y f i GerechtigheidGerechtigheid I J J It f 1 111 Zondag 24 September 1944. •- Prijs per nummer 1 fr. Drukker-Uitgever R LUYSTERMA N-H AELTERMAN Koepoortstraat, 10, NI MOVE Posto.hekrekening nr 1832,54 Handelsregister Aalst nr 1033 V'- -Ï^Êk '-tl >r<7-< Wij weten het allemaal, wij zeggen en herhalen het ontelbare keeren omdat we het zoo diep in ons voelen de verraders van. ons land, de meeloopers, de dwaze propagandisten en de profiteurs van alle pluimage, groot en klein mogen hun gerechte straf niet ontgaan, ze MOETEN boeten. Hun bestraffing moet in de geesten den zin der gerechtig heid herstellen en het gevoelen van orde terugbrengen die onop houdelijk door den bezetter wer den miskend en gekrenkt. De openbare meening ver wacht dat die stre'f rechtvaardig weze en voorbeeldig maar ook dat ze zonder dralen worde op gelegd opdat de begane misdrij ven of fouten niet vervagen en in de vergetelheid verzinken. Aan onzen innerlijken drang naar gerechtigheid moet voldaan worden, dat voelen iedereen en, we aarzelen niet het te zeggen, een der eerste taken die het Land thans wachten, misschien de voornaamste, is de bestraffing van al dezen die misdreven tegen land en volk, van al dezen die ge profiteerd hebben van den bezet tingstijd. We hooren de stem van het volk maar steeds ongeduldiger roepen omdat het werk der Justi tie niet snel genoeg vooruitgaat en omdat de uitzuivering niet vollediger, niet grondiger is ge schied. Want nog worden velen vernoemd, strafbare daden opge haald voor welke het gerecht nog moet ingrijpen en iedereen, weet en ziet het dat sommige slechte vaderlanders driester en driester worden, weer den kop durven op richten en stilaan een campagne van ontmoediging inzetten om langs den omweg der moedeloos heid, zelf vergeten of veronacht zaamd te worden en tevens de bevolking tot daden van wanorde te brengen. Die droevige vrienden van het nazisme vergeten evenwel dat de spons niet zal noch mag gevaagd worden over welke anti-Belgische handeling of pro-Duitsche gedra ging van wie ook. 't zij groot of klein en dat alle, maar dan ook alle strafbare feiten zullen te berde komen. Maar opdat hun beurt des te spoediger zou komen is het noo- dig dat de bevolking ordelijk en tuchtvol blijft en geen gehoor leent aan die slechte vaderlan ders die, in hun voordeel, ver warring en wanorde trachten te scheppen. Stilaan maar zeker en steeds sneller komt Moeder Justitia in beweging de tijd der afrekening is nabij. BEVOORRADINGSKRONIEK In eene bijdrage van verleden week vestigden wij de aandacht onzer lezers op de moeilijkheden van 's lands bevoor rading en tevens op de reeds getroffen eerste maatregelen om er aan te verhel pen. Uit eene officieele bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 18-19 Sep tember 1944. van de hand van den heer Richard, onderstaatssecretaris voor Be voorrading. knippen wij enkele zeer be langrijke bijzonderheden nopens het van regeeringswege ontworpen programma hetwelk progressief zal verwezenlijkt worden. De heer Richard verklaart onder meer: Ingevolge door de Belgische regeering in Londen gesloten overeenkomsten, stel len de verbonden militaire overheden ter beschikking van het Ministerie van Be voorrading de door de Duitschers achter gelaten stocks eetwaren. Deze stocks zijn tamelijk klein een voorraad van 500 ton meel echter, in de buurt van Bergen ge vonden. zal toelaten in de behoeften van de sectoren van de Borinage en van het Centrum te voorzien. Een afgevaardigde van het departe ment zal van heden af al de groote graan voortbrengingscentra van Brabant. Luik en Henegouwen bezoeken om de land bouwers en de dorschers voor te lichten aangaande de dringendheid en de uitge strektheid van hun plicht. Vóór verscheidene maanden hebben wij 200.000 ton Canadeesch graan gekocht, te leveren, na een kort pread vies, in een Canadeesche of Amerikaan- sche haven aan den Atlantischen oceaan; de Britsche regeering heeft ons de ver zekering gegeven dat zij, in geval van dringende noodzakelijkheid, welwillend de mogelijkheid zou onderzoeken ons toe te laten van de in Engeland opgestapelde voorraden een zekere hoeveelheid graaji te bekomen, waarvoor wij Canadeesch graan zouden teruggeven. Deze maatregelen laten ons toe te zeg gen dat. behoudens onvoorziene moei lijkheden. de broodbedeeling geleidelijk regelmatiger worden zal in den loop van de eerste veertien dagen en dat het broodrantsoen zal verhoogd worden zoo haast het dorschen voldoende gevorderd is, maar op dit oogenblik kan er geen sprake van zijn het builpercentage te wijzigen, (tarwe, rogge en gerst). Duizend ton koffie zijn te Matadi ver- zendensgereed hun aankomst in België zal van de vervoermogelijkheden op zee afhangen. Wij hebben 3.000 ton waschzeep in Kongo en 2.000 ton waschzeep in de Vereenigde Staten besteld en heden ten dage wordt onderhandeld over de spoe dige levering van 4.000 ton toiletzeep in Engeland. Het ernstigste vraagstuk is de bevoor rading in vleesch en «vetstoffen. Deze moeilijkheid doet zich. ten andere, in al de bevrijde landen voor. Bij ons vloeit de schaarschte aan vleesch .meer voort uit de verlaging van het gewicht per stuk vee dan uit de ver mindering van den veestapel. Om die reden hebben wij aangedron gen op de noodzakelijkheid onmiddellijk voederkoeken in te voeren. Wij onderhandelen met het Ministerie van de Voeding te Londen en met het Departement van Landbouw te Washing ton over den aankoop van belangrijke hoeveelheden rundvleesch uit Argentinië wij meenen te mogen zeggen dat de kan sen. om binnen korten tijd de overwo gen contracten te sluiten, gunstig zijn. Dezelfde organismen zullen ons eerlang sardijnen en tonijn uit Portugal bezor gen. Schikkingen werden te bekwamer tijd met de kolonie getroffen met het oog op de levering aan het moederland, zoo haast het scheepvervoer het toelaat, van belangrijke hoeveelheden plantenoliën voor het vervaardigen van margarine. De United Nations and Rehabilita tion Administration (U.N.R.R.A.) heeft vóór enkele weken belangrijke hoeveel heden verduurzaamd varkensvleesch en reuzel gekocht. Een deel er van is voor België bestemd de gedachtenwisselin- gen op dit oogenblik gaan over de hoe veelheden die aan elk der aanbelangen- de landen dienen toegekend. Daarenboven hebben wij met twee machtige regeeringsorganisaties, de S. L. A. (Supply for Liberated Areas Leveranties aan de bevrijde gebieden Economisch bestuur voor het buitenland) van Washington, een snel bevoorradings stelsel ingestudeerd deze officieele be sturen zullen als aankoopsagenten voor de Belgische regeering optreden telkens als deze laatste het verlangt de prijzen zullen die zijn waaraan de gevraagde koopwaren voor de Britsche of Ameri- kaansche diensten worden gekocht. Voegen wij er nog aan toe dat een in ternationale commissie, in dewelke wij twee vertegenwoordigers hadden, de hulpbronnen heeft bestudeerd welke de vischvangst aan de te bevoorraden lan den kan bezorgen. Ten slotte, en dit is niet het onbelang rijkste punt van het plan tot verbetering van de voedselvoorziening, hebben de verbonden militaire overheden, met onze medewerking, een programma van aan voer door de bevrijdingslegers ingestu deerd. Het programma voorziet de verdeeling van verschillende waren aan de bevol king. o. m. meel. bewaard vleesch, gecondenseerde melk. v reuzel en margarine. kaas. koffie. kleedingsstukken en schoenen, medische produkten, zaken van eerste noodzakelijkheid voor de hervatting van de openbare diensten. Het hoeft geen betoog dat de min of meer volledige uitvoering van dit pro gramma van de belangrijkheid van de ontwikkeling der oorlogsoperaties zal af hangen, daar de behoeften der oorlog voerenden vóór al de andere dienen vol daan. De duur van deze militaire voed selvoorziening zal. voor dezelfde reden, van de evolutie van den oorlog afhangen Ten slotte, zullen wij er met de meeste aandacht zorg voor dragen dat de inwo ners hun woningen dezen Winter rede lijk zouden kunnen verwarmen. Het ver voer per spoor zal beter ingericht zijn. aangezien de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen terug alleen meester is op dit gebied. de verdeeling van brandstof zal billijker geschieden daar de Duitschers er niet meer zullen tusschenkomen. de koolmijnen zullen hun opdelvingen opvoeren, daar de kolen voortaan, voor de Belgen voorbehouden zijn. Voegen wij eraan toe dat de kana len in vrij goeden staat zijn en een ver- voercapaciteit hebben behouden die bo ven de huidige behoeften staat. Ziedaar de bijzonderste schikkingen welke het Departement getroffen heeft om op snelle wijze de voeding van onze medeburgers te verzekeren. Voor de pe riode volgend op deze waarin de bijzon- ste hulpmiddelen door de bevrijdingsle gers zuilen aangebracht worden, hebben wij gedetailleerde lijsten overgemaakt aan de Britsche en Amerikaansche over heid deze heeft tot taak ervoor te zor gen dat de in de wereld beschikbare wa ren op billijke wijze verdeeld worden, tusschen landen die er van beroofd zijn zij hebben eveneens tot opdracht te voor komen dat ontzaglijke en niet geordende aanvragen van waren, wanorde in de wereldmarkten zouden verwekken. Onze lijsten geven een beeld van de behoeften van België voer een periode van zes maanden, zulks wat betraft de voedingswaren, de kleedingsstukken en textielprodukten, de medische leveringen de landbouwwaren en het landbouwma- terieel, de grondstoffen en het materieel voor de nijverheid. Hier in bijzonderheden treden is on mogelijk. Om er het belang van aan te toonen volstaat het te zeggen dat de er in opgesomde waarde een waarde heb ben van meer dan 500 millioen dollars. Om te sluiten, willen wij aan den op roep van den Eersten-Minister herinne ren in. zijn proclamatie van 8 September: De nationale solidariteit verzet zich van dezen dag af tegen de zwarte markt, die. daar zij voortaan slechts aan beguns tigden zou ten goede komen, niet meer kan verontschuldigd worden.» DE REKENING Gedurende vier jaren, onder de be scherming van den overweldiger zijn er, heiaas. in ons land een klein percentage menschen te vinden geweest die de slip dragers zijn geworden van den duitsch. Wij mogen in der waarheid schrijven dat het slechts een klein per centage is geweest. Hoofdzakelijk ge groeid uit de V.N.V. beweging zijn de rangen van deze verdwaalden slechts weinig aangedikt geweest door lieden die vroeger niet tot deze partij behoor den. wat clan ook het formeel bewijs le vert dat de negatieve en afbrekende po litiek van het V.N.V. van vóór den oor log tot niets anders leiden kon dan, o spotternij, tot verzwakking van het na tionaal gevoel, ook van het vlaamsch- nationaal gevoel. Een tijdlang hebben de duitschers den schijn aangenomen van welwillend toe zien op een zuiver vlaamsch-nationale beweging, zij wilden hier doorgaan ais bons princes als beschermers van de eigen belangen van het vlaarnsche volk, als cultuurmensehen die de zuivere cul- tureele betrachtingen van Vlaanderen wilden in de hand werken, maar het duurde niet lang of de aap kwam uit de mouw para-militaire formaties moesten worden opgericht en we kregen de fa meuze zwarte brigaden, later moesten ook militaire-formaties het daglicht zien en toen werden Vlaarnsche Wacht - Fa- briekswacht en later de gehaate SS in 't leven geroepen. Vanaf de oprichting van de Zwarte Brigaden was. voor het groot publiek, voor het eenvoudig maar gezond-den kend volk het masker gevallen Achter heel dat politiek gedoe van het V.N.V. stak den duitsch met al zijn valsch- heid, met al zijn grijpzucht met al zijn snoodheid, den duitsch van 14-18, den duitsch van den Kultuurkampf den duitsch van altijd. En zeggen dat er in het V.N.V. niet alleen zeer veel half-ontwikkelden maar ook intelleetueelen en zelfs fijne intel- lectueelen te vinden waren Konden zij dan niet veronderstellen waarheen het gaan zou met hun beweging, waartoe ze dienen zouden, waartoe hun stambe- wust zijn en volksverbondenheid zouden aangewend worden Wisten zij dan niet. dat zij door 95 van de be volking veracht werden, ja walgelijk uitgespuwd. Wisten zij niet dat er geen andere manier is cm het volk te dienen dan het hooger te leiden in overeenstem ming met zijn eigen zeden, zijn eigen aard. zijn eigen traditie en dat alle ver knechting aan welk ander volk ook. met alle krachtdadigheid moet bestreden worden Jawel, dat wisten veruit de meesten onder hen maar zij waren als bezeten met de gedachte dat de tyran van het duitsche rijk als een 2e mcssius Vervolg op tweede blad. broodjes met worst en met doozen melk en dat de ontreddering van het vervoer de bevoorrading zou moeilijk maken. 't Is alles nog beter gegaan dan gelijk wie had durven verhopen. Weldra zal er hulp komen uit de An gelsaksische Landen, eerst klein, dan ge leidelijk grooter. En met de geallieerde schepen zal ook triomphantelijk haar in trede doen de keure van denAtlantiek» van Churchill en Roosevelt met haar vier groote vrijheden vrijheid van bidden elk op zijn manier, vrijheid om een eigen gedacht te hebben en het uit te spreken, vrij te blijven van vrees, en vrij te blijven van honger. Zeg liefste wat wenscht gij nog meer OP DEN UITKIJK Veertien dagen - drie weken aan stuk blij zijn is lastig voor veel menschen, en er loopen er weer al met een zuur gezicht het gaat niet rap genoeg. Ze hebben ongelijk. Drie weken geleden zagen wij ons beschermers samenkudderen gelijk de zwaluwen voor hun afreis. En ze zijn vertrokken in den trektijd der zwaluwen maar in de verkeerde richting. En met de lente komen ze niet weer. Is dat niet veel Dat drie weken na zoo'n verhuis niet alles op zijn plaats staat is normaal Maar alles wijst er op dat het open baar leven weldra weer in den haak zal zitten. Het ministerie Pierlot is uit Londen teruggekeerd en spant hem in om tot de wettelijke vormen terug te keeren. De ondergrondsche weerstandsbewe ging heeft meer bepaalde richtlijnen ge kregen en misbruiken zullen belet wor den. De Kamers van volksvertegenwoordi gers en senaat zijn bij een gekomen en hebben Prins Karei tot regent benoemd om tijdelijk zijn Majesteit Leopold III te vervangen. Zoo komt het bestuursapparaat in orde De reactie van de bevolking tegenover de medewerkers van den bezetter is on zacht geweest. Ze had kunnen harder zijn. Er zijn hier en daar ook wel ver gissingen begaan. Er zijn oude persoon lijke veeten en openstaande rekeningen van oude dorpspolitiek onder dekking van de Nationale driekleur afgerekend. Dat is onvermijdelijk. Als het ergers brandt komen er drie soorten van menschen toe geloopen helpers, kijkers en dieven. Bij de spontane volksreactie van het eerste bevrijdingsuur was .het ook zoo Wie in Mei '40 per malheur een auto had. is er uitgetrokken. In de oogen der Duitschers waren dat Engelschgezinden. ze braken binnen, i-éf- men meewat hun beviel en lieten plun deren. We hebben zien dragen, sleepen en voeren uit de huizen der Engelschge zinden. Dezelfde tronies hebben we zien dragen, sleepen en voeren in '44 uit de huizen der Duitschgezinden. Dat soort menschen staat altijd aan den kant van den winner. Wat wilt ge, op alle jaar markten zijn er ezels. En toch zijn de dieven min talrijk geweest dan eerst bleek. Er zijn mensehen geweest die weggehaald hebben om te bewaren en terug te geven op risico van eigen eer en reputatie. Dat was schoon, zelf heldhaftig En in de groote pers zijn er reeds dag bladen die het aandurven de bevolking aan te manen tot kalmte. Voorbeelden werken aanstekelijk. De matigheid waarmede het Fransche volk gereageerd heeft op de pestbuil der collaboratie -en ze heeft er erger gewoed dan te onzent doet voorzien dat eer lang bij ons meer nuchter zal opgetreden worden. Krachtdadig maar kalm moet het er toe gaan. Wie misdeed mag boeten Tusschen de landen behoort Frankrijk tot de grooten, wij tot de kleinen. Bij de groo,ten is het de gewoonte de laver leur linge sale en familie bij de kleinen werpen ze hun miseries de straat op. Frankrijk laat niet graag in het buiten land den indruk dat er onder zijn bevol king een massa-afval is geweest... en het heeft gelijk.... Wie zijn neus schendt, schendt zijn gezicht. De voedselvoorziening is in haar meest kritieke periode. Dat was te verwachten. We wisten toch wel dat de Geallieerde tanks niet zpudeij beladen zijn met sit W- "V

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1