Renault ALLO ALLO! g i: l i) Algemeene Bankvereeniging I Storen, Gordijnen, Draperijën, Witgoed, Kanten, Broderieën1 a ik (TS wanneer deze niet duurder zijn dan gemeene, die drie, vier of vijf maal minder zijn Laai u niet bedriegen door sommige verkoopers die u een wagen voorstellen voor 2500 lol 5000 kgr. wanneer deze leileiijk voor 1500 kgr. vervaardigd is. Minerva wagens kunnen meer dragen dan hun voorzien gewicht. Benige prijzen der bijzonderste Modellen Gemak van betaling aan goede voorwaarden. Vraagt inlichtingen aan de ofïicieele verdeelers voor de kantons Ninove, Soltegem, Nederbrakel, Geeraanisbergen, Lessen en Edingen Raymond Vonden Haute Beverstraat, ir 25 NINOVE Kalleslr., 60-64 Geeraardsbergen j .4/ Goed Gelegen Bouwgronden Woonhuis met Hof SPREEKMACHIEN Phonoyraaf te koop TE KOOP Primasfrlla Renault Gaivge TIiéo l*K. CKtiA.N J. A. VEKACIITEKT Van Volxem P E V EiV A GE Gezusters Chassis 2800 k. 46.900 2780 k. (lang) 53.000 5500 k. 55.000 12 II. P. 0 e. (biiiMciisluur) 60.000 I" (i cy|. 75.000 22 8 cyl, 95.000 Tel, 203 Tel. 78 Saxefoon Alto Mi B expert-werktuigkur\dige. Sbeemuecj naar* Aalst, 26 NINOVE. Tel. 116 Zetels BRUSSEL ANTWERPEN Edm. De Deynstraat, 6, NINOVE. Alle Bank- Beurs- en Wisselverrichting§r\ aan de voordeeligste voorwaarden Volle vertrouwen. Stipte geheimhouding Dinsdag 2 Februari 1932 Uit ter hand te koop Woonhuizen en welgelegen bouwgron den te Denderleeuw. Stad Ninove Schoone bouwgronden langsheen den steenweg van Ninove op Aalst, ten oosten van de Coloniale Allumettiére en on geveer rechtover de gendarmerie. Voor inlichtingen wende men zich ter studie van Notaris Van Themsche te Den derleeuw, Langestraat, Studie van M,e' VAN OUDENHOVE Notaris te Denderhautem. Uit ter hand te koop Studie van Meester COSYNS, Notaris te Meerbeke Openbare Verkcopuig van te Meerbeke Steenweg op Edingen) Enkele Z dg Dinsdag 2 Februari 1932 Studie van Meester AlbertKVENEPOEL Notaris te Ninove, Graanmarkt. 47. Openbare Verkooping van een Maandag IK Ja,.ua i 1932 L'it ter hard te koop te koop, merk De stem van den Meester met 25 platen, zoo goed als nieuw, aan den prijs van G0ü f. Zich te bevragen ten bureele. De Stem des Meesters» Meubel in accajou, zoo goed als nieuw, met verscheidene platen. Zich te bevragen ten bureele van het blad. OUDEN DIAPASON groot Engelsch Merk Hawkes Sons Londen. Adits ten bureele dezer. T j r~ U* Het grootste succes van den laatsten AUTOSAL ON '.an Er_is- sel was de nieuwe zes cylinders 15 H. P. aan den prijs van 43.000 frs. die de ongeP ofelijke sr.elheid be reikt van I 13 kim. per uur met een verb uik van 15 liters es sence per 100 Kim Alvorens een nieuwen auto te koopen, viaagt een proefrit graiis en zolder de minste verbintenis, aan den rechtstreekscne hoofd agent Telefoon 255 NINOVE. door iedereen te bekome" om te bouwen om bui we, land, grond, vee te koopen om zijn zaken uit te breiden; schul den af te leggen, enz. Gemak van afbetaling. Gratis inlichtin gen. Geheimhouding Voordeeüge voorwaarden. Landbou wers bizonder gunstige voorwaarden. Laagste intrest! Te beginnene met 4 t.h. 18, Graanmarkt, 18, AALST Spreekuren dagelijks van D-12 en 2-G 'sZondags 9-12. Teiph. 842 Een Automobiel voor niets. Dit aanbod hangt geensziens van den uitslag van een wedstrijd af. Waar de kansen uiterst gering en bij gevolg bijna begoochelend zijn. Schrijft ons om alle aanvullende inlich- lingen te bekomen. Want Gij kunt de gelukkige bezitter worden. Van een NIEUWJE FORD die volgens Uwe noodwendigheden zal zijn Het sierlijke, moderne en gemak kelijke rijtuig dat U zelf zult gekozen hebben, of de kaïnion die aan uwen dienst voor het vervoei v; n 500 kg. - 1500 kg. -000 kg. of 8000 kg zal beantwoorden. Vele personen hebben zeer dikwijls eene werkelijke noodwendigheid aan een automobiel. Zij stellen er slechts den aankoop van uit voor tijdelijke private redenen. Hoe meer spoed gij er zult bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten kennen met aanduidiging van het ge- wenschte model, hoe meer gij uwe per soonlijke kansen zult vergrooteD. officieelen verdeeler Naamlooze Vennootschap Kapitaal er\ Reserverj 450.000.000 frank Wij leveren Alie soorten Stores, Gordijnen en Draperijën en i fit aan de voordeeligste prijzen. Du or de groote keus en eerste hoedanigheid onzer artikelen welke wij op aanvraag ten huize volgens de nieuwste stelsels, plaatsen willen wij ieders vertrouwen winnen. Lange Nieuwstraat, 70-72, LEUVEN Muntstraat, 9 Arenbergstraat, 5 Congresstraat, 14- Algemeenen Kunstlaan, 51 f de Belgique GENT Sint Baafsplein, 20 te NINOVE: zetel der oude Lust check 10515 Burchtstraat, 43, Ninove, Telefoon 47 Zich en termijnrekening, spaarkas, KASBONS op 6 maand en i jaar, intresten vooruitbetaald. Onmiddelijke ingebrulktreding. Eekele Zitdag om 2 uur namiddag ter vtrhoorzaal van het vre" degerecht te Ninove. Voornotmde Notalis, ook daartoe door de Rechtbank aangesteld, zal namens dezelfde ver zoekers, op/elfden dag om 9 uur voormiddag' openbaar verkoopen alle meubelen zich in ve- renbeschreven huis bevindende en namentlijë stoof mat tcebehoortenkeukengerief, zetel, klcer- kas. spiegel scliouwgarnituur, tafel, kas, stoelen, kuiten, enz. Komptante bttaling. Gewone voorwaarden. Een gerieflijk Woonhuis met alhangendhe leu, dienstig voor alle bedrijf, te Denderleeuw aan de Veldstraat, tusschen den Steenwer en Lichten hoek, groot i5 aren 68 centiaren Bewoond door den eigenaar Amand Van I.iel- feringe. 2* Een perceel Bouwgrond rechtover het woon huis hiervoren aangeduid, groot y aren. Gemeente Denderwindeke 1 Ha. 27 aren land, 8 aren bosch en 4 aren 25 centiaren los ter plaatse genaamd Klooster- bosch palende aan Henri Van Ongeval, Marie- Louise Van Ongeval en aan de straat, Voor inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris Van Oudenhove te Denderhautem. Een schoon burgershuis te Denderleeuw, nabij de statie, groot in bebouwde en onbebouwde op pervlakte 2 aren 80 centiaren. Onmiddelijk ingehruiktreding. Bewoond door den eigenaar M. Frans Van deu Borght. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter stu die van den Notaris Van Oudenhove te Dendei- hautem. De notaris COSYNS, te Meerbeke, zal, ten aanzoeke der Heeren Voorzitter en Leden van de Kerkfabriek vanMeerbeke.openbaariijk v< rkoopen Gemeente Meerbeke Een perceel bouwgrond, gelegen langs den steenweg va* Ninove op Edingen, ter plaats ge naamd «Neerveld» gekend ten kadaster sectie A, n' 540a met eane oppervlakte van 38 aren 80 ca In gebruik bij Leonardus Van Vaerenbe gn. Verdeeld in 7 koopen inhoudende respectieve lijk Koop 1 7 aren 22 centiaren. Koop 2 5 aran 7 centiaren Koop 3 4 aren 72 centiaren, Koop 4 4 aren i7 centiaren, Koop 5 3 a ran 75 centiaren. Koop 0 3 aren 30 centhren. Koop 7 9 aren j7 centiaren Onmiddellijke ingenot- en in rebruiktreding. om 2 ure stipt namiddag, ter herbt rg van M. Jean Beeckman te Meerbeke Dorp Uitterhand te koop. Een welgelegen WOONHUIS met afhangend heden en medegaande erve ges-taan en gelegen te Aspelaere, nabij het Dorp. Bewoond door den verkooper M. Constant De Gratve Robert. te Meerbeke Weerschede De Notaris Albert EVENEPOEL, verblijvende te Ninove, Graanmaikt, 47. zal namens de kin deren van wijlen Frans De Vidts-Lanckmans, openbaarlijk verkoopen Gemeente Meerbeke (Weerschede) Een woonhuis met schuur, stalling, bakoven en tuin, gestaan en.gelegente Meerbeke in de Weerschede, bekend ten kadaster Sektie B, num. 877[a, 378[a en 87l[b, met eene oppervlakte van 12 aren 70 centiaren, palende oost F'rans Pen- ninck zuid de weduwe Jan Valkenier-Van lster- dael west de straat en noord August De Sam- blanckx-De Dier. Bewoond door de medeverkoopers Joseph en Celina De Vidts. Ingehruiktreding één maand na de toewijzing enkele Zitdag om l ure 's namiddags, ter herberge van M. Joz. De Quick-De Moortel te Meerbeke, Poulckstatie. Stad Ninove Twee gerieflijke Werkmanshuizen, aan de Oude Brusselbaan, nrs 10 en i2. is) Welgelegen bouwgronden in de Pamelstraat Nederwijk, steenweg naar Aalsten Denderhartei Gemeente Meerbeke b) Welgelegen bouwgronden a: n den steenweg naar Brussel. Gemeente Appelterre-Eychem a) O5 aren 80 ca bouwgrond uitgehaagd ter plaats genaamd «Muylem» palende oost de erven De Trover, zuid de erven Vandersteen. west Van Muylem en noord de baan. Onmiddelijke ingehruiktreding s. Crédit general Waarom iels oa a Vrachtwagens Luxe-Wagens Richard Jouret

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 3