F. C. i\inove Liekerk Boys EDUARD VAN DEN BOSSCHE René Van Petegem*Temmerman MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. 0MER EECKH0UT-DE GAUQUIER A. De Roeek-Van der Schueren Koloniale Waren - Fijne Specerijen EMILE CASSIMAN-VAN LANDUYT interfederale scoutsbond van België. Vervolg van 't eerste blad. voor de moreele en staatsburgerlijke vor ming en speciaal voor katholieke jongens als middel tot godsdienstige beleving. Wij hopen dat de Voorzienigheid het ons moge gunnen dat onder het wijs be leid van onze Vorst, de Vrede over ons .Vaderland moge terugkeeren, derwijze dat wij ons met voile krachten aan het opvoedingswerk van de jeugd kunnen geven. P. Graux, Voorzitter-Stichter Boy- Scouts van België A. Cols, Hoofdcommisaris Baden Powell Scouts van België. P. Mesureur. Commisaris Federation des Scouts Catholiques M. Van Haegendoren, Commisaris Vlaamsch Verbond der Katholieke Scouts P. Dopage. Commissaris Boy-Scouts van België. K. B. V. B. ZONDAG 1 OCTOBER 1944 Terrein DOORN l S06-i 944 Gootsch treffen tusschen en DE GEBEURTENISSEN VAN DE WEEK. Een nieuwe Regeering. De Prins Regent heeft de heer Pierlot gelast met het vormen van een nieuwe regeering. Deze telt 13 Ministers waar van vijf zonder bepaalde portefeuille. Nog nooit hebben wij een zoo talrijke Ministerraad gekend maar we begrijpen goed dat het in de huidige omstandighe den wenschelijk mocht zijn op een groo- ter aantal Ministers beroep te doen. im mers sommige departementen mochten gesplitst worden omdat heel de activiteit van een Minister niet te veel zal zijn in den dienst van zekere vertakkingen zoo b. v. de ravitailleering bovendien was het hoogst noodig. zooals de Prins Re gent in zijn redevoering voor de veree- nigde Kamers verklaarde, verscheidene Ministers uit de vorige ploeg te behou den wijl anderzijds een ruime plaats moest gegund worden aan patriotten uit het binnenland. De eersten immers moe ten de continuïteit verzekeren van onze oorlogspolitiek, in nauw contact met de regeeringen der verbondene landen, de tweeden, beter ingelicht over den geest en de nooden van het moederland, moe ten onze. binnenlandsche politiek op nieuwe banen sturen. Het meest opvallend feit is de deelna me van de communisten aan de regee ring. Zoozeer bedreigd als zij was door de duitsche bezetting, heeft de commu nistische partij haar aandeel gehad in het verweer tegen de wederrechtelijke behandeling van de arbeiders en later in de bevrijding van het land. Thans neemt zij haar verantwoordelijkheid op in de wederoprichting van onze instellingen, in de herinrichting van onze economie en in het herstel van de maatschappelij ke orde. Wij willen niet voorbarig oor- deelen noch veroordeelen, maar wij zul len waakzaam toezien of het werk van de communistische vertegenwoordigers, in die richting van orde en vooruitgang zai zijn en blijven. Intusschen verheugen wij ons daar over dat de leiding in handen gebleven is van den heer Pierlot die werkelijk een leider is geweest gedurende de jongste moeilijke vijf jaren en die reeds ten o- vervloede bewezen heeft dat hij geen man is die zich van de wijs laat brengen. Hij stuurt met vaste hand en heeft den moed om ook in de meest critische om standigheden de beslissingen te treffen die zich opdringen. Wij wenschen hem een volledig sukses. STAD en OMLIGGENDE Dankkulde. Do kristelijk bevolking van Ninove wil zijn Z E. H. Deken een verdiende dankhulde brengen nu hij de stad zal verlaten waar hij 12 jaar zoo een vrucht baar werk heeft verricht. Dit feest gaat door heden Zondag, 1 October, te 5,30 u. in de zaal van het Klooster (Zusterhuis) Plechtig Ta Deum. Heden Zondag. 1 October, onmiddel lijk na de Hoogmis, zijnde omtrent 11.15 u. Plechtig Te Deum. gezongen in de De- kanale kerk uit dankbaarheid voor de bevrijding. Alle inwoners der stad worden tot de ze plechtigheid uitgenoodigd. Vanwege de jaar I i jksche Bedevaar ders naar O. L. Vrouw van Mal. Zondag 3 October. Bedevaart naar Hal om O. L. Vrouw te danken voor onze wonderlijke bevrijding, en tevens om de spoedige verlossing af te smeken van on ze afwezige parochianen verblijvende in Duitschland. 's Morgens te 5 uur bijeenkomst aan de kerk van de H. Theresia, alwaar de H. Communie zal uitgedeeld worden. Wij verwachten eene talrijke opkomst de ploeg die de laatste jaren een vooraanstaande rol heeft gespeeld in den Vlaaschen Voetbalbond, en nu in den K.B.V.B. gaat uitkomen. 1.) Te 14 uur F. N. NINOVE II LIEKERK BOYS II. 2.) Te 15,30 uur F. C. NINOVE I tegen LIEKERK BOYS I De ploeg van Liedekerke is een ploeg van formaat, die er voorzeker zal aan houden, de mannen van FC. die verleden Zondag op zoo schitterende wijze de Bevorderingsploeg van S.K. Geeraardsbergen onder den knie hielden, te even aren. Onze mannen zullen er echter aan houden hun zegereeks niet te laten on derbreken door de Liekerk Boys. Een spannende match in 't verschiet. NINOVIETERS DAAR NAARTOE DAGORDE 1. Verslag over de werking van den bond 2 Herkiezing van het Bestuur. 3. Toespraak door den Heer Fransman, ondervoorzitter. HET BESTUUR. BURGERLIJKE STAND Geboorten .1 Nestor Van Volxem, zoon van Jules en Alberta Van Opdenbosch Wiliam Coppens. zoon van Cyriel en Angela Van Bondt Christiane De Coorde. dochter van Ka- rel en Magdaiena Vandevelde Monique Haelterman. dochter van Al- bert en Mariette De Pryck Denise De Jonghe. dochter van Phile mon en Irène Van Snick Raymond Van Der Taelen. zoon van Arthur en Ugenia Bosch Janine Verlé. dochter van Philemon en Alice Minnebo Diane Van der Straeten, dochter van Albert en Marie De Bruyn Albertine Van Trimpont, dochter van Robert en Julia Leemans. Overlijdens. Maria De Mol, 85 j. wed. van Jan Van den Haule. Katholieke Middenstandsbond. De leden worden zeer vriendelijk en dringend uitgenoodigd tot de ALGEMEENE VERGADERING welke zal plaats hebben op Zondag, 8 October aanstaande, om 5 uur 's na middags zeer stipt in het Middenstands huis, Ninove. Het bestuur doet een warmen oproep tot al de leden en hoopt dat alien als een mao er zullen tegenwoordig zijn. De Rubriek van F. C. NINOVE. F.C. Ninove I - S.K. Geeraardsbergen 7-4 Zij die verleden Zondag niet aan den Doorn waren, hebben ongelijk gehad 't was een spannende match, zoo span nend dat de toeschouwers zelfs den plet sende regen vergaten en er gedanst werd dat de modder tot aan de knieën spatte S. K. Geeraardsbergen kwam met zijn opstelling uit van promotie, terwijl F.C. Ninove de volgende castars in lijn bracht Etienne Pauwels Kestens en De Pels- maecker Hubert Cobbaert. De Keyzer en Van Butsele Van Poelvoorde, G. Merckx, Van Rossom. Bastin enBreckx. S. K. begon met windvoordeel, en 't zag er voor onze mannen maar slecht uit want behalve een paar ontsnappin gen. waarbij Louis Van Poelvoorde een kans miste, kwamen onze mannen zel den over de speeihelft. terwijl S.K. een gebonden spel vertoonde hierin gehol pen door een sterken wind die juist in de iengte over het plein blies. ?t Werd dan ook gauw 0-1, eenige minuten na dien 0-2. waarop onze mannen tegen- doelden en S. K nog eens Etienne deed bukken zoodat de rust met 1-3 bereikt werd. Als bij het hervatten de wind ons nu hielp, bleek het ras dat de Geeraards- bergsche verdediging niet bij machte was om den gestadigen drang van onze voorlijn tegen te houden, 't werd 2-3, toen 3 - 3 en den moed scheen de man nen van den Oudenberg in de schoenen te zinken, want in een half uur tijd doelde onze voorlijn nog 4 maal zoodat in deze speeihelft door ons zes propere goalekens gekast werden. Daarvan twee of drie voor rekening van Van Poel voorde, die puik speelde, voor Van Rossom een koppel, en één voor Bastin. Heel op het einde doelde S. K. nog eens tegen en zoo werd dan den uitslag be reikt van 7 - 4. wat voor ons een schoon resultaat is. en waar de mannen van Robert Pierard zeer klein moeten van zijn. De mannen van Geeraardsbergen kun nen beter, bijzonder hunne verdediging aan dewelke de fout ligt voor dezen hoogen score. Verder speelde deze ploeg met te veel zelfvertrouwen, en dacht ze ker hier eens een exhibitie van promo- tiespel te laten bewonderen, 't Is ver keerd uitgevallen, wat nog eens bewijst dat er voor elke match moet goed ge speeld worden om hem te winnen. Bij F. C. kunnen we de gansche ploeg vernoemen, met als uitblinkers Etienne Pauwels, Louis Van Poelvoorde, De Keyzer, Bastin en Van Butsele, dit zon der aan de verdiensten van de anderen ook bet minste te willen te nakomen. O ?9 "0 m Z Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Garni erder Beverstraat, 20, NINOVE Tel. 26 NEVENS DE APOTHEEK DE RUYVER Daar vindt men een vergrootc keus van Gordijnen, Storos op maat en gemaakt. STOORGOED in alle breeden, Gewone KANT, Brugsche KANT, FRANJEN in afle kleuren, GRETON- VLOER- en TRAPTAPIJTEN, TOiLE-CIREE, LINOLEUM, BALATUM, MATTEN, CARPETTEN, MATRASGOED, EN- GELSCHE en KINDERBEDDEN, enz. enz. Alle soorten van Matrassen. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alsook voor het plaatsen van Draperijen, Stores, Gordijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. -4 UI Ai O a: WOLHANDEL in 't groot en in klein. Ten slotte een woord van dank aan scheidsrechter Henri Van der Kelen, die dezen match op onberispelijke wijze leidde, wat bij een pletsenden regen al tijd ni.et gemakkelijk was. Als voormatch speelden onze Kadet- ten tegen de Kadettenploeg van S. K. Onze knapen werden ingemaakt met 1-4. wat bewijst dat ze nog niet genoeg ge schooid zijn. Maar vergeten wij niet dat F. C. enkel sedert dezen zomer deze ka- detten- en scholierenploegen in het le ven heeft geroepen en dat wij van nu af reeds kunnen met vreugde vaststellen dat in deze rangen tal van beloftevolle spelertjes steken. Daarom den moed niet verloren, jon gens Volgt regelmatig de trainingen want zonder te leeren, is het niet moge lijk dat men zou kunnen voetballen wat vele Ninoofsche spelers er ook over denken. Een zeer gehavende tweede ploeg trok naar Appelterre, die daar eveneens met forfaitscore werd ingemaakt. Wij mee- nen nochtans dat de ploeg van Appel terre. die een uitstekende gewestelijke ploeg is. te sterk is voor on::e tweede ploeg. Voor onze eerste ploeg ware Ap pelterre weliswaar te slap maar bij een eerstvolgende kontaktname zal het Be stuur waarschijnlijk beter doen van een tweede-ploeg op te stellen, versterkt door enkele elementen uit de eerste. De wedstrijd zal er des te aantrekkelij ker door zijn. Zondag aanstaande speelt F.C. opnieuw twee matchen aan huis. en ditmaal tegen de LIEKERK BOYS. die onlangs zijn overgekomen naar den Belgischen Voet balbond. en ons komen vergasten met hun eerste en hun tweede ploeg. Onze mannen komen er ook tegen uit met hun eerste en tweede ploeg, waarin zij evenwel van de gelegenheid zullen gebruik maken om enkele jongere ele menten te probeeren. Wij kennen de waarde van de Liekerk Boys niet maar weten in alle geval dat zij Kampioen zijn geweest van West- Brabant in den Vlaamschen Voetbalbond en dat ook verleden jaar zij op een der eereplaatsen zijn geëindigd. Het zal een zeer interessante contact- name zijn, waar het publiek zich voor zeker zal aan interesseeren. Het schijnt dat onze Engelsche vrien den uit de Caisserie nu weten welke ploeg zij zouden moeten opstellen tegen ons. Zij droomen naar het schijnt van weerwraak, oefenen zich. en hebben reeds enkele spelers die te Brussel ver blijven gaan opvisschen om tegen ons gebeurlijk op te stellen. Wat er van waar is weten wij niet, en wij wachten dat met spanning af. Efceeër. VERLANG TE HUREN OF TE KOOPEN centrum stad, winkelhuis met of zonder handelsreg. Schrijven bur. blad. MAGAZIJN VAN KLEERSTOFFEN Gemaakte kleederen voor heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE Specialiteit van Ceremoniekieederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol 6 klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGER IJ POMPMAKERIJ KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. - io|oSo|o|o|o|o|oSo|o|o|o|o|oto|o|o|o|—|o|c3o8o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|ojo|o|o| - Onderneming van Schilder en Glaswerk OUD HUIS GUSTAAF DE GAUQUIER OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE. Alle slach van behangpapier, verwen, vernissen, enz., aan alle prijzen buiten concurentie. Hout- en Marmerschildering. GROOT. 15, Lavendelstraat, 15, NINOVE. KLEIN. OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeelige Prijzen. TELEFOON 314 POSTCHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN LANGEMUNTSTRAAT, 6 iUUMMMIIIIIWIllBI NINOVE HANDELSREGISTER 1044 AALST.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2