Algemeene Bankvereeniging KFuicuagens JVIercktf Edmond De Cosier wanneer deze niel duurder zijn dan gemeen e, die drie, vier ol vijl maal minder zijn Laai u niel bedriegen door sommige verkoopers die u een wagen voorstellen voor 2500 lot 5000 kgr. wanneer deze leiteiijk voor 1500 kgr. vervaardigd is. Minerva wagens kunnen meer dragen dan hun voorzien gewicht. Eemgeprijzen der bijzonderste Modellen Gemak van betaling aan goede voorwaarden. Vraagt inlichtingen aan de oflicieele verdeelers voor de kantons Ninove, Soltegem, Nederbrakel, Geeraardsbergen, Lessen en Edingen Beverstraat, n* 25 ALNOVE Ralleslr., 60-64 Geeraardsbergen te NINOVE I zetel der oude Studie vao Notaris Vardeveide HUISMEUBELEN Welgelegen Bouwgronden BURGEliSRS.SK Preulegem, NINOVE Chassis 2500 k. 2750 k. (lang) 5500 k. 46.800 63.000 55.000 12 11. P. I) c. (binncnsluur) 50.000 17 22 0 cyl. 8 cyl, 75.000 95.000 Tel, 205 Ttl. 78 Kapitaal erj Reserverj 4.50.000.000 frank Zetels 1'ifStcheck 10515. Burchtstraat, 43, Ninove, Alle Bank- Beurs- en Wisselverrichtinger\ aan de voordeeligste voorwaarden Volle vertrouwen. Slipte geheimhouding. Doornweg, NINOVE Beverstraat, Ninove Verkooping van te Ninove, Maandag 8 Februari 1932 Openbare Verkooping van ZAAILANDEN te Denderwindeke Enkele Zitdag Maandag 22 Februari <932 Studie van Meester C0SYNS, Notaris te M?erbeke Uit ter hand te koop Voor alle irlichtingen wtncL men zich ter studie van Notaris COSY NS te Meet- beke. Studie van Meester AlbertE VENEPOEL Notaris te Ninove, Graanmarkt. 47. TE HUREN Uit ter hand te koop Studie van Notaris Van Themsche te Denderleeuw, Langestraat Openbare Verkooping van te ^Denderleeuw Woensdag 10 Februari 19-52 Uit ter hand te koop Woonhuizen en welgelegen bouwgron den te Denderleeuw. Stad Ninove Schoone bouwgronden langsheen den steenweg van Ninove op Aalst, ten oosten van de Coloniale Aïlumetliére en on geveer rechtover de gendarmerie. Voor inlichtingen wende rr.en zich ter studie van Notaris Van Themsche te Den derleeuw, Langestraat, Stu.lie van M*" VAN OUDEN HO V F Notaris te Denderhautem Uit ter hand te koop Naamlooze Vennootschap BRUSSEL Arenbergstraat, 5 Congresstraat, 14 Algemeenen Kunstlaan, 01 de Belgique ANTWERPEN Lange Nieuwstraat, 70-72, LEUVEN Muntstraat, 9 GENT Sint Baafsplein, 20 Zich en termijnrekening, spaarkas, KASBONS i jaar, intresten vooruitbetaald. Telefoon 47 op 6 maand en Alle soorten te bekomen T»ij rich wende» ter studie van Notaris V'an Rosssm, Graanmarkt, 33. Gemeente Denderleeuw Enne schuur op eu met Ü1 are 65 centia ren grond, staande en gelegen aan de Veldstraat. 2) Ean perceel bouwgrond gelegen met een voorgevel van omtrent 24 meters aan dc straat leidende van den Steenweg op Aalst naar den Halt van lddergein, groot in oppervlakte 14 aren. 3) Een perceel bouwgrond, gelegen aan den Steenweg op Aalst alwaar hij een voorgeve heelt ;an 28 meters 95 centimeteis, palende aan P. De Geyter-Bockstaal. Verdeeld in 4 loten. 4) lien perceel bouwgrond gelegen ter plaats genaamd Stricht gekend ten kadaster wijk B, nummers 1058b en 10öy. met tene gezamenlijke oppervlakte van 92 aren 60 centiaren. Gemeen teMeerbeke. Hen perceel hand, gelegsn op het Grootbogaer- develd, geksnd ten kadaster wijk D, r.um. niet cene oppervlakte van 18 aren r tn groot volgens titel l9 aren 5O centiaren, In gebruik bij den verkooper Mr Petr. De Smet- Valckenier, tot na het scheren van de eerste vruchten in 1931- Gemeente Denderhautem. Een huis met afhangendheden, staande en ge legen ter plaatse genaamd Houtemmeersch» ge- kend ten kadaster wijk B, nummer 144H0, met eene oppervlakte van 03 aren 00 centiaren. In gebruik bij P. Steenhout van maand tot maand. Bij Sterfgeval Aalsterschen steenweg, De notaris VANDEVELDE. zal namens de weduwe Pieter Mattens-Pruwels, openbaar ver- koopen, aan hare gewezene woonst, aan den Aalsterschen steenweg, op om 8 uur voormiddag 3 kassen, 2 stoven, 6 schoone stoelen, 4 andere stoelen, 2 tafels, 1 kleerkas, 1 koffer, keukenge- rief, enz. De verkooping geschiedt met gereed geld. De Notaris VANDEVELDE, te Ninove. zal open baarlijk verkoopen 1- Koop i7 aren 70 centiaren Zaailand, gele gen te Denderwindeke, op de Zeep of VVaiborre, Sectie A, nummer 528 des kadasters. 2- Koop-- 16 aren Zaailand gelegen te Den derwindeke, op den halenkout-r. Sectie A, dee» ten zuiden der nummers 590a en 590b des kadas- ter- 3- Koop 13 aren 56 centiaren Zaai ar.d, gele gen te Denderwindeke. op den Ka'enkouter, Sec.- tie A. deel ten noorden van nummer 592 ties ka dasters. 4- Koop 19 aren 60 centiaren Zaai and, gele gen te Denderwindeke, op den VVaiborre,Sectie A nummer 584a des kadasters. Ai deze goederen zijn gebruikt door de Gebroe ders Coppens, om 1 uur namiddag, ter herberge van de kinderen De Coninck, te Denderwindeke, Keuderstede. Uitterhand te koop. Een welgelegen WOONHUIS met afhangend- heden en medegaande erve gestaan en gelegen te Aspelaere, nabij het Dorp. Bewoond door den verkooper M. Constant De Graeve Robert. Gemeente Okegem Een woonhuis inet afhangendheden en mede- gaande erve, gestaan en gelegen wyk Eversvm groot 4 aren 83 centiaren, palende ocst de baan, zuid Jozef Baeyens, Joannes Elptrs en Aug. Do Schryver, west Bernard De Bruyn, noord Jozef Vandei Eist en west brans Van Cotthem, Onmiddelijke ingebruiktreding. Gemeente Meerbeke Een woonhuis met afhangendheden en mede- "aande erve, gestaan en gelegen aan de Buitkets zend ten kadaster Sectie C nummers tOe en 10k lig 11 h en lf>q, met eene oppervlakte van I3 ar. 40 cent. paler.de oost aan Jos. Vander Straeten- Timmermans, zuid Ghislenus Berckmans, west liduard Laroy, noord H'.ppoiiet De Pester. Oniniddelijke ingebruiktreding. Gemeente Denderleeuw Een welgelegen woonhuis met afhangendheden en erve gestaan en gelegen ter plaatse genaamd «l.ichtenhoek» gekend ten kadaster Sectie B .rum. ]0tóp/ex groot circa een are en palende west de straat leidende van d«n l.ichtenhoek naar de Bo termelkstraat, zuid Jacobus Van Holsbeeck, oost Amedé Wijnant, noord de verkospers Bewoond door Jan-Baptist Van Valcker.borg Een Woonhuis met afliangendheden, stalling, remiie cn koer gestaan en gelegen ter plaats ge naamd Huyssegem, aan den Molenweg, groot in oppervlakte drie en zeventig centiaren, palende noord den Mofenweg, oost Frederik Samin, zuid de weduwe en kindtren Jan-Baptist Wynant west Eelicien Ruyssevsld. Bewood door Eduard Van der Stockt. Gemeente Meerbeke Schoonen BOUWGROND langsheen den Steenweg van Ninove op Brussel en Dorpplaats Gemeente Denderleeuw Een Woonhuis bestaande uit gang, drie bent- denplaat-er> en ruime bovenkamers, zolder en kelder, met nevensliggenden bouwgrond, gestaan en gelegen ter plaatse genaamd Negtnbundeis» gekend ten kadaster sectie A deel van rtummeis 627a en 628c met eent oppervlakte van circa 1 are 93 centiaren. Bewoond door den verkooper Kerni Van Kerck- bove-Stevens. Ingebruiktreding met 1 01 tober aanstaande. N. B. Het huis mag bezichtigd worden 's Zon dags en Donderdags. De Troyer, zuid de erven Vandersteen. west Vah Muylem en noord de baan. Onmiddelijke ingebruiktreding. Eene kleine hofstede 'net schuur en stalling, te Denderwindeke. wijk Hereof en ongeveer 4 Hect aren land er. ineersch. Zich te wenden tot c.en eigenaar René P.eygasrt te Denderwindeke, Hernof, of ter studie van der. Notaris Evenepoei, te Ninove, Graanmarkt, 47. Stad Ninove Twee gerieflijke Werkmanshuizen, aan de Oude Brusselbaan, nrs 16 en i2 b) Welgelegen bouwgronden in de Pamelstrar.t Nederwijk, steenweg naar Aalsten Dcndcihai.tei Gemeente Meerbeke b) Welgelegen bouwgronden a: n den steenweg naar Brussel. Gemeente Appelterre-Eychem a) O5 aren 80 ca bouwgrond uitgebaagd ter plaat» genaamd «Muylem palende oo.-t de erve.. omtrent de Langestraat, tusschen de statie en Dorpplaats De Notaris MICHEL VAN THEMSCHE, te Denderleeuw, zal namens wien het behoort open baarlijk veakoopen Gemeente Denderleeuw Eenen blok schoone bouwgronden gelegen tus- schen de statie en de Dorpplaats, omtrent de Langestraat, aan de Kiekenborrestraat en de nieuwe straat van 16 meters breed gaande van de melkerij aan de Kiekenborrestraat j naar de Dorpplaats, gekend ten kadaster sectie A, nrs, 932ia en 932[b, groot volgens meting 29 aren 03 centiaren, palende neord de Kiekenboriestraat, oost de Eerw. Zusters Franciscanessen te Dender leeuw, zuid Mevrouw Vaerman-Callebaut en kinderen en west de nieuwe straat. Verdeeld in l2 loten, zoo volgt Eerste lot groot 03 aren 30 r eniiaren, vormen- de den hoek van de nieuwe straat met {de Kieken borrestraat, en goed geschikt tot het opbouwen van een handelshuis, hebbende eene breedte aan de Kiekenborrestraat van {ongeveer ]8|metersen aan de nieuwe straat van ongeveer 20 meters. Boom prijs 306 frs. Slechts ingesteld 2000 fr. Tweede lot groot Ol are 4I centiaren met eene gevel breedte aan de nieuwe straat van 6 meters. Slechts ingesteld lCOO fr. Derde lot groot 01 are 41 centiaren met eene gevelbreedte aan de nieuwe straat van 6 meters Slechts ingesteld lOO'ifr, Vierde lot groot O3 aren 33 centiaren rr.et eene geveibreedte aan de nieuwe straat van 6 meters. Booir.prijs 100 fr. Slechts ingesteld l^OOfr. Vijfde let groot 03 aren 37 centiaren met eene geveibreedte aao de nieuwe straat van 6 meters Boomprijs 160fr. Slechts ingesteld 14OO fr. Zesde lot groot 03 aren 42 centiaren met eene fevelbreedte aan de nieuwe stiaat var. 6 meter» Slechts ingesteld 1600fr. Zevende lot uroot 03 aren 66 centiaren met tene geveibreedte aan de nieuwe straat van 6 meiers Boomprijs 2i0 fr. Slechts ingtsttld 2i00fr. Achtste lot groot 2 aren 54 centiaren met eene geveibreedte aan de Kiekenborrestraat van 11 met, Bcomprijs 3Ö fr. Slechts ingesteld lOOO fr. Negende lot groot 01 are 55 centiaren met eene geveloreedte aan de Kiekenborrestraat van 55'-* Boomprijs 3O fr. Slechts ingeheid 5OO fr. Tiende lot groot 01 are f>2 certisren me - geveibreedte aan de Kiekenborrestrr at van 5-5^ m Boomprijs 30 fr. Slechts ingesteld 51 0 fr, Lifde lot groot 0r 31*4* centiaren met eene ge veibreedte aan de Kiekenborrestraat van 0,56met, Slechts ingesteld 5OO fr. Twaalfde lot groot 01 are 96 centiaren met eene geveibreedte aan Ge Kiekenbone-traat van onge veer 6 meters, B°l inprijs 130 fr Slechts ingrr-teld 5<J0fr. Gnmiddelijk ingebruiktieding. Tweede Zitdag om 2 urm namiddag ter herberg van Mijnheer Louis Couck te Denderleeuw, Dorpplaats. Een gerieflijk Woonhuis met afhangendhe.le.it, dienstig voor alle bedrijf, te Denderleeuw aan de Veldstraat, tusschen den Steenvver en Lichten hoek, groot r5 aren 68 centi ren Bewoond door den eigenaar Amand Van t.ief- feringe. 2- Een perceel Bouwgrond rechtover het woom- huis hiervoren aangeduid, groot 9 aren. Gemeente Denderwindeke 1 Ha 27 aten land, 8 aren bosch en 4 aren 25 centiaren les ter plaatse genaamd Klooster- bobch palende aan Henri Van Ongeval, Marie- Louise Van Ongeval en aan de straat, Voor inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris Van Oudenhove te Denderhautem. Een schoon burgershuis te Denderleeuw, nabij de 6tatie, groot in bebouwde en onbebouwde op pervlakte 2 aren 86 centiaren. Onmiddehjk ingebruiktreding. I ewound door den eigenaar M. Frans Van den Borght. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter stu die van den Notaris Van Oudenhove te Dender hautem. Crédit general Waarom iris anders koopen dan MIN RVA Vrachtwagens Luxe-Wagens Diehard Jouret Raymond Vaiulen Haute

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 7