mm van Geneve. Zesde Jaar fVr ï'njs per nummer 30 centiemen. De Provincie Oost.Vlaandaren en de Werkloozensteun Ft. LUYSTEFtMAN-UEMAtRI De Ontwapeningsconferentie Het Protectionisme in Engeland De Sovjets en het Japaansch-Chineesch konflikt Fondsen der meestbegaafden Het hoekje van den reporter Ninovc 7 Februari 1032 Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Weekblad BEENHOUWERS, ieest onder hoofding VOOR HET KANTON NINOVE Postcheckrekening (R Luysterman n- 1862,54) Abonnementsprijs 3 maandei. fr. 4,00 G maanden 7,00 1 jaar 13,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Handelsregister Aalst n- K/93 Aankondigingen Gewcne per regei 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Sedert eenigen tijd trachten de socialisten eene groote herrie te verwekken rondom de tijdelijke schorsing van de uitbetaling van den werkloozensteun in onze pro vincie. Herrineren wij er aan dat onzj provincie den grootsten toeleg be taald. Wat is er gebeurd Het is zoo eenvoudig mogelijk. De provinciale raad had in zijne begrooting van 1932 de noodige kredieten voorzien om de werkloo- zen ter hulp te komen. Maar deze sommen kwamen voor, niet in Je gewone uiigaven en ontvangsten maar wel in de buitengewone. Om deze groote en zware uit gave te bestrijden, diende het be heer der provincie zijn toevlucht te nemen tot eene leening. Maar wij leven in tijd van crisis. Toen nu de begrooting aan de goedkeuiing van de regeering on derworpen wierdt, weigerde deze de begrooting goed te keuren om dat nevens de uitgaven de middels om deze te keer te gaan niet wa ren aangegeven. Immers de regeering vreesde, misschien wel zter terecht, dat de provincie in de onmogelijkheid zou verkeerd hebben eene leening te sluiten. Het is een publiek geheim dat de banken daar niet gemakkelijk meer in toestemmen en ook dat de provincie reeds lang pogingen in het werk stelt om eene letning te plaatsen. Er was dus geen geld voorhan den en dt provincie was nu wel verplicht, ten minste tijdelijk, de ze betalingen te schorsen. Van daar al dat geweld, plaka- ten, vlammende artikels Het was alsof aarde en hemel vergingen. Maar de roodjes vergeten hunne lezers kond te maken dat zij de volstrekte meerderheid bezitten in de gemeenteraden van Ronse, Moescroen, enz., en daar is de bijleg aan de werkloozen, niei tij delijk geschortst, iiirirn* wel radiliiiiil afg-etüchult. Maar daar het socialisten geldt is het de moeite niet daarvan te spreken. Wat ze ook niet gaarne vertel len is dat de socialistische zieken- beurs van Gent den onderstand der zieke leden heeft verminderd. En dat ge be r d i deze harde tijden. De zaak van het crisislonds is wederom voor de provinciale raad ter bespreking gekomen en de Raad blijft bij zijne vorige beslis sing Den werkloozensteun wordt iiicit a/'geschaftni«t vermin derdhij blijft ii» rcijii g'«*- lieel l>C3liou.den en zal be taald worden met terugwerkende kracht van af f Januari. Nogmaals veel gerucht voor niets. Groot geschreeuw maar weinig wol. Enfin, voor de zooveelste maal, een roode sisser. Middenstandsbelangen het Ko ninklijk Besluit dat voor U van toepassing komt den 10 Februari 1932. De wereld is in spanning en ziet hoop vol, maar zonder overdreven betrouwen, naarden uitslagder conferentie van Genève lot hier toe is de conferentie neg in haar praktisch stadium niet getreden. Wij zullen trachten deze, zeer ingewik kelde zaik, in de mate van het mogelijke aan onze lezers klaar te maken, zonder daarom in al te veel bijzonderheden te treder ooi het oogenblik willen wij drukken op het onmiddtlijk dueldezer bijeenkomst. Om al.e ontgoocheling te vermijden, zal het misschien niet nutteloos zijn, dat het woord; Ontwapeningsconferentie.nog al veel menschen een zeer verkeerd begrip zou kunnen geven van den inzet der be sprekingen. Welnu welke is deze juist. Voor het oogenblik, zal men enkel trachten eene overeenkomst te sluiten, waardoor de verschiliige landen er z.ch toe verbinden, hunne bewapening te land en te water, niet verder op te drijven. In andere woorden, zich te houden aan het statu quo of buidingen stand van zaken. Het is geinakke'ijk om begrijpen dat indien men er in gelukt zoo een akkoord te sluiten een zeer groote stap zou gedaan j zijn. Immers het ware dan veel gemakke lijker de werkelijke ontwapening te be ginnen. Dat de weg die naar de vrede leidt, smal, hobbelig en met vele hir.d rpalen bezaaid en versperd is, is eene feit, waar niemand aan twijfelt. De landen met groote bewapening ze gen eerst veilig! e:d, dan ontwapenbg. Deze die zwakker slaan of beweren min bewapend te zijn, staan natuurlijk h.t tegenovergestelde voer en z-ggen, e rst ontwapenen, tot alswanr.eer er een zeker evenwicht besta it in de bewapening. 1 an geleidelijk ontwapenen en de vieie ver zekeren door scheidsgerecht welke ver- plichtend zouden zijr. Lat zij 1 de twee s elseis die t-g nover elkander .staar. Dit zal misse ien wei z >o brutaal niet gezegd worden, maar dit is den grond der zaak. Wij Belgen hebben alles te winnen bij het welgelukken de- conferentie. De re- geering moet geluk gewer.scht worden omdat zij ook den socialistischer» leider Senator De Brouckhère naar Genève heeft gezonden en op deze manier aan hare vredeslievende gevoelens op ondubbelzin nige wijze uiting te geven. Men meldt dat er reeds twee duizend vijf honderd personen in Genève toegeko men zijn. Natuurlijk zulien allen geen deel nemen aan de conferentie, maar ze zijn toch rechtstreeksch of onrecht- streeksch in dienst der konferentie of der afgevaardigden. Zoo meld men dat de Japaneezen bij zonder talrijk zijn en zelfs huone koks en keukenknechten hebben medegenomen. Zooals we het door or.s artikel van 29 November 1931, aankondigden heeft Hn geland voorgoed den weg ingeslagen van het protectionisme. En wanneer wij nu al de maatregelen in oogenschouw nemen, die te dien einde, binst deze laatste maan den getroffen werden, dan moeten wij be kennen dat de Ergelsche beschermingspo- 'itiek een hevig karakter aangenomen eelt. Deze maatregelen werden genomen, {rachtens de Abnormal Importations Dill d. i. de wet waardoor aan den Board of Trade de macht gegaven werd, tolrechten te htlïen die tot 100 t.h. ad valorem kunnen bereiken, op sommige produkten van de klas III meestal fa brikaten of half fabrikaten wanneer deze met abnormale hoeveelheden irgevoerd worden. Sedert het in voege tieden dezer wet, heeft de Beard of Trade al 3 bevelens van tariefverhooging uitgevaardigd dewelke in zekere mate onze exportnij vei heden ko men treffen. Het eerste bevel dat dugtee- kent v,.n 19 Nov.mber, heft een rtcht van 50 t, h. ad valorem op eene reeks van 23 verschillende produkten liet 2de werd uitgevaardigd op 30 November en treft eene nieuwe reeks van 11 produkten eindelijk het 3de verscheen op 17 Decern ber en is toepasselijk op eene reeks van 1G produkten. Om z ch een gedacht te vormen over den terugslag die al deze verorderingen op onze exportnijverheden kunnen hebben, hoelt men mair even de statistieken van den Belgischen export te raadplegen. Ziehier een lijst die, voor enkele koop waren, de waarde aargeeft, van onzen uitvoer naar Engeland,over het jaar 1930 Pond sterling Gebranverfde Vloersteenen 70731 Glaswaren voor 't huishouden 455~63 Wollen Artikels tapijten en karpetten 830ISu ardere 332770 Vlassen weefsels 30*504 Handschoenen 40701 papier 254273 Luchtbanden 47.a70 Hennepen Weefsels 70620 Hennepen tapijten en karpetten 17.393 Gekaarde wollen draden 599188 Kamwollen draden 30645 Jacht, en Spcrtwapens 27534 Kersen 5o000 Kasdruiven 371.000 Photographische prod. 53000 Katoenen Weefsels in stukken 42000 Ingedrukt katoen 45.00 Geverfd katoen in stukken löóOÜOO Gekleurd katoen 95000 Men ziet dat het getal nijverheden die door de Abnormal Importations Act. getroffen worden, groot is. Evenwel kun nen wij t'bans nog niet zeggen, in welke mate, elk dezer uitvoertakken, de gevol gen der Engelsche tolpolitiek, za* ender gaan. De giobale statistieken van onzen buitenlandschen handel, over het jaar 1931, geven ons, in dit opzicht, geen en kele aanduiding. Zij schijnen er ons veel eer op te wijzen, dat ons buitenlandse!) handelsverkeer, werkelijk op hetzelfde peil blijft, als in 193 ten minf.te wat den omvang betref:. In 1931 hebben wij 24,6 millioen T. koopwaren uitgevotrd, voor eene waarde van 23 milliard fr. in plaats van 23,7 mil'ioen T. voor eene waarde van 26 milliard fr. in T.'30. In wairle bv. droeg or.ze uitvoer !J5 t. h. \an onzen in. voer tegen 97 t. I in 1930. Wat er nu ook gebrure, zeker is het, dat onze nijverheid de noodige veerkracht bezit, cm zich aan den nieuwen staat van zaken aan te passen. Van den kant van Engeland valt er te vretzen, dat de Abnormal Importations Bill li niet de verhoopte uitslagen zal op leveren. Met welt< doel is deze wet immeis gestemd? Heel eenvoudiglijk om den abr.ormalen invoer van vreemde fabrika ten te remmen en aldus de handelsbalans weer goed te maken. Welnu, het tekort der handelsbalans voor het jaar 1931, wordt op 400 millioen p-st.geraamd en de waarde der ingevoerde produkten, waarop de 3 bovenvermelde maatregelen aanleggen, bedroeg nog geen 5.3 millioen in 1930. Bijgevolg kan het deficit nooit in de gewenschte mate aldus hersteld worden. Anderzijds moet men er zi~h aan ver wachten, dat de mededingingsrracht der Engelsche nijverheid, mettertijd zal afne men, nitt alleen omdat de wisselpremie zal verminderen, maar ook omdat de le vensduurte zal toenemen, als natuurlijk gevolg der beschermirgspolitiek. Bij slot van rekening houdt het En- geisch protectionisme niet veel in welis waar kim het in zekere mate ons handels verkeer stoien, maar de verre gevolgen daarvan moete v niet oveischat worden. Langs den kant van Engeland, ook daar zal het protectionisme geen mirakelen doen wellicht maar eene tijdelijke be scherming zijner nijverheden. Albert (.'OOREMAN is genoeg gekend en zeker als enzaiig ge oordeeld. Hoofdzakelijk bedoelden zij daardoor hunren invloed in Manu'c ioui'ë, uitgestrekte provircie in het noorden van China en eindverloop van den tians sibe- rischen spooiweg. Deze spoor] jn die ee- nerzijds te Vladivostock eindigt Rus sische bezitting en ar.derzijdn te Port- Arthur J.ipansche bezitting is het in- drirgingsmiddel van de Sovjets in het verre Oosten en ook in de Oostersche zeeën. Geen wonder dus dat de Sovjets van de burgeroorlogen in China gebru'k mieken om vrijer bewegingen te verkrij gen op het gedeelte van den spoorlijn dat over Chineesch grondgebied loop:. Doch nu houden de J-pai.se .etioepen bezetting in Moekden, Isitsikar en Khar- bm. zoovele strategische punten op die- zefde spoorlijn. Welke zal de houding z jn van de Sovjets tegenover Japan Iedereen weet, en dat weten de Russen nog beter, dat Japan een vooiuitstrevend en machtig georganiseerd land is, in an der woorden, een kat die niet zonder handschoenen mag aangepakt. De Sov jets oordeelen dat voorzichtigheid hier ten zeerste geraadzaam is. Hn zie, in tegen stelling met de p jlitiek die zij jaren-lang hebben gevoerd tegenover Finland, Polen en Roemenië, hunne sterke en tot hieitoe wantrouwige westerburen, plots schijnen zij heel geneigd en toegevend om met dez» landen een veidrag van riet-aanran ding aan te gaan. Aleen met Roemenië bhjft het nog uit omdat Roemenië een be slissende goedkeuring verlangt aangaande de aanhechting van het aan Rusland ont nomen Bessarab En ook hierop schijnen de Sovjets heel toegevend. Ze hcuden er aan hun Westerfront met de vrede te be zegelen om al hunne aandacht lees a hu; ne militaire krachten cp het ooster front samen te brergen. Zullen de Sovjets een militaire onder in ming wagen tegen Japan Tot nogtoe schijnen ze niet opgewass n tegen de gemodern secrde Japaansche legers en zullen liet dus niet doen. Anderzijds blijkt dat ze er op uit zijn diplomatie!e ii ciden- ten te doen ontstaan waardoor zij zelf in d: oogen van het Japansch ministeiie een gni.suge beooideelingzouJtn knjgen. Van d;e gu. stige noteering verwachten ze dan ook dat Japan zijn moge'ijke begeerten op lancuitbreiding zou intoomen daar waar het in aanraking kor kernen met de Rus sische invloedsfeer i. a. w., in Mancichou- r.ë en meer bepaald, in het bekken van den trar.s-siber schen spoorweg. Hoe het ook uitkomt, het is niet van belang ontbloot te mogen vaststellen hoe het ïrovjet-Rusla: d, het land van de we reld revolutie en van de heerschappij van het proletariaat, net dezelfde methoden huldigt, r.et dezelfde begeerten heeft in zijn wederlandtche politiek, als de meest kapitalistische en inperialistische landen van het aardrijk. L'at het verdrag van niet-aanranding met Pinland, Polen en Roemenië, deze landen niet in slaap wiegen en aan een on aantastbare godsvrede laten gelooven <8 Naarmate de onlusten in het Verre Oosten blijven duren en uitbreiding ne men, blijkt het meer en meer aannneem- baar dat Japan bepaalde bedoelingen heeft op het Chineesch grondgebied, dal het wel zijn koloniaal gebied wil uitbieiden. Wat er ook van weze, Rusland, of beter de Sovjets moeten niet zonder ongerust- heid al deze schermutselingen gade slaan. Pindsten drietal jaien hebben ze geen gelegenheid laten voorbijgaan om huunen invloed tn China te doen gelden. Hunne tusschenkomst in de laatste burgeroorlog Studielceningen voor het schooljaar 1932- 1933. Bericht aan de belanghebbenden. De aanvragen om studie* e- op het Fonds der meestbegaaldc moeten, vóór 15 Maart a. s., ingediend worden. Zoo de ouders der belanghebbenden in een gemeente wonen waar een plaatselijk Fonds der meestbegaafden is opgericht gewoonlijk gemeenten met meer dan '2(),Ü00 inwoners moet het verzoekschrift bij het gemeentebestuur ingediend worden in tegenovergesteld geval, dient het aan den gouverneur der provincie gericht te worden. gij dtnki dat tk soa metten zakenman zijn om tli"k werk te Dieren en ik ben pastoor en lever pasloorswtrk tn veel menschen die geen pastoor zijn denken dat zij zoudtti beter pastoorswerk U veren dan de pastoor zelf... Apropos van pasioorswerk, Mijnheer, mag tk nu een staag stellenverleden week had gij geen tijd.... Kef otter, zei hijmag ik eens mijn neus snuiten, en hij nam mijn pochette uit mijn vestzakje.,. Et, Mtjnhter, tiep ik, dat is nitt priper. Gij he'<t gelijk, reporter, zei hij en indien iedereen zijn neus in zijn tigen zak- dotk snoet, scu de wereld nog zoo proper zijn Dag reporter, zei hij Reporter. Ik ben terug ga in bellen bij mijn vriende lijke» Pastoor. Wter daar al, reporter, zei hijwas mijn uitleg van verleden week niet klaar ge noeg, en moet ik de explicatie eens herbegin nen Neen, Mijnheer de Pastoor, gij hebt wij uw naarheden goed ingestampt en ik zal ze onthouden voor mijn leven maar het is van armoe dat ik kom Ook al bedelen, zei hijdut is een wonder spectakelals de menschen 'nen frank te veel hebben draden ze hem naar de herberg, en als zij er eenen te kort hebben gaan ze hem aan den pastoor vragen 1 Ik kom om geen geld, Mijnheer de Pastoor, enkel nog om wat copywant ik ge raak elders nergens t'huis... 't Is wonder, zei de Pastoor, dt men schen klappen en vertellen nochtans gemak kelijk en gaaine Dat is waar, Mijnheer de Pastoor, maar als er spraak is van hun gtxegdens op te schrijven, en als het zou kunnen geweten zijn dat het van hen komt, w.ten ze van nie mendal. Reporterzei hij, gij kent uwen sltel nog met Mogelijk, Mijnheer de Pastoor, maar als ze over een ander niet wilden klappen wilde ik ze over hen zelf deen btginnvn en 't ging ook niet... Natuurlijk, beste, zei hijniemand vei tela gaarne over zijn eigengoed zeggen ts boffen, en zijn eigen kwaad vertellen zie ne keer in Jen biechtstoel daar is elk voor zijn eigen hoe rap dat z'er uit zijn! Mijnheer de Pastoor kunt gij mij riet zeggen hoe ik de menschen zon aan 't vertel len kiijgcn. Zeker, zei hij, luister gij neemt uw phototoestel mee, en gij i raagt of Mijnheer ne keer wil poseeren, dat gij zijn photo zult plaatsen in uw blad... -• Ja maar, Mijnheer, dal is veel te kostelijk, tk kan ik daar niet aan uit', wat denkt ge wel een toestel keepen en films en... Sukkelaarzei hij, ik heb daar nog een toestel liggen dat niet meer werkt wil gij het gebruiken. Ja maarMijnheer Pastoor, als het niet gaat, gaat het niet Wel natuurlijk, en dan hoeft gij ook geen platen noch filmen te koopeit.... maar laat Mijnheer een geleerde pose nemen zco aan een tafel met eeuige boeken daaiop, en twee vingers tegen zijn kaak, en dan opge past, Mijnheereen-twee-drie, va-y-est Bit daarna stelt gij enkele iragen over punten van algemeen belang. Geen persoonlijkheden; persoonlijk- heden in de gazet of cp den preekstoel, dat is altijd leelijk. Punten van algemeen belang, Mijn heer, bijvoorbeeld - W el ja, bijvoorbeeld als gij een jonk* man ondervraagt, vraag kent tenige be schouwingen over den invloed van de crisis op het vrijen, op het jim i> drinken Verstaan, Mijnheermaar die photo aan Wel bede, een dag of drie nadien gaat gij met een gelegenheidsgedichtje ver- tellen dat tut erg spijtig is; maar dat dt photo mislukt ts, en met het interview nitt zal kunnen ver schijnen Dat is goed voor eenen keer, Mijn heer.., Bij denzelfden persoon natuur lijk en dan nog... maar in alle geval, de Wiek daarop hebt gij er 'nen anderen Maar als dat eens moest uitkomen.... Dat kimt nooit uit, beste, de menschen gt'.loeven vast als xjmr dat ze gekiekt zijn en moesten ze 'tin de gaten hebben ze zouden nog van mets gebaren om mei uitgelachen te worden Mijnheer, zei tk, dat is een slimme trek. Tech niet, dat beslaat al lang, en gt. loof mij vrij, er wordt dikwijls aan een le dig filmkistje gedraaid Mijnheer de Pastoor 't is sftjlig dat gij geen zakenman zijt Ja beste, dat gaat zoo in de wereld Vervolg onder 4ko!on« vV *4. yi

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1