ge lom in unie nti Btok Aer H. Theresia Schikkingen voor den Vasten La ndbo uwbola ngon £esfort ten voordeeio der Missie van Pater De Gooman Uit den Vastenbrief STAD EK OMLIGGENDE MXO VE. Tabakbond van het Arrondissement Aalst CACHETTEN TöBY JSoygom Koepoortstraat, 10, Ninove. Voor de Huismoeders Brusselstraat, Nirjove. Donderdag, Vrijdag, Bansue Centrals de la Dendre Kijkje op onze jon^e renners Migraines, Hoofdpijn Zenuw^pijnep. Tandpijn en Koortsen Apotheek i>€» Huyver NINOVE Burgerlijkeq Stapd van 29 tot 12 Februari 1932 Beeldekens. Kerkboekerj, Paternosters. Geschenken Po/lnre Orë« d«r Goddelijke diensten Zondag 14 Februari 8 1|2 uur, Gelezere mis. 7 lj2 uur, mis voor juffers Leonie Bee- rersen Rac! ei Schietecat. 91j2uur, Hoogm's. Maandag, 8 lj2 unr, mis voor Kerw Heer Pastoor Pesssmier. Dinsdag, 6 t|2 uur, mis vooj M. Anselmus Van Cutsem. Woensdag, 8 uur, »ol. namis voor ^me YVw Alois üe Pauw. 9 uur, sol. namis voor Mr Petrus Bul tereys. 8 1(2 uur, mis ter eere van de heilige Berlindis voor een biir. intentie. Zaterdag, 6 1|2 uur, mis ter eere van de heilige Theresia uit dankbaarheid, 's Avonds 7 1|2 uur, Lof I. De wst van onthouding verbiedt liet gebruik van vleesah cn van vleeechjeucd Eieren, melk boter er. andere spijlen, zelfs als ze met vet gereedgemaakt sijn, blijven altijd toegelaten. Het vleesthderven moet onderhouden werden op ai de Woensdagen en al de Vrijdagen van de Vasten op de Woens dagen, Vrijdagen en Zaterdagen van Qua tertemper op al de V rijdagen van het jaar, tenzij de Vrijdag samenvalt met een geboden heiligdag «f met Nieuwjaar ein. delijk op de Vigiliedagen van Sinksen O. L. Vrouwhemalvaart, Allerheiligen en Kerstdag, II. De wet van het vasten is verplich- terd op alle dagen van de Vaster, den Zondag uitgezonderd, op alle Quatertem perdagen «n op de vier bovengemelde Vi giliedagen. III. De wet van onthouding, verplicht al degenen die ten volle zeven jaar oud zijn. De wet van het Vasten verplicht al e geloovigen van af het einde van hun cen- •n-twint;gste jaar tot het begin van het zestigste. Zij die verplicht zijn te vasten, mogen, buiten de Zond gen, maar eóa maai daags vleesch eten, te weten op den voornaam- iten maaltijd om niet op de «ollatie. Het zelfde geldt veor de eieren. IV. Wij verleen cn aan re militairen in werkelijker diens', aar ,.n ech genooter, kinderen en diens'hod er- insgelijks aan de andere persoenen di. ezenhjkaan den militairen diet zijn veruon '.en, de toela ting «at op 3 'e u gen van hei j .ar vleesch te eten, uitger nc op Goeden-Vrijdag. Met de m iu dr.- s elicn Wij gelijk de gendarmen.de t .aniers. de commissa rissen er. bed;e. de van politie die in wer kelijke.! dienst zijn. de veldwachters, de boschwachters. de bedienden in werkelij ken dienst cp de ticinen var. Gtn ijzeren- weg en op trams, i e technische oedienden die werkzaam zijn langs de baan aan tele graaf- en telcphoonsie.se!, alsmede de in dienst zij de pos bedie. deu en bedien-.en der accijnscii, ue zeelieden, de schippers en de havenwerk!.eden. Wij verleenen dezelfde toelating aan de werklieden ucr koogeve. s. der zinkovens, éer pletmohi -, de: sc cikur...ige fabrie ken, der glasblazerij .-u, der mijnen en der steengroeven, als og aan de families di voorbijtrekkende troepen huisvesten of voeden. Zij die, 't zij buitenshui» wegers werk of bezigheid, hu. maaltijden io hotels, spijshuizen of üeioergen gebruiken zijn insgelijks omslagen vau Ge wet van hei vleeschdcr en, behalve op Goeden Vrijdag ook nog üe weikl eiiea ie van huis un spijzen rncCeb.c gen om ze op hur, werk te ge brui Iron. V. De p.ts: >ois hebben de macht in af zondcrlijKc gevallen, te ontstaan 't zij ge heel of ge Ie .lelijk, van get vasten en van het vletschderven, doch op een gegroi de reden steunt. Wij verleenen dezelfde macht aan de biechtvaders, maai zij mo„en ze slechts gebruiken ter gelegenhe:d der biecht. Zieke en ueeke lieden zuilen hun han delwijze schikken volgens de voorschrif ten van een gewetensvolien geneesheer. VI. De geloovigen woraen verzocht driemaal te lezen het Gnze Vader en het Wees-gegroet, en eei s de Akten van Ge loef, H»op, Liefdé er. Berouw lederen dag dat zij gcbiuk ma..en van eene geheele ot geieel.etijke ontslag ng va hei vasten of vleeschdet ven. Degene., u e deze gebeden niet zullen gezegd hebbc ..orden vei zocht in den offerblok van den asten éc. e ^al- moes te storten, ieder volgons zijn midde len en godvruchtigheid. Voituren Ford per occasie te koop Torpedo en Conduite intérieure in zeer goeden staat aan zeer lage prijzen. Zich te wenden tot Frans Van Voixem, Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Ruwe of geconcentreerde potasehzouten. Wij hebben reed? gezegd dat dit seizoen eene zeer sterke vraag bestaat voor de verschillende potaschmeat >n. Het is oo1' net zon er be'an,r te rote r- en dat gecveentreerde of rijke zouten immer meer de ruwe of arme zouten ver vangen. Deze verandering in de gewoon ten onzer landbouwers kan men wel be grijpen indien men bedenkt dat de gecon centreerde zouten bijzonder voordeelig zijn. De prijs der eenheid-potasch in de geconcentreerde zouten is ongeveer dezelf de als in de ruwe zeulen want het ver- i schil van drie centkm per kilogram zui- j vere notasch is gf.nscii onbeduidend Daar men drie maal zooveel sylvinirf- j kaïniet 14 O 'q ais chioorpotasch 40 ö/o ge bruiken moet om eene gelijkwaardige potaschbemestirg toe te ptssen, zijn al de onkosten die de landbouwer moet doen vanaf de ontlading van <U n wagon tot t.e uits rooiing. verdriedubbeld voor de ruwe zouten Bemerken wij ook, dat S itshr.dbomvkund'ge naar bet getal goedgekeurde stalen. »an 'Jezen prijskamp mogen al de ta- hakpGnters van het Arrondissement Aalst deel' «men. keurmeesters stellen zich be-.eidwil- F c-n dienste voor verdeie inlichtinge;. 1 ERP. 1. Om 4 ure na- mi 'd \oo' 'racbt door leer Van ;e Dn arde. Uitdeelen der diploma's van de I entoonsteiiing vau leer aard sbergen, ei- k. n deelnemer wordt vriendelijk verzocht zijn diploma af te halen. 8. Uitdeden der prenuen aan het be stuur der j 'aatselijke bonden. 4. Mededeelingen. Zesde lijst Overdracht Fr. 1.487 Onbekend de geconcen treerde zouten laattijdiger in de Lente kunnen uitgestrooid worden als de ruwe zouten. Eindelijk, dient nog gezegd te worden dat de geconcentreerde zouten de land- bouwer toelaten zeer sterke hoeveeii.euen uit te strooien. Dit is niet zonder belang als men nagaat dat de sterke hoeveelheden in mer.:g gevai ck vo t .eeligste uitslagen leveren, zoowel .vat de opbrengst aangaat als de netto winst. Om de beste uitslagen te bekomen met de potasehzouten op Lenti gewassen moet de uitstrooiing zoo vroeg mogelijk geschieden, en moeten de gegevene hoe veelheden sterk genoeg zijn. Inderdaad, in a! de proefvelden die men inricht om het beste tijdstip var u:t- strooiing der pofaschmesten vast te stellen bestatigt men, dat, in de meeste gevallen, de vroegtijdige aanwending de winst,re- vendste uitslagen geeft. Samen Fr. 13t't I Gewichtig uittreksel uit den vatten brief van zijne Excellentie Monseigneur Coppie- ters, Bisschop van Gtnt, Wij draeen het op aan de jeugd en ho pen dat zij dit herderlijk schrijven in overweging zal nemen met al den eerbied en d~n ernst welke het zeker verdiend. «Met die economische cris's gaat een zedelijke cr.sis gepaard. Welke verwar ring m de gedachten De bete-keris van et lever, naar christelijke opvatting, als een-in-d:enst-staan voor Tod, een harde proeftijd om het eeuwig gciuk d •- hem is te verd.eren, wordt /elf- <1 r 1. rij re c r:-teren te w°;nig d-r r ror te we.- ie begrepen. 1. orz n - derre samenleving zii., veer het eer.v udig en .-u k vaderen overgroot, en d voor een streng god ruc levei zeer tairijk. En nog van al is die kt«ris van eigent:); Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer GJERTS. Burchistraat, Zangmaatsehappij Eendracht en Liefdadigheid De ieden woi den vriendelijk uitgenoo- digd tot de volger.de feestelijkheden. 1* Op Zondag 14 Februari lyS2 Siute- A poll ania feest, a) Cm 0 ure, Plechtige Mis, in de Gasthuiskerk n) Om 4 u. Pltchtig Lof, in zelfde kerk gezongen door de leden der maatschappij. 2. Op Zondag 28 Februari, om 6 uur 's avonds, Banket in 't lokaal De Kiizer, aar geboden aan de ingeschrevene eere en werkende ieden der Zangmaatschappij. Plaats uwe gelden op rekening in de te Ninove. Handelsregister Aalst n* I Filiaal der Sociéié Generale de Belotque, gesticht in Kapitaal '2 milliard frank. Volstrekte zekerheid. Geheimhouding. VOLKSVERHEFFING Steenweg op lulin p u Zaterdag Zondag 13 Keurt: ri 14 Februari telkens om 7 1/2 's avonds KIV WA- VOORSTELLING Op 't pr ,rainina I) Een onU;ladcrdi Koos, bei l .ier zoo guasüg gekende stuk over de M. Thens'a. Chariot Bokskampioen comiek in twee deeleu. Prijzen der plaatsen 3.50 fr., 3 fr., 2 fr. Zondag namiddag 1 1|2 uur: Kinder ver torning 1 fr. Maandag avonds. Eerste onzer Ontwikkeiings avonden Inleide ule les c'oor Z. H. Pastoor Poc- laert over K rk en Sa'o.nlcving duur ongeveer e n utw Inging vrij voo- :edt-re; n. M <r a. u. b. nderen ber'en de 10 jaar .huis laten Sekretarlaat. Het beriretariaat, ingericht do .r i!e-i Katholieken Middensta nd, in haai Io- laai, bij M. c.or i'e y m '.<u straet is °P Z:> d ige v n ddag an 11 De Putter Idyard van Denderhautem Do.'e mam heeft weerklank als onafhan- kelii e gev.-.nrivo hij de sportmannen u t de De m er i 7\C rr'ei ill^i wij veegen verdiend D, er bij dat het Putter oefent 5 Februari om 7 1/2 ■rtet 'ever. Gowtvsvo! Uekt hij zijn r 1 arte, en >-r is waarscliijnlijk dat I !j i"t e jaar !9 '2 ,'oW za' gaan nemen nd pli e am -rs. rtrtegen hij met Bet f sei/. d ende form /ai str i it; 11R .ri België heeft hij -en gegeven var zi n ituhnuciings- verm -n. ii"i:en nj a onge'a ;ken zal gcsp.iMd blijven zuh-n wij hem rap bij de beioepsrenners vinden Ziellier de bj/on'ers'e jirij^en van Edgard: Kampioenschap der Denderstreek '2' prij Vilvoorde, 3 pr. Balegem 2 pr. Li°dekerke, I' pr Aalst, 3 pr- Zonnegem 3* pr. Dn ogenbosch, i pr. Brussel- Lernnes, l p-,; Domvie pr. bvteg In, 1 pr. droom J l' g Ii r- 1 >onderhoiucm. 1 pr- Ronde van i S .tteg.-m. •i dvrhant. rn, 4' r Frankrijk 2. Lierb-ker e velo- Dcftingen, 3 pr. Aspe- pr. Woumen, pr. Hillejem, gié, 2nr. Kesier pr, H Itert, 4' pr. tot 12 uur. Al d- ie n den tot het bi k. :ne: lichtingen welke bir. ;iog-p er z cit \\t- - n e r odige in '«langen. aanstaand" rd in dc- en kankeiijkheid die, de vet Cd do r, de ge moederen (p.weeft nei.it o b.a.nUe wegen. Er ts zoo nel op godedhn iig ais op staat kundig gebied, een ge:serins die. zoo se mei kan overwonnen -.orden. Je zwaarste gevolgen na zich cl.pen zal. J ot daar de strenge vermaning van on zen bisschop. Dieooren heeft hnore. Al leen ziend- blinden z .len de waarheid dezer verwittiging Io c ina-r ze r- den afgrond o -rul;en zij =c> non te zeegen ebben -ben wij niet gewild. Hunne we... n. iiunne dader', hunne handelwijze -t mmen met hunne woorden niet overeen. Tabtkoog-st 1931 I. Plaatselijke Pt ijsicainp Tentoonstellin gen in l'J32 1. Okegem op Zondag 21 Februari, om 9 uur 2. Üultre op Zor.dag 28 Februari, om 9 uur 3. Pollaere op Zondag G Maart, om 9 uur 4. Derderwindeke op Zondag 6 Maart, om 2 uur Appeiterre op Zondag 20 Maart, om 9 uur De ioniers der volgende gemeenten word- uitgenoodigd tot de Gewestelijke l i ntoo.isiellii g te Ninove Ideg.m, Led.-. Santbergen, Grimmingen, Upiias- scli, O. i.erzcle, Voorde, Meerbeke, Aspe- I.iere, - ohendeibeke, OverbotDere, Goef- ferdiage, Smeerhebbe, Vloersegem, enz. II. (it westelijke Prijskamp - Tentoonstel ling te Ninove ten lokale van 't Lat.dbouwcomice op Zcnd«g 3 April 1932 Aanbrengen der stalen tot 9 ure, open om 2 ure. El a staal moet 3 kgr. wegen. De keurprtmien zullen verleend worden Hospitaal kerk. en Zondag 14 Februari V A po Hl Vs feest bos al-F- r.; :h-er met :e geitg» .- h h r da rh - cl. aer. in p .atr. D:de r goddelijke dierst n. 1 om Gij gc-iezm mis met onderr ch- 2 r i 9 uur plechtige mis met gelegen. 'D. er- roen. 3 o 1 uur plechtig lof. Na de goddelijke diensten zai mer ze genen met de reliquls der H. Apolloni.a. TEGEN neemt de Te ko jp ir Brand Woensdag t aniddag' is brand uitge broken in de staking van Teirus Gl.yssels, v..,:. Pr u'vgem. Op het geroep dei be- wo rs, s uelden de geburen ter hulpen begonnen met emme s wa:_-r het vuur te bestrijden. i)c zoon Cnyss is v.as in den stal gedro. gtn om paard, koe e- duiven te re-iden. Het eerste was ongedeerd, toch de koe was reeas erg verbianc op den rug, alsook bijna al de duiien zijn in de vlainm'n gebleven. De z .on G ij-seis heeft brai dwonden bekomen aan hand en aangezicht. Ondertus-chen waren de pompiers op ^roepen en toegesneld. De ze bewerkten h<-t vuur met e-.-ne lars en om te beletten dat l et z< u voortgeloopen hebben, heeft men h< t ir :o:ste deel van den stal ingebeukt. Na twee uren werken was alle gevaar geweken, ire oorzaak is net gekend. Er bestaat verzekering. Waarom ;:ijn de koffies van het huis De Aoeck-Nuttinck La\ rn de 1st raat 15. (Telefoon 502, de biste. Omdat deze koffies uit de fijnste soorten gekozen zijn welke in Belgie ingevoerd worden. floor het huis zelf, met de meeste zorg, snel en volkomen dampvrij, dus op de hoogst mo derne wijze, gebrand worden, en daarbij aan prijzen buiten alle ©oncurentie afgeleverd worden, GEBOORTEN Mannelijk 3 Vrouwelijk 1 HUWELIJKEN Jan-August De Coster, sietsenmaker en Florentia, V an tier Kelen, herbergierster, beiden te Ninove. O VER LIJ O ENS Irmi, De -Vug-neer, o4 jiar Geerards- btrgichestru. i. Louis, De J'aepe, herbergier, Burgïstr. 53 jaar. Joanna. Bogaert, 14 j. z. b. Creulegem Fhiiomena, \'ijve m :n, 7G jaar weduwe Alo;s. De Pauw. Brusselstraat. Petrus, Buiterijs, 70 jaar z. b. Brussel- straat. Drie kinderen. Twee levenlooze kinderen MARKTPRIJZEN van 9 Feb. Boter per kilo fr. Eieren Aardappelen Vijgen? Konijnen hennen Kieïens Du'ven i8.00 0.50 0.55 150-250 24,00 14,00 13.00 4 50 Marcel Schockaert van Voorde Hi den tci e woorden nv i ien Voor- d- t aar, .e nd r- :ll i bekend is als een iype van het echte sportras. I ez'-n iiie z ch met vt sper gedoe een weinig b /.g houdt, zil n n nm meer dan eens n ue bladen ontmo -t hebben. Inderila.id, hij be/it gro )te kwaliteiten, daar h'eft hij genove bewijzen van gege ven hij zal in de t jekomst een overvve- gende rol kunnen spelen, hetgeen hij on- getwijfe d zal voortzetten bij de juniors. 'i Is een gespierd- jongeling van 17 jaar en in de laatst meters i eeft hij teteiiKainpers. Hieronder teven wij de bijzondtrste plaatsen waar hij zich verleden buitenge woon heeft geklasseerd Totale overwinningen Denderhautem, Ninove, Denderhautem. Smeerhebbe, Onkerzele. Legem. Santbergen. aar hij den tweeden prijs behaalde üultre, Asj)eiaeie, Voorde, Üphasselt, LieJekc:ke, Kerkxken, AspHaere, Voor de, Appelterre. YY aar hij in ke vijf eerste prijzen bleef Liekek-rke, 3 pr. üphasselt, 1 pr. Lie erke, 5 pr Idegem. 3 pr. Grim- bt-r.en, j pr. Lienderhautem, 5 pr Scheldebeke, 4 pr. Voorde, 3 pr. On kerzele, 4 pr, Ninove. t pr. St. Ante- linckx. Daar hebben onze lezers een ijkje over het geleverde werk van den jeugdigen renner YY eldra zal den tijd gaan aanbre ien waarop het kamp van 1932 zal her vatten en dat het uur zal slaan om met onze Denderzor.cn den tocht gaan beproeven. aer zege te V JG. i\LS- eiooze raadpleging-en 1 t zitd <gen an 'ir A.iolf Kutten in Ninove, zijn voorloopig i Den Keiv r, te geschorst. Van heden af zai hij des Zon dags, ra de Hoogmis, en d vn Dij. sdag, van 9 tot 12 uur. iedereen ontvangen op het kasteel Oude Gracht te Meerbeke Statie. Aankomst der Paters Jezuïeten Dordeid^g 11 Fehru ri. in den voor- mid Gg, zijn de «e--te I aters Jezuie'en aangekomen die, i Spa-j. v rdreven, en op het ctl van ia-c. Ze ivprden e x ati oalumanc Ongeveer 80 kloos- i>| bl al uwe berk'Gihgheden hu' .cn ir*- den Her>r ,raaf ve; dreven i it het C> de jirovrrc e L.e. oor zooais hebt gij altijd de schoonste en be.stkoopste keus op ons bui eel terlingen zulit n 1 unne intrek r,etr. :n te N«yghen), me^st aden zijr, s'udent.-n. Men weet imm-. s N- J'zuiett i zeer lvnge en moei e si d en vooraleer de Puesieriuj :ing te ontvangen. G«- woonlijrc.bc;r .JJ rige ou ler- dom Thans zijn er lU I Iers op 't kasteel aangtkemen, de o'eiiK n worden ver ve cht heden Z"erd=t<r 13 Februari. Y an harte welkom aan de Eerwaarde Paters De Denderklok zai aanstaande week meer bizondere inlichtingen bezorgen Moeders. YY ilt gij blozende en levendige kinderen geeft hun Ener Siroop of Sarcoglnbine beiden zijn «piernaakt met verdikt ossen bloed en uii-rst aangenaam van smaak. Zij geven kracht en gezondheid, zullen u iele ziekten sparen vu ojelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. Eenig depot APOTHI.LK Jos. Oe rtuyven, Beverstraat, Ninove. Mosselkermis Zondag 14 Februari 1932, groote jaar- lijksche MOSSELKERMIS, terzeifdertijd LOTING naar eer^ vet schaap met de teerlingen en CAFÉ CHAN TA NT, ter herberg van Emiel Van Laethem, Roe- atraat, 37, Café Sportkring Nornianaisci e Pannekocken. M Kt een dreg m-1 dri< h nderd gram- mm 'doem, vier tieren, een liter melk, li i i>vg zout, en eer lepel gesmolten boteivchil vj r appelen en verwijder het zaad en het k.nkhuis. Sr.ij ze in schijfjea en leg ze in de met wat boter. Bedek laat ze weinig de ppelen md deeg en laai ze aan beide ka.,i( o licht! rtf.n bakken Ga zoo voort tot er geen deeg meer overblijft en be strooi met poederruiker. Georgette Pannekoeken. Handel zooais voor de Normandische pattnekoeker, de appelen vervangen door ai anassen. Rijstvlaai. YY'ascht 125 grammen rijst en koken met een liter melk, een vanille en een citroenschil. Voegt er wat krtnter. bij, en als de rijst gekookt is, doe er ook een snuifje zouten 150 gr. Poeder suiker in Breek een lepel pudding-poe der en twee eierenl in een weinig koude mcl. Doe dit alles bij de rijst, intusschen gced omroerende, en laat even doorko ken. Giet in een goed geboterden vorm die gij in een schote' plaatst die een wei nig warm water i; houdt, e*j bak geduren de 25 minuten in den oven. Laat verkoe len, doe uit den vorm op ten ronde scho tel en omring de bas s met een band van aalbessensiroop of siroop van andere vruchten. n oor1 gate, I re_ j,r j, ove> j ]i di. dp gevir ,i a loof or.- r 'in o-rp- 'en chris;e!ij< cl hel ergst onaf- J weinig tr~' i 9JL Tr-V >r ku'üP

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 2