F. C. i\ inove S. K. Qeerasirdsberjen EDUARD VAN OEN BOSSCHE René Van PetegenuTemoierman MAKEN VAN ZINK_E DOODKISTEN. OMER EECKHOUT-DE GAUQU1ER A. De Roeck-Va» der Schueren Koloniale Waren Fijne Specerijen EMILE CASSIMAN-VAN LANDUYT dïT 44.ll> ninove )3D DE REKENING Vervolg van 't eerste blad. op de wereld was gekomen en dat zij zelf als sterren zouden geblonken heb ben in. den hemel van die zon. De eer zucht, de heerschzucht en de hebzucht heeft de meesten onder hen bezeten en zij dachten't ken geen'kwaad Doch eindelijk, na vier lange jaren is de gelukkige dag teruggekomen waarop wij vrij mogen spreken. Gedurende vier jaren werd ons den mond toegesnoerd, gedurende vier jaren werden wij van s morgens tot 's avonds beloerd en beluis terd. als wilde beesten, gedurende vier jaren werden wij bedreigd niet verraad, met. vervolging, met concentratiekamp, met verbanning, met berooving van goe deren en met den dood omdat wij niet wilden plooien voor den vijand, de sla ven niet willen zijn van een afschuwe- lijk regime, de lafaards niet wilden zijn die zooals. de duitschers. afstand zouden doen van hun mensehelijke waarde en menschelijke fierheid. Om ons te dwingen heelt men alles beproefd. Onze arbeiders mochten geen ordentelijk loon verdienen in de bel- gische bedragen, onze bedienden moch ten vanhonger creveeren. onze staats beambten moesten vernederd worden, onze handelaars moesten hun magazij nen zien uitteeren. onze industrieelen moesten hun personeel wegzenden of ge durende maanden en jaren, op eigen, kosten, voor den schijn aan 't werk stel len in een atelier zonder grondstof tenware, deze werklieden, bedienden be ambten. handelaars of nijveraars. zich bereid verklaarden om het licht uit het oosten in hun geest en in hun hart op te vangen, zich deutsehfreundlich aan te stellen en propagandisten te worden van de nieuwe orde Voor deze, en vour deze alléén, gingen alle gulden poorten open. het duitsche manna kwam over hen neer, zij werden geroepen tot alle posten en zij alleen mochten spre ken uit naam van het oude. vrijzinnige Vlaanderen. En toch hebben zij het niet gewonnen! En nu. na dit rijk festijn van vier ja ren. komt de rekening! De rekening voor de lafheid tegen ons volksbewustzijn, de rekening voor den smaad aan onze nationale fierheid, de rekening voor het verwring en en afbreken van onze natio nale instellingen, de rekening voor het uitzuigen van onze nationalee economie, de rekening voor de oorlogswinsten, de de rekening voor het verraad tegenover onze arbeiders en tegenover de echte vaderlandsminnende burgers. Morgen reeds zullen de militaire recht banken aan het werk gaan. Dan zal het volk opnieuw kunnen ademen. Wij ver wachten de strengste straffen voor deze die hun broeders leverden om een hand vol judas-geld. voor dezen die fortuin hebben gemaakt met hunne medewer king te verleenen aan de militaire macht van den vijand en ook voor dezen die door hun voorbeeld, door woord of schrift of daad. anderen, min bevoegden, den misstap deden begaan. Onze nationale eer en de moraal ei- schen dat zij streng zouden worden ge straft. Maar wijwillen ook dat het geschied de in voile wettelijkheid en naar de ze den van een beschaafd volk. De zeden en praktijken van het barbaarsciie nazis me willen wij niet voor eigen rekening opnemen. Wij willen geen willekeur maar orde. geen wreedheden, maar tucht geen individuele wraakzucht maar natio naal verweer. Wij willen de rekening, juist gesteld, voor AL de deelnemers aan het duitsch banket. K. B. V. B. OP ZONDAG 24 SEPTEMBER 1944 Terrein DOORN 1 896-1 944 wil zich meten met l Te 14 uur F. C. NINOVE - Kadetten tegen S K. GEERAARDSBERGEN - Kadetten 2. Te 15 uur F. C. NINOVE I tegen S. K. GEERAARDSBERGEN - Bevordering Sportliefhebbers Weer een prachtig programma. Wie dat mist, zal er spijt van hebben Free entrance for alle allied soldiers. Gebeurtenissen van de week Aanstelling van Z. K. H. Prins Karei, als Regent van België. In de vereenigde Kamers werd jl. Woensdag overgegaan tot de verkiezing van den Regent. In de tweede stemming bekwam Prins Karei 217 stemmen op 264 Erwaren 45 witte briefjes en 2 op naam van den hc^r de Brouckère. Donderdag, in een plechtige zitting, in aanwezigheid van de Koningin Elisabeth, van Z. Em. de Kardinaal en de vertegenwoordigers van de hooge staatslichamen, heeft de Regent den grondwettelijken eed afge legd. Zooals wij reeds geschreven hebben is het omwille van de onbepaalde afwe zigheid van den Koning en om intus- schen 's lands bestuur volgens de nor male vormen te laten voortgaan dat er besloten werd tot de aanstelling van den Regent. Wanneer ons blad zal uitgedeeld worden zullen wij misschien reeds ver nomen hebben dat de Regeering afge treden is en dat er een nieuwe Regee- rind werd gevormd. Dat was dan ook wat eerst en vooral van den Regent werd verwacht. Uit den tekst van zijn redevoering in de vereenigde Kamers heeft men kunnen opmaken in welke richting de Regent zijn Regeering wenscht te sturen. Daarmee gaat heel het land voorzeker akkoord. Het ver wacht dan ook dat de Ministers snel en doeltreffend zouden handelen. De toestand in Duitschland. .Voor de invasie riepen de Duitschers op alle tonen dat zij de beslissing van dezen oorlog zouden afdwingen op het slagveld. Het slagveld is er gekomen, ontzeddend moorddadig in Normandië en sindsdien over heel Frankrijk en Bel gië werd het Duitsche leger in honderd stukken verdeeld, bekampt, verdreven en gevangen genomen, en dat in een zoo snel tempo als niemand vóór eenige we ken zou hebben durven vermoeden. Thans komen ordelooze en gehaverde, halfontwapend benden soldaten naai Duitschland gevlucht en onder den druk der geallieerde legers worden steden en dorpen in Rijnland ingenomen. De duit sche bevolking vlucht... oudeilingen, vrouwen en kinderen. Hitler geelt bevel dat niemand het werk mag verlaten, dus de mannen op hun post. de vrouwen op den dool. waarheen waarvoor Die toe stand kan niet lang meer duren ofwel capituleert Duitschland over weinige da gen. ofwel komt er zeer binnenkort, ge welddadig verzet tegen de duivelsche bevelen van den super-moordenaar en van zijn trawanten. Krabbels uit het hoofdkwartier van de V K A J. 11 September 1944 blijft voor de kern der kajotsters een onvergetelijken dag. 't Was feest op het College. Bevrij dingsfeest en terzelfder tijd afscheids feest van onzen Gewestelijke Proost, E. H. Steyaert. Van 's morgens vroeg heerschte er drukte in de straten van Ninove, kajot sters brachten mekaar een welgemeen- den bevrijdingsgroet. De studiezaal werd feestzaal. Kleurige wimpels sierden de zaal. ook mochten wij voor d'eerste maal na vier jaar tyrannic ons driekleur en ons kajotstersvlag begroeten. Onder het thema «Nieuwe jeugd eischt nieuwe daad. Arbeidersjeugd paraat werd den dag ingezet. Een honderdtal onzer bes ten waren er aanwezig, plechtig werd door die groep de belofte van trouw uit gesproken. Tegen den middag werd het er druk als in een biekorf dansen zangen en gefrazel in al de hoeken van de speel plaats. Rond 2 u. werd E. H. Steyaert harte lijk begroet en toegejuicht. Over 't Col lege hoorden we het dreunen Zoo wordt het leven weer schoon. In de feestzitting werd hulde gebracht aan E. H. Steyaert en dank gezegd om het 5 jarig onvermoeid werk in de V K A J. Elke afdeeling zorgde voor een ple zant nummertje 't Woord ons toegericht door E. H. Steyaert. was een oproep tot de kristen arbeidersjeugd voor te kampen voor den nieuwen tijd. Hartelijke toejuichingen, waren een kleine tolk voor den grooten geestdrift waarmee we paraat staan.voor den kamp. sehestraat. Huwelijken. Albert Dannau en Simone D'Hondt. STAD en OMLIGGENDE Katholieke Middenstandsbond. De leden worden zeer vriendelijk en dringend uitgenoodigd tot de ALGEMEENE VERGADERING welke zal plaats hebben op Zondag. 1 Octombcr, aanstaande om 5 uur 's na middags zeer stipt in het Middenstands huis, Ninove. De Rubriek van F. C. NINOVE. Vefleden Zondag heeft F.C. vóór eene opkomst zooals er tot hiertoe aan den Doorn nooit eene te zien was, een elftal van Engelsche soldaten geklopt. De scoor die besloot op 9-2 zegt genoeg dat het niet kampte. Onze Engeische vrienden misten training, en daardoor uithoudingsvermogen, Men kon heel goed zien dat er in het elftal voortreffe lijke spelers staken want de eerste in drukken waren, dat het wel goed zou gekampt hebben. Ook kon de uitslag bij den half-times (3-0) die als juiste weer gave van het spel mocht genoemd wor den. tot dan toe niet als overdonderend beschouwd worden. Na de reprise be stond het Engelsche team niet meer want was het niet geweest van hun uit stekend backpaar. het eenige dat niet door do knieën zakte, er zouden nog minstens dubbel goals gemaakt zijn. Ook moeten wij zeggen dat F.C. niet heel erg doorspeelde, wat ook het pu bliek er over mocht denken. Want het pubiiek had er werkelijk spijt van dat de Tommikens zoon klopping kregen, alhoewel deze laatste hun klopping op namen met meer sportiviteit dan de Ni- novieters zelf. Maar wij nebben met voldoening kun nen vaststellen dat de ploeg uiterst goed draait. Acht dagen te voren zijn ze Ne- derhvakel gaan kloppen in eigen vesting met 1-6. en nu wij ze zelf aan het werk hier gezien hebben, menen wij te mogen zeggen dat de ploeg zooals zij verleden Zondag optrad zeer sterk is. Ook zal naar ons oordeel, de S.K. van Geeraards- bergen met zijn bevorderingsploeg au grand complet moeten uitpakken, wil zij geen davering van belang oploopen.W ant we rneenen dat zulk een ploeg waard is van promotie. Alles is nu de kwestie van te weten of de uitstekende center-half De Keyser, van Denderleeuw, zal kunnen bij F. C. 'olijven. Naar wij uit goedingelichte bron vernemen bestaat er veel kans dat de twee andere. De Pelsmaecker en Van der Weeën, zullen blijven. Het zijn twee elementen van waarde. Maar door het ongelukkig wegvallen van den sympa thieken en waardevollen Frans Andries, is er nog steeds geen titularis voor de spilplaats. Er wordt nochtans verteld dat onderhandelingen aan den gang zijn. Als bij die ploeg nog eens Jan Lievens en Frans Andries konden gezet worden, dan weet ik niet wie uit de Provinciaal die mannen nog zal kunnen kloppen. Jan en Andries zijn in behandeling voor hun knie te Antwerpen bij den besten specialist van 't land. En naar het schijnt is er goei hoop dat we eerlang die klep pers weer in t' veld zien. Efceeër. GOED BURGERSHUiS gedeeltelijk te huren. Zich wenden ten bureele van van het blad. tot al de leden en hoopt dat allen als een man er zullen tegenwoordig zijn. DAGORDE 1. Verslag over de werking van den bond 2. Herkiezing van het Bestuur. 3. Toespraak door den Heer Kransman. ondervoorzitter. HET BESTUUR. O m Z Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Garni erder Beverstraat, 20, NINOVE Tel. 26 NEVENS DE APOTHEEK DE RUYVER Daar vindt men een vergroots keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt, STOORGQED in alle breeden, Gewone KANT, Brugsche KANT, FRANJEN in alle kleuren, CRETON- VLOER- en TRAPTAPIJTEN, TOILE-CIREE, LINOLEUM, BALATUM, MATTEN, CARPETTEN, MATRASGOED, EN- GELSCHE en KINDERBEDDEN, enz. enz. Alle soorten van Matrassen. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gordijnen, en a. O ai het vernieuwen van Matr«6sen en Ressorts. WOLHANDEL in 't groot en in 't klein. MAGAZIJN VAN KLEERSTOFFEN Gemaakte kleederen voor heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE Specialiteit van Ceremoniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwo! le klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGER IJ POMPMAKERU KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. - |oHo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|olo|o|oio|- -^o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o| - Onderneming van Schilder en Glaswerk OUD HUIS GUSTAAF DE GAUQÜIER OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE. Alle slach van behangpapier, verwen, vernissen, enz., aan alle prijzen buiten concurentie. Hout- en Marmerschildering. ROOT. 15, Lavendelstraat, 15, NINOVE. KLEIN. VERLANG TE HUREN OF TE KOOPEN Het bestuur doet een warmen oproep centrum stad, winkelhuis met of zonder handelsreg Schrijven bur. blad. OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeel ige Prijzen. burgerlijke stand Geboorten Martine en Thérèse Lafonteine. Walter Van Kerckhove. Walter Baudewijn. Overlijtiens. Remi Groeainck, 80 j. Geeraardsberg- TELEFOON 314 POSTOHEOK 4BOQI7 ONDERNEMINGEN - ARDUIN - MARMER GRAFZERKEN - SCHOUWEN LANOBMUNT8TBAAT HANDELSREGISTER 1044 AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2