Bevrijd en vrij t Waarde Lezers, Zondag 17 Saptaenbar 1944. Prijs per nummer lfr. Koepoortstraat NINOVE Drukker-Uirgever R. LUYSTERMAN-HAELTERMAN Postehekrekening n' 1862,54 Handelsregister Aalst n" 1093 Wij schreven op 1 1 Mei 1940: Geschaard rond den Koning zal het leger en zal het volk zijn har den plicht doen, in waardigheid met kalme vastberadenheid, tot het recht weerom zal zegevieren en onze vrijheid onaangetast zal herrijzen. Leve de Koning Leve België. Thans mogen wij opnieuw, vol hoop, naar de toekomst uitzien. Die toekomst zal zijn zooals wij haar zelfzullen smeden.De daden die wij heden stellen, zullen hun sporen drukken in den dag van morgen zooals gisteren de vrucht was van wat wij vroeger hebben voorbereid. In die strijd voor een heilzame toekomst zal DE DENDERKLOK» zooals voorheen naar taak vervullen katholiek, vlaamsch en volksch zoo reiken wij in 1944 de hand aan 1940. Liever dan eenige duitsche pro paganda te moeten dienen heb ben wij de pen neergelegd thans nemen wij die weer op om den goeden strijd te strijden voor het heil van gansch ons volk. Wij rekenen vast op uwe trou we vriendschap. «De Redactie» Na meer dan 4 jaar te hebben gezwegen, te hebben moeten .zwijgen omdat ze geen verkeerde klanken wilde uitzende, galmt onze KLOK thans opnieuw over de stede en 't Denderiand. De Kiokkendieven hebben ze niet in hun spijtig bedrijf kun nen inspannen en we hebben plichtbewust en landsgetrouw, haar stem versmoord, om den klank zuiver en gaaf te houden tegen het uur van de bevrijding, het uur dat we, Goddank, moch ten beleven. Dit is haar eersten klank, vriend lezer, en brengt u haar blijden crcet omdat wij, gij en wii, en welhaast heel het land, weer vrij zijn, vrij en bevrijd van de gehate «beschermers» en van hun ge minachte droeve helpers. Met diepe vreugde vinden wij elkaar weer en met blijdschap in hart en oogen begroeten wij el kaar we zijn verlost, weer vrij Onze blijdschap evenwel is ge temperd bij de gedachte aan al de eilende, het lijden en de ver schrikkingen d^e aan onze bevrij ding zijn voorafgegaan. Wij denken aan de gesneuvel den van het geheime leger, die met den dageraad der bevrijding in ce oogen hun leven lieten denken aan onze gesneu velden v-"- A'L. "'.gnaal en Leie aan al dezen "die onder de ko- geis van 0/\d IV pe.-oion of onder rr snandelingen en ontberingen, in concentratiekampen of gevan genissen het hoogste offer brach ten Wij denken aan de 60.000 Belgen die in de stalags en de oflags, sedert meer dan 4 jaar, de kwellingen van het balling schap lijden Wij denken aan de slachtoffers van de slavenjagers der Werbe- stelle en aan die tallooze andere gefolterde en opgejaagde iandge- nooten Wij denken aan onzen Koning en onze Prinsen die in gevang genschap werden weggesleept Wij denken aan al het mate loos wee en lijden dat deze bezet ting over ons landje bracht en wij richten onze oogen ten he- i .ei en vragen den Almachtige i.oarming en om troost en sterkte. Hierbij gaan onze gedachten vanzelfsprekend naar de geal lieerde legers die ons bevrijdden, wij brengen hen vol ontroering onzen dankbaren welkomstgroet en we buigen eerbiedig voor de nagedachtenis van de helden die het leven lieten in den harden strijd voor onze bevrijding. Laten wij, Belgen, onze dank baarheid in daden omzetten. Na die 4 jaren van verdruk king, geraffineerde uitbuiting en knechting, staat het land vóór een ontzaglijke taak de weder opbouw van het nationaal leven in al zijn geledingen. Zoowel op het materieel als op het geestelijk plan wachten tal looze taken op bedrijvige handen en geesten om opnieuw orde en welvaart te doen heerschen, om België eendrachtig en sterk te maken. Medeburgers, die dit leest, ook op uw medewerking, op uw be drijvigheid wordt gerekend Nog staan de geallieerde legers in den reuzenstrijd tegen het nazisme gewikkeld, nog dreigt het nazimonster met vernieti ging van onze wereldorde en het past dan ook dat België niet ten achter blijft met zijn aandeel in de krachtinspanning om Duitsch- land den genaaestoot te helpen geven. Daarom moet er eendracht zijn en orde: eendracht, omdat alleen d'engste samenwerking van onze krachten ons de noodige sterkte kan geven orde, omdat de werk krachten van het nationaal eco nomisch leven zoo spoedig mo gelijk in geregelde taken zouden geleid worden en opdat vooral geen krachten zouden afgewend worden tot het stoken van wan orde. De leuze weze aan het werk om den vijand uiteindelijk te hel pen verslaan en om ons te ont doen van de resten, al de resten, der vijandelijke bezetting. EINE BELANGRIJKE POLITIEKE WEEK. Dinsdag aanstaande houden de veree- nigde Kamers een eerste zitting. Het giondgebied zal waarschijnlijk op dat oogenblik, door de verbonden legers ge heel vrijgevochten zijn en na vier en een half jaar duitsche bezetting en verdruk king kunnen wij opnieuw vrij gebruik n aken van onze instellingen, vrij uitzien naar de toekomst. Deze eerste vergadering van het Par lement is het weder aanknoopen met de traditie en met de legaliteit. De Regee ring wenscht verslag uit te brengen over hare werking gedurende deze vier en een hall' moeilijke oorlogsjaren. Wij zul len vernemen hoe onze vertegenwoordi gers, eerst al te onvolledig, later toch wat talrijker, te Londen werden aan vaard. hoe zij hebben gezorgd voor de belangen van het vaderland zoowel in Lngeland en de bevriende oorlogvoeren de landen, als in andere, voor de belan gen van onze Colonie. voor de veiligheid van onze goudreserve, voor de hergroe peering van het in Engeland overge brachte belgisch leger, voor den aller- eersten nood van onze bevolking na de bevrijding, voor de economische herop leving van ons vaderland. Wij begrijpen nu hoe groot de verantwoordelijkheid van onze Ministers te Londen is geweest, hoe zwaar hunne taak om, zonder on middellijk contact met het moederland, in een zoo bewogen periode, haar rech ten en haar belangen te verdedigen. De ledevoering van den heer Pierlot, eerste Minister, zal dan ook een stuk zijn van belang tijdens deze eerste vergadering. Dezelfde redevoering zal in 't Vlaamsch gehouden worden door den heer De Schrijver, Minister van Binnenlandsche Zaken. Na een redevoering van de hee- ren Van Cauwelaert, Minister van Slaat en Giilon, respectievelijk voorzitters van Kamei en Senaat zal de hoer Brunei, Minister van Staat en ouderdomsdeken van beide vergaderingen, een redevoe ring houden uit naam van de twee Ka mers. Ziedaar voor de eerste vergadering De tweede vergadering van Woensdag- zal gewijd zijn aan de gedachtenis van de leden die gedurende deze oorlogsja ren overleden zijn. Indien wij ons niet vergissen zijn er, voor de Kamer alleen, niet min dan vijftien. Eén onder hen. de communistische volksvertegenwoordiger Cordier. werd door de duitschers, loffe lijk doodgemarteld. Verder zal de Ka mer overgaan tot de aanstelling van de plaatsvervangende leden. En wat zal er gebeuren met de verte genwoordigers van Rex en van 't V.N.V.? Iedereen is akkoord om te zeggen dat deze partijen onwaardig zijn om nog in het Parit ment te worden vertegenwoor digd. De meesten onder hunne vertegen woordigers zijn voortvluchtig of werden in hechtenis genomen om te verant- wooi den over hunne laffe houding tij- dons de bezetting. De anderen... zullen goed doen zoowel uit kieschheid ais uit voorzichtigheid, niet in het Paleis te ver schijnen. De regeering zal wei verdere maatregelen weten te treffen betreffen de deze partijen. Donderdag aanstaande komt dan een zeer belangrijke vergadering. Voor de eerste niaal sedert het bestaan van ons Vorstenhuis zullen de Kamers geroepen zijn om een Regent aan te stellen. Art. 8d van de Grondwet voorziet dat wan neer ae Koning zich in de onmogelijk heid bevindt om te regeeren, de beide Kamers in een v ergadering moeten sa menkomen om in het regentschap te voorzien. Daar de Koning, helaas, in Duitschland gevangen gehouden wordt en deze toe stand nog een tijdlang kan duren en om imusschen het bestuur van het land zijn normaal verloop te geven zuilen de Ka mers overgaan tot de verkiezing van een Regent. De meest in 't oog springende cundidatuur en, practisch, de eenig mo gelijken, is deze van 2. K. II. Prins Karei De Regent moet zooals de Koning, voor aleer zijn functies aan te vatten, den grondwettelijke eed afleggen. Litót ons hier nog aanmerken dat art. 84 der Grondwet verbiedt dat er, gedu rende het Regentschap, eenige wijziging zou gebeuren aan de Grondwet. Wij mogen ons verder verwachten, on middellijk na de eedaflegging van den Regent, aan het ontslag van de Regee- ring.Wij weten reeds, sinds enkele maan den. dat de heer Pierlot, onmiddellijk na zijn terugkeer in België zijn ontslag wou aanbieden aan den Koning. En dat was best. Na een zoo bewogen periode en na verslag te hebben uitge bracht voor de Kamers en de goedkeu ring van deze vergaderingen te hebben gekregen mocht er een streep getrokken worden onder de rekening en mocht er een nieuwe regeeringsploeg het werk van vandaag en morgen aanpakken, Immers er zijn geheel nieuwe omstan digheden geboren welke door de minis ters in Londen slechts onvolledig gekend of aangevoeld zijn. Het is meer dan ooit het geschikte oogenblik om een zuiver nationale regeering te hebben die in ons land eerst en vooral orde moet brengen, die moet zorgen voor de ravitailleering en voor den heropbloei van onzen handel en van onze nijverheid. Na een zoo zwa re periode van lafheid en van hebzucht verwacht het gezonddenkende deel van de bevolking het wijs beleid en de vaste hand van een ploeg helderziende, stand vastige en onbaatzuchtige Ministers, die het land naar een betere toekomst zuilen leiden. Wij vragen dat AL deze die gedurende den oorlog hunnen plicht tegenover land en volk ver zuimden spoedig en streng DOOR DE RECHTBANKEN zou den geoordeeld worden. De K. A. J. groef de bevrijding. Zondag 3 September. De druk van de bezetting wordt stuk gestormd door de geallieerde tanks. Een ongehoorde geest drift in plaats van aruK en ellende Gisteren zagen we nog bekommerde ge zichten. huisde nog een angstvallige spannixig in de harten, doch vandaan stralen hoop en geluk en wordt de toe komst met moed tegemoet geschouwd 't Was haast niet te gelooven. en toch 't Is waarheid. Ze zijn weg. weg Al te lang heeft de hatelijke bezetting onze gemoederen neergedrukt, onze vrij heid aan banden gelegd, wanorde en el lende gebracht, vele onzer dierbaren weggerukt uit den familie kring. Doch nu ons vgIk herleeft en ademt terug den geest van blijheid, moed en optimisme. Dankbaar groeten we de legers die ons de zegen braehten.zoowel de Geallieerde troepen als de heldhaftige strijders van he i .innenlandsche front. Met ontroe ring herdenken we de getrouwen me vie- ien den strijd om de bevrijding hun t r zwaar onze diepe erkentelijkheid en hulde vergezelt hen. We huluigen diegene die gedurende wei jaar in trouwe toewijding hunne taak ten dien.-_.te van het volk hebben volbracht. Velen onder hen beo ben mis kenning en klerneering gekend, velen hebben maanden en zelfs jaren het offer \un hun laatste restje vrijheid moeten brengen in gevangenisten en concentra tiekampen tergende folteringen en menschonwaardige behandelingen heb ben f etracht de trouw te breken. Doch de Lelde voor eigen volk heeft getriom feerd. Heil de getrouwen. Alles is echter nog niet gedaan. Veel werd gedurende vier lange jaren neer- g haald. en veel moet terug opgebouwd Vervolg op tweede blad. voorlichten en des noods terecht wijzen. Met alle hands aan dek is er voor ons Land nog een schoone toekomst weg gelegd. Met alle hands aan dek is Leve België geen platonische wensch, geen geestdrif tige uitroep maar de uitdrukking van een zekerheid dat niets of niemand er ons onder krijgt En helpe ons God OP DEN UITKIJK Ze zijn weg. Wij zijn hier. Wij hebben vier jaar en vier maand binnen gezeten. Nu mogen wij nekeer onze armen en onze beenen rekken en de vrije lucht in ademen met volle teugen. Wij laten ons voiksgemoed loskomen en met de bolders wier laatste bol op den stek komt liggen jubelen wij uit alle krachten jo Toch mag de geestdrift niet te gewel dig zijn. De oorlog is nog niet ten einde. Er vcorut nog gevochten op Belgischen bo dem. Er vallen nog altijd slachtoffers. Cnze soldaten staan in het vuur. Wel- L'jht eerlang zullen anderen ze vervoe gen. Lr is een einde gekomen aan de mise rie der bezetting. Dat is nog niet het einde der miserie. Plet tragisch gebeuren dat ais een ge weldig orkaan boven onze hoofden ge woed heelt, heeft ons Land en ons Volk ontzaglijk veel ieed berokkend stoffe lijk en zedeiijk leed. Na den strijd likt de beer zijn wondéÉ om te verkomen dat ze zouden etteren. Wij hebben veel te likken en veel te verzorgen opdat ons Land en ens Volk leven. De wereld is een gedurig worden. Morgen is nooit gelijk aan gisteren. Maar nu en dan komen er van die we reldschokkende gebeurtenissen voor, die :n eens en met geweld het aanschijn der dingen veranderen. Wij zijn bezig met zoo een gebeurtenis te beieven. Ais een poort uit haar hengsels springt is er geen kwestie van ze er eenvoudig terug in te zetten. De timmerman moet kloppen en schaven eer alies weer te recht is. Lr val', bij ons te kioppen en te scha ven Ka het einde van den oorlog zal Begië er ongeveer uitzien als een uitgebomd huis. ï.'ij zullen uit de puinen brokken en stukken moeten bijeen scharrelen om weer een bewoonbaar tehuis op te bou wen afwachting dat de bekende Bel- g.sche taaiheid in Let werk samen met de vruchtbaarheid van onzen grond en de lujkdom van onzen ondergrond ons toelaten onzen welstand weer op te bou wen. '-r.eii.dig veel ligt er verwoest. De oezetter heeft ontzaggelijk veer rijkdom men uit ons Land weggehaald. Lr is in or.c Land veel geld. Geld is geen n„kdc;n. Gild is een ruilmiddel. er geen waren te ruilen zijn heeft ne. ruilmiddel geen waarde. kar. vernietigen is altijd af te keu ren. Na wij zoo arm geworden zijn is ver nietiging van rijkdom misdadig. Dr zi.ii mensoher. die denken dat ze na L >eptember 4-1 weer kunnen begin nen leven als voor 10 Mei 40. Le hebben het erkoerd op. Lik voor zich zelf zonder zich te be kommeren cm zijn medeburger is uit den boe ze. Dr is samenhoorigheid noodig tusschen a..e .eden va*, een volksgemeenschap sumenhcoiigheid die moet omgezet wor den in san.envoeleu en samenwerken. Er zal zelfs internationale samenwer- k .g noodig zijn op groote schaal. Voor d.e samenwerking zullen aiie Landen moeten offers brengen. Van de vrucht v.iii en arbeid zal ieder sand zijn recht matig aandeel moeten hebben. Aan de uitwerking van dit programma willen wij medewerken m de mate van onze beperkte krachten. Wij staan op den uitkijk. Wij suilen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1