Geldelijken toestand van het Land JP i Schoone keus van Eerste Communiebeeidekens i I J i. LUYSTERMAN-LSMAtRI en de Noodmaatregelen door de Regeering voorgesteld. Leerlingsekretariaat van Ninove De Ontwapeningsconferentie van Genève. Allerhande Eerste Communiegeschenken Het hoekje van den reporter f Zesde Jaar ÏVr 7 l'rijs per nummer 30 centiemen. Nfnove 14 Februari 1932 Katholiek Vlaamseh en Volksgezind Weekblad KANTON NINOVE Handelsregister Aalst n K 93 VOOR HET Postcheckrekening (R Luyst8rman n- 1362.54) Abo noemen tsprij.s 3 maande;. fr. 4,fK) 6 maanden 7,00 1 jaar 1 f,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Aankondigingen Gew ne per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. Het is voor niemand een ge heim dat het land in een ^ec* moeilijken toestand verkeerd. Waaraan is deze toe te wijten De begrooting voor 1952, zoo als ze door de regeeiing is voor gedragen sluit met een kleine boni of overschot. Maar het was algemeen gewe ten dat deze overschot slechts op papier bestond. Immers het bud get is opgemaakt als f Belgie in werkelijkheid nog de duitsche her stelbetalingen ging ontvangen. Daarop kunnen of mogen wij niet meer rekenen, vandaar reeds een te kort van omtrent zeshonderd millioen. Handel, nijverheid, landbouw zijn door de crisis zeer zwaar ge teisterd. Van daar vermindering in da opbrengst der belastingen en taksen van allen aard. Van den anderen kant brengt de crisis zeer zware uitgaven mede De begrooting voor l!h">2 voorziet, bij voorbeeld, voor werkloozen- steun driehonderd millioen, maar in werkelijkheid geeft de staat voor deze bestrijding uit vijf en veertig millioen per ma: nd. Ver lies uit het oog niet dat 193een te kort van een milliard laat. Voeg daarbij dat de staat moet voortdoen. Hij kan dmag niet wachten t' t als wanneer dc belastingen binnen k. me.'.. Wij hebben dan nog niet ge waagd van de groote sommen die de regeering noodig heeft om de openbare werken laten uit te voe ren. De regeering wil ten allen koste de begrooting in evenwicht houden. Om dit te bereiken zal het ministerie harde, strenge, pijnlijke maatregelen moeten ne men. Maar die een anderen uitweg kent, wijze hem aan. Wij staan vooreen kruispunt. Er kan of mag geen spraak zijn van eene nieuwe ontwaarding van den fiank. Dergelijke maatre gel trelt anders niet dan het ge zond deel der bevolking, de eer lijke menschen, deze die betrou wen hebben gehad en van den an deren kant lost oiebs op. Waardevermindering van den frank verplaats* slechts de moei lijkheid. Wij staan voor de keus ofwel ieder in zijnen stand eene opoffe ring doen ofwel ze ikzuchtig wei geren. Met het eerste stelsel zullen wij persoonlijk en maatschappelijk behouden wat wij hebben, met het tweede schijnt het buiten twijfel dat wij regelrecht naar den af grond gaan. Dat er misschien wel fouten be gaan en te breed geleefd zullen wij nist tegenspreken. Maar dat hij die op dat gebied niet gezondigd heeft den eersten steen werpe. Welke is de particulier, handelaar, nijveraar, welk is het openbaar lichaam, gemeente ot provintie op dat gebied vrij van alle smet Zijn het juist deze niet die altijd meest aangedrongen hebben op groote uitgaven die nu het meest roepen. Er zijn vele menschen welke hun geld weghalen uit banken of spaarkas om het weg te stoppen in eene kas of zelfs in den grond. V\ ij aarzelen niet te zeggen dat dit echte doodejra vers zijn van het land Wat villen die rrenschen Beletten d it zij zouden getrof fen zijn b eene gebeurlij e vaar- vermindering var. den frank Dat j ware te oMachelijk deze zou im mers alle geld treffen, even waar het is en wie het bezit. Ontsnap pen aan het springen eener bank W ij aarzelen geen oogenblik te zeggen dat voor de groote banken van ons land en voor de spaarkas dit gevaar geheel en al denkbeel dig is. Zeker en vast enkele kleine ban ken hebben hunne betalingen mot ten staken Zulks was voorzien, voorzegd, onvermijdelijk als de crisis bleef dur°n. Bankier spelen is een stief en in tijden zooals deze een zeer moei lijke stiel Veel te veel menschen hebben zich als financier ontpopt, veel te veel meenden op die wijze, rep en gemakkelijk rijk te worden. Men zal ons misschien wijzen op eene tamelijk e groote provin- ticbank, welke nu in m >eilijkheid verkeerd. Er ware diar veel op te ant woorden. Beperken wij o~s tot twee opmerkingen 1) Hidden de paniekzaaiers niet gewc.ktde i inrichting zoo misschien wel den toestand te bo/en gekomen zijn. II Bevoegde personen trekken in twijfel of bedoelde inrichting wel met de noodige voorzichtig heid in 't verleden is bestuurd ge weest. Wij laten het daarbij om veel reden. Hetzelfde mag niet gezegd wor den van onze groote inrichtingen. Deze hebben daarenboven sedeit lang hunne voorzorgen genomen, hunne beschikbaarheden zijn zoo groot dat zij zelf in paniektijd met open guichetten iedereen kunnen betalen, wat het beste middel is om onberedeneerde schrik te doen verdwijnen. Maar wij gaan verder. Iedereen moet toch begrijpen dat indien uitzonderli jke omstandigheden,die niemand kan voorzien of tegen dewelke niemand ot niets besta d is, een dezer groote inrichtingen in moeilijkheden moest brengen de andere zouden bijspringen. Hunne belangen zijn imme.s solidair. Veel meer, het nationaal belang zou eischen dat de staat er tus- schen zoo komen, want er zou een nationaal belang op het spel staan De gevolgen voor land, handel en nijverheid ware niet te overzien. Dit alles moet met nog veel meer reden toegepast worden op de spaarkas, aan dewelke men juist verwijt dat zij veel te veel geld opeenstapeld. Dat is de nuchtere werkelijk heid. Dat iedereen dit overwege en er de zedeles uittrekke. Korte Berichten Wij laten op dit oogenblik kunst - aan- plakbrieven versprt iden, die het typisch tafereel van -ffe onderteekening eener leerovereenkomst ter huize van der. mee ster f of meesteres in tegenwoordigheid van den afgevaardigde van het retariaat voorstellen. W'j hopen hierdoor, met den Dienst voor den Middenstand eene do Imatige propaganda te bevorderen en houdt n ors. in voorkomend geval, ter beschikki' g van a|e belanghebbenden om in voo»komend geval ter beschik, ir.g om hun de gewensente i- lichtingen te be- zo.gen, teken Zondag, van 11 tot 12 uur, in 't lokaal St. jfortih t Sta tiestraat, Ninove. 2 Langs dezen weg, brengen wij aan de leerjongens d e eene o.eree: koms; af gesloten hebben, ter kennis dat z:j ons ten minste eene maand \ooraf moeten verwit tigen van den drtum hunner irdiensttre- d:ng bij het Belgisch Leger en van den duur var. hunren d ei sitijd aldaar. 3 D; pairoons die leerjongens of-me,s- jes in hun diensthebben kunnen, met onre tcssc enkoms', eene ieerbeuis bekomen die tot i"260 frank kan bedrage ter.vijl wij hunne leerjongens of- meisjes eere Regeer ingstoelage van 450 a óuO Rank kunnen bezorgen Het Bestuur, ten bureele van het blad Verleden week trokken wij er de aan dacht onzer leze-8 op dat de twee groove stelsels weldra in bots:rg gingen komen. fiat o ze voorzegging zoodra werkelijk heid zou worden hadden wij echter niet voorzien. Pas was het bureel samengesteld, of Minister Tardieu de woordvoerder van Frankrijk vroeg en bekwam het woord. Hij betrad het spreekgestoelte en sprak als volg:. De voorzitter heelt dewensch uitgedrukt dat we zouden weinig praten maar wel werken. Ik wil op d>'e wenk ingaan en ik ieg onmiddelijk het fransche voorstel ne- der. Aan deze bom hadt zich niemand ver wacht en verwondering en opwinding waren dan ook groot. De fransche regeering stelt voor zekere soort vliegtuigen, bepaalde soort zwaar en alle kruisers boven de tien duizend ton ter beschikking en onder toezicht van den vol kerenbond te plaatsen. In technische bij- zonderheden kunne we niet treden, maar om den lezer de zaak verstaanbaar der te maken zullen wij zeggen dat de bewapening door de frar.schen bedoeld, deze is welke vooral of uits'u teüjk dient om een aanvalsoorlog ti voeren. Verder en daar zal men toch vroeg of laat moeten toekomen, wil den volkeren bond afdoenden invloed verkrijgen, vra gen de franschen dat men zou overgaan tot het oprichten eener internationale strijdkracht.Deze zou voor zending hebben de beslissing van den volkerenbond te doen naleven, dts noods met gewdd der wapens Daarna zou men de vrede i richten na het verplicht scheidsgerecht ingevoerd te hebben. Als tweede groote natie kwam England aan het woord. Üez* sprak zich ook uit voor ue ontwapening maar zonder in mer- keuswaaruige bijzo-derheden te treden. De Vereenigde Staten van Amerika volgden en verdedigde het stelsel der ont wapening binnen de perken der Binnen- lands-he en Buitenlandsche Zekerhe:d, Amerika is vooral vatbaar ter zre 'en daarom dringt het vooral aan op beperking der oorlogsvloten en vooral der onderzsetrs Eindelijk stond d Duitsche Rykskan selier Biuening recht en kwam kordaat en om zoo te zeggen brutaal op Radikale Algemehee'e Ontwapening van alle Lan den op grond van volledige gelijkheid van rechten en plichten voor elk land. Men -v-s z'c daar min of meer aan te verwachten. Deze bloote uiteenzetting der verschillige, tot nu toe voorgestaane stel sels, geven duidelijk te kennen boa ver de verschillige partijen die tot hiertoe in het kiijt getreden zijn van elkander verwijderd staan. En wij zijn no.; maar aan het begin. Eer.ige wenken nu over de verschillige vooi stelle v I'rank rijk heeft daar een zeer knappe zet gedaan, welke voor al in het binnen land weerklank zal vinden. Het voorstel wil zeggen zie zoo, wij doen er gtene doekskens aan. W ij willen niemani aanvallen, wij vra gen aan niemand iets Maar wij willen ge rust gelaten worden, wij weten dat som mige landen op o-s geld, op een deel van ons grondgebied, op onze koloniën, enz loeren. Dat moeten wij kunnen verijdelen Zoolang d iar voor vets bestaat kunt of moc-gt ge va or s niet vragen van te ont wapenen. Ma.-.r van i et oogenb'ik dat er daar voor ge-r.e vrees meer bestaat, en wij geve i de middel aan, dan zijn wij tot al les bereid. Natuirlij.--, kan men antwoorden. Deze houding is zeer zelfzuchtig. Frankrijk heeft niets te vragen en wil alles behouden. Juist, maar het antwoord is ook gemak- keiij-, rrariKrijk za! antwoorden. Zijn wij het die den oorlog in 1914 verklaard heb ben of de duitschers. Van twee zaken een Duitschland wil de verdragen van Ver sailles, enz. eerbiedigen of niet. Wil het ze eerbiedigen dan mag zc vxij en vrank or.s stelsel aan nemen, want wij geven aan iedereen de gelegenheid te ontwapenen. W ïl Duitschland op de verdragen terug komen, dan is onze handel wijze de eenige die wij kunnen aanr.emen, zooveel te meer dat wij beweren dat Duitschland t erre van ontwapend is. Zoo kan men dagen en nachten redeneeren. Het franschstar.dpunt heeft ontgooche ling teweeggebracht in Italië. Dit land gaat gebukt onder de militaire lasten. Italië ziet dat Frankrijk zch niet laat beinvloeden m rar zich krac ti<T heeft ver sterkt iangs de oost-zurdergrens Mussolini moet een ucc; s beh d.-n en zijn land be zwijkt ondei de fi-antieele last. Amerika vv;i er ook riet \an omdat een j punt van hst Am<-rikaar.s^h ir.t rna i rnaal geloof is dat Onkel Sam zich met de I-uropeesche zaken niet rnag bemoeien. Bij ge o!g deelmaken v .n het interna tionaal leger is voor de Vereenigde Staten voor het oogenblik uitgesloten. Duitschland zegt wij staan in ons hemd. Wij zijn onmachtig, wij kunnen niets. Wij zijn totaal ontwapend. Welnu dc andere landen moeten ons voorbeeld volgen. De traktaten moeten herzien wor den. want ze zijn onrechtvaardig en on uitvoerbaar. Alles moet op ne verse en kerf herbeginnen De lezer zegt al in zijn eigen, van garsch die conferentie komt niets in huis Dat kan. Maar al de landen zijn overtuigd dat er iets moet gedaan worden en de regeeringen weten welke zware verant woordelijkheid zij op'oopen. Vergeten wij ok nivt dat ze te Geneve ook karnaval vieren n uat in de openbare zittingen verteld word: voor geen klinken de munt moet arngenornm worden H t echt werk gesc ird achter de schermen. Woensdag mochten wij reeds lezen dat Minister Taidieu en Kanselier Bruening eene samenkomst gingen lu bben. Dat is van meer bela-g Van dergelijke bijeen komsten mag men veel erw.ichten. W achten wij ons van all° overdrijving in even welken zin. i ten bureele van het blad kinderen van het lichtD.it was dus reeds zoo ten tijde van Ons Heer; dat is nu nog xóo en dat tal wellicht zoo blijven tot het etude der eeuwen Am n, zei tk Bij zijn laatste woorden had de pastoor zoo een beetje droef gekeken maar als hij mijn a amen hoorde sprong hij recht ge lijk een dut eiker, uit een kasken en hij stekte mij bij mijn kraag, en hij schudde mij: Geen amen reporter ri p hij, geen amen hoort ge amen wil z'ggtn het zij zoo, en 't mag too NIET xijn 1 Maar al met eens viel xijn kol ire... Reporter, xet hij, en hij schudde mijn hand, wij tullen probeeren of wij h-.t tr niet kunnen uitkloppen Rbporter. Mijnheer de Pastoor, zei ik, xocdra hij de dt ur der spreekkamer openslak. ik moet toch eens terug komendie kwestie van neus- snuiten dai was om mij wijs te maken dat ik mij met uw zaken niet moet bemoeien. Reporterzei hij, dat wasvoor u. en mijn zaken en voor iedereen en ander mans zaken 't Doet mij plezier dat gij het gesnapt hebt ik moet het er dan met meer in kloppen Mijnheer de Pastoor, xei ik zoo, ge klapt gij altijd of van stampen of van klop- pen... gij zijt gij 'nen modernen pastoor maar dat is toch geen modern methode Dat is de allermodernste der methoden! xei hij. Zondt gij gelooven dat ik dien stamp in mij achterwerk nog altijd gewaar worde- en.... Best mogelijk, zei hij ik gevoel er nog dit tk drie en vier jaar geleden g'kregen heb! laar ge moet dat af kunnen tonder muilen trekken; op mijn gezicht kan er niemand tien dat het nog zeer doei Moest de Bond dat weten dat gij zoo'n methode gebruikt,.. De bond voor de dierenbescherming? xei hij, die heeft daarvoor geen tijd hij heeft xijn handen vol mei honden en katten, met paarden en ezels die kun baas den duivel aan doen Neen, zei ik de bond voor de Rech ten van den Mensch, zei ik beste, zei hij, die Ligje pour les droits de 1 horome %s yyioictn $ti Pt- bruikt ook die methode. Dat geloof ik niet, zei ik die liga leeft toch aan de ouders en de onderwijzers doen verbieden van op de kindtien te slaan Maar dat is oud-testament, zei hij, ja, de Riga heeft tn den tijd het slaan als opvoedkundige methode doen af schaffen te heelt een tijdje voor den groeten oorlog met haar vier pooien vuur gekapt om wille van Ferrer; en na den oorlog om wille van Sacee en Vanzetti; maar die Liga heeft daar over nu een volkomen berouw Hoe weel gij dat, Mijnheer de Pastoor? Maar iedere:n weet dat, reporter Dt Liga-mannen spelen meester in Mexiho, tn Rusland, tn Spanje... en se werken er met de stamp methode hebben de Liga-ntanntn uit ander landen geprotesteerd Bij mijn weten toch niet, Mijnheer dt Pastoor Ik zeg n beste, dat ze allemaal met dit methode accoord gaan, tenminste als ze op hen niet toegepast wordt! In onsen modernen tijd moet alles rap gaan en als gij uw g*. dachten niet gemakkelijk in de menschen hun kof krijjt, stampt gij ze er langs achter in, indat avanceert Zie etns hot xe in Siexiko priesters en katholieken in den bak of uit hit land hebben gestamptzie eens hoe ze er in Rusland het communisme instampen met de kolf van het geweer zie eens hoe te in Spanje dejesuiten buiten stampen... Mo dem is de methode, en wie wil modern zijn most ze gebruiken -Mijnheer de pastoor, xei ik too, in Mexiho en Rusland zijn de menschen maar half beschaafdof nog niet, en dat expiikeert veel maar tn Spanje hebben zelfs de bede laars bannsmanterendaar moet iets ge beurd zijn dat wij met weten hadden de Jesuiicn daar met tets ergs misptkktld men zou ze met zoo brutaal behandeld hebbon eh ja Mijnheer de Pastoor, de president der republiek is zelfs een goed katholiek - 11 el nporter, zet hij, gij redeneert ge- lijk een koffiekan, kijkt tn uw eigen stad Rinoie gij ziet er alle dagen goede ka- tt.oheken (xe ZjuJen uw oogen uitkrab ben moest gtj cr durven aan twijfelen) sa menspannen met de ergste vijanden van kun geloof tegen katholieke menschen en tegen katholu,e instellingen Bij de eene» is't uit wraak, bij de anderen uit intrest of uit ambitie J Dat is waar, Mijnheer de Pastoer, zei tk zoo, en bij ons tegenstrevers tiet ge da'i nooit; waar bij zou dat kom.n 7 Beste, zei hij, Onze Lieve Heer heeft het gezegd i i zijn evangelie De kinde ren der duisternis zijn slimmer dan de Vervolg van onder in de vierde kolon. H n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1