BE Plechtige Communie Driemaandelijkscbe Algemeene Vergadering. Z#sde Jaar iV 4 Prijs per nummer 30 centiemen. Ninove 24 Januari 1932 R. Lll¥§TIRMAJÏ-LIRtA>IIRI De Talen in het Bestuur. Koepoortstraat, 10. Ninove. Katholiek Jeugdverbond. De Katholieke Middenstandsbond van Ninove Maandag 25 Januari 1932 Onverzekerde Werkloozen. Landbou wbe langen Godsdienstoorlog in Spanje. Banque Centrale de la Dendre Gunstaanbod aan onze Lezers alleen kaikoliek Vlaarnsck en Volksgezind Weekblad Beeldekens. Kerkboeker\, Paternosters. Geschenken hebt gij altijd de schoonste en bestkoopste keus op ons bureel VOOR H FT KANTON NINOVE t'ostcheckrekening^R Luyaterrr.^n ir 1862,54 Handelsregister Aalst n lc93 Abonnementsprijs 3 maandei fr. 4,00 6 maanden 7,U0 1 jaar 13,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10. NINOVE Aankondigingen Gew< ne per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. In vorige nummers hebben wij den tekst afgekondigd van het wetsontwerp, dat door de Midden- afdeeling der Kamer wordt voor gesteld en eens voor goed meet ge daan maken met alle geschillen over het gebruik der talen in be stuurzaken. De heer Van Cauwe- laert, die het verslag erover indien de, verklaart dat de Eenheid en ook de Vrede des lands ermede bevor- derd worden. Beide moeten inder daad onze groote bezorgdheid blij ven. Voor de Vlamingen moet, kost wat kost, alle gegronde reden van misnoegdheid worden wegge nomen, en hetgeen desa^angaande slecht geregeld was, en zich onge lukkig diep had ingeworteld in de openbare besturen, Moet thans een eerlijke en billijke heist-lling krij- gen. Alle grieven moeten verdwijnen. Wij weten dat het moeilijk is in de bestuurlijke middens om volstrekt af te breken met oude praktijken, en een nieuwen weg in te slaan Er wordt van allen een echte goede wil vereischten deze is te kort geschoten in het toepassen der vorige wet van 51 Juli 1921. I)e uitslag was dat de Vlaamsche ge moederen, om wille van dit be treurenswaardig tegenstribbele nog erger werden gestoord. Meer maals hebben wij geschreven dat het hoog tijd was otn een einde te stellen aan alle kwellende oniust een nieuwe tusschenkomst der wet gevende macht kon niet langer uit blijven. En ten alle prijze moest het oneerlijk wapen, dat door trou- welooze scheurmakers,onder voor wendsel van hevige V laamscnge- zindheid gehanteerd wordt tegen de Eenheid van België, uit hunne handen gerukt worden. Het wetsontweip dat de Midden- afdeeling nu aan de Kamer voor legt, is bestemd om de taalkwestie in de openbare besturen op te lus sen voor altijd Het handhaven der Belgische Eenheid en het verstevi gen van den Taal vrede waren de twee bekommernissen, die de nieu we schikkingen moesten beheer schen. En zeker is het dat alles te dien einde berekend en bedoeld wordt. Natuurlijk kan het wetsont werp, zooals de heer Van Cauwe- laert zeil opmerkt, nog op sommi ge plaatsen aangevuld worden en het is mogelijk dat de Kamerbe spreking tot eenige wijzigingen en verbeteringen zal aanleiding ge- ven. De wet die wij in bestuurs zaken maken, zal altijd blijven een «principieele wet zoo schrijft hij en wij kunnen niet alles voor zien. De bepalingen worden er echter duidelijk uitgedrukt en dezen keer is er slechts goede wil noodig om te komen waar zij zijn moeten, Laat ons hopen dat deze niet meer zal ontbieken het artikel 13 voorziet overigens een bestendige toezichtskommissie,ge last over de toepassing der wet te waken. De middenafdeeling, die het ontwerp van bestuurlijk taaistatuut opmaakte, bestond uit o katholie ken, één socialist en een liberaal, den heer Max, liberalen burge meester van Brussel. Dezen was alleen om ertegen te stemmen Wij staan er nitt over verwonderd de liberale partij verstaatdeVlaam- sche volksziel niet. Bij de bespreking van het ont werp in de Kamer zullen wij onze lezers op de hoogte houden Voor al uw beneed ghtden zooals Hen nood waaraan de jeugd, ra den oorlog, over 't algemeen lijdt is de onver schilligheid. de ikzucht. De nieuwe ver houdingen in dewelke het gemeenschaps leven na den oorlog is herboren hebben er iet wtirig toe bijgedragen om all-n en ir 't bizonder de jrugd, afzjd'g te houder van aile loffelijke ii spanningen die ten bate van andeien dienden g daan. Het solidaiiteitsgevoel, de onderlinge hu'pen bescherm rg waren in geen tijd tot een maximum gesteger. r-Oogst 1914 gaf het teeken tct een samenhoorig eid onder de inwoners zooais wij de vjoegt r nooit gekend hadder. Maar het was een koorts, lil November 19l8 verviel Jat al. les, de koorts had ons vermoeid en ieder begon opnieuw aan zich zelf te denken. De ekonomische en sociale toestanden veranderden meteen op dolzinnige wijze meer en meer geld, vergemakkelijkte en beperkte arbeid, drang naar reizen en uitstappen, gemak van verkeer, weelde- lust, vermaakzucht. De cinema's brachten een gemakkelijk, steeds vernieuwd en aantrekkelijk verzet. Om een namiddag of een avond in plezier door te brengen, het koste werkelijk geen moeite meer. Aldus verleerde de jeugd zich in te spannen om vermaak, vreugde en geluk te vinden in de goede daad. Doch immer blijft de jeugd offervaar d:g 1 Wat er aan ontbrak was de gelegen heid. Niet de gelegenheid om de onmid- delijke goede daad te sttllen maar de ge legenheid om alle initiatief te laten ont plooien. Twaalf jaar geleden mocht een fransche schrijver neerpennen Ziet de tegenwoor dige jongelingen, ze gelijken op die werkdie ren zonder ruggraat die, aan de rots geplakt geen ander beweging kennen dan deze van de golv.ti die over hen htenrollen. Ze zullen altijd den invloed lan anderen ondergaan en er zelf n cit geen uitoefenen. Die lijdzaamheid moest bekampt wor den, Daarom werd het Jeugdverbond in gericht. Een groepeering van jongelingen beteekent op zichzelf niets alleen kan daarin van waarde zijn het aktieve deel dat ieder van de leden in het geheel heeft en de collektieve daad door de vereeniging gesteld. Het jeugdverbond bedoelt juist dat ieder lid, naar eigen voorkeur, in een bepaalde ieugdkring zou aansluiten waar hij dan ook zijne daad kan stellen, zijn eigen on dernemingsgeest toetsen De collektieve daad van het Jeugdverbond zal zijn de centrale organisatie en den zedelijken steun van de vereenigde krachten. Katholieke jongelingen die reeds talrijk zijt opgekomen en uw lidmaatschap hebt toegestaan, de baan ligt vrij aan den ar beid, dus Hebt gij een voorkeur, kent gij vrienden die 't zelfde willen Komt te samen, richt een afdetling in en sluit aan bij 't Jeugdverbond. Wenscht gij daarin gehoipen te worden Het Jeugdverbond zal zijn best doen. Katholieke jongelingen die nog niet aangesloten zijt, wacht niet langer Neemt inlichtingen over hetgeen tot nu houdt op om 7 l|2 uur 's avonds, zijne met volgende dagorde I. Welkomgroet aan Z.E.H. Walters, pastoor-deken van Ninove; Jaa-versiag door den Schrijver-Schatbewaarder Aanspraak door den Heer Hoogleeraar A. Van Hecke Kitzing van K bestuurleden ain vervanging van G uittredender, die allen herkiesbaar zijn 2 nieuwe om het getal bestuurleden van 11 tot 13 te brengen, bij wijzi ging aan de standregelen. Alle leden op post -> 3 i. toe gezegd werd en gedaan. Gij ook, allen, moet uw plaats innemen in de ka tholieke rangen Het was een aangename verrass rg voorde inric: te.s, ie zien, hoe sterk het Jtugdverbor.d zou kunnen wor den. Als het kan, dan m iet het. Laat ors het doel voor oogen houden ons publiek katholieke leven en de middelen aan wenden dienen, ieder volgens zijn ver mogen. Het Katholiek Jeugdverbond. in de Kamer werd de aardacht van den minister van rijverheid en arbeid gevestigd op den toestand der ongesvndikeerde werkloozen. li De nood door de werkloosheid teweeg gebracht, wordt nijpend in veie arbeids- gezinnen. Die nood doet zich vooral gel den bij arbeideis die uit onwetendheid of gebrek aan vooruitzicht verwaarloosd heb ben zich aan te sluiten bij een werkloozen- kas. Is het waar dat men de mogelijkheid onderzoekt ook eene tegemoetkoming toe te kennen aan bedoelde arbeiders, zij het dan in geringer mate dan de aangesloten Het antwoord van den minister luidt t Mijn departement verleend geen tege moetkomingen wegens weikloosheid aan de nietverzekerde arbeiders, omdat het juist zijn doel is bij ieder de vooizorg aan te moedigen. Daartoe werd hun op het einde van 1930 nog de gelegenheid gebo den, mits een wachttijd die tijdelijk op zes maand teruggebracht werd, zich te verze keren tegen onvrijwillige werkloosheid. Kond dezen gunsïmaatregel werd genoeg publiciteit gemaakt om gekend te worden door de belanghebbenden. Bemesting- der Haver. Vele landbouweis schijnen dit jaar de volledige bemesting niet toe te dienen. Eenzijdige bemesting welke bijvoorbeeld alleen eene stiksto(mest bedragen, brengen bijna altijd teleuistel ingen bij. Hel is niet omdat de werking der stikstofmesten rechtstreeks in het oog springt dat men de volledige bemesting meet verwaarloozen. Met potasch, bekomt men een groote op brengst in stroo graan die zwaarder beter gevormd en rnetlrijker is. Bovendien be komt men met potasch steviger stroo dat goed bestand is tegen het legeren Volgende bemestingsformule kan onder de huidige moeilijke omstandigheden aan bevolen worden p:r hectare 100 kg. snelwerkende stikstofmest 400 fosfaatmest 900 sylviniet-kaïniet ofwel 300 kg. chloorpotasch 40 Winstgevend bemesten Onnoodig daarover uit te weiden, dat de wereld tegenwoordig ten nooit te voor gekende krisis doorworstelt, krisis, welke zich in al r.aar scherpte ook in den land bouw doet gevoelen Gezien de lage prijzen der hoevepro- dukten beperken vele landbouwers het gebruik der hulpineststoff:n. Daarbij wordt over het algemeen geen rekening gehouden van de same*-stellende waaide dezer hu pmeststoffen, zoodot even goed het gebruik der potasch als van fosfoor- zuur en van de stikstofmesten beperat wordt. Het is ten overvloede gezegd geworden, dat de planten in den grond al de bestand- deelen dienen aan te treffen welke tot hun groei en volvorming noodzakelijk zijn. Tot heden rog, is het steeds de pot asch geweest die meest karig toegepast werd, juist dit bestanddeel, waar de plan ten o' er het algemeen de grootste hoe veelheden van vereischer. Het is zeker niet prijzenswaardig, de hulpbemestirgen in te ktimpen, immers, daardoor worden de opbrengs en recht streeks verminderd beter ware het de bebourbue oppot likten te beperken. Geringe opbrengsten veroorzaken altijd geldelijk vei ies. Daarbij schiet een te ka rig bemeste teelt spoedig vol onkruid, zoodat de opbrengst door dit feit alleen reeds nadeelig beinvloed wordt, er, het werk daaraan verdubbelt. Bijgevolg is het de potasch op de eer ste plaats, welke allerminst mag verwaar loosd worden. De potasch verhoogt rechtstreeks de opbrengst en de hoedanigheid zij vooi- kemst onrechtstreeks legeren, ziekten en beschadigd gen door insecten. K. ALL. De Jezuïeten vertrekken uit Spanje. Van uit het Novicenhuis van Loyola wordt aangekondigd dat de 200 studenten en hun leeraars alle toebereidselen hebben klaargemaakt tot vertrekken, in verband met de mogelijke verdrijving der Jezuie- teu uit Spanje Het gerucht loopt dat een zeker getal paters in het college zouden mogen blijven. In alle geva1 zal de basi liek van Loyola geen staatse'gerdom kun nen worden, aangezien ze thans eigendom is van een provinciale afvaardiging, Aanval op kloosters en oproep tot vermoorden van priesters. In de stad Valencia hebbe r anarchisten en commu"isten verscheidene kerk°n in brand gestoken, bommen geworpen en belangrijke schade aangericht. Alleen do <r het onmiddelijk ir grijpen der brand weer en de hulpvaardigheid van de be- volkirg is men er ir* geslaagd de kerken van vernietiging te redden. Te Sangunto is het eveneens tot anar chistische uitbarsting gekomen. De a; ar- chisten deelen vlugschriften uit, waarin de bevolking wordt opgeroepen om de guardia civil te ontwapenen, de keraen te bestormen, alle geestelijken en monniken verm orden, enz. Ook uit de streek rond Bilbao komen betichten over onluster. In het dorp Sar,- turce is de kerk in brand gestoken. Naar men uit Burgos verneemt, had de provinciale regeering het besluit ge nomen, de altaren en beelden uit het ziekenhu's van Burgos te laten verwijde ren. Toen een aantal timmerlieden met de uitvoering van dit besluit aanvang maakten, sprorgen de zieken van hun bedden op, om de werklieden met stokken en krukken te lijf te gaan. De geneeshee- ren van het hospitaal kvyamen hierop tus- schen beiden en verboden de werklieden het werk uit te voeren. De Beheeiraad der Banque Cen trale de la Dendre komt de Balans en de Winst-en Verliesrekening van het dienstjaar 1951 goed te keuren. De uitslagen van dit jaar bewij zen, onder alle opzicht, hoezeer de Banque Centrale de la Dendre het volle vertrouwen van het publiek blijft genieten. Van al de banken gesticht in ons gewest, vóór den ooi log, is zij nog immeis de eeni ge waarvan de maatschappelijke zetel in onze streek gevestigd blijft. Haar steeds aangroeiende klienteel biedt zij volkomene ze kerheid aan in hare hoedanigheid van filiaal van ons honderdjarige uatior.ale inrichting, de Socicté Ge nerate de Belgiquewier gewichtig sociaal fonds 3 milliard bedraagt. Een algemeen overzicht der re keningen legt ons de gezonde staat van haar balans voor het gereed geld maakt een bedrag uit van lal 000.000 fr. De gelden te ver wezenlijken op korten termijn be dragen 285 000.000 fr., terwijl de bankdeposito's, klaar bewijs van het vertrouwen van het publiek, nu ongeveer 400.000.000 fr. berei ken. elk gevolg blijft er te trekken uit zulke uitslagen Heel eenvou- dig het geld toevertrouwd aan de Banque Centrale de la Dendre blijft in volledige zekerheid trots de on gunstige omstandighedeu die wij beleven. Op eerste aanvraag kan het uitbetaald worden. Alle bank verrichtingen worden er met de meeste snelheid uitgevoerd gezien hare veelvoudige en uitgebreide bankbetrekkingen al over België en over alle landen der wereld. Het dividend van dit jaar blijft vastgesteld op 50 ojo na dotatie aan het reservefonds van 2.000.000 welke het bedrag van hare resc- ven op 21.500.000 fr brengt. De Balans m de Winst- en Verliesrekening zullen binnen kort verschijnen en veikrijgbaar zijn op aanvraag aan hare winketten. Ier herdenking der 75 Verjaring der verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan Bernadette uitgave van een GROOTSCH KUNSTALBUM over de verschijningen van O. L. V. aan Bernadet- te te Lourdes enz. Met 8 opgeplakte drie- klturendrukplaten 18 X 24 cm. en tekst onder prachtomslag, volgers schilderijen van kunstschilder F. NACKAERTS, te Lc urdes ontworpen en bestudeerd. U moet dit werk bezitten, het heeft een hooge kurstwaarde en steunt tevens een goed werk, daar het ten goede komt aan arme nieuwgestichte parochiën in grooten nood. Gunst voorwaarden aan onze Le zers tot 2» Maart 1932 bij irschrijving langs ons blad. 25 frank franco met kars op gratis reis naar Lourdes en later gratis lijst der uit getrokken nummers. Stort heden nog 25 frank op onzen postcheck n° 1862,54. DEHDERRLOK ,V - .V 7

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1