De Nieuwe Regeering Zondag 1 Octobtr 1944. Prijs per nummer lfr. Drukker-U i tgever R. LUYSTERMAN-HAELTERMAN Koepoortstraat, 10, NINOVE Postchekrekening n' 1862,54 Handelsregister Aalst nr 1093 Wij kregen dus een nieuwe regeering, samengesteld uit 19 leden, waarschijnlijk het meest ledentalrijk Ministerie dat ons land ooit heeft gekend. Dit kleine parlement ziet er uit als volgt Eerste Minister, zonder portefeuille M. Pierlot, (kath.) Bijgevoegd Eerste-Minister zonder-porte feuille De Schrijver (kath.) Ministers zonder porteteuille De Visscher (kath.- Despy (Comm.* Demany (Weerstandsgroepeeringen) Buitenlandsche Zaken Spaak (Soc.) Rechtswezen Verbaet (Kath.) Binnenlandsche Zaken Ronse (Kath.) Koloniën De Vl.eschouwer (Kath.) Financiën Gutt (Lib.) Openbaar Onderwijs De Laveleye (Lib) Bevoorrading Delsinne (Soc.) Arbeid en Sociale Voorzorg Van Acker (Soc.) Openbare Gezondheid Marteaux (Com) Economische Zaken Delruelle (Lib.) Openbare Werken Vos (Soc.) Landbouw :Graaf de la Barre d'Erque- linnes (Kath.) Landsverdediging De Mets (Lib.) Verkeerswezen Ronvaux (Soc.) Hetzij dus 7 Katholieken, 5 Socialisten, 4 Liberalen, 2 Communisten en 1 verte genwoordiger der Weerstandsgroepee ringen, die naar het schijnt toch ook Communistisch gezind zou zijn. Wat eerst en vooral in het oog sprin gend is, is het groot aantal ministers zon der portefeuille. Die worden altijd ge noemd zoo gezegd om het Ministerie met raad bij te staan, maar in werkelijkheid worden bijgevoegd om de balans tus- schen de verschillende groepen te bewa ren. Merkwaardig is dat van de zeven Ka tholieke Ministers, er drie zijn zonder portefeuille. Dus zijn er maar vier die werkelijk een departement beheeren. Wat er onbetwistbaar op wijst dat de li beralen en de socialisten reeds met hun schraapzucht hebben uitgepakt. Bijzon der de Liberalen die rnet hun klein groep je vertegenwoordigers in het parlement, met vier ministerportefeuilles uitkomen, en evenveel departementen beheeren als de Katholieken. De liberalen die nochtans in de regee ring van Londen zeer poverkens verte genwoordigd waren zijn natuurlijk nu weer de grootste patriotten. Zoodat, na dat de verschillende depar tementen van titularis waren voorzien, de overige Katholieke Ministers zich hebben moeten vergenoegen rnet een Ministerie zonder portefeuille.. Er moet altijd iemand de wijste zijn. Een andere nieuwigheid is de intrede in het Ministerie van de Communisten. De heer Pierlot was eerst zinnens hun slechts één portefeuille toe te vertrou wen. hetgeen in evenredigheid zou ge weest zijn met hun vertegenwoordiging in het Parlement. Doch de Communisten hebben twee Ministeries opgeëischt zeg gende dat hun vertegenwoordiging in het Parlement niet meer de weergave is van de strooming in het land wat mis schien wel waar kan zijnJDe heer Pierlot heeft dan de peer doorgesneden door hen een tweede Ministerie zonder portefeuil le te geven, waarmede de Communisten dan ook schijnen genoegen genomen *te hebben. Deze tegenwoordigheid van de Com munisten in de Regeering mag in zeke ren zin wel als een goed iets aanzien worden, wafct de taak die de nieuwe Re geering wacht, zal een zeer ondankbare taak zijn. dewelke dan ook best door ALLE partijen moet worden gedragen. Wij wenséhen het Ministerie goed heil. Een zware taak staat haar te wachten de gezondmaking van 't land op moreel, lichamelijk, economisch en financieel gebied. Dat het zijne taak in eendi'ach- tige samenwerking op vruchtbare wijze moge vervullen. Het volk. en bijzonder de pers. de uit drukking van het volk. moet het daarin steunen. Afbreken en kritikeeren. zooals reeds veel dagbladen naar het slag van de Dernière Heure bezig zijn met te doen. is heel gemakkelijk. Opbouwend werk zal er moeten geleverd worden, waardoor ons dierbaar land uit zijn puinen zal moeten herrijzen. Vergeten wij daarbij niet dat het oor log is HOEVEEL BELGEN ZITTEN ER NOG IN DUITSCHLAND De thans bijna volledige bevrijding van ons land, doet ons niet vergeten dat er tegenwoordig in Duitschland nog een zeker aantal landgenooten verblijft, in zeer pijnlijke omstandigheden. Hoeveel Belgen verblijven er aldus nog in Duitschland Men moet hiertoe bij ver onderstellingen blijven. In den laatste tijd van de bezetting, schatte het Arbeidsambt dat er 600.000 Belgen in Duitschland moesten zijn. Maar dit is een zeer onwaarschijnlijk cijfer, dat overigens misschien opgege ven werd om aan de Duitschers te too- nen dat hun mobilisatie van arbeids krachten ten zeerste gelukt was. Ir. wer kelijkheid was deze mobilisatie een on betwistbare mislukking, en men weet dat reeds voor de groote bombardemen ten, treinen, ingelegd voor het wegbren gen van 800 weggevoerden, met enkele tientallen vertrokken, die er dan nog dikwijls in slaagden van weg te vluch ten voordat de grens werd bereikt. In feite weet niemand, zelfs de Duit schers niet, hoeveel Belgen er in Duitsch land verblijven. Sedert meer dan een jaar is daar de administratieve desorga nisatie te groot. Iedereen weet dat het grootste gedeel te der klassen 1921 tot 1926 weigerig is gebleven, en nog thuis is. Anderzijds zijn alle arbeiders die in Frankrijk werk ten, en wier aantal naar het schijnt, rond de 40.000 ging, thans reeds teruggekeerd. In 1942 kondigden de Duitschers op zekeren dag het vertrek aan van den 300.000-sten Belgischen arbeider naar Duitschland. Maar in werkelijkheid ging dit over het 300.000-ste kontrakten veel K. A. J. - V. K. A. J. VERBONB GEERAARDSBERGEN - NINOYE Zondag is het feest voor de Katholieke Arbeidende Jeugd van ons Gewest. Vier lange jaren hebben wij catacom ben werk verricht. Vier lange jaren hebben wij moeten zwijgen. En nuzijn wij vrij VRIJ en BLIJ Naar buiten met onze vreugde, ons gedachte, woord en daad. Daarom houden wij ZONDAG te NINOVE een grootsche BEVRIJDINGSBETOOGING Te 2 u. vertrekken wij aan 't College in optocht door de straten der stad. naar het monument der gesneuvelden waar we een dankbare hulde brengen aan al len die vielen voor het Vaderland. Daar na Lof. om dan terug te marcheeren naar het Klooster der H.H. Harten, waar een plechtige vergadering doorgaat. Marcel Van De Wieie# Natio nale Voorzitter der K. A. j. voert het woord, over Het Programma der K. A. J. Jonge arbeider, jonge arbeidster, gij die zoekt naar een schooner leven, alleen bij ons kunt ge dat vinden. K. A. J.. de beweging van de arbei- ders-jeugd. voor en door de arbeiders jeugd die reeds 30 jaar strijdt met het zelfde programma kan U dit waarborgen Sluit aan bij ons vormt blok - en dan Wordt het leven weer schoon. arbeiders hadden reeds achtereenvolgens verscheidene kontrakten geteekend. Men mag betwijfelen dat het aantal der ar beiders. die door den nood gedreven vrij willig naar Duitschland zijn gaan wer ken, boven de 150.000 zoo gaan. En daar van is een groot aantal niet meer terug gekeerd. als zij eenmaal in verlof moch ten komen. Men kan een schattingselement vin den in het cijfer der rantsoenzegels die elke maand werden uitgedeeld in het land. In den regel, als een arbeider ver trok. moest zijne rantsoenkaart binnen de drie dagen bij het gemeentebestuur zijner woonplaats ingediend worden. In feite voldeden vele families aan deze verplichting niet, zoodanig dat het aan tal vertrekken grooter moet zijn geweest dan het cijfer dat aangegeven zou wor den door de uitgedeelde rantsoenzegels. Maar anderzijds waren er veel arbeids- weigeraars die hun zegels niet dierven gaan afhalen. Wat er ook van zij, het grootste aantal zegels dat er ooit binst de bezetting werd uitgedeeld, was 8.095.000 in 1941, hetwelke in Juni 1944 geslonken was tot 7.961.000. Er is dus maar een vermindering van 135.000. Dit cijfer behelst voorzeker de ver trekken naar Frankrijk, de vertrekken naar Duitschland. en het aantal weige raars. Anderzijds komen wij te zeggen dat vele vertrekken niet werden aange geven op den ravitailleeringsdienst. Aan nemende dat dit cijfer te laag is, mag men toch zeggen dat het waarschijnlij ker voorkomt dan alle andere hoogere schattingen. Daarbij mogen wij evenwel niet ver geten dat er nog 65.000 krijgsgevangenen zitten in de verschillende Lagers van het Reich, gevoerd worden. Een grootere waakzaamheid schijnt hier geboden. HAKENKRUISEN Het overgroolste deel van de bevol king zal het afgekeurd hebben dat er 's nachts op tientalien huizen in de stad. door onverantwoordelijke personen, ha kenkruisen werden geplaatst. Die metho den. tijdens den oorlog door de Zwarten aangewend onder de bescherming van de duitschers. zijn onwaardig en onteerend: het is met spijt dat het publiek vaststelt dat zij nog worden overgenomen door menschen die beweren uit vaderlands liefde te handelen. De ware vaderlands liefde hoeft zich niet te duiken in het duister van den nacht, en zij moet ook niet schreeuwerig en «m'as-tu-vu» zijn. Maar, zullen sommigen zeggen, het was noodig eens al deze die met den vij and geheuld hebben een publieke af straffing toe te dienen Dan antwoor den wij als volgt 1.) er werden schromelijke missingen begaan, zooals de aanplakbrief van het O. F. dit trouwens ook zegt en het kwaad door die missingen bedreven is veel grooter dan het goed dat werd bedoeid. 2.) de straf door sommigen verdiend, moet door de krijgsraden worden uitge sproken na onderzoek, en door dit gezag alleen, op gevaar af het land aan wille keur prijs te geven en de gevolgen te moeten ondergaan van een ordeloozen toestand. 3.) de ware vaderlanders zijn deze die. de misdaad van iemand kennend, op een waardige maar ook preciese wijze deze feiten bekend maken aan den heer Pro- kureur des Konings of aan een andere erkende instantie en verder berusten in de uitspraak van het gerecht. Anderzijds heeft de bevolking met ge noegen kennis genomen van de afkeu ring door het O. F. tegen deze wandaden uitgesproken. Indien het O.F. een factor van orde wil zijn dan moet het kunnen waken over de volledige rust van de stad. Het heeft daarvoor de noodige ef fectieven en het zal volstaan dat de lei ding van haar mannen verkrijge dat zij tuchtvol zouden optreden in de uit voering van wijsoverlegde en volledig in het kader der wettelijkheid te ver richten opdrachten, om dat doel. de orde, te bereiken. Het moet daarom gezegd worden dat het verwondering heeft gewekt dat juist in die nacht van Donderdag op Vrijdag 22 September, wanneer vele personen hebben vastgesteld dat belangrijke groe pen .n de stad hebben rondgewandeld, dit werkje, dat zeker meer dan ander half uur heeft geduurd, is kunnen uit- Interfederale scoutsbond van België. Ons Vaderland en onze Scoutsbewe ging maakten 50 zware bezettingsmaan den door. Niettegenstaande alles is de scoutsbe weging er in geslaagd haar effectieven te verdriedubbelen. Wij denken met fier heid terug* ^an al onze leiders die deze uitbreiding hebben mogelijk gemaakt en zich vooral hebben ingespannen voor de diensten die de beweging heeft kunnen bewijzen tijdens de vlucht naar Frank rijk. de padvinderspost, de kampen voor jeugdigen, aan de geteisterden, de op- ruimingswerken bij bombardementen en rampen. Wij denken met fierheid aan deze lei ders en voortrekkers, die zich hebben aangemeld voor verschillende dienster: ten bate van ons Vaderland. Van den beslojten tijd hebben we ge bruik gemaakt om de methode en den geest van onze beweging te verdiepen, en eindelijk is de tijd aangebroken om aan den heropbouw van het Vaderland te werken. De Interfederale Scoutsbond van België groepeert de Koninklijke Asso ciatie der Boy-Scouts van België. La Fé- deration des Scouts Catholiques en 't VlaamschVerbond der Katholieke Scouts Deze twee laatsten vormen samen de Ka tholieke Koninklijke Associatie der Ba den Powell Scouts van België..Sterk ver- eenigd voor alle algemeene belangen, wordt ten opzichte van de opvoeding van de jongens de scoutsmethode beoe fend volgens de verschillende eonfessi- oneele en cuKureële noodwendigheden. Volgens het statuut van den Interfede- ralen Scoutsbond van België, hebben de drie aangesloten verbonden zich accoord gesteld dat ze alle drie aan hun leden op staatsburgerlijk gebied een Belgische, op cultureel gebied een Fransche of Neder- landsche vorming geven. Op godsdiens tig gebied geven F.S.C. en V.V K.S. aan hun leden een katholieke vorming en sluiten enkel katholieke afdeelingen aan. De Boy-Scouts van België verzekeren de moreele opleiding van hun jongens zon der dat deze noodzakelijk gegrondvest is op eenige godsdienstige of wijsgeerige opvatting en sluiten geen katholieke af deelingen aan. Op die wijze is er in de rangen van de scoutsbeweging voor alle jongens plaats om er samen staatsbur gerlijken zin. verdraagzaamheid en broe derlijkheid te ontwikkelen en land en volk te leeren dienen. Zij denkt er hierbij met fierheid aan, dat de Eerste Burger van ons land. Zijne Majesteit de Koning, zijn eigen kinderen H.H. Koninklijke Hoogheden Prinsen Boudewijn en Albert haar rangen heeft laten vervoegen. .Prins Boudewijn is van vóór den oorlog welp en heeft in den loop van 1943 de scoutsbelofte afgelegd. Prins Albert is welp. Z. E. de Kardinaal heeft de beweging steeds aangemoedigd gezien haar waarde Vervolg op tweede blad. Te Meerbeke hebben ze in de afgeloo- pen week de rollen omgekeerd. Ik ver tolk niet de publieke opinie gelijk zoo veel heeren van de groote pers. Ik ben bij enkele honderden gaan vragen wat ze er van dachten. En ze dachten juist als ik. Wij zijn geen beesten omdat wij tegen de Nazi-beesten zijn. Een deftig menseh maakt ziefi aan der gelijke pratijken niet vuil. De menheer die dat voor zijn rekening genomen heeft is no gentleman Is 't meer dan eenen zij lezen in 't meervoud Gerechtigheid is geen beestigheid. Zijn die menschen zoo onder den in vloed der Nazi-propaganda geraakt dat ze niet fijn meer kunnen voelen Ze hebben met hun demagogie van ver dacht allooi dat hoekje van ons Land een allerslechtsten dienst bewezen. En 't is te hoopen dat ze nergens na volgers vinden. OP DEN UITKIJK Ik zou moeten naar Roosevelt en Churchil schrijven, hebt gij soms hun adres niet Ik schreef verleden week over de vier vrijheden van de keure van den Atlan- tiek en liefste wat wenscht gij meer. Een vijfde vrijheid, en die Roosevelt en Churchil vergeten. De vrijheid om den evenmensch w pesten Zonder dat is 't leven 't beleven niet waard. Wat is er toch plezieriger dan treiteren Een staal, «een monster» zeggen„de Hollanders. Te Etterbeek zijn als overal elders de heeren van het oude regime weer aan het bestuur gekomen. Om de zaken naar hun zin te doen gaan in het nieuwe oude regime, moesten de nonnekens buiten uit 't hospitaal. Die zwarte kappen zullen te zwart geweest zijn. Hebben die menschen vergeten dat voor den oorlog het volk hunnen boel moe was als koude pap en dat zij de kweekers geweest zijn van communisten rexisten. en V. N. Vers Of denken ze dat de menschen het ver geten hebben Kan niemand hun een bril bezorgen waarmee ze zes maand vooruit kunnen zien 't Is nog oorlog en zaaitijd voor de vrede. Slechte zaaiers doen weer al bedrog in 't zaaigoed. Juist gelijk voor vijf en twintig jaar praten ze over oorlog winnen en vrede winnen en werpen het zaad uit waaruit de volgende laatste oorlog groeien zal In Le Drapeau Rouge, heb ik een con frater op den uitkijk. A la lucarne heet dat in 't Fransch. Die man weet al dat le maquis bij veel menschen in den neus zit. Des te beter. Bij hem gaat het natuurlijk over mar quise. duchesse. banquier et l'industriel. Mis menheer er zijn er nog veel andere. De maquis ligt hem na aan 't hart. Le Drapeau rouge - Roode Vaan treedt op als officieel orgaan van le maquis Waarom zorgen ze er niet voor. Er is maquis en maquis. Onder de bezetting stond iedereen in bewondering voor le maquis Iedereen was kwaad op de bandieten die onder de vermomming van le ma quis hun eigen slag sloegen en den vij and schijn van gelijk gaven als hij sprak van terroristen. Een maquisard. zelfs een van de elfde uur mocht nog iets op zijn kerfstok heb ben van vroeger, t' was gaarne vergeven. Maar er zijn te veel maquisards van één minuut na twaalf. Op dat oogenblik werden ze vermenigvuldigd gelijk don- derbeestjes voor een onweder. Waarom niet met communistische energie une épurationgevraagd in plaats van de donderbeestjes warm toe te dekken met een Belgische Vlag en een Roode Vaan meteen Zuiver de maquis, breng hem terug op zijn effectieven van voor 1 September 1944 dat is niet ver hé en de critiek zal zwijgen. Nu is ze maar al te gegrond. Weg met de donderbeestjes. In de donkere dagen der bezetting van Oosterrijk door de Nazis, vertelden de bladen over de burgemeester van Wee- nen en andere vooraanstaande politieke tegenstaanders der Nazi's. Hoe die men schen bewaakt en mishandeld door zwar te zielen in bruine hemden en beschimpt door het schuim der samenleving het gras van tusschen de straatsteenen moes ten halen... enz. Nazi-beesten zegden wij toen. k. jmrb ritacr

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1