K I, l) j. a. i:. VKiuciiTKirr Gunstaanbod aan onze Lezers alleen Ti: KOOI» Kerk der H. Theresia Wat de oorlog gekost hieft. L. Schei.tjens. Gestort ten voordeele der Missie van Pater De Cooman In het werkhuis van beeldhouwer Karei Aubroeck STAD EN OMLIGGENDE NINOVE. Banque Centrale de la Dendre Meer be ke O keg em Tabakbond van hei Arrondissement Aalst Studie van Notaris Vandeveide BOUWPLAATSEN Een HUIS met ERVE BOUWPLAATS Brusselstraat, Nir\ove. Burgerlijken Star\d Orde der Goddelijke diensten Zondag 28 Februari C 1|2 uur, Gelezene mis. 7 112 uur, mis voor de huisvrouw van Mr Camiel De Nil. 91|Sfuur, Hoogmis. Maandag, 7 lj'2 uur. mis ter eere van de H. Theresia uit dankbaarheid. Dinsdag, 8 uur, solenneel jaargetijde voor Mr Jos. Kiekens en overleden dochter. Woensdag, 6 unr. mis voor Mr Joannes Seghers 's Avonds 7 Ij2 uur, Lof. Donderdag, 8 uui, solenneel jaargetijde voor Mr en Mme Joannes Desamblancx. Vrijdag, Eerste Vrijdag. G 1|2 uur, mis ter eere van het H. Hart van Jezus. 's Avonds 7 1)2 uur, Lof. Zaterdag, 6 lj2 uur, mis ter eere van de H. The resia om een genezing te bekomen, 's Avonds 7 lj2 uur, Lof uit te moorden. Stelt u voor dat men de doodkisten der gesneuvelden achter elkaar zet, dan vor men zij een weg van 11.500 kilometer, dat is van Parijs naar Vladivostok. Stelt u voor dat elk gezin in Amerika, Canada. Australië, Engeland, Ierland, Frankrijk, Pelgie en Rusland een huis van 90,000 lr. ten geschenke gaf, met daarbij 5 heataren grond en 45.000 fr. voor meu belen, dat men bovendien voor elke 20.000 gezinnen een ziekenhuis een universiteit en scholen zou oprichten, en daarbij de salarissen voor de noodige onderwijzers, verpleegsteis, geneesheeren hoogleeraars uitkeeren. dan zou men ongeveer uitgeven wat de oorlog op vier jaartijds gekost heeft. Stelt u voor dat men in Relgie en Hol land geen enke' menschelijk wezen zou leven, dat niet kreupel of blind of longziek zou zijn, dat ware nog niet eens het aan tal van de oorlogsverminkten die thans de bewijzen onzer beschaving over heel de wereld aan hun lichaam vertoonen. Scheldeklok. Bij het begin van den oorlog in 1914 Stonden tegenover elkaar 3.547.000 Duit schers en Oostenrijkers tegen 5 830.000 Franschen. Engelschen, Russen, Belgen, Serviers. Tijdens den oorlog zelf werden gemo biliseerd 24.250.000 Puitschers Oosten rijkers, Turkenen Bulgaren tegen 44.331. 000. Franschen, Russen. Belgen, Italianan Portugeezen, Engelschen Canadeezen, Au straliërs, Indiërs, Noord-Afrikanen, inwo ners uit verschillende andere Fransche koloniën, Amerikanen, Roemeenen, Nieuwzeelanders, Zuid-Afrikanen Servieis Montenegrijnen. Alles te zamen zeven en zeventig miljoen negen honderd vier ei zestig duizend man. Op 30 duizend na. acht en zeventig miljoen. Laat ons ruim schatten dat we van die 78 miljoen merschen moeten uitzonderen 10 miljoen voor de beschaving, nuttelooze beroepsmilitairen en 18 miljoen andere gemobiliseeraen, waarvan de wereld r.och winst noch verlies had. Dan blijven er nog 50 miljoen over. Vijftig miljoen menscben die als arbei ders, bedienden, ambachtsmannen, amb tenaren, dokters, advocaten geleerden kunstenaars in eerbaren nuttigen arbeid, de eene minder de andere meer, bijdroe gen tot de welvaart en de vooruitgang van de maatschappij. Zij werden uit hun huis, hun familiekring weggehaald. Hun werk werd opgezet of gericht op een ander doel moord en vernieling. Het waren de vijftig miljoen sterkste en gezondste men- schen, gekozen uit de meest hoogstaande kultuurvolkeren der wereld. Zij waren in den schoonsten tijd van hun leven, het productiefste deel der menschheid. Indien zij gemiddeld slechts een gezin van vrouw en een kind hadden onderhielden zij hon derd miljoen menscben. Gedurende vier jaar vallen die honderd miljoen de wereld ten laste en zij zelf, de vijftig millioen eveneens. De vijftig miljoen die de wereld tot nogtoe vooruit hielpen verwoesten haar nu. Het werk dat zij in vier jaren verrichten kost 1200 milliard en bestaat o. a. in het vernielen van gebouwen, bedrijven, openbare werken en kunstschatten voor een bedrag van 420 milliard. Op de zee doen zij 13 millioen registerton handelschepen zinken, die een waarde vertegenwoordigen van 130 mil liard. Te land verdrijven zij meer dan 10 miljoen mer.schen als vluchtelingen uit hun woonsten en veroorzaken den dood van dertien miljoen niet militairen. De menschelijke krachten die zij op 4 jaartijds aan hun werk verspillen, vertegenwoor digen den arbeid van een biljoen arbeiders met 44 urige werkweek, gedurende niet minder dan 3000 jaren. Maar dat verspillen en vernielen is slechts een middel tot hun eerste en bij zonderste doel elkander dooden. Zij dooden dan ook elf miljoen hunner mede- menschen die. om hun het moorden gemakkelijk te maken voor de gelegenheid vijanden u werden genoemd. Zij maken blind en verminken er 21 millioen. De dooden laten negen miljoen oorlogsweezen vijf millioen oorlogsweduwen na. Indien de gesneuvelden van den wereld oorlog voor ons deiileeren met zeven op een rij, zoo breed als de straat is, dan zouden zij ons voorbij trekken dag en nacht, meer dan een jaar lang. In Novem ber van het tweede jaar zou de laatste oorlogswees en na twee jaar en half de laatste oorlogsweduwe ons voorbijgegaan zijn. Stelt u voor dat men eiken dag een schip met 1000 menschen laadt, net de zee instuurt en daar laat zinken, en dat men dit eiken dag herhaalt, vijftig jaar lang,dan zal men na de vijftig jaar zooveel slachtoffers gemaakt hebben als de oorlog op vier jaar tijds. Stelt u soit dat men vanaf jaar één tot 1931 eiken dag een fortuin van drie mil joen frank in de zee had geworpen, dan zou men nu ongeveer zooveel geld hebben weggegooid als men op vier jaar tijd ver kwist heeft met Europa te vernielen en Ter herdenking der 75' Verjaring der verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan Bernadette uitgave van een GROOTSCH KUNSTALBUM over de verschijningen van O. L. V. aan Berna dette te Lourdes enz, Met 8 opgeplakte driekleurendrukplaten 18 24 cm. en tekst onder prachtomslag, volgens schilde rijen van kunstschilder F. XACKAERTS, te Lourdes ontworpen en bestudeerd. U moet dit werk bezitten, het heeft een hooge kunstwaarde en steunt tevers een goed werk, daar het ten goede komt aan arme nieuwgestichte parochiën in grooten nood. Gunstvoorwaarden aan onze Le zers tot 27 Maart 1932 bij inschrijvirg langs ons blad. 2ó frank franco met kans op gratis reis naar Lourdes en latei gratis lijst der uit getrokken nummers. Stort heden nog 25 frank op onzen postcheck n- 1862,54. Na nog ander beeldhouwwerk van den Meester te hebben in oogenschouw geno men. namen we afscheid, in vaste overtui ging. dat Karei Aubroeck den weg opgaat, om een der roemvolste kunstenaars van Vlaanderen te worden. Zesde lijst Overdracht Fr. 1394 F.erw, Heer Arenls, pastoor te Nieuweiihove, aan zijnen ouden schoolgezel 50 Samen Fr. 1444 Aan de edelmoedige bevolking van Ni- nove en omstreken komt van over zee een luid dankgeroep om hunne milden steun aan de missie. Monseigneur De Cooman laat weten van uit Ph&t Diém Tonkin dat de giften door de edelmoedige inwoners van Ninove en omstreken hem gezonden met den grootsten dank ontvanger zijn, en dat die verzamelde gelden aangewend zijn tot het bouwen van eene kapel voor inlandsche zusters. Hij beloofde de weldoeners uit zijn Vaderland altijd en vurig in zijne gebeden indachtig te zijn. Het beeld van Joe English Wij hebben het genoegen gehad den beeldhouwer Karei Aubroeck in zijn werk huis aan den arbeid te zien. Hartelijk werden we door den artist-van-den-beitel ontvangen. Bij onze binnenkomst werden we getroffen door de groote afmeting in de hoogte en ruimte van het werk hu s een noodzakelijkheid voor het boetseeren d»r énorme groote afmeting der hoekbcel- den van het IJzermonument een reuzen werk, dat alleen door kunstenaars van eersie gehalte kan gecréeerd worden. Wie de laatste Ijzerbedevaart heeft me degemaakt, weet dat het eerste boekbeeld, gewijd aan Renaat De Rudder, reeds is geplaats en ingewijd geworden. Grootsche indrukwekkende martelaar- figuur uit de menschen slachtirg van 1914 1918 Wat zou het tweede, thans ontworpen hoekbeeld van den genialer, beeldhouwer ons geven Na een blik te hebben geworpen in de inopbou wzijnde luchtige zijkamer, stonden we alopeens, in het hoog ommuurde werk huis. Hier moet ge staan zei Aubroeck. Hij leide ons tot midden van de ruime plaats, en vandaar zagen we, achter een stellage, waarvan de houten bevloering mekanisch kon op en neer worden bewo gen, tegen den wand het in kleiaarde ge boetseerde beeld van den, in lijden gestor ven etser- teekenaai Joe English, in reu zengestalte bijna heel de vlakte van den vloer tot het dak innemenEen gevoel van bewondering voor die machtige schep ping, ontnam ons bijna de spraakHet even, de symbolische kracht, die er van uitging, overmeesterde ons zoodanig, dat we stilzwijgend de hand drukten van den schepper, van dit reuzen- kunstgewrocht. In den gebogen iinkerarm houdt Joe een gebroken O. L. Vr. kunstbeeldje, aldus de door den oorlog gebroken kunst verzin nebeeld, wijl den rechter arm hoog opge heven. het moordend geweld van den oor log afweert, symbolizeert het reuzenbeeld als een épos, den kreet der volkeren om vrede en liefde op aarde. Een tijd lang stonden we sprakeloos, 't oog onafgewend van dit heerlijk schoon kunstgewrocht, dat de glorie zal zijn der Ijzerbedevaart van 1912. Onze ontroering weer meester, gingen onze gedachten naar de materieele uitwer king van het reuzenbeeld en op onze vra gen antwoorde de beeldhouwer De hoog te van het beeld is ruim 9 meter de breedte 2,25 m. Er is circa voor de boetseering 18000 kilo klei aan verwerkt waarmede steenbakkers 15000 kaïreelstee- ncn zouden kunnen maker. 1*Voor de mouleerirg zal 4000 kilo plaaster noodig zijn Afgewerkt in beton met een bewa pening van ruim 20C0 kiloijzer en in keien mozaik zal liet beeld 23000 kilo wegen Om een gedacht te geven van de afme ting der verschillende lichaamsdeelen. zij het genoeg te zegg< n, dat één enkele voet van den hiel tot het einde der teenen 1,05 m. bedraigt. Wij drukten den vurige wensch uit, dat dit overschoone kunstwerk ongeschonden zijn plaals van bestemming moge bereiken waar het de groolschheid van het ijzermo- rument en de uitstralende macht op het volksgemoed in hooge mate zal versterken, Zondagdienst der Apothekers. Apotheek open van Mijnheer DE EUYVER. Beverstraat Veloclub Sint-Christoffel. Heden Zondag om 10 1/2 uur zeer stipt vergaderen de Uden bij den Heer I.ibijrs Graanmarkt om een oefeningsrit te doen. Bij slecht weder acht dagen uitstel. De Schrijver. De Voorzitter, H. V. Maldergem R. V. D. Bossche Bij de Scouten. Op Zondag 3 April c Beloken Paschett geven de Scouten met medewerking der Oud-Scou.en tri de Symphonie tExcelstor» hun laatste Winterfeest in de feestzaal der Sint-Jorisstraat. Het programma wordt later bekend gemaakt. Plaats uwe gelden op rekening in de te Ninove. Handelsregister Aalst n" 1 Filiaal der Société Generale de Belgique, gesticht in 1822. Kapitaal 2 milliard frank. Volstrekte zekerheid. Geheimhouding. VOLKSVERHEFFING Steenweg op Edin^tn Zaterdag Zondag 27 Februari 28 Februari telkens om 7 1/2 's avonds KIN EM A - VOORSTELLING Op 't programma 7. De Vrouw Politieman. 1 COW BOY in 2 deelen. 1 2. I)e Sneeuw over «Ie Ntnppeu Prachtige Roman van H. Bordeaux in 8 deelen. 3. Komiek in 2 deelen. Prijzen der plaatsen 3,50 fr., 3 fr.. 2 fr. Zondag namiddag 1 1(2 uur Kindervertooning 1 fr. Toekomende week l)c* Val van Troie Schooner dan Spartacus Maandag 29 Februari om 7 1/2 's avonds. ;p< OS'T W1KKELIXGSA VOND Ingang vrij. Kinderen beneden de 16 jaar niet toegelaten. Waarom zijn de koffies van het huis De Roeck-Nuttinck La\ endelstraat 15. (Telefoon 302, de beste. Omdat deze koffies uit de fijnste soorten gekozen zijn welke in Belgie ingevoerd worden. Door het huis zelf, met de meeste zorg, snel en volkomen dampvrij, dus op de hoogst mo derne wijze, gebrand worden, en daarbij aan prijzen buiten alle concurentie afgeleverd worden. Klaverjassen Groote jaarlijKsche prijskamp voor kla verjassen op Zor.dag 28 F'ebruari 1932 om 6 uur namiddag bij Edgard Gettemans St. Jorisstraat, Ninove 50 fr. vooruit. Nieuwe Wip. Uit de Witschutter van Vrijdag 19 Februari laatst vernemen wij de stichting eener nieuwe handboogmaatschappij in onze stad, hij den heer Oscar De jor.ghe, Pollaerestraat. Wij zijn het met steller van liet artikel eens en koesteren de hoop dat zooata hij zegt de jeugdigen St. Midard op vriendelijken voet met zijn zusters maat schappijen zal trachten te leven. van 12 tot 25 Februari 1932 GEBOORTEN Mannelijk 5 Vrouwelijk 4 HUWELIJKEN Louis, Van den Meersch, aardewerker en Louise, Van I.ondersele, twijnster, beiden te Ninove. OVER LIJ HENS Joanna-Alice, I.uysterman, 26 j. Dreef. Maria-Cath. De Winne, 74 j. Weduwe Van der Sc! ueren, Pamelstraat Lucia, De Wever, 74 jaar Weduwe H. Daem, Dreef. Maria-Ther. Van Laethem, 31 j. echtg. Alb. Bastien. Clara, Victorina, Penne, 53 j. Weduwe A. Van der Schueren Pamelstraat. llippoliet, üe Clerck, 57 jaar voerman Statiestraat Maria-Arna, Gits, 78 j. hospitaal. Jan-Baptist, Aurousseau, 80 j. hospitaal Maria, De Mol, 82 j. Weduwe Frans Prové, Burgtdam. Twee kinderen. Een levenloos kind. Brand Zondag avond is brand uitgebroken in de Valieistraat, Vierhoek genaamd. Op een eogwenk stond een huis geheel in brand en deelde het vuur mede aan de aanpalen de huizen bij zoover dat drie huizen bijna geheel uitgebrand zijn. De pompiers die op het eersie noodsein toegesnelt waren, konden na moedige pogingen den brand tegenhouden en de andere huizen van de ramp vrijwaren. De oorzaak is onbekend. Voituren Ford per occasie te koop Torpedo en Conduite intérieure in zeer goeden staat aan zeer lage prijzen. Zich te wenden tot Frans Van Volxem, Expert-Werktuigkundige 26, Steenweg naar Aalst, NINOVE. Bakschieting Groote bakschieting ingericht door den Oud- Strijders bond der gemeente op Zondag 28 F'ebruari 1912 Bij de W. Maria de Schrijver Eversgem Moeders. Wilt gij blozende en levendige kinderen geeft hun Ener Siroop of Sarcoglobine beiden zijn opgemaakt met verdikt ossen bloed en uiterst aangenaam van smaak. Zij geven kracht en gezondheid, zullen u vele ziekten sparen en toelaten fier te zijn op uw dierbaar kroost. Eenig depot APOTHEEK Jos. De fiuyver, Beverstraat, Ninove, u door iedereen te bekomen om te bouwen om huis, hoeve, land, grond, vee te koopen om zijn zaken uit te breiden; schul den af te leggen, enz Gemak van afbetaling. Gratis inlichtin ;en. Geheimhouding Voordeelige voorwaarden. bizonder gunstige voorwaarden. Laagste intrest Tebeginnene met 4 t.h. 18, Graanmarkt, 18, AALST Sp"*ekurtn daeelijks van 9-12 en 2-6 'sZondags 9-12. Telph. 842 uur uur Tabakoogst 1931 I. Plaatselijke Piijskamp - Ttntoonstelliii gen in l'J32 2 Oultre op Zondag 28 Februari, om 9 uur 3. Pollaere op Zondag 6 Maart, om 9 4. Denderwindeke op Zondag 6 Maart, cm 2 5. Appel te rre op Zondag 20 Maart, om 9 uur De planters der volgende gemeenten worden uitgenoodigd tot de Gewestelijke Tentoonstelling te Ninove Idegern, Lede, Santbergen, Grimmingen, Ophas- selt, Onkerzele, Voorde, Meerbeke, Aspe- laere, Schendelbeke, Overboelaere. Goef- ferdinge, Smeerhebbe, Vloersegem, enz. II. Gewestelijke Prijskamp - Tentoonstel- liii£ te A inove ten lokale van 't Landbouwcomice op Zondag 3 April 1932 Aanbrengen der stalen tot 9 ure, open om 2 ure. Elk staal moet 3 kgr. wegen. De keurpremien zullen verleend worden naar het getal goedgekeurde stalen. Aan dezen prijskamp mogen al de ta bakplanters van het Arrondissement Aalst deelnemen. De keurmeesters stellen zich bereidwil lig ten dienste voor verdere inlichtingen. ONDERWERP. 1. Om 3 ure na middag voordracht door den Heer Van Den Noortgate, Staatslandbouwkundige te Audenaarde. 2. Uitdeelen der diploma's van de Tentoonstelling vau Geeraardsbergen, el- ken deelnemer wordt vriendelijk verzocht zijn diploma af te halen. 3. Uitdeelen der prentten aan het be stuur der plaatselijke bonden. 4. Mededeelingen. Eene schoone en welgelegene te Meerbeke, groot 37 aien, palende aan de Denderstraat op eene lengte van 75 m. en aan de Oud-Brusselba n. Goed geschikt voor 15 bouwplaat sen var\ 5 m. breedte. On- middelijke ingebiuiktreding. Zich te bevragen bij den erfge naam Arthur Evenepoel, Brussel- baan, 107, of bij Meester Michiels, notaris te Hal, Dekenstraat. Beverstraat, Ninove Openbare Verkooping van schoone te Ninove, aan den Hoornweg Dinsdag I Maart 1932 te Meerbeke, wijk Braband De Notaris VANDEVELDE te Ninove, zal ten overstaan van den heer Vrederechter des kantons Ninove openbaarlijk verkoopen, namens de kin deren Charot. Dinsdag f Maart 1952 Openbare Verkooping van LAN I> A I. E M te Meerbeke, Steenweg naar Brussel. Woensdag 2 Maart f952 Verkooping te Denderwindeke wijk Dasselt. De Notaris VANDEVELDE te Ninove, zal na mens Eduard Stalpaert en kinderen, tcnoverstaan van den heer Vrederechter des kantons Ninove, openhaar!ijk verkoopen Enkele Zitdag Dinsdag 1 Maart 1952 Verkooping WJL!1.1!!!!! TOMAAT boven niier De notaris VANDEVELDE, te Ninove, zal namens 'Je weduwe Victor VAN LONDERSELE- EVENEPOEL, openbaarlijk verknopen. Eerste koop. F.ene bouwplaats gelegen te Ninove. aan den Doornweg, groot volgens me ting 08 aren 78 centiaren, palende oost den heer Hanssens, zuid den tweeden koop, west den Doornweg, noord jufvrouw Al'ce Vande Maelen. Tweede koop. Eene bouwplaats gelegen te Ninove, aan den Doornweg, inhoudende volgens meting 03 aren 83 centiaren, palende oost den heer Hanssens, zuid den derden koop, west den Doornweg, noord den eersten koop. Derde koop. Eene bouwplaats gelegen te Ninove, aan den Doornweg. volgens meting groot 03 aren 18 centiaren, palende oost den heer Hanssens, zuid Albert Evenepoel, west den Doornweg, noord den tweeden koop. Deze drie perceelen zijn ten kadaster gekend onder Sectie B, nummer 47, en hebben ieder aan den Doornweg eene breedte van 7 meters, en ten zuiden nevens den eigendom van den heer Hanssens van 04 meters 55 centimeters. Onmiddellijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag om 2 ure namiddag, ter herberge van den heer Frans Van Opdenbosch, te Ninove, aan den hoek van de Statiestraat en de Dreefstraat. Om te verdeelen Openbare Verkooping Een woo-thuis met afhangendheden en erve, ge staan en gelegen te Meerbeke, wijk Braband, groot volgens tiiel 02 aren O5 centiaren, ten ka daster gekend onder Sectie A, nummer 37Sf met eene oppervlakte van eene are 70 centiaren, pa lende van den eenen kant aan den heer limiel De Decker, van den anderen kant aan Yvo Minuer, van achter aan Jacobs en van voren aan de straat. Ingenot- en ingebruikheding 2 maanden na de toewijzing Enkele Zitdag om l uur 's namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, ten Utadhuize van Ninove. De Notaris VANDEVELDE te Ninove, zal na mens Louis Ilemmeryckx, teMeeibeke, aan zijne woonst aldaar, aan den steenweg van Ninove naar Brussel, opeubaarlijk verkoopen om I uur namiddag. Goede drijwielkar, ijzere ploeg in goeden staat; groe, goed aalstuk, slede op drij wielen, slede, vegderboom met zwirigels, oetjesploeg, enz. De verkooping geschiedt met gereed geld. van eene Een perceeltje Grond, groot volgens meting, eene are 89 centiaren, gelegen te Denderwindeke, wijk Dasselt, aan den steenweg van Ninove op Edinghen, deel ten noorden van een perceel ten kadaster gekend onder Sectie C, nummer 1629c, palende dees deel oost den steenweg van Ninove naar Edinghen, zuid Eduard Stalpaert en kinde ren, west de zelfde Eduaid Stalpaert en kinderen en den heer Prosper De Witte, noord Prans Van Wynendaele-De Groot. om een uur namiddag, ter gehoorzale van den heer Vrederechter, ten Stadhuize van Ninove. van een perceel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1932 | | pagina 2