Hel Nieuwen grootste succes van den dag is tien 58.000 IV. =5 N i 1 Brusselstraal, 54, NINOVE. Telefoon 253 1 QWm 11 Q Eleklrisclie Inslalalies EDUARD VAN DEN BOSSCHE 5 ALLO! ALLO! VERWEK i.) DE REGENBOOG PERDAENS PROVÉ Centrale Verwarming Ad. Wachiclaeren Zoon KAMIEL PEVENAGE-COENS 0 c n Trams Ninove-Brussel en Hal ?Ue"r«n_ to,tQ1?*15» J®-!; stork genoeg om 2S00 kg. - ym mm.1 DE NIEUWE I'll IJZEN van CA en C(> HUIS VAN VERTROUWEN 10, Dreef, NINOVE Tel. 84 Motoren, Dynamo's, Luchters, Elektrische hellen, Telef oon, TSI Elektrische verlichtingen en drijfkracht yerajaken van verbrande Motoren. Beverstraat, 20, MNOVE, T<»l. 26 Alle soorten van Matrassen. Z ÜJ Ld 1 ff WOLIIAiM)EL in t groot en in 't klein. Primasteila Renault Oarage Théo BELCKMAiN Groote Markt, NINOVE, nevens liet Siadlmis. Electrieke pompen, badkamers, allo Lood on Zinkworken Burgdam, 36-39, NINOVE Corsets Buikbanden Borsthouders Maillots le dragen atin den prijs van Te koop Men gelast zich ook met het plaatsen en herstellen van Fleurman gebroeders Gaf ni edeler nevens de apotheek De Huyver. f Hervormer) var) mans- er) vrouwenhoeden Algemeene Ontsmetting Men waschl en strijkt alle linnen. VOOR UWE wepd U. \r\ volle vertrouwen tot Vraagt opze prijzen. Geeraardsbergschestraat, 24, Nipove. Vertrek uit Ninove Om ure 5,30, 0,00, 0,30 7,00 7,30 8.00 Dan alle uren tot 15,00 u. van 15,00, 16,00, 17,00 17.30,18,00,19,00 20,00, 21,00 23,00. 's Zondags alle; 1|2 uren van 7 tot 21 u. Vertrek uit Brussel Om u. 6,00, 6,45, 7,15, 8,15,; 16,4o, 17,15 17,45, 18,15 18,45, 19,15 r P P> 20,15. 21 15. 22,15, ff Op Zon- en feestdagen alle halve urenj van 7,15 tot 20,15 u. dan 21,15 u. 22,15! tot 24.15 u. Alle Zondagen Ti eater-trein, vertrel .n Brussel (Ninoolsche Poort) om 24,15 u, Vertrek uit Ninove Ninove 5,50 8,30 11,15 14,20 18,30 Denderw. 0.03 8,45 11,30 14,35 18,45 Leerbeek 7,08 9,30 12,18 1515, 19,25 Halle 7,43 10,15 Dinsd. 16,10 o Op Zon- en feestdagen bijgevoegde )2 e„ ,g maanden Ninove 13,45 16,20 21,00 Denderw. 13,59 16,35 Leerbeek 14,48 18,25 Hal 15,22 18,00 Vertrek uit Halle 21,12 12,45 Halle 6.10 8,35 11,30 16,30 Leerbeek 4,35 6,45 9,50 12,50 17,25 Denderw. 5,08 7,48 10,25 13,30 18,00 Ninove 5,20 8,00 10,38 13,45 18,15 Op Zon- en feestdagen bijgevoegd Hal 13.30 18,40 Leerbeek 14.42 16,50 Denderwindeke 15.16 20,14 Ninove 15.30 30,30 Stipte geheimhouding. o- Vraagt prijzen en proefritten aan den eenigen verdeeler Nijverheidswagen 50(1 k. fr.211,000 Chasis I ton 82,750 Voiture inwendige leiding 511,900 Familievoitute 0 plaatsen 41 000 Chasis cylinders 57,500 Voiture inwendige leiding 47,500 Familievoiture 7 plaatsen 5*,500 Goeden KAMION voor twee paarden, aan voordeeligen prijs. Zich te bevragen bij Pardaens, voerman, Brusselstraat, Ninove Voor alle benoodigheden van zooals in een woord, alles wat den stiel betreft. alsook het Agent voor Ninove en omliggende van het huis BRUOQE MOLEN tot driedubbel gebruik (malen, plette ren, breken). A B96H 930 li Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Daar vindt men een overgroote keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt, Stoorgoed in alle breeder), Gewone Kant, Brugsche Kant, Franjen in alle kleuren, Cretonner), Satinetten, Sargiën, Bedspreien, Tafel-, Vloer- en Traptapijten, Toil-cirée, Linoleum, Balatum, Matten, Carpetten, Matrasg'oed, Engelsche en Kin derbedden, enz. enz. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gor dijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. Het grootste succes van den laatsten AUTOSALON van Brus sel was de nieuwe zes cylinders 15 H. P. aan den prijs van 43,000 frs. die de ongeloofelijke snelheid be- reikt van 115 kim. per uur met een verbruik van 15 liters es sence per 100 «lm. Alvorens een nieuwen auto te koopen, vraagt een proeirit gratis en zonder de minste verbintenis, aan den rechtstreekscne hoofd agent Telefoon 255 NINOVE. Telefoon 288. Bijzondere verzorging voor Bal- en Ceremonie kleederen Kuischen en erwen van alle slach van Meubileering Specialiteit van Kuischen der Wol, Sargen. Stores en Gordijnen. Stoppen van alle Stoffen en Zijden Kuischen, Verwen en Bewaring van Pelzen gedurende den Zomertijd Kuisch in 48 uren. - STOPPEN, PERSEN - Rouw in 12 uren o Overgroote keus van Corsets voor vrouwen en kinderen. Borsthouders soutien-gorgey Alle sooiten van BUIKBANDEN voor vrouwen en mannen. Porte Jarretelle», enz. enz. Op aanvraag worden al onze artikelen op maal gemaakt Spoedige bediening. Onmogelijke Concurerntie. Camion Clï U)EN 1800 kg. O ■ar m Garage Theo Beeckman en C° Renault

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 6