TE HUREN i; l i) Bieeiileelers» LA PAIX Algemeene Bankvereeniging I Kijkje op onze jonge renners Dokter J. Langhendries Edm.0edeynstraat,4-3 Ninove HUIS TE HUREN Te Koop TE KOOP TE KOOP Phonograaf te koop SPREEKM ACHIEN j. a. k. vi;iiA<;im:iiT Welgelegen Bouwgronden EEN WOONHUIS 8 Loten BOOMGAARD Goed Gelegen Bouwgronden Woonhuis met Hof Nieuwgebouwde Fabriek ALBERT JACOBS Banque Centrale de la Dendre Saxefoon Alto Mi B René Luysfcetffnai? Verzekeringsmaatschap pij met ongeveer 200,900.000 Belgische fi anken kapitaal en waar borgen en eerste rang referentien. Zetels Alle Bank- Beurs- en Wisselverrichtingep aan de voordeeligste voorwaarderj Volk vertrouwen. Stipte geheimhouding. na in het zeer heete vet. Laat mooi brui nen, verlekken, en bestrooi met suiker. Bananen inden oven. Vermeng in een ketel twee eierdooiers, vijftig grammen suiker met een weinig va nille, vijf- en- twintig g'ammen bloem en een klontje boter. Kluts alles goed door een en giet er, steeds klutsend een vierde liter kokende melk bij. Laat verdikken op het vuur, maar neem af zoodra het mengsel kookt. Pel zes ba nanen, snij ze in de lengte midden door, giet een weinig kreem in een vuurvasten schotel, leg de bananen er op en giet er de overige kreem bij bestrooi met geplette jnacarors en laat in heeten oven bruin kleuren. Dien op in denzelfden schotel. Plaats uwe gelden op rekening in de te Ninove. Handelsregister Aalst n* I Filiaal der Société Generale de Belgique, gesticht in 1822. Kapitaal 2 milliard frank. Volstrekte zekerheid. Geheimhouding. Bury Aimé van Idegem Zou het overdreven zijn te zeggen dat de mannen der Dendervallei hunnen voet mogen plaatser nevens de beste van ors land. Want t< rvvijl «nze mannen als Ghys- sels, Thollebeek, de gebroeders Standaert Bonduel erz,. onze kleuren hoog houden, hebben wij jonge elementen die geroepen zijn om later de oude rangen in te nemen. Dit alles zijn maar wootden maaronder deze die zich het meest hebben onder scheiden dient vooral de Idegemenaar Bu ry vermeend te worden', want op zijn 18 jarigen ouderdom beeft hij de volgende overwinnirgen reeds behaald. Thollembeek, Schendelbeke, Grimmin- ger, Idegem, Scher.delbeke Grimmingen. Hierorder volgen zijne tweede prijzen: Ninove, Geeraadsbergen, Lessen, Op- Hasselt, Deux-Acren. Ln nu zijn derde prijzen livergem, Buyzemont, Santber gen, Onktrzele, Santbergen, Geeraadi ber gen Ophasselt* Ziedaar zijne bijzonderst- prijzen waar aan men goed zal kunnen vaststellen dat Aimé ruimschoot zijn deei he ft op cedaan var. den rijken oogst welke voor de be-in- nelirgen was voorbehouden. Het feit dat Van Hauwaert deze jongen renner in zijn stal heeft opgenomen bewijst welke gavtn deze renner in zich draagt. We hopen dat de toekomsti de pogin gen van dezen jeugdigen renner mogen beloonen Voituren Ford per occasie te koop Torpedo en Conduite intérieure in zeer goeden staat aan zeer lage p:ijzen. Zich te wenden tot Frans Van Volxem, Expert- Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Dentiste Raadplegingen Dinsdag van 8 tot 12 uur, Donderdag van 8 tot 12 u. en v n 2 tot 7 uu Zaterdag van 2 tot 7 uur gtslaan Hoornweg, 21, Ninove. Zich te bevragen aldaar bij „M. Branders. Schoone PIANO, merk Berden in goeden staat, zich te bevragen bij M. Branders, Doorn weg, 21, Ninove. Autcmaticke PIA? O in goeden staat en schoon muziek. Zich te bevragen ten bureele van het blad. OUDEN DIAPASON groot Engelsch Merk Hawkes Sons Londen. Adres ten bureele dezer. De Stem des Meesters» Meubel in accajou, zoo goed als nieuw, met verscheidene platen. Zich te bevragen ten bureele van het blad. schoon en welgelegen HAN DELSHUIS met breede vitrien, 107, Biusselscne Steenweg, nabij de nieuwe kerk Zich te wenden 27, Beverstraat. te koop, merk De stem van den Meester met 2o platen, zoo goed als nieuw, aan den prijs van 600 f. Zich te bevragen ten bureele. door iedereen te bekomen om te bouwen om huis, hoeve, land, grond, vee te koopeu om zijn zaken uit te breiden; schul den af te leggen, enz. Gemak van afbetaling. Gratis inlichlin gen. Geheimhouding Voordeelige voorwaarden. wers bizonder gunstige voorwaarden. Laagste intrest! Te beginnene met -4 t.h. 18, Graanmarkt, 18, AALST Spreekuren dagelijks van 9-12 en 2-6 'sZondags 9-12. Telph.842 Verscheidene perceelen Bouwgrond I Stu.lie van M,er VAN OUDENHOVE Notaris te Denderhautem - i Uit ter hand te ko >p Studie van Notaris JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove, Graanmarkt, 33 Studie van Notaris Van Themsche te Denderleeuw, Lar.gestraat. Openbare Verkoopirg van te Denderleeuw Woensdag 27 Januari 1952 Enkele Zitdag Donderdag 14 Januari 1951 Openbare Verkooping van en schoonen welgelegen bouwgrond te Meerbeke. Steenweg raar Brussel Maandag 25 Januari 1932 Uit ter hand te koop Woonhuizen en welgelegen bouwgron den te Denderleeuw. Stad Ninove Schoone bouwgronden langsheen den steenweg van N inove op Aa st, ten oosten van de Coloniale Ailumettiére en on geveer rechtover de gendarmerie. Voor inlichtingen wende men zich ter j studie van Notaris Van Themsche te Den derleeuw, Langestraat, Studie van Meester COSYNS, Notaris te Meerbeke. Openbare Verkooping te Meerbeke (Steenweg op Edingen) De notaris COSYNS, te Meerbeke, zal, ten aanzoeke der Heeren Voorzitter en Leden van de Kerkfabriek vanMeerbtke.oper,baarlijk verkoopen Gemeente Meerbeke Een perceel bouwgrond, gelegen langs den steenweg van Ninove op Edingen, ter plaats ge naamd «Neerveld» gekend ten kadaster sectie A, n' 540a met eene oppervlakte van 8S aren 30ca. In gebruik bij Leonardus Van Vaerenbeigh. Verdeeld in 7 koopen inhoudende respectieve lijk Enkele Zitdag Dinsdag 2 Februari 1932 Uit ter hand te koop Voor alle irlichtingen wende men zich ter studie van Notaris COSYNS te Meei- beke, Studie van Met ster Albert L VENEPOEL Notaris te Ninove, Graanmarkt, 47. Openbare Verkooping van een te Meerbeke-Weerschede Maandag lHJanuai 1952 UIT TER HAND TE KOOP Coloriale Ailumettiére te NINOVE TE HUREN Uit ter hand te koop Ten einde u alle g'vmak te verschaffen tot het aankoopen van al uwe benoodighe- den zooals Was wafels, Maskers, Sluiers, Ontsegelmessen en Vorken, Bieborstels, enz.in een woord alles v at een bieman noodig heeft, heb ik bij mij em depot van het Huis Mees van Heren hals ingericht. Zuivere gewaarborgde Honing. Ik hoopmet uwe orders vereerd te wor den welke ik met alle zorg zal uitvoeren. Schrijver van den bond De Denderbie Koeipoortstraat, 10, NINOVE 99 Sluit alie verzekeringen tegen werkongevallen, van nijveraars - handelaars en landbouwers Auto r oto - velo Persoonlijke verze keringen Paarden en karren Meiden en knechten en alle huis boden Jacht Onderwijzers tn onderwijsgestichten Brandver zekeringen Glasbraak Hagel en alle andere verzekeringen van Burgerlijke verantwoordelijkheid en Gemeen recht. Aan de bestkoo- pe premien en de breedste voor waarden. Snelle regeling der rampen. Kostelooze en breedste inlichtin gen. Nazichten uitleg over be staande polissen gratis. Eischt bij uwen agent een polis van La Paix,, of zooniet wendt u rechtstreeks tot haren opzichter voor Vlaanderen Hoek Pamel-Emiei Pe Molstraa* NINOVE. Tel.406 Naamlooze Vennootschap Kapitaal er\ Reservep 450.000.000h>ank ANTWERPEN Lange Nieuwstraat, 70-72, LEUVEN Muntstraat, 9 BRUSSEL Arenbergstraat, 5 Congresstraat, 14 Algemeenen Runstlain, *)l I Beigi^ue GENT Sint Baafsplein, 20 te NINOVE: «tel der oude lOstcheck 10515, Burchtstraat, 43, Ninove, Telefoon 47 Zich e. termijnrekening, spaarkas, KASBONS op 6 maand en I jaar, intresten vooruitbetaald. I t Modest Beeckman, te Meerbeke, Dorp. Uit ter hand te koop Stad Ninove T *ee gerieflijke werkmanshuizen met tuin, staande n gelegen aan de Pamelstraat, nrs. I09 en 169, met eene wederkeerige opper vlakte van 03 aren 4O centiaren en 03 aten 4O cen tiaren, v v.or inlichtingen en voorwaarden zich wen den ter studie van Notaris Van Rossom, Ninove wel gelegen te Ninove, aan de Weggevoerden straat (Steenweg naar Aalst), rechtover het Col- legie. Een perceel moeshof, dienstig voor bouwgrond gelegen aan den Doornwcg, gekend ten kadaster wijk B, deel van nummer l-lyf, groot in opper vlakte Oyaren 11 centiaren. In gebruik bi} de eigenaars MM. Clement en Edgar Appelmans, schoenmakers te Ninove. Stad Ninove Een perceel bouwgrond, gelegen aan den tragel der Dendert aart met een voorgevel van 16 meters gekend ten kadaster wijk B, deel van nummer I218L, groot in oppervlakte 12 aren 01 centiare, palende aan de maatschappij in gezamenlijken naam Jozef en Alfons De Schepper, den tragel en en anderen. Onmiddellijk ingsbruiktreding. N,B. Voor inlichtingen kunnen de liefhebbers zich wenden ter studie van Notaris v'an Kosssm, Graanmarkt, 33. Gemeente Denderleeuw 1) Eene schuur op en met 01 are65 centia ren grond, staande en gelegen aan de Veldstraat. 2) Een perceel bouwgrond gelegen met een voorgevel van omtrent 24 meters aan de straat leidende van den Steenweg op Aalst naar den Halt van lddergem, groot in oppervlakte 14 aren. 3) Een perceel bouwgrond, gelegen aan den Steenweg op Aalst alwaar hij een voorgeve heelt /an 23 meters 95 centimeters, palende aan P. De Geyter-Bockstaal. Verdeeld in 4 loten. 4) Een perceel bouwgrond gelegen ter plaats genaamd Stricht gekend ten kadaster wijk B. nummers 1058b en 103(j. met eene gezamenlijke oppervlakte van g'J aten 60centiaren. Gem een te Meerbeke. Een perceel I.and, gelegan op het Grootbogaer- develd, gekand ten kadaster wijk D. num. 345a, met eene oppervlakte van 18 aren 90 centiaren, groot volgens titei l9 aren 5O centiaren, In gébruik bij den verkooper Mr Petr. De Smet- Valckenier, tot na het scheren van de eerste vruchten in 1931 Gemeente Dender'nauteni. Een huis met alhangendheden, staande en gc- 1 legen ter plaatse genaamd Hcutemmeersch» ge- j kend ten kadaster wijk B, nummer i449o, met j eene oppervlakte van 03 aren 60 centiaren. In gebruik tij P. Steenhout van maand tot maand. Een gerieflijk Woonhuis met afhangendhe len, dienstig voor alle bedrijf, te Denderleeuw aan j de Veldstraat, tusschen den Steenwer en Lichten hoek, groot tö aren 63 centiaren Bewoond door den eigenaar Amand Van Liei- feringe. 2' Een perceel Bouwgrond rechtover het woon huis hiervorer. aangeduid, groot 'j aren. Gemeente Denderwindeke 1 Ha. 2~ aren land, 8 aren bosch en 4 aren 25 centiaren los ter plaatse genaamd Kloostrf- bosch palende aan Henri Van Ongeval, Marie- Louise Van Ongeval en aan de straat. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris Van Ocdenhove te Denderhautem. Een schoon burgershuis te Denderleeuw, nabij de statie, groot in bebouwde en onbebouwde op pervlakte t aren 80 centiaren. Onmiddelijk ingebruiktreding. Bewoond door den eigenaar M. Frans Van deu Borght. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter stu die van den Notaris Van Oudenhove te Dender hautem. omtrent de Langestraat, tusschen de statie en Dorpplaats De Notaris MICHEL VAN THEMSCHE, te Denderleeuw, z?.l namens wien het behoort open- baarlijk veakoopen Gemeente Ler.derle/uw Lenen blok schoone bouwgronden gelegen tus schen de statie eu de Dorpplaats, cmtrent de Langes'.raat, aan de Kiekenborrestraat en de nieuwe straat van lö meters breed gaande van de melkerij aan de Kiekenborrestraat naar de Dorpplaats, gekend ten kadaster sectie A, nrs, 932[a en 932(b, groot volgen- meting 29 aren 03 centiaren, paler.de noord de Kiekenborrestraat, oost de Eerw. Zusters Franciscanessen te Dei der leeuw, zuid Mevrouw Vaerman-Callebaut er. kinderen en west de nieuwe -iraat. Verdeeld in 12 loten zooals aangewezen op de plakbrieven. Onmiddelijk ingebruiktreding Eenige- Zitdag om 2 uren namiddag ter herberg van Mijnheer Louis Couck te Denderleeuw, Dorpplaats. Bij Licitatie Openbare Verknoping van in goeden staat van onderhoud te Ninove, Savooistraat, 44 Notaris VAN ROSSOM, vcibüjvende te .Vinove Graanmarkt, 33, za' met de pleegvormen der wet van den i2 Juni 1816, ten overstaan van den heer Vrederechter des kantons Ninove,- ten verzoeke van Mevr. Wed. Vanden Berghe-Uauw en kinde ren, ov ergaan tot de openbare verkooping van Stsd Ninove Een Woonhuis, in goeden staat van onderhoud bevattende a) op het gelijkvloers keukei, slaap kamer. achterkeuken en overdekte koer li) op het verdiep eene slaapkamer verders zolder en kelder staande engelegen aan de Savooistraat, nummer 44, gekend ten kadaster wijk B, nummer 1858h, groot in oj-pervlakte volgens titel 43 centi aren, pslende oost de straat, zuid Victor-Albertus Raes, west de erven Duyck en noord Krans De Winne. In gebruik van week tot week, zonder huurceei bij Rtmi Van den Berghe. om 1 uur 's namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, ten stadhuize van Ninove, Notaris VAN ROSSOM.verblijvende te Ninove zal overgaan tot de openbare verkooping van de hieronder beschreven onroerende goederen Gemeente Meerbeke 8 loten boomgaard en schoonen welgelegen bouwgrond, aan den Steenweg naar Btussel, ge kend i#n kadaster wijk A, deel van nummer 80f, inet eene wederkerrige oppervlakte van 19 a.26ca 20 a. 20ca 21 a. 55 ca 22 a. 11 ca 23 a. 36 ca. 24 a. 5O ca 25 a 88 ca 27 a. 41 ca hetzij te zamen Oi Ha. 84 a. 27 ca. Onmiddellijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag om 2 uur 's namiddags, ter herberg van Mijnheer van Koop 1 7 aren 82 centiaren. Koop 2 5 aran 7 centiaren. Koop 3 4 aren 72 centiaren. Koop 4 4 aren i7 centiaren, Koop 5 3 aran 75 centiaren. Koop 6 3 aren 80 centiaren. Koop 7 9 aren 77 centiaren. Onmiddellijke ingenot- en ingebruiktreding. om 2 ure stipt namiddag, ter herbtrg van M Jean Beeckman te Meerbeke Dorp Uitterhand te koop. Een welgelegen WOONHUIS met aftiangend- heden en medegaande erve gestaan en gelegen te Aspelaere, nabij het Dorp. Bewoond door den verkooper M. Constant De Graeve-Robert. Gemeente Okegem Een woonhuis met afhangendheden en mede- gaande erve, gestaan en gelegen wyk Everssm groot 4 aren 83 centiaren, palende oost de baan, zuid Jozef Baeyens, Joannes Elpers en Aug. De Schryver, west Bernard De Bruyn, noord Jozef Vander Eist en west Frans Van Cotthem, Onmiddelijke ingebruiktreding. Gemeente Meerbeke Een woonhuis met afhangendheden en mede- gaande erve, gestaan en gelegen aan de Bultkels gekend ten kadaster Sectie C nummers lOe en 10k lig, llh en lfiq, met eene oppervlakte van I3 ar. 40 cent. palende oost aan Jos. Vander Straeten- Timmermans, zuid Ghislenus Berckmans, west Eduard Laroy, noord Hippoliet De Pester. Onmiddelijke ingebruiktreding. Gemeente Denderleeuw Een welgelegen woonhuis met afhangendheden en erve gestaan en gelegen tvr plaatse genaamd Lichtenhoek» gekentl ten kadaster Sectie B num. 10iöp/ex groot circa een are en palende west de straat leidende van den lichtenhoek naar de Bo termrlkstraat, zuid Jacobus Van Holsbeeck, oost Amedé Wijnant, noord de verkoopers. Bewoond door Jan-Baptist Van Valckenborg Een Woonhuis met afhangendheden, stalling, remiie en koer gestaan en gelegen ter plaats ge naamd Huyssegem, aan den Molenweg, gtoot in oppervlakte drie en zeventig centiaren, palende noord den Mofenweg, oost Erederik Samin, zuid de weduwe en kinderen Jan-Baptist Wynant west Felicien Ruyssevsld. Bewood door Eduard Van der Stockt. Gemeente Meerbeke Schoonen BOUWGROND langsheen den Steenweg van Ninove op Brussel en Dorpplaats Gemeente Denderleeuw Een Woonhuis bestaande uit gang, drie bene- dcnplaatsen en ruime bovenkamers, zolder en kelder, met nevensliggenden bouwgrond, gestaan en gelegen ter plaatse genaamd «Negenbunders» gekend ten kadaster sectie A deel van nummets 627a en 6-28c met eene oppervlakte van circa 1 are 93 centiaren. Bewoond door den verkooper Remi Van Kerck. hove-Stevens. Ingebruiktreding met 1 Oktober aanstaande N. B. Het huis mag bezichtigd worden 's Zon dags en Donderdags. De Notaris Albert EVENEPOEL, verblijvende te Ninove, Graanmaikt, 47, zal namens de kin deren van wijlen Frans De Vidts-Lanckmans, openbaarlijk verkoopen Gemeente Meerbeke (Weer schede) Een woonhuis met schuur, stalling, bakoven en tuin, gestaan er. gelegen te Meerbeke in de Weerschede, l ekend ten kadaster Sektie B. nem. 377|a, 37-Sja en 878jb, met eer.e oppervlakte van 12 aren 7U centiaren, palende oost Frans Per.- ninck zuid de weduwe Jan Valkenier Van l-t=r- dael west de straat en r.oord August De Sam- blar.ckx-De Ditr. Bewoord door de medeverkoopers Joseph en Ceüna De Vidts. Ingebruiktreding; één maand na de toewijzing Enkele Zitdag om i ure 's namidd?gs, ter herberge van M. Joz. De yuick-üe .Moortel te Meerbeke, Poulckstatie. van eene voorheen uitgebaat door de Doornweg en Steenweg naar Aalst De Notaris EVENEPOEL, terhlijvende te Ni nove, Graanmarkt, 47, is gelast met den verkoop uit terhand van de nijverheidsgtbouwen voorheen uitgebaat door de naamlooze maatschappij Co loniale Ailumettiére gelegen te Ninove, Doorn- weg en Steenweg naar Aaist, met eene oppervlak te van ongeveer 82 aren 50 centiaren. De eigendom is te koop in massa en in loten. Lot 1 Werkplaats uitgevende op den Doorn- weg, met eene opptniakte van ongevesr 14S5 vierkante meters. Lot II Werkplaatsnevensvoorgaar.de koop, met eene oppervlakte van ongeveer 800 vierkante meters. Lot III Het woonhuis met bureelen. werk plaats, kelders en verdiep, nevens voorgaande koop, met eene opper/lakte van ongeveer 800 vierkante meters. Lot IV Werkplaatsen uitgevende met eenen los naar den steenweg van Aalst, binnenkoer uit gevende op den Doornweg, stoomketel, en fabriek schouw, met eene oppervlakte van ongeveer 4g00 vierkante meters. Ingebruiktreding korts na den verkoop, Voor alle inlichtingen en plans zich wenden ter studie van voornoemden Notaris Evenepoel. Eene kleine hofstede met schuur en stalling, te Denderwindeke, wijk Hernof en ongeveer 4 Hect aren land en meersch. Zich te wenden tot den eigenaar René Reygasrt te Denderwindeke, Hernof, of ter studie van den Notaris Evcnej)oel, te Ninove, Graanmarkt, 47. Stad Ninove Twee gerieflijke Werkmanshuizen, aan de Oude Brusselbaan, nrs 10 en i2. b) Welgelegen bouwgronden in de Pamelstraat Nederwijk, steenweg naar Aalst en Denderhautem. Gemeente Meerbeke b) Welgelegen bouwgronden aan den steenweg naar Brussel. Gemeente Appelterre-Eychem a) O5 aren 80 ca. bouwgrond uitgehaagd ter plaats genaamd «Muylem» palende oost de erven De Troyer, zuid de erven Vandersteen, west Vah Muylem en noord de baan. Onmiddelijke ingebruiktreding. Credit genéral

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 3