OM 'T KIND Katholieke Film Zondag 2<S Februari 1932 Cinema Volksverheffing Het hoekje van den reporter NAAR LOURDES BERICHT. Zesde Ja;ir iV 9 Ninove 28 Februari 1932 Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Weekblad RL (LUYSTERIVIAN-LIIVIiAJjBE Sl. Jorisslraa! Meisjospalmnnai .Ninove iN' Kaarten 7 en 4 fr. MIDDENSTANDSBELANGEN Het eerste Radio Heilig1 Uur. Finantieols Nieuwsberichten. De Conferentie van Genève De Politieke Toestand. Land if) u tv be la ngen Steenweg Edingei\ VOOR HEIT Postcheckrekening (R Luysterman n- 1862,54) KANTON NINOVE Abonnementsprijs 3 maande; fr. 4,00 6 maanden 7,00 1 jaar 13,00 Drukker-Uitgever NINOVE, Koeipoortstraat, 10, NINOVE Handelsregister Aalst n- 1093 Aankondigingen Gewone per regel 1 fr. dikwijls te herhalen vol gens overeenkomst. >l>voeriiit»- vii n Oorspronkelijk familiedrama in i bedrijven door J. Adriaens Blijspel in een bedrijf door J, Witynck. Deuren open te o uur. Gortlijn te 5 1/^ u. De Wet op de Gezinsvergoedingen De leden mogen zich aanbieden op het Secretariaat om hunne papieren in orde te brengen doch zij moeten ons alsdan vol gende inlichtingen kunnen verschaffen 1 al de papieren, welke zij van de Com pensatiekas ontvangen hebben medebren gen 2) drager zijn van de trouwboekjes hun ner werklieden die kinderen onder de 14 jaar hebben 3 het juist adres der werklieden ver meld onder n' 2 hiervorsn 4 het juist adres van den patroon van den anderen echtgenoot, indien beide echtgenooten werkzaam zijn bij een pa troon. Aan de Beenhouwers Bij Koninklijk Besluit van den 2f> Ja nuari 1932,is elke klein-handelaar ie, ru i schapen- of vnrkersvleesch er toe gehou den de herkomst er van te laten kennen door middel van een der volgende aan duidingen veisch inlandsch vleesch n, versch vreemd vleesch of bevoren vleesch Die aanduidingen moeten op klare en zichtbare wijze worden aangebracht met letters van minstens vijf centimeters hoogte De vraag stelt zich nu zijn deze plak brieven aan het zegelrecht onderworpen Neen, krachtens artikel 7 der wet van 21 Oogst 1919 waren immers vrijgesteld de plakbrieven of opschriften, aan het publiek tentoongesteld in eene bepaalde piaats als b, v. een winkel wanneer deze stuk ken zich beperken tot het aanduiden der producten die aldaar verkocht worden, b. v. verkoop van Margarine vrij - verkoop van Margarina Era onderworpen Daar enboven, artikel 194 van het Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen aldus vervangende het voorgaande wettelijk voorschrift bedingt dat alle opschriften die aangeplakt worden in uitvoering eer,er wet van het zegelrecht ontslaan worden. Ouderdomspensioen - Protest - Motie De Katholieke Middenstandsbond van Ninove zond, den 2D dezer, volgende protest-motie aan den heer Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg en aan verscheidene Heeren Katholieke Senatoren en Volksvertegen woordigers De Katholieke Middenstandsbond van Ninove, in bestuurvergadering van den 19 Februari 1932 Onderzocht hebbende de bepalingen d der wet van 14 Juli 19 K) op de ouder- domspensioenen der handarbeiders Echt hieraan zijne volle goedkeuring, i, onder voorbehoud nochthans der wen. schen en besluitselen getroffen op liet Provinciaal Middenstandscongtcs \an Oost - Vlaanderen, te Gent, den 29 November 1931 i) Neemt aan dat de Regeenng ernstige redenen heeft om hare uitgaven te be- snoeien Bestatigt dat het doelmatig en maar redelijk zou zijn de misbrui:.en te keer te gaan ontstaande bij het toekennen van pensioen aan elk der samenwonende fa- milieleden ouders broeders en zusters i) Teekent protest aan tegen het nieuw ontwerp waarbij het onderzoek naar de bestaansmiddelen der kinderen zou her- ingericht worden omdat hierdoor een ii o; rechtvaardigen toestand geschapen li wordt Besluit deze motie mede te deelen ii aan het Ministerie van 3'ijverheid, Ar- bid en Maatschappelijke Voorzorg en aan de Katholieke Heeren Y'olksvertc- I) genwooröigers en Senatoren n Kristene Middenstandsjeugd- vereenigfing- Vrijdag aanstaarde, 4 Maart, groote maandeHjksche bijeenkomst voor onze leden in het lokaal St. Jorishof Statie straat it t/s om 8 uur zeer stipt. De dagorde is uiterst belangrijk en zal stellig iedereen voldoening geven. Wij verwachten ons aan een talrijke opkomst en zetten de ouders aar, hun zonen raar deze vergadering te ze: den. Op die wijze zullen ze dan gelegenheid hebben \oelirg te krijgen met d" midder.- stardsbelangen, uw belangen e:i tevens ook de hunne. In dergelijke vergaderingen zulle i uwe kinderen, d- jonge Midden standers, de mann- r van nvngen, op- chte vriendschap voor elkaar op loer. v rtiou- wensmannen «orden en, w.u neer ze later als concurenten tegenover elkander zullen staan, zal het i iet zijn om elkan !er :n den grond te boren, maar wel om i lka- der te help'-n en eikaars belangen te verdedigen. Daarom all-n op post dat niemand ont- breke. Het Bestuur. Sekretariaat Het Sekretariaat, ingericht door den Katholieken Middenstandsbond, in haar lo- iaal, bij M. Victor De Feyter, Statiestraat is open alle Zondagen voormiddag van 11 tot 12 uur. Al de leden mogen er zich wen den tot het bekomen van alle noodige in lichtingen welke hun aanbelangen. Z F. Pater Lammertijn, Redemptorist, die zoo machtig veel bij 'roeg om het Hei lig Uur alom te verspreiden, en wiens «c Getbserrani t H. Uurgebeden reeds op 45,090 Vlaamsche exemplaren en 20.000 Fransciie verspreid is. en weldra verschijnt in het Spaansch en in het ltali- aansch. zrl op Donderdag-avond 3 Maart vooravond van den eersten Y'iijdag, van 9 tot 10 uur, het Heilig Uur houden voor het microfoon van den K«th. Y'laam- schen Radio Omroep, met afwisseling van allerlei kunstzangen en kunstmuziek, aan gepast aan dep'echtigheid. Pater Lammer tijn benut zijn alomverspreid boek Geth- semani i> H. Uurgebeden, derde H. Uur Memchelijkheden in Christus lijden. In dezen Vastentijd zullen a'.le katholie ke Radio liefhebbers het als een genot aanschouwen dit eerste Radio-Heilig Uur thuis mee te houden en voor deze gele genheid hun huiselijk H. Hartbeeld ietwat te versieren. Het Gethsemani-boek van Pater Lam mertijn is te verkrijgen vanaf den prijs 25fr goudsnee bij den schrijver, Redempto ristenklooster, 28, Belliardstraat, Brussel, en bij alle katholieke boekhandelaars. Houdt het Heilig Uur, en steunt den K. V. R. O! De Algemeene Bankvereeniging heeft haar bilan vastgestell. De aandeelhouders zullen met genoe gen de behaalde resultaten ver nemen. De bereikte winst bedraagt, niettegenstaande de crisis B2 milli- oen franken. De reserven die vóór de opslorping van het Crédit Géné rale <lc Belf/vjue, samen met de re serven van deze laatste lö7 milli- oen bedroegen, nullen ria winst- verdeeiing tot 1 ;>7 millioen stijgen. Kapitaal en Reserven der Bank bereikten dus begin Januari liet zeer aanzienlijk bedrag van Ti 7 millioen. Aldus groeit deze Bank zich vrij uit tot een der sterkste finantieele groepen van ons land. In de voorgestelde winstverdee ling worden voorzien 000.000 fr. afschrijving op ge bouwen en mobilair 4.000.000 fr. aan de Reserven 3.<i0vi dOO fr over te dragen op volgend dienstjaar f8.000 000 fr. eindelijk dis zullen toelaten een dividend van fr. per aandeel uit te betalen. De afgeloopen week is van geen belang. Zoce.ls we over acht dagen schreven, be gint het ernstige werk en de ware doel matige b; spreking, slechts nu. In alle geval, voor zooveel het mogelijk is, der toestand te Leoordeelen, mag men van nu afzeggen, dat de conferentie zeker en vast een goeden ui slag za! hebben. Wij beweren niet, dat alles gaat gere geld worden. Dit is ten an 'ere gansch onmogelijk, maar er zullen zekere beslis singen doorgevoerd worsen, welke van verstrekkenden aard zijn en de besprekin gen voor de toekomst ten zeerste zullen vergemakkelijken. Ook ten bate der burgerlijke bevolking schijnt men belar.gtijke beginselen te willen aannemen. Men schikt dat de conferentie zal duren tot einde Augustus. Hij is op verre na niet zoo zwart als sommigen hem inzien. De liberalen hebben hun vertrouwen aan 1 unne ministers geschonken e i tevens aan de regeering. De katholieken hebben vergaderd verle den Dinsdag en zullen eene nieuwe bijeen komst hebben Dinsdag aanstaande. Deze z tl reeds veel van hare beteekenis verloren hebben. Immers tie leuning tan twee milfiarden is reeds door de lagere kamer gestemd en zal het zeer waarschijnlijk ook zijn Dins lag door het senaat. In de vergadering van Dinsdag laatst he ft Mi Renkin zijne finantieele plannen d ren kennen. Natuurlijk is er wat kritiek uitgeoefend. Maar de toon was reeds go d en al de sprekers, hebben er opgedrukt dat zij en hunnen vleugel volledig betrouwen in het ministerie Renkin hebben. Mijnheer Houtart is afgetrehn als Minister van Finar.tien. De eerste Minister heeft hem in die hoedanighe d cpjevo'gd. Als minister van Binuerilandsche zaken wordt Mijnheer Renkir. vervangen door den Heer IL Carton, volksvertegenwoordiger voor Doornik.Een zeer sympathieke waal, die het met de vlamingen, zeer goed meent. Als Minister van Color.ien heelt h.j de beste herinnering gelaten. Eene goede aanwinst vjor Mr. Renkin en z:jn minis terie. Oosl-Vlaanderens Bedevaart naar O.L.V van Lour des Bisdom Gent van 17 tot 25 Mei, largs Parijs H. Hart van Montmartre Bordeaux en Lisieux bij de terugreis. Inlichtingen Mvr. Van de Kerckhove- Cercelet, 11, Lange Zoutstraat. Aalst, of Afgevaardigden vermeld op de aanplak- biieven. Wintcrbeploegingen Het weder is heel het verioopen najaar en dezen Winter buitengewoon voordee- iig geweest. De landbouwer was daardoor in gelegenheid het braak liggende land te storten, te beploegen, en met stalmest te bemesten. Veel deugdelijk werk is ver richt geworden. In vioeger omstandigheden verklaar den wij dat het beste tijdstip van het jaar, voor het uitstrooien vandesylviniet-kainiet de maanden December - Januari zijn 't is te zeggen, bet doode jaargetijde, dan, wanneer het leven der planten gestremd is of de giond braak ligt. Door vroegtijdig de sylviniet - kainiet toe te passen, verspreidt deze meststof be ter door den grond, wordt de oplosbaar heid er van begunstigd en loopen zouten welke schadelijk of minder gewenscht mochten wezen, met deregen en sneeuw waters uit De landbouwers welke thans nog gror- den te beploegen hebben zullen wel doen, mede met de stalmest, 8' 0 tot 1200 kgr. sylviniet kainiet per hectare onder te wer ken. Deze welke reeds ges'ort of geploegd mochten hebben en een toepising van sylviniet kainiet verwaarloosd hebben ra den wij ten zeerste aan dit verzuim te her stellen, door die meststof zonder verwijl toe te passen. Hoe vroegtijdiger de uit- s'rooiing gtschiedt, hoe voord eliger. Re gen tn sneeuwwater zullende meststof door gansch de bouwlaag verspreiden, cn ook de op-o!gende bewerkingen, welke grond voor de planting of de zaaiing nog zal ondergaan, zullen deze verspreiding door de bouwlaag ten gunstigste beïnvloe den. Bemestingder suiker en voederbeeten Voorzeker behoudt de stikstof en fos faatbemesting nog dezelfde waarde als vroeger, doch wij mogen niet uit het oog verli zen dat het bijzonderlijk de potasch- bemesting is die nog altijd min of meer verwaarloosd wordt, en dat daardoor de grond aan potasch verarmd is. Y'oor de wortelpl inten welke men met rede po'aschvreters noemt, is het volstrekt noodig tweemaal zoov-el sylviniet kainiet te gebiui en als ijzerslakken. Daar waar men mir.der potasch toepast bekomt men veel kleinere opbrengsten. Eene hoeveel heid van 500 Kg. chlooi potasch 40o/o of 1 500 Kg. sylviniet - kaïniet voor sutker- beeten moet als een n inimum aanzien worden. De sterke dosissen potaschmesten leveien niet alleen grootere opbrengsten op de kleine hoeveelheden, maar verhoo- gen bovendien het suikergehalte der bee- ten van een tot twee graden. Voor wat betreft de bemesting der voe derbieten waarvan de opbrengst veel grooter is dan deze der suikerbieten, spreekt vanzelf dat het een hoeveelheid van 1.800 Kg. sylviniet-kaniet 14 o/o oi 000 Kg. chloorpo'.asch geenszins overdre ven is. Te verkrijgen ten bureele van het blad Barema van het recht van den aftredenden pachter, voor het kan ton Ninove. Ik ''en voor enkele dagen in aller haast naar mijn pastoor geloop-.n met mijn dag blad op zak. Mijnheer de pastoor, zei ik, ge hebt mij voor veertien dagen gesproken over dien ka- t'whekeu voorzitter van deSpaanschevrijmet. selaars-republtekenz,,. Ja*k, zei de pastoor, en ik kan hem uit mijn gedacht niet krijgen,,. Moet'nenmensch geweldig van de heb - je - rnij - genen m' as - tu - vu koorts gepakt zijn om zoo op zijn consciëntie te gaan zitten gelijk op een kussen, zonder gewaar te worden dat het zeer do:t,,. of moei die consciëntie zich al dik- wijls gekneusd en Verbrand hebben om ver weerd te zijn gelijk uw smedershanien reper- ttr Ja maar, mijnheer de pastoor, zei ik, daar moeten t< ch nog goede gevoelens inzitten, hebt gij hel niet gelezen in de bladen hij gaat waarschijnlijk zijn demissie geven Ik heb hit ook gelezen, zei de pastoor, maar ik geloof er niets van. En waarom iet, mijnheer de pastoor Omdat Alca'ta Zamora geen Ninovie- ter is Ik stond ie gapen met mijnen mond open gelijk een schuurpoort,,. En de pastoor dia mijn verwondering zag Hewelja, zei hij, in Ninovi gaat er geen dag voorbij of er geeft iemand zijn a demissie voor tien ba een tien boe lappen ze 't er uit 'k geef mijn demissie, en ze laten den bod staan, maar elders gaat dat precies alzoo niet Dat is waar, zei ik en 'tis daarmee dat het al cp krukken springt in Ninove. Eu er zijn dan nog geen demissies ge noeg zet hij bitter, want juist zij die ze zou den moeten geven, geven ze niet Mijnheer de pastoor, t roeg ik waarbij zoo dat wel komen dat ze in Ninove daar zoo gereed mee zijn. Reporter, zet hij, tn enkele gevallen uit klein moedigheidEr zijn menschen die zich aan een werk aanspannen en 'tien tijd lang met iever werken maar ze worden niet genoeg gesteund en ze behalen het verhoopte succes tn t en ze geven het op,, gewoonlijk op 't oogenblik dal de wagen zou aan 't rollen gaan gemis aan zelfvertrouwen. Maar mier altijd uit ij delheid,man,Ze zijn hier dicht bij Brussel en ze hebbitt de schoont voorname jeste bestudeerd van de ministers die er uit trekken en als ze dat kunnen na- doen denken ze da', zij zelf kleine minisltrketis ztjn En wil er dan iemand tusschen springen en spreken van malentendu en zorgen voor een bijeenkomst met stijve bui ging en handdruk na tr de laatste mede die alles wille goid maakte dan zijn se overge lukkig Zou daar niets tegen ie doen zijtt, mijnheer de pastoor Er bestaat geen kwaal of ze heeft haat rem die ook de demissie-epidémie...' Epidemie wat is dat w. de pastoor Epidemie wil zeggen besmettelijk! ziek te, reporter en de remedie tegen de d=messie ép demie is de menschen meer ontwikkelen, ze ernstiger maken opdat ze de onnooselhetd van hun gebaar zouden inzien en er schaam te over hijgen in plaats van mede te boffen. Zoudct gij daar niet eens aan probeeren Neen ik, zei de pastoor, en hij ging aan 't lachen moesten ze mij professor benoemen in dat vak ik gaf se ff en mijn demissie Hebt ij van uw leven nog uw demissie gegev. n vroeg ik Ja reporter zei hij, eenen keer, maar ik was toen nog 'oen snotneus En zoudt gij dat de anderen niet kun nen afleeren zoowel als ti zelf vroeg ik Ik denk het niet. zei hij wilt gij het probeeren ik schrijf u een wijsgeerige verhan deling over het demisde geven... En in af wachting dat ze afleren van er fier op te zijn zoudt ge kunnen de demiss'estreep inxoe- reu gelijk lij de ouds'tijders de frontstreep bes'ait. Reporter. De Sneeuw over de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 1