F. C. Ninove 1 tegen Engelsche Selectie EDUARD VAN DEN BOSSCHE René Van PetegenuTemmerman MAKEN VAN Z1NKE DOODKISTEN. 0MER EECKH0UT-DE GAUQUIER A. Do lloeek-Ynii der Schucrcnj Koloniale Waren - Fijne Specerijen EMILE CASSIMAN-VAN LANDUYT f 'i i magazijn van kleerstoffen HET AFSCHEIDSFEEST van 2. E. H. DEKEN WALTERS. Vervolg van 't eerste blad. instemmingsbetuigingen onderbroken, werd bij het slot en bij de overhandiging van een som geld. ingezamelde giften van de parochianen, en van twee won derschoon bloemstukken op stoimachtige wijze toegejuicht. De huldebetooging werd daarop voort gezet met de uitvoering van een gelegen heidscantate door een groep zangers en zangeressen samen met de symphonie. Het moet gezegd worden dat. én zan gers. en muziekanten zichzelf hebben o- vertroffen en aan de toehoorders een al- lerschoone brok hebben te genieten ge geven. Uitvoering en directie waren pri ma. en de uitvoeders kregen dan ook een welverdiend applaus. Velen in de zaal herinnerden zich hierbij de vroegere zangsocieteit met haar zesstemmige lie deren en koren en stelden de vraag Kan dat niet herrijzen Midden de luidruchtigste betuigingen van genegenheid besteeg Z. E. H. al ters daarna het verhoog. Hij bedankte de bevolking van Ninove om deze aangrijpende betuiging van ge negenheid en erkentelijkheid, bedankte de H H. Sprekers om hun vleiende, al te vleiende, woorden, zei hij en verzeker de zijn parochianen dat hij heel gaarne in hun midden heeft vertoefd en nog had willen vertoeven, doch dat hij zich in geweten verplicht voelde wegens zijn gezondheidstoestand, zijn ambt neer te leggen. Z. E. H. Deken had een lof- en dankwoord voor groot en klein die aan de huldebetooging hadden medegewerkt, roemde de goedgeefschheid van het Ni- noofsche volk en had een speciaal woord je voor de kinderen. Hij droeg de beste herinneringen van zijn zielenarbeid in de parochie mede en verzekerde de pa rochianen dat Mgr. de Bisschop hen zon der twijfel een jeugdiger en bekwamer ver\ .nger zou vinden. Hij eindigde met den kreet - Leve Ninove». Onnoodig te zeggen dat dit afscheids woord op stormachtige toejuichingen werd onthaald, die nog aanhielden toen de s mphonie een opwekkende marche inzette en het feestje op waardige wijze besloot. Een telegram werd afgelezen, gezon den door het Verbond der Oudstrijders van Ninove. hulde brengende aan denZ. E. H. Deken voor zijn vaderlandschlie- vende houding tijdens de bezetting. Levendige toejuichingen. STAD eiTOMLSGGENDE Vanwege de jaarlijksche Bedevaar ders naar 0. L. Vrouw van Hal. Zc ndag 8 October, Bedevaart naar Hal om O. L. Vrouw te danken voor onze wonderlijke bevrijding, en tevens om de spoedige verlossing af te smeken van on ze afwezige parochianen verblijvende in Duitschland. 's Morgens te 5 uur bijeenkomst aan de kerk van de H. Theresia, alwaar de H. Communie zal uitgedeeld worden. Wij verwachten eene talrijke opkomst K B V B 20NDAG 8 OKTOBER 1944. Terrein DOORN Weer twee groote wedsttijden 1 Te 13 30 uur,F. C. NINOVE II tegen APPELTERRE I. 2.) Te 15 uur heel wat sterker dan deze die wij vóór drie weken te zien kregen. Als na onze mannen maar geen davering oploopen t De wedstrijd gaat door met een officiëel karakter, en zal opgeluisterd worden met muziek. NIEMAND ONTBREKE Free entrance for all Allied soldiers who are hereby kindly invited. zal winnen. We zeiden het immers reeds verleden week. Onze tweede ploeg is te gen de eerste van Appelterre niet opge wassen. Ten ware dat Appelterre enkele jonge elementen beproefde wat we niet weten. Vervolgens een match ft met officieel karakter zegt de affiche, der eerste ploeg tegen de Engelschen die in Ninove liggen. En met muziek Zal dat van Tip- perary zijn En volk dat daar weer zal zijn Maar hebber, we niet gehoord dat F.C. Zaterdag avond weer een bal geeft, en kel voor zijn spelers en leden Welnu, we hebben nog matchen bijgewoond van daags na een bal en daar het schijnt dat deze ploeg Engelschen veel sterker is dan deze van vóór drie weken, geloof ik dat de Ninovieiers ditmaai met veel voldoening de Tommiekens zullen zien winnen. Efceeër. gezegd dat wij menig maal reeds de ge legenheid hadden, hunne bereidvaardig heid bij oefening of ramp te bewonde ren. Om deze reden is het ook gepast dat het stadsbestuur alles in het materieel zou aanwenden om onze brandweer mid delen ter hand te stellen tot een spoedig en afdoend ingrijpen bij gelijk welke soort ramp. Zoo hebben wij deze week moeten vaststellen dat de brandweer nog over geen middelen beschikte om de brand op de statie te keer te gaan. De pompiers hebben zich moeten vergenoe gen met het vrijwaren der onmiddellijke omgeving der ramp. Het komt ons voor dat een modern uitgerust brandweer korps ook moet bij machte zijn een brand veroorzaakt door chemische of o- lieachtige stoffen met succes te bestrij den. Daar Ninove een nijverheidscentrum is kan een dergelijke ramp in een of an der firma geweldige afmetingen aanne men bij onafdoende afweermiddelen. Wij brengen deze gedachten naar vo ren en hopen dat er ten gepasten tijde door de Overheid zal op ingegaan wor den. BURGERLIJKE STAND Geboorten Nadine Persoons. dochter van Ernest en Joanna Grijseels Paul Baetens. zoon van Clement en Mariette De Wolf Jony Watripont, zoon van Rerr.i en Ma ria Van Bossuyt Overlijdens. Alice Van Der Bracht. 42 jaar. echtg. van Jozef Sunnaert Blondine Buydens. 71 jaar echtg. van Frans Coussens Marguerite Willems. 62 j Beverstraat. Huwelijken. Petrus Van Der Poorten. 24 j en Maria Herregodts. 21 j. O 7S *9 m s» CD m Z <1 89B-4 944 Die zijnen intrest bemint begeeft zich naar het OUD GEKEND HUIS Garni erder Beverstraat# 20, NINOVE Tel. 26 NEVENS DE APOTHEEK DE RUYVER Daar vindt men een vergrootc keus van Gordijnen. Stores op maat en gemaakt, STOORGOED in alle breeden, Gewone KANT, Brugsche KANT, FRANJEN in alle kleuren, CRETQN- VLÖER- en TRAPTAPIJTEN, TGILE-CIREE, LINOLEUM, BALATUM, MATTEN, CARPETTEN, MATRASGOED, EN- GEL.SCHE en KINDERBEDDEN, enz. enz AS!? soorten van Matrassen. Op aanvraag begeeft men zich ten huize met stalen, alscok voor het plaatsen van Drapcrijcn, Stores, Gordijnen, en het vernieuwen van Matrassen en Ressorts. UZ O. O as Katholieke Middenstandsbond. De leden worden zeer vriendelijk en drin-end uitgenoodigd tot de ALGEMEENE VERGADERING welke zal plaats hebben op Zondag. 8 October aanstaande, om 5 uur 's na middags zeer stipt in het Middenstands- huis, Ninove. Het bestuur doet een warmen oproep tot al de leden en hoopt dat allen als een man er zullen tegenwoordig zijn. DAGORDE 1. Verslag over de werking van den bond 2. Herkiezing van het Bestuur. 3. Toespraak door den Heer Fransman, ondervoorzitter. HET BESTUUR. IN 'T COLLEGE. In opvolging van den E. H. Steyaert, die oenoemd werd tot pastoor te Hof stad».. heeft Z. H. Mgr. de Bisschop de E. H. De Moor, voorheen professor in 't Coll ge te Dendermonde. benoemd tot Principaal alhier. W j wenschen den E. H. De Moor van harte welkom. V *amsch Verbond der Kath. Scouts Aaist - Ninove - Geeraardshergen. Zondag 8 October. VRIJE SCOUTS- DA'. TE NINOVE. 10 30 u. Plechtige Hoogmis, voor onze onze broeders in t buitenland. Hulde aan t monument der gesneuvelden en kleine optocht (centrum 2 30 u. GROOTE OPTOCHT - Wegwij zer Brusselbaan, Burchtdam, Ouastrij- der, plaats, Geeraardsbergschestraat, Os, Ezel Statie. 6.30 u. PROPAGANDAFEEST door de sco; ten der stad. Muziek - Zang - Tooneel. Lokaal St. Jor: straat. Inkomstprijs 5 fr. De Rubriek van F. C. NINOVE. De eerste contactname van de Liekerk Boys met den Belgischen Voetbalbond, zal hen voorzeker wel optimistisch stem men. Immers hun tweede ploeg, alhoe wel verloren hebbende met 3-0 tegen onze tweede ploeg hield, in achtgenomen dat ze slechts met zeven man speelde tegen elf, bijna heel den wedstrijd gelij ken tred met de jongens van F. C. Wa ren ze voltallig geweest, ik zou niet als Ninovieter durven zeggen hebben wie er zou gewonnen hebben. De eerste ploeg, die uitkwam tegen onze eerste ploeg, liet een besten indruk achter. Haar spel deed dadelijk denken aan het spel van Denderleeuw spelen om te winnen. En 't is juist dat wat onze ploeg weer niet deed. De plaag van over jaren. Schoon spelen, doet F. C. schoon passenspel, altijd maar passeeren tot vóór het doel van den tegenstrever, en dan vergeten te schieten ofwel eerst den bal goed moeten leggen, en zoolang treuzelen totdat een tegenstrever hem van vcor den voet haalt. Dat was de fout die weer Gaston Van Rossom en Beireke Coppens begingen. Jan Lievens was niet slecht, maar na tuurlijk nog wat voorzichtig, gelijk hij gelijk had. In alle geval lag de oorzaak der neder laag. aan de half li jn. en vooral aan de spil. Roger Egerickx. die voorzeker een beloftevol element is. maar nog te jong en te weinig verhard is voor zoo n zware karwei. Komende uit de slapploeg van verleden jaar zou de jongen reeds een beste figuur slaan in de tweede ploeg, en ^elfs misschien reeds als kanthalf in de eerste, zooals Jefke Van der Kelen, die het zeker niet slecht deed. Maar hem zoo maar dadelijk als centerhalf opstellen, de zwaarste plaats van het elftal, het zou een mirakel zijn. moest dat al gaan. Het is dan ook niet de schuld van R.Egerickg dat het niet ging. maar aan het Bestuur die hem nog op zoo'n plaats niet mag opstellen. Maar F. C. heeft een werkelijke nood aan een goeden centerhalf. Wanneer zien we toch onzen braven Andjies of onzen dapperen Maurice De Cooman terug Mevrouw Gaston Van Oudenhove, gebo ren Yvonne De Wit. Mijnheer en Mevrouw Emiei Van Ou- denhove-Van Opdenbosch. Meerbeke-bij-Ninove. Ingenieur en Mevrouw Louis De Wilde- Van Oudenhove en hunne kinderen Lodewyk, Godelieve. Robert Lina. Gerda. Walter en Hettie. Kisantu Belg. Congo Ingenieur en Mevrouw Leon De Wilde- VanOudenhove, en hunne kinderen Nelly. Eddie en Eric. Oosterzele. Mijnheer Emiel Van Oudenhove. Mijnheer en Mevrouw Jozef De Wit- Van Oost. Brussel. De Familiën Van Oudenhove. Van Op denbosch. De Wilde. De Wit en Van Oost. melden U met diepe droefheid doch met kristene gelatenheid het verlies van MIJNHEER GASTON# DESIRE, VAN OUDENHOVE Kapitein-Luitenant ter Lange Omvaart hun teergeliefde echtgenoot, zoon. broe der. schoonbroeder, schoonzoon en oom, geboren te Ninove den 23 Februari 1913. verdwenen op zee. in dienst voor het Vaderland, den 29 Maart 1941. Een plechtige koordienst. waartoe Ued. vriendelijk uitgenoodigd wordt, zal op gedragen worden in de parochiale kerk van MEERBEKE. op Donderdag, 12 Oc tober, om 10 uur. Wees zijne ziel indachtig in uwe gebeden Meerbeke. den 6 October 1944. Dit bericht dient als uitnoodiging. WOLHANDEL in 't groot en in 'I klein. Gemaskte kleederen voor heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2# Tel. 176 NINOVE. Specialiteit van Ceremcniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol 1' klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGER IJ POMPMAKERIJ Door verandering van woonst OPENBARE VERKOOPING VAN Huismeubels en Herberggerief Deurwaarder DE BACKER, te Ninove ver- blijvende, zal namens Mevrouw Weduwe DE BRUCK-COPPENS en kinderen aan hare woonst te Ninove, Dreefstraat, 36 op DINSDAG 10 OCTOBER 1944, om 1 U. openbaarlijk verkoopen Huismeubels zooals, stoelen banken, ta fels, kleerkasten, commodekasten. keukenkas ten, spiegels, stovenvuren. schouwgarnituren. luchters, naaimachien, verders printen, beel den. gravuren, koffiepot koffiemcor 'epels. vorken messen kommen potten pannen tel- jooren tassen en meer ander keukengerief Volledige slaapkamer in eikenhout bevat tende bed met ressort, kleerkast, nachttafel, lavabo met waschgerief, nog eene volledige slaapkamer in gewoon hout Herberggerief bier- wijn en likeurglazen, verzijp enz. De verkooping geschiedt met gereed geld en onder de gewone voorwaarden. TE KOOP Huis met 4 aren land met stalling en W. C. te Denderhoutem. Meubels en linoleum. Zich wenden bij Deurwaarder Schoupne, Ninove. «P KOEPOORTSTRAAT# 17# NINOVE. gelast zich met ALLLE 2INKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. - lo|o|o|o|o|o81I >l 4o|oM loIoiol- a H I I I 1 I lllll lil Onderneming van Schilder en Glaswerk OUD HUIS GUSTAAF DE GAUQUIER OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE. Alle slach van behangpapier, verwen, vernissen, enz., aan a prijzen buiten concurentie. Hout- en Marmerschildering. ROOT. 15, Lavendelstraar, 13, NINOVE. KLEIN. OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeelige Prijzen. Vrijwillig Pompierskorps. M -I voldoening en fierheid hebben wij Ninjvieters verleden Zondag onze flink uiti (.-borstelde en klaroenendebrandweer mannen zien opstappen door de straten onzer stad ter gelegenheid van het plech tig Te Deum in de Dekenale kerk. Want een prachtig pompierskorps heb ben wij hier ter stede wel en het mag Zondag aanstaande speelt F. C. weeral twee wedstrijden op eigen plein. We moeten zeggen dat het Bestuur tegen woordig de sportliefhebbers van Ninove verwent Eerst een match der tweede ploeg tegen de eerste van Appelterre, die wel als een soort revanche doorgaat, maar er in werkelijkheid geene zal zijn, daar ongetwijfeld Appelterre dit weer TELEFOON 314 POSTCHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN BTTnwnBTflrrrTLANGEMUNTSTRAAT, 6 NINOVE HANDELSREGISTER 1 AALST, Studie van Deurwaarder Alfons De Backer Dreetstraat, 44. te NINOVE, Dreefstraat, 36 mmmm I O

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2