Hel grootste succes van den dag is den 58.000 Ir. w r (P) CItROCHB Ninov"8 Brusselslraal, 54, NINOVE. Telefoon 25.5 11 o nTïi 11 e Elektrische Inslalalies VERWERÏJ DE REGENBOOG PERDAENS PROVÉ EDllARD VAN DEN BOSSCHE i o: ALLO! ALLO! Centrale Verwarming Ad. Woeldelueren Zoon KAM1EL PEVENAGE-COENS 'i 0 c Trsms Jiinove-Brussel en Halj t< draden aan <1<mi pi'ijs van nr. mkuwk Pituzi N HL'IS VAN VERTROUWEN 10, riretl, NINOVE Tel. U Fleurman gebroeders Motoren, Idynamo's, Luchters, Elektrische hellen, Telef oon, TSI Elektrische verlichtingen en drijfkracht Groote Markt, NINOVE, nevens het Stadhuis. Beverstraat, 20, NINOVE, Tel. 20 Alle soorten van Matrassen. j WOEI IA NI IEL in 't groot en in 't klein. Garag* Theo BEECKMAN Burgdam, 36-39, NINOVE vnn 64 on 66 Te koop Men gelast zich ook met het plaatsen en herstellen van TtrmaktD ysc ïsrbratde Motoren. Hervormer) var* mans- er) vrouwenhoeden Algemeene Ontsmetting Men vascht en strijkt alle linnen. 1 896-1 930 33 1 F! nevens de apotheek De Ruyver. Z Li -) Ld 1 Primastella Renault i VOOR UWE Eiectrieke pompen, badkamers, alle Lood en Zinkwerken werfd U, ip volle vertrouwep tot Vraagt opze prijzen. Corsets Buikbanden Borsthouders Maillots Geeraardsbergschestraat, 24, Nlpove. Vertrek uit Ninove Om ure 5,30, 0,00, 0,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,0) u. van 15,00, 10,00, 17,00 17,30,18,00,19.00; 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags allf; 1|2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel Om u. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15,; Om u. 6,00, b,4u, -,io, ö.iu.s rtVAA L 9,15, Dan alle uren tot 16,15, dan 16,U stCI'K iMMlOOg 0111 l »>UU Kg. 16,45, 17,15 17,45, 18,15 18,45, 19,15: 20,15. 21 15, 22,15, Op Zon-en feestdagen alle halve ureri van 7,15 tot 20,15 u. dan 21,15 u. 22,15; tot 24,15 u, j Alle Zondaceti T rater trein, vertre' in Brussel (Ninoofsche Poort) om 24,15 u. Vertrek uit Ninove Ninove 5,50 8,30 11,15 14,20 18,30 Denderw. 6.03 8,45 11,30 14,35 lb,45 Leerbeek 7,OS 9,30 12,18 151'), 19,25 Halle 7,43 10,15 Dinsd. 16,10 Op Zon-en feestdagen bijgevoegde trams yerkoop in Ninove 13,45 16,20 21,00 Denderw, 13,59 16,35 21,12 Leerbeek 14,48 18,25 12,45 Hal 15,22 18,00 Vertrek uit Halle 12 en 18 maanden o Stipte geheimhouding. Halle 6.10 8,35 11,30 Leerbeek 4,35 6,45 9,50 12,50 Denderw. 5,08 7,48 10,25 13,30 Ninove 5,20 8,00 10.38 13,45 Op Zon- en feestdagen bijgevoegd Hal 13.30 18,40 Leerbeek 14.42 19,50 Denaerwindeke 15.16 20,14 Ninove 15,30 30,30 16,30i 17,25; 18,00 18.15; Vraagt prijzen en proefritten aan den eenigen verdeeler Nijverheidswagen 500 k. fr.29,00C Chasis t ton 32,750 Voiture inwendige leiding 59,900 Familievoituie 0 plaatsen 41 000 Chasis 0 cylinders 57,500 Voiture inwendige leiding 47,500 Familievoiture 7 plaatsen 52,500 4 Goeden KAMION voor twee paarden, aan voordeeligen prijs.; voerman, Brussel straat, Nr AOd Agent voor Ninove en omliggende van het huis BRUOQE MOLEN tot driedubbel gebruik (malen, plette ren, breken). Voor alle benoodigheden van zooals in een woord, alles wat den stiel betreft. alsook het Telefoon 288. Bózonderc verzorging voor Bal- en Ceremonie kleederen Kuischen en Verwen van alle slach van Meubileering Specialiteit van Kuischen der Wol, Sargen. Stores en Gordijnen. Stoppen van alle Stoffen en Zijden Kuischen, Verwen en Bewaring van Pelzen gedurende den Zomertijd Kuisch in 48 uren. STOPPEN, PERSEN Rouw in 12 uren Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Gafiyiepdep Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt, Stoorgoed in mie breeden, Gewone Kant, Brugsche Kant, Franjen in alle kleuren, Cretonnen, Satinetten, Sargiën, Bedspreien, Tafel-, Vloer- en Tra pta pij ten, Toil-cirée, Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasgoed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. Het grootste succes van den laatsten AUTOSALON an Brus sel was de nieuwe zes cylinders 15 H. P. aan den prijs van 43,000 frs. die de ongeleofelijke snelheid be reikt van 115 kim. per uur met ten verbiuik van 15 liters es sence per 100 sim. Alvorens een nieuwen auto te koopen, vraagt een proefrit gratis en zonder de minste veibirnenis, aan den rechtstreekscne hoofd agent Telefoon 255 NINOVE. o Overgroote keus van Corsets voor vrouwen en kinderen. Borsthouders soutien-gorge^ Alle soorten van BUIKBANDEN voor vrouwen en mannen. Porte Jarretelles, enz, enz. Op aanvraag worden al onze artikelen op maat gemaakt Spoedige bediening. Onmogelijke Concurerntie. Nieuwen Camion CITROEN I 800 kg. O- O i Oarage Theo Beeckman en C° K NiT É'rtfc'f -*a nTt-r y va Renault f

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 6