BE V*" Nind^u %f'-S Zesde Jaar Nr 5 Prijs per nummer 50 centiemen, Katholiek Vlaamsch en Volksgezind R. LUYSTERMA N-LEMA IRE DE HONDEN ÖAFFEN MIDDENSTANDSBELANÖEN De Bedienden Het hoekje van den reporter VOOR HEIT KANTON IMINt-Vs- Postcheekrekening (R Luysterman n- 1862,54) Abonnementsprijs 3 maande: fr. 4,00 6 maanden 7,00 1 jaar 13,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat. 10, NINOVE Handelsregister Aalst n- 1093 Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. 't Was nog lang uitgebleven tot hiertoe, maar 't moest er toch van 1-omen Eens dat men begonnen heeft met toe te geven aan eer, handvol opruiers en misnoegden dan rolt het gelijk een sneeuwbal op de berghelling, steeds dikker, steeds zwaarder, steeds sneller, totdat in een dolzinnige vaart de sneeuwbal komt neergestort, eeni- ge hoornen en berghuttekens ver nield, maar eindelijk openbarst tegen een rots en vernield wordt Het Spaansche gouvernement dat tot nu toe er in gelukt was om de georganiseerde kerkvervolging uit te schakelen, heeft ten laatste toch moeten toegeven aan den stuw uit de opgeruide massa, voor zeker tegen den wil en dank van het Spaansche volk in zijn geheel De grondwet, door de laatstgeko zen Cortes gesteund, voorzag de uitdrijving van de kloosters en de natioialiseering van hunne goede ren. Thans wordt overgegaan tot de daad zelfs voor wat betreft de onderwijzende orden en het meest glansrijke onder deze laatste, het orde der Paters van het Gezel schap Jezus, de Jezuieten wordt uitgedreven. Deze week hebben we daarover een artikel gelezen, betiteld als volgt Het onsterfelijk Gezel schap En niet zonder reden. Onze brave, devote rrensch- kens moeten niet denken dat de uitdrijving uit Spanje, een dood slag is voor de Jezuïeten. Wtl neen Die hebben reeds voor hee- ter vuur gestaan. Laat ons uit voornoemd artikel een weinig ge schiedenis halen 't Is de Heilige Ignatius van Loyola vroeger een flink kapi tein in het Spaansche leger die het orde stichtte in 1534. Er wa ren toen 7 paters Jezuieten. Weini ge jaren later was hun aantal ge groeid tot twee duizend vijf hon derd. Het groeide nog steeds aan tot, in 1718, er twintig duizend Jezuiettn in de wereld verspreid waren. Het jaar 1773 was een noodlot tig jaar. Verjaagd uit Spanje, Por tugal, Frankrijk, Sicilieé en Na pels, werden de Jezuieten nader hand nog vervolgd door het vor stenhuis van Bourbon die acht koningen telde. Er werd den Paus ClemensXIII en zijn opvolgerCle- mens XIV geweld aangedaan om het orde af te schaffenVreezende dat een groot schisma zou ontstaan gal de Paus toe en schafte het orde af. Doch de Pauselijke bulle werd niet ovetal afgekondigd, na melijk in Rusland waar cL- vSchis- matieke keizerin Katharina, op doodstraf verbood de Pauselij ke bulle in haar land te laten ver schijnen,De Jezuieten hielden niet op in Rusland te bestaan. Later werd hunne houding door den Paus goedgekeurd. Doch Rusland was nu precies het land niet voor het heropleven van het orde. Er waren amper twee honderd pattrs. Het jaar 18U was voor de Paters een gelukkig jaar, Pius VII stelde hit orde opnieuw in en opnieuw won het orde zooveel veld dat het in 1930 niet min dan twee-en- twintigduizend drie honderd zeven en dertig leden telde. Dat getal is voorzeker groot maar op zichzelven beteekend dat niets. 't Is niet om hun groot getal dat de Jezuieten ofwel zoozeer verwor pen, ofwel zoozeer opgehemeld worden, 't is om hunne bedrijvig heid. Stoutmoedige voorvechters van het geloof, pionieren in het vak, aldus inogeu we de Jezuieten be stempelen Reeds in 17(52 mocht men volgende statistiek opmaken (we geven maar een deel ervan op zeshonderd negen en zestig colleges een en zestig noviciaten, honderd zes en zeventig seminaries en uni versiteiten. twee honderd drie en twintig missieposten. Wie zal ooit al het goed beschrij ven door het Gezelschap .Tesus te weeggebracht, alleen maar door hun onderwijzend en opvoedend werk? Tienduizenden, honderd duizenden jongelingen grondig ge vormd en onderwezen. Honderden groote verstanden, beroemdheden, tot het volle leven geroepen, dat zal altijd een der schoonste parelen blijven aan de kroon van het Je zuieten orde. Maar dat ook is de doorn die priemt in den voet van de gods diensthaters. Geen nood dat ze mo gen lukken in kuu dwaze vervol ging Hier geknakt, herleeft het Gezelschap sterker en grooter el ders Thans uit Spanje verbannen, v,T0 1 den aanwezig le Zijn, omdat hier zien we over weinige jaren het Je- voor de toeko zuieteuorde in zijn moederland te rug opbloeien wanneer al de ver volgers van nu als nietigheden in den vergetelhoek zullen geborgen zijn. Laten we nog aanhalen watOmer Englebert schrijft ouder den dek- naani van Lucien-Joseph Pecquet pastoor van Bétaumont Onder hen vindt men allerhan de specialisten die de les zouden kunnen spellen aan de meest geken de koppen professors waarvan de colleges proppensvol zitten in dien het aan de ouders vrij staat hunne kinderen daarheen te sturen, redenaars voor kathedralen, en predikanten voor onze dorpkens, missionarissen die zich kunnen aanpassen aan de mentaliteit van alle volkeren, en zelfs wanneer het moet, den marteldood ingaan grammatici, diplomaten en mystie kere, geestelijke raadgevers voor babbelzieke gravinnen die den bal sem ruiken, en biechtvaders voor deugdzame boerinnen die den stal geuren in een woord, alles wat er van noode is om een keurkorps te vormen dat ten dienste staat van de Kerk en van de beschaving. Katholieke Middenstandsbond Ninove Algemeens Vergadering van den 25 Ja nuari 1932. Voor eene bomvolle zaal mocht de voorzitter, M. Philemon Van Driessche, na den Z. E. H. Dekan Walters om een gabed verzocht te hebben, dezen laatsten in ons midden welkom heeten. Hij wees er terecht op dat zijne aanwezigheid op deze nlgemeene vergadering getuigde voor de genegenheid welke hij tegenover onze vereeniging koestert en beloofde hem onze getrouwheid aan ons duurbaar ge loof. Terloops, verwelkomde hij den heer Hoogleeraar Albert Van Heghe die, spijts zijne drukke bezigheden, er rogmaals aan gehouden had nu op deze vergadering tegenwoordig te zijn; en dankte hem ten slotte voor zijne bereidwilligheid die hij immer tegenover ons betoond heeft en om den raad en daad waarmede hij ons onop houdend bijstaat. Z. E. H. Deken kwam hierop aan het woord an dankte het Bestuur van den Bond voor het gelukkig gedacht hem op deze vergadering uitgenoodigd te hebban. Hij drukte er op dat hij bleef re kenen op den steun van de Mid denstanders, wier goede hoedanighe den van Katholiek zijn en toewijding aan 'de maatschappij hij toch zoo indrukwek kend kenschetste. Ten slotte spoort hij de leden aan meer om meer aan vereeniging te doen. omdat hierin de redding van den maatscbappelijken stand ligt, en wenscht dat de bond nog meerdere vruchten zou kunnen opleveren ten bate zijner aange slotene leden. Daarna draagt de schrijver-schatbewaar der een uitgebreid verslag voor betrekke lijk de werking in den bond en in de ver scheidene afdeelingen die, dank aan de taaie wilskracht van al de bestuurleden wellicht in 1931 haar toppunt heeft be reikt. Hij brengt bij 't einde drie wen- schen er besluiten uit, welke zouden lei den naar een heerlijke oogst, de innige samenwerking van alle leden die alles veil moeten houden om het wellukken onzer betrachtingen te bewerkstelligen en de verovering van onze vertegenwoordiging in de openbare besturen omdat langs dien weg de Middenstand zijn rechten kan doen gelden en de ongewetiigdheden doen ophouden. M. Albert Van Hecke, hoogleeraar te Leuven, is zeer verheugd gelegenheid ge vorden te hebben om nadere kennis te kunnen maken met Z. E. H. Deken, ver wijst naar het Katholiek leven welk doo* door dc Middenstar.de s ;n 't algemeen wordt geleid en naar de vruchtbaarheid die u'tgaat van de werking hunner organi sche. Hij acht zich gelukkig in zulk mid- het ver borg staat voor de toekomst. Het ledental klimt onophoudend, het Bestuur ijvert onverpoosd voor het welzijn zijner leden en de vooruitgang van den Bord. Welk 'n gunstige invloed zal dit met te weeg brengen Hij wacht de uitslag af, maar zet inmiddels de leden aan voortaan getrouw te blij en om aldus in voffomene samenhoorigheid de besluiten en wen- schen neergelegd door den schrijver van den Bond welhaast uitgevoerd en vervuld te zien. Luidruchtig applaus begroette elke rede. Thans kwam de kiezing van bestuurle den aan de beurt. Terwijl hier de bewer kingen volop aan den gang zijn, verlaten Z. E. H. Deken en den heer Hoogleeraar A. Van Hecke, onder daverende toejui chingen, de vergaderp'aats. Intusschentijd worden de 6 uittredende bestuurleden, MM. Louis Blondiau, Alfons Coppers, Omer Eeckhout, Karei Fransman, Ray mond Luysterman en Karei Van Der Ke len, met eene beteekenisvolle meerder heid herkozen verders geeft eene tweede stemming te kennen dat MM. Georges Debacker en Gustaaf Van Maldergem, als nieuwe bestuurleden, de sympathie van de meerderheid der aanwezigen geno ten. Eindelijk vergaderen deze 8 bestuurle den, met de 5 in dienstblijvende, MM. Petrus Callebaut, Cyriel De Smet, Ca micl Pevenage, Van Driessche Philemon en Walraevens Joseph, die onder hen M. Van Drie sche, als voorzitter, en M. Luysterman, als onder-voorzitter herkie zen. Te midden eener nooit gekende geest drift, verlaten de aanwezigen stilaan de vergaderplaats, met de vaste overtuiging nooit meer de oproep van den Katholie ken Middenstand onbeantwoord te laten en voortaan te ijveren om meer belang stelling en overtuiging bij de achterblij vers te winnen. Kristent Middenstandsjeugdvereeniging Op Vrijdag 22 Januari 1932, werd door beneerstiging van den plaatselijken katho lieken Middenstandsbond van Ninove, overgegaan tot de stichting eener nieuwe afdeeling, onder de benaming Krtslene Middenstavdsjeugdvereenigmgmet het doel de jeugd in de beweging op te leiden Op d"ze vergadering werden de stand- regelon besproken en goedgekeurd ver ders werd volgend bestuur gekozen M. Van Driessche Urbain, voorzitterVan Petegem Raymond, schrijver-schatbe waarder De Ccster Jozef, Van Driessche René en Debacker José, leden. De strijd tegen de levensduurte. Verklaringen van den h. Heytnan inzake de kleinhandelsprijzen De heer Minister Heyman heeft Maan dag de. heeren Voorzitters der Provinciale Kamers van Ambachtenen Nerirgen in audiëntie ontvangen, om hun advies te vernemen inzake de prijzen in den klein handel. Dit zeer hartelijk gevoerde onderhoud gaf den h. Minister de gelegenheid die heeren uerust te stelle- omtrent de inzich ten der Regeering. Hij liet uitschijren welk groot belang htt goedkoop leven in België heeft in den strijd teg m de crisis die wij thans door worstelen en verklaarde hur 1. d it hij er persoonlijk van overtuigd is, dat de kleinhandelsprijzen over het al gemeen redelijk zijn 2 dat er nochtans sommige misbruiken en overdrij vingen bestaan en dat iedereen het met hem eens moet zijn om die te be strijden 3' dat de berichten, dienaangaande in de pers verschenen, geen officieel karakter hebben en dat de Regeering tot nog toe geen andere maatregelen getroffen heeft dan het instellen van een onderkommissie in den schoot der kommissie voor levens duurte om de kwestie van de opgelegde prijzen en de detailprijzen te bestudeeren 4' dat in elk geval geen daadwerkelij ke maatregel zal genomen worden zonder dat de betrokkenen de gelegenheid gehad hebben hun standpunt voor die kommissie uiteen te zetten. De heer Minister heeft aan de heeren Voorzitters der Provinciale Kamers van Ambachten en Neringen zijn volle vertrou wen betuigd en heeft hen verzocht hem hun medewerking te verleenen voor het doel dat hij nastreeft, ten einde wettelijke dwangmaatregelen te kunnen vermijden. De heer Voorzitter Scheurmans, die d-ze belangrijke afvaaruiging leidde, be dankte den he.r Minister voor zijn verkla ringen en beloofde hem de medewrking der Kamers van Ambachten en Neringen. Katholieke Middenstanisboni, Ninove Chómage Het Bestuur van het Provinciaal Mid denstandssecretariaat wil opnieuw een strijd voeren om de tijdruimte van lessen aan den spoorweg te verlengen. Velen onzer handelaars betalen onredelijke groote sommen aan Chómage omdat redelijk gesproken hen den tijd niet wordt verleend om tijdig de lossirgen te doen. Wij zoeken om feiten te verzamelen, met naam van belanghebbende, dag waar op het geval zich heeft voorgedaan en be wijs dat onredelijk chómage werd geëischt. Personen die ons nuttig inlichtingen dienaangaande kunnen verschaffen, zullen dankbaar ontvangen worden op ons Secre tariaat, 's Zondags, van il tot 12 uur. Dergelijk initiatief zal ons toelaten, in samenwerking metdeheele Middenstands organisatie van Oost - Vlaanderen, drin gend en ernstig op te treden, bij het be voegde Beheer. Het Bestuur. Sekretariaat- Het Sekretariaat, ingericht door den Katholieken Middenstandsbond, in haar !o- laal, bij M. Victor L>e Feyter, Statiestraat is open alle Zondagen voormiddag van 1 1 tot 12 uur. Al de leden mogen er zich wen den tot het bekomen van alle noodige in lichtingen welke hun aanbelangen. Het is niet gemakkelijk een bepaling te geven van den bediende. Wij weten dat gewoonlijk door bedien de verstaan werdt, een persoon die zijn diensten tijdelijk verhuurt, en, in afhanke lijkheid van e n patroon, hem intellectuee len arbeid le i 11. Er zijn Staa -bedienden en privaat-be ambten. In dit artikel is er vooral van deze laatste kategorie spraak. De economische en sociale rol die de privaat-beambte h edendaags vervult kan zoo maar met twee woorden niet aange duid worden. Le economist Jahn bepaalt de privaat beambten als volgt De private bedienden zijn onzelfstan dige vakmannen, die tegenover een arbeid. Ik ben content ever mijn eigen Een nieuw stielke beginnen is altijd een delicate zaaken ik kan mij zelf niet genoeg felici teer en omdat ik er mijn eerste interview zoo schitterend heb door gehaald. Ik ging 'k zal 't maar zeggen zoo als t is een beetje al zweeten, gaan keilen bij een pastoor uit de streek die in de welden kende middens nog al gediscuteerd wordt. Mijnheer de Pastoorzei ik zoo, ik ben reporter aan De Denderklok en... Beste, zei hij, dat is uw stiel niet A'een het, Mijnheer de Pastoor, ik ben eigenlijk smid van stiel... En nu met crisis, smid zonder werk zei hij al lachen. Juist. Mijnheer de Pastoor en ik heb het, als ik klein was, genoeg achter de pastoors geroepen om ze te treiterett. om nu niet gaarne in dien stiel te blijven, en ik ben reporter geworden. Ver dient gij daarmee entwat Wel ja. Mijnheer de Pastoor, ik word betaald per lijn geleverde copy.... Ah, zoo en gij komt bij mij uw eerste verdienste zoeken Ieder begin is moeilijk en 'k wil u daarom wat helpen want ik heb anders nog al werk. Ja, Mijnheer de Pastoor, begon ik, uw werk wordt in de weldenkende middens nog al gediscuteerd-, en ik wou u vragen mij eens uw gedacht uiteen te zeiten... Over weldenkende middens, beet hij mij af. Neen... Hoort, zei hij ik heb niet veel tijd ik zal u mijn gedacht zeggen over twee din gen gij kunt dat een beetje uitbreiden en er een halve gazet mee vol schrijven Primo Over weldenkende middens. De menschen uit de weldenkende middens zijn menschen die heelt dagen met kun ar men omhoog staan te jammeren ai-j-ai-j- aidat de wereld toch zoo slecht wordt dat het geloof om zeep is; en dat de menschen beginnen te leven als beesten... eti hun jam merlied houdt maar op, en hun armen ko men maar naar omlaag om met verschen adem en bovenarms los te donderen op priester en leek die het aandurft hei gods dienstig en zedelijk verval ie keer te gaan, anders dan voor vijftig jaar I En wat ik er van denk? Niets! Ons geloof verbied o«« iemand kwaad te doen of te wensehen; zelfs onze grootste vijanden moeten wij beminnen en ik wensch bijgevolg dit weldenkende mid dens in hun geheel, in den hemel En daarop sprong de pastoor recht om mij kuiten te laten. Ik stond ook op en Mijnheer Pastoor, zei tk, het tweede punt Dat zeg ik u van aan de deur tot op de straat, want ik ben ten beetje haastig, zei hij. Hij deed de deur open Als't u belieft... zei hij... en met een beleef de buiging stapte ik hem voorbij, maar ik kreeg daar 'tien stamp in mijn achterwerk dat %k tot op dt straat vloog Mijnheer riep tk woedendwat beteekent... Dat is het tweede punt van mijn in terview, zei hij Gij moei niet kwaad zijn, maar vriendelijk, dank u, zeggen reporters en pastoors zijn gemaakt en betaald om schoppen in hung.t te krijgen Hebt gij nog niet gezien hoe vriendelijk de pastoor goeden dag zegt als hij zoo'n duw gekre- gen heeft En vriendelijk 't en kan niet meer. Tot weer ziens reporter zei hij. Reporter, r i v - V. O' v- i> DEHDERKLOK e-1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1