20 kilometer van elkaar ver wijderd. Voor die bediening kan hij onmogelijk een draagbaar- uataar missen die omtrent 3000 fr kost. Er zijn 14 barakkementen zon der eene kapel Daarom wordt er aan zijne stadsgenooten en omliggende ge vraagd eene milde en helpende hand toe te steken ten einde die noodige som te verzamelen. De goedhartige personen kun nen hunne milde inschrijvingen naar het bureel van het blad zen den ofwel op postcheckrekening N- 8204 E. en A. De Cooman, Gasthuisstraat, Geeraardsbergem Tweede lijst Overdracht Fr. 240 M. Van de Parre, Lier 20 P. Van de Vliet 20 Naamloos, Naamloos '-0M Naamloos uit Geeraardsbergen 100 E. H. Vanden Steen, Ninove 50 Naamloos M Samen Fr. 660 Minister Van Isacker naar Kongo Bij de inhuldiging der nieuwe lucht- vaartlijn Brussel Kongo, in den loop van 1932 za! M. Van Isacker, minister van Verkeerswezen, samen met zijn hran- schen Collega, de eerste reis meemaken. Handleiding der Bonden van het H. Hart. Deel III. Gewestelijk Congres van Berchem 1931 Verslagboek. 18 x 14 cm., 158 bladzijden Algemeen Sekretariaat der Bonden van het H. Hart, 16 Korte Schipstraat, Mechelen. Prijs 8 trank. Het schoone van dit keurig uitgegeven verslagboek is dat het klaar en duidelijk, met aangepaste middelen, het vraagstuk bespreekt van het apostolaat in de steden, met de toestanden van dezen tijd en met het oog op de Katholieke Aktie. Het boek bespreekt de taak van de Priesters, wier werking Z. Em. Kard. Van Roey zelf kwam aanmoedigen en de wer king van de Bonden bij den hoogeren stand, in de volksparochies, bij de jeugd, in de streek rondom de 6tad. De Bonden van het H. Hart zijn eeist en best gebaat met de hier geboden hulp. We zien hier hoe kan gestreefd worden naar verdieping van geestelijk leven, voor al bij de leiders, de ijveraars. Warm aanbevolen. Dit boek bev.it het- geen we noodig hebben in onzen tijd. TEGEN neemt de Te koop in de Doodeliik Arbeidsongeluk. In de Nieuwstraat, te Brussel, is men bezig met het optrekken van een groot ge bouw. Woensdag namiddag is er daar een doodelijk cngeluk gebeurd. Bij middel van een katrol werd een bak met beton omhooggehaald toen plotseling een der kabels brak en de zware last op twee der werklieden die op etn stelling stonden neerplofte. Het zijn genaaijide Detrocht Pierre. 51 jaar oud, schrijnwerker te Koekelberg. en Verle Kamiel, 20 jaar oud. Beiden werden onmiddellijk onder den bak uitgehaald, Pierre Detrocht werd met ingedrukte borst kas naar het Ste-Elisabethgasthuis overge bracht, waar hij bij zijne aankomst over leed. Verle werd ter plaatse verzorgd. Het parket, dcor de po'icie op de hoog- te gebracht is ter plaats een onderzoek komen instellen. Bootje omgekanteld Woensdag avond rond 6 uren, spele vaarden vier jongelingen op de Wille- broeksche vaart, in de richting van Vil voorde. Nabij den Narly werd het bootje door een geweldigen windslag omgeslagen en de vier opvarenden werden in het wa ter geslingerd. Men snelde de slachtoffers ter hulp, waarvan slechts twee kor.aen ge red worden. De twee anderen verdronken. De vier jongelirgen waren leden van de Koninklijke Uuiversitaire Sport Club. De verdronkenen zijn: Alexander Thou- manoff. studeererd voor ingenieur, gebo ren in Rusland in 190o en wonende in de P'ranklinstraat, te Brussel, en Marcel Lemmens, geboren te Huizingen in 191", student te Brussel, wonende bij zijne ou ders aan de Biezenweide te Halle. De geredden zijn Jan Pepersack, wo nende Anatole Fiancestraat, teSchaerbeek en A. Theyskens, wonende Nieuwe Laan, te Etterbeek. De hevige rukwind verraste de jonge lingen dicht bij de aanlegplaats van hun ne club. M. Perreaux, policieoffier te Ne- der-over-Heeinbetk, verwittigd zijnde, spoedde zich ter plaats, en bevool peilin gen, deze bleven vi uchteloos. De opzoe kingen werden Donderdag morgen her nomen, doch ten 9 uur waren de twee lijken nog niet teruggevonden en zelfs het gezonken bootje niet. Later in den voormiddag neeft men het gezonken booitje kunnen terugvinden en uit het water haien. Doodelijk ongeluk. Woensdag avor.d is te Verviers een doodelijk ongeluk gebeurd. De Tljarige Jean Serp, wonende rue de Stembert, wilde nabij zijne woning de straat over steken, juist op het oogenblik dat een autokamion aangesnord kwam. De ouder ling werd verrast en omgereden. Hij werd met zulk geweld ten gronde geslin gerd, dat hij de schedel gebroken werd. De ongelukkige w erd in zijne woning ge dragen en ontving er de eerste zorgen, waarna hij raar eene küeniek overgebracht werd. Daar is het arme slachtoffer overle den. Het parket heeft een onderzoek inge- steld. Bij de Belgen in Amerika De Belg Jcles Coucquyt, gevestigd te Denoit, is aldaar op vreeselijke wijze aan zijn einde gekomen. Hij was aan den ar beid bij de Vrcom Carthago Co, aan de lading van een zware truck die 's ander daags moest wegrijden. Toen hij het hek ken wilde sluiten reed het voertuig plots achteruit. Coucquyt werd tegen een plat form geduwd en de borstkas verpletterd. Men droeg den ongelukkige naar net gast huis, waar hij eenige stor den later stierf. Het slachtoffer was gehuwd en vader van vier kinderen. VOLKSVERHEFFING Steenweg op Edingtn Zaterdag 9, Zondag 10, Maandag 11 Januari, telkens om 7 lp2 's avonds. Doublfpatti en Paiachon werden tot la ter uitgesteld om plaats te maken voor LATEHEKA SANGLANTE Theka's Gruwelen Machtig drama in 7 deelen uit de bol- chewistische omwenteling. DIAVOLO DE STAALKON1NG Comedie in 5 deelen. Moeders. Wilt gij blozende en levendige kinderen geeft hun Ener Siroop of SarcogJnbine beiden zijn opgemaakt met verdikt ossen bloed en uiterst aangenaam van sinaak. Zij geven kracht en gezondheid, zullen u vele ziekten sparen en toelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. Eenig depot APOTHEEK Jos. De fiuyver, Beverstraat, Ninove, Rood Kruis van Belgie Af deeling Ninove. Het bestuur heeft de eer en het genoe gen de leden uit te noodigen den FEEST AVOND bij te willen wonen welke het hun kosteloos aanbiedt ter gelegenheid van het houden der jaarlijksche algemeene vergadering der afdeelirg. Deze avondstond zal plaats grijpen in de Feestzaal Victor Standaert. Geeraads- bergschestraat, op Dinsdag 12 Januari a. S. om 7,30 ure 's avonds. Een buitengewoon programma zal uit gevoerd worden met de welwillende mede werking van Mejujfer Ghislatne Sche r- litick, voordraagster; M. Edmond Crtns, violist; M. Willem Pauwelsfluitist M. Karei Kieckens, voordrager. Als slot het afrollen van de prachfilm De Heilige Sluier {Duurt anderhalf uur) Ook niet-leden worden toegelaten mits zich den avond van het feest al» lid aan te melden (jaarlijksche bijdrag 5 fr. Kcstelooze raadplegingen. De zitdagen van Mr Adolf Rutten in Den Keiz r, te Ninove, zijn voorloopig geschorst. Van heden af zal hij des Zon dags, ra de Hoogmis, en den Dijnsdag, van 9 tot 12 uur. iedereen ontvangen op het kasteel Oude Gracht te Meerbeke Statie. Pachtrechten Op Dinsdag 12 Januari a. s. zal in de Verhoorzaal van het Vredegerecht, te Ni nove, om 14 uur, de Jaarlijksche Verga- derirg plaats hebben Het barema der af tredende pachtersrechten voor het jaar 1931 zal vastgesteld worden door de hee- ren afgevaardigden van den Belgischen Boerenbond in overleg met den heer Vre derechter. Op de zelfde zitting zal de heer Van Lauwe, dokter in de rechten, praktische wenken geven over de nieuwe pensioen wet en over de wet der gezinsvergoedin gen. Alle belangstellenden worden uitgenoo- digd. MARKTPRIJZEN van 5 Jan Boter per kilo Eieren Aardappelen Viggens Konijnen her.ren Kiekens Duiven fr. 21,00 0.95 0,05 200-250 25,00 17,00 13,00 0,00 Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer LIEVENS, Burchtstraat Scoutsnieuw Op Zondag 10 Januari 1S32 te 6 uren s'ipt wordt in de Feestzaal der Sint-Joris- straat een Gezellig en Luisterrijk Fa miliefeest gegeven waarvan de opbrengst uitsluitend za! ten goede komen aan de Vrije Katholieke scholen der Stad. Muziek - Zang - Klucht en Declamatie zullen elkaar afwisselen. Bakschieting. Op Zondag 31 Januari 1932, Groote I BAKSCHIETING naar 3 vette konij nen en geldprijzen, bij Louis Van Bossuyt Steenweg raar Aalst, 33 Koekelbergy. Inschrijving van af 6 tot 7 uren stipt, om onmiddeiijk daarna te beginnen. Bakschieting Op Zondag 24 Januari 1932, Groote BAKSCHIETING naar geldprijzen 50 fr. Vooruit bij jaak Timmermans, Pamelstraat, 143. Inschrijving van af 6 tot 7 uren stipt, om onmiddeiijk daarna te beginnen. Eerlijke daad De genaamde Jules Violen, had ene kleine som geld naar de bank gehaald en wanneer hij in zijne woning was bestatig- de hij dat hij zijn geldbeugtl verloren had. j Adolf De Mets, ook van Ninove was de gelukkige vinder en heeft zich gehaast, de geldbeugel met gansch de som er in, aan den eigenaar terug te schenken. Moge deze eerlijke daad aar. velen tot voorbeeld strekken. Auto-ongeluk Theo Wachtelaar, ongehuwd, reed vcor rekening van M De Schepper, greothan- delasr in koloniale waren, naar Grooten- berge met zakken bloem. Ter bestemming gekomen begon de lossing. Door een ver keerde beweging reed de auto achteruit en kwam terecl t op den voet van Wachtelaer d e gepletterd weid. Naar het hospitaal van Ninove gevoerd, heeft het slachtoffer een heelkundige bewerking moeten on dergaan. Bakschieting Op Zondag 10 Januari 1932 groote bakschieting bij J.I3. Aiiaens, in den Halt naar 2 schoone kottieserviezen. Inschrijving van 6 uren. Tramongeluk Verleden Zondag avond kwam de 20 jarige Geeroms, van Meerbeke, uit de herberg van P. Hemmerijckx, gelegen op den Brusselschen steenweg, te Meerbeke, en daar er een auto in aantocht was bleef hij op het tramspoor wachten tot deze voorbij was, maar verblind zijnde door de groote lichten van den auto en niets hoo- rende door zijn getromp, had hij niet be merkt dat ook een tram uit tegenoverge stelde richting in aantocht was, en zoo werd hij door dezen laatste aangereden en men moest hem van onder het logge rijtuig halen. Hij was gekneusd over gansch het lichaam. Dokter Lievens, van Ninove, in aller- haast ontboden, was spoedig ter plaats, en diende het slachtoffer de noodige zor gen toe, waarna het per auto naar eene kliniek van Aalst is vervoerd. De gendarmerie heeft het gebruikelijk oi.derzoek geopend. Inbrekers gestoord De fruithandelaar Frans Van Laethem was verleden Zaterdag nacht, als na ir gewoonte, met zijn auto geladen met fruit, naar de markt van Brussel vertrok ken. Pas zijn woning verlaten hebbende, hoorde de vrouw ten verdacht gerucht in de achterkeuken op een oogwenk was zij uit haar bed en door het venster bemerkte zij dat er dieven aan het werk wartn. On middeiijk wekte zij den gast, die in huis vernacht deze wapende zich met een jachtgeweer en trok er moedig op los. Ds inbrekers hadden het gevaar bijtijds gezien en sloegen op de vlucht achttr- volgd door den knecht, die zijn geweer op hen afvuurde, doch zonder iemand te treffen. De politie heeft een streng onderzoek geopend en denkt op het spoor der dieven te zijn. Bolling Zondag 17 Januari 1932 groote Mon- Sterbolling naar 3 dikke kalkoenen en geldprijzen gegeven door de Maatschappij De Lustige Bolders t ter herberg van EMIEL CUPPENS. (Tramstatie) Inschrijving van 4 tot 5 uur stipt. Mosselkermis. Zondag 24 Jar.uari 1932, groote jaarlijk sche loting raar kalkoenen, Konijnen, enz bij Jozef De Quick, Pouckstatie, alsook mosselkernvs en prachtig orkest. Waarom zijn de koffies van het huis De Roeck-Nuttinck Latrndelstraat Id. (Telefoon 502, de btste. Omdat deze koffies uit de fijnste soorten gekozen zijn welke in Belgie ingevoerd worden. Door het huis zelf, met de meeste zorg, snel en volkomen pdampvrij, dus op de hoogst mo- fj derne wijze, gebrand worden, en daarbij aan prijzen buiten alle concurentie afgeleverd worden. Bolling Op Zondag 17 Januari 1932 groote jaar lijksche monster HOEK BOLLING naar 1 vette Gans, 5 Konijnen en 5 Hanen 2 kg. Sauc ssen en verders geldprijzen ge- gevtn door de Maatschappij De Lustige Bolderster herberg van Omer De Schrij ver. Molenhoek. Inschrijving vanaf Zondag 10 Januari, om op den 17 Januari van 7 1/2 ure stipt kunnen te beginnen. OJENBARE AANBESTEDING van aan de onderwijzerswoning van 't centrum op Maandag 25 Januari 11134 om 10 ure voormiddag in het gemeente huis. Het bestek bedraagt de som van 21987,38 franken. Aanbiedingen, bij aanbevolen brief te zenden aan den heer Burgemeester vóór 23 Januari, postbestelling. Plans en lastenboek liggen ter inzage der belanghebbenden alle werkdagen in het gemeentesecretariaat. OP BEVEL De SecretarisDe Burgemeester 0. Van Ongeval P. De Witte Een Automobiel voor niets. I it aanbod hangt geensziens van den uitslag van een wedstrijd af. Vaar da kansen uiterst gering en bij gevolg bijna begoochelend zijn. Schrijft ons om alle aanvullende inlich- lingen te bekomen. Want Gij kunt de gelukkige bezitter worden. Van een NIEUWE FORD die volgens Uwe noodwendigheden zal zijn Het sierlijke, moderne en gemak- olijke rijtuig dat U zelf zult gekozen hebben, of de kaïnion die aan uwen dienst voor het vervoei van 560 kg. - 1500 kg. 2000 kg. of 3000 kg. zal beantwoorden. Vele personen hebben zeer dikwijls eene werkelijke noodwendigheid aan een automobiel. Zij stelFn er slechts den aankoop van uit voor tijdelijke private redenen. Hoe meer spoed gij er zult bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten <ennen met aanduidiging van het ge- wenschte model, hoe meer gij uwe per soonlijke kansen zult vergrooten. officieelen verdeeler De Bananen Deze ten huidigen dage zoozeer ver spreide vrucht heeft volgens sommige hi storieschrijvers, die zich hierbij steunen op vroegere geschiedschrijvers, haar oor spro: g in 't aardsch Paradijs. Immers volgens deze laatste groeide in dat Eden een boompje dat langwerpige vruchten voortbracht welke Adam's vijgen ge noemd werden, boompje dat slechts een variëteit is van der. banaanboom, en ook heden nog gekweekt wordt. Hieruit kan men zelfs het besluit trekken dat Eva zich evengoed door een smakelijke banaan als dcor een appe' zou hebben laten bekoren. De banaan is in ieder geval een zeer gekende vrucht geworden in de keuken gebruikt men ze op dezelfde wijze als ka stanjes. De indianen nemen bananen me de op hun zwerftochten en braden ze onder de assche, ofwel koken ze ze laten ze zelfs in ronde schijfjes in de zon dro gen, en vervangen hierdoor het brood. Over haar voedingswaarde is men het niet eens. Maar èén feit staat vast indien men de bananen toebereidt als puree, moes of beignets, enz. bekomt men door het smakelijke der banaan en de voedings- hoedanigheden van de suiker die er aan toegevoegd wordt, gezonde en voedzame gerechten. En daar de banaan bovendien gemakkelijk verteert, zal zij aldus toebe reid, voor kinderen en ouderlingen een zeer welkom en aangepast voedsel daar- stellen. Eenige recepten om bananen te gebrui ken. Banaanmoes met roode wijn. Laat in een pan een halve fleseh rooden wijn koken met honderd grammen suiker en een stok kaneel. Pel acht bananen sn;j ze in tamelijk dikke schijven en leg ze in den wijn laat zachtjes koken totdat de bananen goed malsch zijn en laat ze dan verlekken in een salaadkom, laat het nat nog even koken om te verdikken en giet het dan over de bananen. Bananeneonfituup. Pel twee kilogram bananen en snij ze in schijven. Kook een kilogram suiker met twee en halve deciliter water. Voeg ^r na vijf minuten de bananen bij en laat nog ongeveer een kwartier doorkoken totdat de confituur de gewenschte dikte verkrijgt. Giet haar in potten of glazen en laat tot 's anderendaags afkoelen. Sluit vervo'gens zooals voor aiulere confituren, en mijdt de vochtige bewaarplaats. Bananensla Pel een dozijn bananen, snij ze in schij ven en leg ze in een kom, strooi er rijke lijk suiker over, voeg er een stokje vanille bij, een glaasje kirsch en een halve flesch witicn wijn. Meng alles goed dooreen, sluit de kom en laat twee uren in een koe le plaats rusten. Pannekoeken met bananen. Leem een kwart liter koude melk, voeg er een snuifje zout bij, een halve koffiele pel suiker, een weinig vanille en twee eie- len. Kluts alles goed dooreen met een vork of een eierklopper, en voeg er al kloppend genoeg bloem bij om er een halfdikke deeg van te maken. Pel zes bananen en snij ze in de lengte door in schijven. Laat de koekepan heet worden met een klontje boter er in leg er twee of drie banaanschij ven in, en laat ze aan weerszijden lichtjes bruinen. Giet er vervolgens een dunne laag deeg over en laat aan weerskanten bakken Leg de pannekoeken op een gewarmde schotel, bestrooi met suiker, en dien op. Bananenbeignets. Breek in een kom honderd vijftig gram men bloem met lauw water totdat ge een lichten deeg bekomt, voeg er een snuifje zout bij. een koffielepel suiker, twee eier dooiers en een soeplepel gesmolte boter. Voeg er, nadat alles goed gemengd is, de tot sneeuw geklopte eiwitten bij. Pel zes bananen, snij ze in de lengte midden door, dompel de stukken eerst in hel deeg. daar- TOMAAT boven ailer t

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 2