(IEL I) Van Volxem Kerk der H. Tkeresia Gestort ten voordeele der Missie van Pater De Cooman KLOKKEKLANKEN. STAO EN OMLIGGENDE NINO VE. CACHETTEN TOBY Sportnieuws Aspelaere Oultre Voor de Huismoeders BELANGRIJK HUIS .1. A. E. VEHACHTERT 8 Loten BOOMGAARD EEN WOONHUIS Huisraad, Landbouwgarief, Brusselstraat, Nir\ove. expert-werktuigkundige. Steenweg naar» Aalst, 26 JS(lNOVE. Tel. 116 Migraines, Hoofdpijn Zenuwpijner\, Tandpijp en Koortsen Meerbeke Banquo Centrale de la Dendre Orde der Goddelijke diensten Zondag 24 Januari 6 1 |li uur, Gelezene mis. 7 l|2 uur, mis ter eere der H. Theresia om ecne genezing te bekomen. 9 1|2 uur, Hoogmis. Maandag, 8 uur, mis ter eere van O. L. Vrouw en H. Coleta. Kerkgangmis Dinsdag, C 112 uur, mis voor Mr Anselmus Van Cutsem. Woensdag, 6 1|2 uur, mis voor Mr August Van Isterdaele. Donderdag, 6 lj2 unr, mis voor Eerw. Heer Pastoor Pessemier. Vrijdag, 0 1{2 uur, mis voor Mr Fr. Vanden Bossche, overledene huisvrouw en kinderen. Zaterdag, C 1 [2 uur, mis voor Mevrouw Jos De Duffeleer 's Avonds 7 1(2 uur, Lof Vierde lijst Overdracht Fr. 770 Onbekend Walenland 500 Samen Fr. 1270 Postbureel geplunderd te Laeken Donderdag morgen rond 5 ure werd door brievendragers, komend ir. het post bureel der Thielemansstraat te Laeken, vastgesteld dat het bureel van den ontvan ger M. Dewilde, het bezoek had ontvangen van inbrekers die een der wanden van een brandkastje op drie plaatsen hadden door boord. De rekels hadden de hand gelegd op het geld in het brandkastje geborgen. Men denkt dat de schuimers gestoord werden in hun bezigheid, want in hun haast om de vlucht te nemen, hebben ze talrijke muntstukken laten vallen en zich de moeite niet gegeven of den tijd niet gehad ze op te rapen. M. Bollen, adjunkt-kommissaris bij de 8' policieafdeeling, van htt feit op de hoogte gebracht, begaf zich onverwijld ter plaats en deed een eerste onderzoek, waar uit gebleken is dat de daders langs een kleinen weg waren gekomen, leidend op een lijn van den ringspoorweg. De boeven drongen in den koer van het postbureel na de ruiten van een getialied venster te hebben verbrijzeld. Daarna werd een tweede venster van het bureel zelf van M. Dewilde stuk geslagen. Het brandkastje dat opengeboord werd. bevatte voor 25,000 fr. munt. In een andere brandkast was veel meer geld geborgen, doch er werd niet gepoogd ze open te breken. De schelmen zijn gevlucht langs waar ze gekomen waren Er zijn door den bevoegden dierst van het parket vingerafdrukken genomen op het opengepraamd brandkastje. Het bedrag van den diefstal beloopt op 22.500 fr. Kinderlijke gevonden te Vorst Op een braakliggende grond aan den Brusselscbe steenweg, werd Maandag morgen het lijkje van een pasgeboren kind gevonden. Het lijk werd naar het doedenhuis der gemeente overgebracht en het parket verwittigd. Een Automobiel voor niets. Dit aanbod hangt geensziens van den uitslag van een wedstrijd af. Waar de kansen uiterst gering en bij gevolg bijna begoochelend zijn. Schrijft ons om alle aanvullende inlich- lingen te bekomen. Want Gij kunt de gelukkige bezitter worden. Van een NIEÜWK FORD die volgens Uwe noodwendigheden zal zijn Het sierlijke, moderne en gemak kelijke rijtuig dat U zelf zuit gekozen hebben, of de kamion die aan uwen dienst voor het vervoer van 500 kg. - 1500 kg. 2000 kg. of 3000 kg. zal beantwoorden. Vele personen hebben zeer dikwijls eene werkelijke noodwendigheid aan een automobiel. Zij stellen er slechts den aankoop van uit voor tijdelijke private redenen. Hoe meer spoed gij er zult bij zetten om ons uwe naam en woonst te laten kennen met aanduidiging van het ge- wenschte modei, hoe meer gij uwe per soonlijke kansen zult vergrooter. officieelen verdeeler Zondagdienst der Apothekers Apotheek open van Mijnheer GIERTS, Burchtstraat, Eereteeken Bij keninklijk besluit van 20 Januari 1032, werd M* Kieckens P. J plaatsver vangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ninove, tot ridder in de Leo poldsorde benoemd. Beste gelukwenschen. Bond der Kroostrijke Gezinnen. Algemeene Vergadering Op Zondag 24 Januari 1032, om 10 1/2 ure 's morgens in de groote zaal bij Char les Cosyns, Beverstraat. 37. VOORDRACHT door den Heer Van der Eecken Ch. over Belastingen en Gezinsvergoedingen KOSTELOOZE TOMBOLA voor de aanwezige leden. Inschrijving van nieuwe leden. Tot deze belangrijke vergadering worden uitgenoodigd al dezen die de zaak van de Kroostrijke Gezinnen behartigen en vooral de leden van den bond. Koninklijke Handboog-maatschappij ST. SEBAST1AAN De leden worden vriendelijk uitgenoo digd tot het vieren van het jaarlijksch feest St Scbastiaan op heden Zondag 24 Januari aanstaande. Vergadering in de KEIZER ten 8 3/4 uren. Ten 9 uur OPTOCHT. 1) Afhaling van den Heer Voorzitter in de Beverstraat. 2) Afhaling van den <i Koning )i, Trekweg. 3) Ten 9 1/2 ure Plechtige Hoogmis Plaats nemen op de stoelen voorbehouden in het Hoogkoor Na de Hoogmis Buitengewone Algetnetne Vergadering bij M. August De Mont, Sta tieplein. Bezoek aan de leden herbergiers Ten 1 uur BANKETPlechtige overhan diging van den beker aan den Kampioen 1931, den Heer Aug. Dufout. Geldafpersing. Sinds eenige weken hebben eenige in woners der stad het bezoek ontvangen van zekere B. uit Oultre die zich alle middelen toeeigend om de menschen geld af te per- sen. Thans is er eene klacht neer gelegd bij de gendarmen te Ninove om er een einde aan te stellen. TEGEN nèemt de Te koop in de Apotheek I>e Ruwer NINOVE Familiefeest. Zondag 31 Januari, te 8 ure 's avonds FAMILIEFEEST aangeboden aan de Le- j den der Zangmaatschappij Eendracht en i Liefdadigheid en Koninklijke Harmonie, ten lokale De Keizer Allen daarheen Koninklijke Harmonie Eendracht Op Zondag 7 Februari om 9 uur 's avonds prachtig BAL met buitengewoen orkest, kosteloos aangeboden aan de Eere en werkende leden van de Harmonie en van de Koor-maatschappij Eendracht en Liefdadigheid. Waarom zijn de koffies van htt huis De Roeck-Nuttinck Lavendelstraat 15. (Telefoon 502, de beste. Omdat deze koffies uit de fijnste soorten gekozen zijn welke in Belgie ingevoerd worden. Door het huis zelf, met de meeste zorg, snel en volkomen dampvrij, dus op de hoogst mo derne wijze, gebrand worden, en daarbij aan prijzen buiten alle concurentie afgeleverd worden. Handboogmaatschappij «Willem Teil» De Handboogmaatschappij Willem Teil geeft op Zondag 31 Januari om 3 uren in haar lokaal bij Gustaaf Van Pae- pegein Geeraardsbergscbestraat N- 37 een buitengewone schieting op de liggende srang. Prijzen 12 kalkoenen te win nen als volgt 2 vo >r hoogvogels, 4 voor zijvogels, 4 voor kannen, 1 voor de voor- 1 'aatste, en 1 voor de laatste afgeschoten. De inleg is 17,50 fr. pijlrapersgeld in begrepen terug 10 fr. Inschrijving van 2 lot 2,30 ure om kort daarna te beginnen. Proefschieting den Zaterdag 30 Januari 1 om 8 uur iedtreen is toegelaten. Sekretariaat. Het Sekretariaat, ingericht door den Katholieken Middenstandsbond, in haar lo- laai, bij M. Victor De Feyter, Statiestraat is open alle Zondagen voormiddag van 11 tot 12 uur. Al de leden mogen er zich wen den tot het bekomen van alle noodige in lichtingen welke hun aanbelangen. VOLKSVERHEFFING Steenweg op Edingtn Zaterdag Zondag Maandag 23 Januari 24 Jauuari 25 Januari telkens om 7 112 's avonds PUIKE KINEMAVOORSTELLING Op 't programma 1) De Stem der Woestijn Aandoenlijk drama in 8 deelen Geeft wonderschoone zichten op de sneeuwvelden van Noord-Amerika 2) Schikking ir. der minne Cow-boy in 5 deelen Prijzen der plaatsen 3,50 fr., 3 fr., 2 fr. Zondag namiddag 1 1|2 uur Kindervertooning 1 fr. Moeders. Wilt gij blozende en levendige kinderen geeft hun Ener Siroop of Sarcog-lobine beiden zijn opgemaakt met verdikt ossen bloed en uiterst aangenaam van smaak. Zij geven kracht en gezondheid, zullen u vele ziekten sparen en toelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. Eenig depot APOTHEEK Jos. De fiuyvep, Beverstraat, Ninove, Bakschieting Op Zondag 24 Januari 1932, Groote BAKSCHIETING naar geldprijzen 50 fr. Vooruit bij Jaak Timmermans, Pamelstraat, 143. Inschrijving van af 0 tot 7 uren stipt, om onmiddelijk daarna te beginnen Bakschieting. Op Zondag 31 Januari 1932, Groote BAKSCHIETING naar 3 vette konij nen en geldprijzen, bij Louis Van Bossuyt Steenweg naar Aalst, 33 KoekeIberg>. Inschrijving van af 6 tot 7 uren stipt, om onmiddelijk daarna te beginnen. Kcstelooze raadplegingen. De zitdagen van Mr Adolf Rutten in Den Keizer, te Ninove, zijn voorloopig geschorst. Van heden af zal hij des Zon dags, ra de Hoogmis, en den Dijnsdag, van 9 tot 12 uur. iedereen ontvangen op het kasteel Oude Grachtte Meerbeke Statie. Erg Ongeluk Zondag morgen was de 25-jarige Jan Van Gyseghem wonende te Oultre met zijn vrouw en kind naar Aspelaere gegaan om er een wafelkermis bij te wonen, 't Is daar de gewoonte dat bij dergelijke feesten vreugdeschoten gelost worden. Jan maakte daar seffens gebruik om van de partij te zijn hij dacht dat het wapen niet geladen was, en werkte er aan omdat net een wei nig ontredderd was. Maar opeens ging een schot af hetgeen den ongelukkiger in den buik trofhij viel ten gronde en bleef lig gen, men dacht dat de man dood was, doch een bijgeroepen geneesheer stelde vast dat er misschien nog middel zou zijn om hem te redden. De man is vervolgens naar een klier.iek te Aalst gevoerd. Na een heelkundige bewerking kon men bestati- gen dat de kogel door de maag en de lever gedrongen was, men is er in gelukt den kogel uit te halenen men hoopt hem te kunnen redden. De ongelukkige is in de sportbeweging door iedereen gekend daar hij over twee jaar een onzer beste renners was maar door een ongeluk dat hem is overgekomen aan zijn oog heeft hij het stieltje van ren ner moeten vaarwel zeggen. Mossel kermis. Zondag 24 Januari 1932, groote jaarlijk- sche loting naar kalkoenen, Konijnen, enz bij Jozef De Quick, Pouckstatie, alsook mosseikermis en prachtig orkest. Voituren Ford per occasie te koop Torpedo en Conduite intérieure in zeer goeden staat aan zeer lage prijzen. Zich te wenden tot Frans Van Volxem, Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Mosseikermis. Op Zondag 24 Januari 1932, groote jaarlijksche MOSSELKERMIS bij Isidoor De Schrijver, gegeven door de Maatschap pij Lust en Vermaak Ook te dier gelegenheid prachtig Zang. feest. Plaats uwe gelden op rekening in de te Ninove. Handelsregister Aalst n* 1 Filiaal der Société Generale de Belgique, gesticht in 1822. Kapitaal 2 milliard frank. Volstrekte zekerheid. Geheimhouding. De propagandeveldloop te Ninove 1 Coussers Rene A. C. Aalst Sport 2. Wery Union St-Gilloise 3. Van Impe Jós. A. C. Aalst Spart 4. Ver- fai lieA.C, Etoile Rouge 5. Vanden Eynde Union Sl-Gilloise 6. Van Impe A. A. C. Aalst Sport 7. De Pauw Union St-Gilloise 8. De Rijbel Benja- mjn Union St-Gilloise 9. Temmerman Robert A. C. Aalst Sport 10 Van den Abbeele Alf. A. C. Aalst Sport); 11. Tombeur Louis A. C. Aalst Sport 12 Ae: ts L. A. C. Etoile Rouge 13 Berch- m<»ns (A.C. Etoile Rouge 14 Jar A. C. Etoile Rouge 15 De Smedl Joa. 1. grenadiers 16 De Munter Etoile Rouge 17. I'eeters Union St-Gilloise 18 Louvion 1* grenadiers 19 De Bondt 1- grenadiers); '2ü. Kenard Union St-Gilloise 21. Melot 1. grenadiers) 22. Rombauts A. C. Etoile Rouge 23 Boelpaepef( A. C. Etoile Rouge 24, Jooris( Union St-Gilloise 25 llemnie- rijekx L grenadiers 26 Piron A. C. Etoile Rouge 27. Koppe A. C. Etoile Rouge Clttbrangsch ikking 1. A. C. Aalst Sport 37 punten. 2. Union St-Gilloise 75 3. A. C. Etoile Rouges 81 Interregimentraiigsc hikking 1.1' Grenadiers 126 punten. De Appelsien. De fabelleer maakt gewag van gouden appelen afkomstig uit den hof der Hespe- riden deze zouden de appelsienen zijn. Uit deze verhalen zou voortvloeien dat de appelsienen hun oorsprong vonden in Afrika, terwijl integendeel de plantkundi gen beweren dat zij uit Azië voortkomen en dat onze voorouders ze slechts na de Kruistochten hebben leeren kennen laat or.s deze daarom beklagen en laat ons appelsienen eten. De lof der appelsienen werd reeds ge noeg bezongen. Zijn talrijke liefnebbers, zieken, herstellenden, gezonden, kleine en groote kinderen, zouden het gemis van de appelsienen duchtig voelen, moesten deze vruchten van den aardbodem verdwij nen. Deze geurige vruchten worden voor verschillende doeleinden gebruikt ir, de keuken, in gebak, in confiserie waarin zij zelfs een waardevolle plaats bekleeden, eindelijk in de parfumerie waar men haar geurige eigenschappen weet te paste bren gen. In de keuken gebruikt men de appelsien en haar zusje, het mandarijntje, voor het toebereiden van gelei, confituur, beignets, salade, moes en de schil geeft een goede smaak aan suiker, siroop, rijstpudding, griesmeel, enz in de banketbakkerij wor den zij voor dezelfde doeleinden bestemd evenals in de confiserie de geconfijte schil len zoowel als de geconfijte appelsienstuk jes overbekend zijn, zoodat wij hierover niet verder dienen uit te weiden. Zelfs de oranjebloesem wordt als geu rig aroma in de keuken benuttigd en deze wordt eveneens geconfijteen oranje bloesembeignet is een zeer gewaardeerde lekkernij. En de oranjebloesem is het schoonste sieraad in den maagdelijken tooi eener jonge bruid. De meest gebruikte reukwerken trekken hun aroma uit de schors der oranjeboo- inen deze levert namelijk een vluchtige olie, waarvan het water van Lissabon, het Portugeesch water en andere vvelrieker.de reukwerken vervaardigd worden. Ook de likeurstokers benuttigen de eigenschappen der appelsienen tot het toebereiden van verschillende likeursoorten bitter, cura- 940, enz. Op gezondheidsgebied neemt de appel sien een ideale plaats in. Daar zij zoo licht verteerbaar is, biedt mer, haar aan op avondpartijen, onder vorm van ver- frisschenden drank. Ze is even nuttig voor zieken en herstellenden, en slechts hoogst zelden wordt hun het gebruik ervan door de geneesheeren verboden. Maar, hoor ik U zeggen, geef ons liever recepten, in plaats van den lef te zwaaien o.-er een vrucht die iedereen kent. Het zij zoo Appelsienensla. Schil drie lijpe appelsienen doe er de witte binnerstc pel zoo goed mogelijk at en snij de vruchten in tamelijk dunr.e schijven ontdoe deze van de pitten en leg ze in een weinig diepen schotel giet bet sap dat er bij het snijden uit'i.ep, er over bestrooi rijkelijk met poedersuiker, giet er kirsch of rhum over, bestrooi met gepelde, fijngesneden en geroosterde amandelen laat één uur in een koele plaats rusten alvorens op te dienen. Men kan eveneens de appelsienschijven ver sieren met er eenige banaanschijven op smaakvolle wijze rond te schikken. Appelsienenmoes. Met een scherp mes snijdt men de schil van drie appelsienen zoo dun af, dat er geen w:t vel blijve aankleven. Doe deze schil in een keteltje met een liter water en vijfhonderd grammen suiker, en laat ge durende een kwartuurs zachtjes koken. Schil intusschen zes nieuwe di' ke en rood gekleurde appelsienen, verwijder met zorg de witte pel, en verdeel ze in stukjes waar uit de pitten gehaald worden. Doe dit bo ven een kom om het gebeurlijk wegvloei ende sap op te vangen. Leg de appelsien stukjes in ceze kom en giet er de kokende siroop oveiheen. Laat koud worden ter wij! ge ae kom dikwijls zachtjes heen en weer schommelt, opdat de siroop zich goed over al de vruchten verdeele. van Brussel zoekt te Ninove winkel met vitrien, als ook een goed handelsreizi ger. Zich te wenden Sche'destraat, 64, Brussel. door iedereen te bekomen om te bonwen om huis, hoeve, land, grond, vee te koopen om zijn zaken uit te breiden; schul den af te leggen, enz, Geinak van afbetaling. Gratis inlichtin gen. Geheimhouding Voordeelige voorwaarden. wers bizonder gunstige voorwaarden. Laagste intrest! Te beginnene met 4 t.h. 18, Graanmarkt, 18, AALST Spreekuren dagelijks van 9-12 en 2-6 'sZondags 9-12. Telph. 842 Studie van Notaris JEAN-RENE VAN ROSSOM, te Ninove, Graanmarkt, 33 Openbare Verkooping van en schoonen welgelegen bouwgrond te Meerbeke. Steenweg raar Brussel Maandag 25' Januari 1932 Openbare Verkooping van te Ninove, Pollaerestraot, 86 Enkele Zitdag Dinsdag 26 Januari 1952 Openbare Verkooping van Beestialer? ef> Voorraad te Schepdael Goudveerdgem Kauterstraat. Vrijdag t1») Januari 1952 Verscheidene perceelen Bouwgrond TOMAAT boven ajlor Notaris VAN ROSSOM,verblijvende te Ninove zal overgaan tot de openbare verkooping van de hieronder beschreven onroerende goederen Gemeente Meerbeke 8 loten boomgaard en schoonen welgelegen bouwgrond, aan den Steenweg naar Brussel, ge kend ten kadaster wijk A, deel van nummer 80f, met eene wederkeerige oppervlakte van 19 a.2öca 20 a. 20 ca 21 a. 50 ca 22 a. 11 ca 23 a. 86 ca. 24 a. 5O ca 25 a- 88 ca 27 a. 41 ca hetzij te zamen Oi Ha. 84 a. 27 ca. Onmiddellijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag om 2 uur 's namiddags, ter herberg van Mijnheer Modest Beeckman, te Meerbeke, Dorp. Notaris VAN ROSSOM, verblijvende te -Vinove Graanmarkt, n* 83, zal overgaan tot de openbare verkooping van het hierna besthreven goed Stad Ninove Een Woonhuis bevattende a) op het gelijk vloers woonplaats, kelderkamer, koer, stal en tuin b) op het eerste verdiep eene slaapkamer en breedeagang, c) verders zolder en kelder, staande en gelegen aan de Pollaerestraat, nr86, groot in oppervlakte volgens titel 03 sren 95 cen tiaren, palende oost Petrus Bulterys, zuid Mevrouw Weduwe Var.den Bossche-üe Bodt. west Charles Tielemans en noord de straat. Bewoond door M- Frans SShietecatte-Van Snick, zonder huurceel, van week tot week. om 2 uur 's namiddags, ter herbrrg van M" Leon Robert, Brusselstraat, te Ninove. Bij uitscheiding van bedrijf Notaris MICHIELS, verblijvende te OnzeLie- ve-Vrouw-Lombeek, zal ter tuss* henkomst van zijn ambtgenoot, Mter VAN ROSSOM, verblij vende te Ninove, Graanmarkt, n-38, ten verzoeke en ten huize van M. Egidius Van Roey-Licffe- rinckx, te Schepdael Goudveerdegem, aan de Kauterstraat, op om 8 uren 's voormiddags, overgaan tot de open bare verkooping van Huisraad, commode, eetkast, lijnwaadkast, ta- iels, stoelen, spiegels.cuisinière scnoonen \leesch- blok, bakmowille 2 haverkisten, bascule met ge wichten, fruitbakken kijkers, krabmachien, akker- alm, bijl, houweel, douche, nieuwe drijwielkar, met galgen, brekei, mélotteploeg, 2 eggen, slede, aalvat en pomp, schepper, drafput, roosterhouten brandhout, kleiers hopstaken. 4 ladder», beste wanmolen, oogstriek, andere rieken, grepen, pik ken, zeis, mesthaken, aalpomp, aai, mest, strooi, hooi, granen, beeten, aardappelen enz. enz. Een zwaar meriiepaard, eene melkkoe, (5e kalf) eene melkkoe, eene vaars, volkalf) een kalf, 10 maand oud 20 kiekens, 30 jonge hennen. N. B. De beestialen zijn zichtbaar op Zondag 24 Januari 1932, van 11 tot 15 uur. Uit ter hand te koop Stad Ninove T Mee gerieflijke werkmanshuizen met tuin, staande _n gelegen aan de Pamelstraat, nrs. IS9 en 169, met eene wederkeerige opper vlakte van 03 aren 4O centiaren en 03 aren 4O cen tiaren, V^or inlichtingen en voorwaarden zich wen- d .n ter studie van Notaris Van Rossom, Ninove wel gelegen te Ninove, aan de Weggevoerden straat (Steenweg naar Aalst), rechtover het Col- legie. Een perceel moeshof, dienstig voor bouwgrond gelegen aan den Doornwcg, gekend ten kadaster wijk B, deel van nummer 14/[, groot in opper vlakte Oyaren 11 centiaren. In gebruik bij de eigenaars MM. Clement en Edgar Appelmans, schoenmakers te Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 4