Geloof en Verkeerde Melodie. r<md«gl50tt<H)3r-m4. Prijs per nummer Ifr. Drukker-Uitgever R. LUYSTERMAN-HAELTERMAN Koepoortstraat, 10, NINOVE Postchekrekening n' 1862,54 Handelsregister Aalst n' 1093 Wanneer men hoort dat de eene tegen den anderen zegt Het is nu eenmaal de wil van God dan weet men dat er een ongeluk of iets heel treurigs ge beurd is. Er bestaat over Gods wil een verkeerde melodie, in droeve accoorden geschreven, treurmu ziek overgave aan den wil Gods, omdater toch niets aan te doen is. niet eens zooveel vertrouwen in God, als ieder kind heeft in zijn moeder Wanneer ge in de stad een blinde ziet, die aan den rand van het trottoir staat en het niet waagt over te steken omdat de eene au to na den anderen voorbijsuist en de blinde vraagt u hem naar den overkant te brengen, zoudt ge hem dan uw hulp weigeren minder goed is dan gij en ik en duizende anderen aan wie de blinde niet te vergeefs om hulp verzocht (vervolgt later) Wat een verwoestende dwalingNeen, gij niet, en duizenden zou- Wie heeft dan de zon geschapen den hem bereidwillig ten dienste en het licht P En den blijen glans staan. Ge zoudt den man bij den der bloemen, het geuren der ro- arm nemen en veel behoedzamer zen, het slaan van de vinken en de straat oversteken dan wanneer het jubelen der leeuweriken gij het alleen zoudt doen. En dat Zijt gij dan niet meer dan zijP vindt ge zoo van zelfsprekend. Wat hebben wij, kleine men- Maar waarom gelooft ge dat schen, toch vaak benepen voor- God, in wiens handen ons lot ligt, stellingen van den grooten, al- machtigen God Alsof God, die alle schoonheid ter wereld ge schapen heeft, er plezier in zou hebben ons te kwellen. Zoozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft. Maar al te veel kr istenen ken nen voor den tekst van den wil Gods een geheel verkeerde melo die. Ergens heel op den achter grond van hun ziel ligt de mis schien onuitgesproken, maar daarom niet minder stellige ge dachte, dat het veel beter en schooner zou zijn, wanneer, in plaats van den wil van God, hun eigen wil zou geschieden.Probeer het eens bij uzelf Overleg eens heel eerlijk, wat zoudt ge kiezen, wanneer ófwel van heden af voor uw geheele leven slechts den wil van God zou geschieden ófwel dat van heden af steeds uw eigen wil den doorslag zou geven Waarop zou uw keus vallen Zoudt ge niet met beiden handen naar het tweede grijpen Ziet, zoovee! geloof en ver trouwen hebt gij in de alwetend heid en de liefde van God En dan meent gij een kristen te zijnP En Kristus die ons leert en toont en bewijst dat God een Vader is voor ons, die voor ons anders niets voelt dan goedheid en lief de. Het is nogmaar het ABC van het Evangelie dat gij kent wan neer gij gelooft dat wat God schikt, goedgeschikt is. Wanneer gij aan een kind vraagt of het den moed heeft en dan steunt gij op het woord moed zich aan de handen van zijn moeder toe te vertrouwen, dan zal dat kind gelooven dat gij een grappenmaker zijt. En wan neer het merkt dat gij het werke lijk meent met uw vraag, dan zal het u voor een merkwaardigen eigenaardigen mensch beschou wen. Maar zijn wij dan niet zeer merkwaardige kristenen, dat wij aan de vraag, öf wij den moed hebben ons over te geven in Gods handen, te betrouwen in Zijn Goddel ij ken Wil, dat wij aan die vraag hiets merkwaardigs of be lachelijks vinden Wij bezitten DE GELDUITWISSELING De voornaamste gebeurtenis dezer week in het binnenland is zonder twijfel de fameuze gelduitwisseling geweest. Heele troepen menschen hebben van heel de week niets anders gedaan dan staan aanschuiven voor de post en de Bank ?n. Die maatregel heeft bij velen mis noegdheid verwekt, en veel plezier is er zeker niet aan verbonden. Maar als die maatregel door de Regeering werd ge troffen. is het voorzeker niet voor haar plezier ook dat de Regeering hem zal getroffen hebben. Brusselaars die het weeral beter wis ten. hebben er niets beter op gevonden dan de ruiten van Minister Gutt uit te gooien. Ze zouden beter naar Berlijn ge gaan zijn en het Nazikot van Hitier kort en klein hebben geslagen. Want wat wij nu te verteren krijgen is een der vele nalatenschappen ons door hem achter gelaten, In Beigië werd door de Duitschers al les opgevorderd wat maar eenigzins dienstig kon zijn, zoowel grondstoffen als afgewerkte produkten, zoowel voed sel als nijverheidvoortbrengselen. Dit alles buiten de bezettingskosten. die een milliard en half per maand be droegen. Indien in den beginne het Duitsche geld als betaalmiddel mocht gebruikt worden aan een geforceerden koers, werd dit weldra verboden, zoogezegd voor het gemak der bevolking. Maar het was doodeenvoudig omdat de Duitsche Reichsmachine niet mocht draaien om het gevaar van inflatie te vermijden. Dc Belgische Muntmachine moest daarente gen dubbel werk verrichten. De bezettingskosten en de uitvoering van werken voor de bezetter, moesten door de Schatkist betaald worden. In dien het in omloop zijnde papier in Mei 1940 rond de 60 milliard bedroeg, was het op einde Augustus jl. tot 183 milliard gestegen. Niet voldoende ons dezen last te doen dragen wisten de Duitschers met een andere fijne kneep, ons nog veel dieper in de schuld te steken, omdat zij ver plichtingen aangingen die zij bij voor baat wisten niet te zullen nakomen, of nooit te zullen voldoen. Met het leuke spelletje van de clearing zouden zij alle bezette landen beet heb ben. Er mochten geen financieele transac ties met vreemde landen geschieden, zon der door de clearing te worden bered derd. Ziehier hoe de zaak ineen zat Een Belg verkocht goederen in Duitsch land, Italië, Holland of Frankrijk, dan werden die goederen niet rechtstreeks betaald aan den verzender of verkooper. De kooper moest het bedrag storten in de Verrechnungskasse te Berlijn en daar schreef men die som in op de kre dietbladzijde voor België Ons land moest dus ontvangen. Maar om de zaakjes te «vergemakk,elijken»werd de Emissiebank van België verzocht het bedrag aan den rechthebbenden over te maken mits de afrekening met Berlijn wel nadien zou geschieden. Hetzelfde gebeurde wanneer een Belg iets in den vreemde kocht. Hij moest storten aan de Verrechnungskas se te Berlijn, die het op het krediet plaatste van het betrokken land. En hier komt dc aap geheel uit de mouw. Had de Belg mogen storten in de Emissiebank, dan zou deze een eerste afrekening kun nen maken hebben met de Verrech nungskasse maar dat mocht in de eer ste plaats niet. De clearing speelde niet alleen voor de handelstransacties, maar ook voor de uit betaling der gelden aan de familiën van de vreemde arbeiders die in Duitschland werkten, speelde ook voor de steungel den die door allerhande propagandaor- ganismen aan personen en groepen wer den uitgekeerd, speelde ook voor de groo te oorlogswoekeraars bij transacties met wehrmacht. Todorganisatie, enz. Hoe zou het Belgisch krediet in de Berüjnsche Verrechnungskasse veref fend worden Schoone beloften werden gedaan goederen zouden ons worden geleverd. Wij wachten er nog op Indien het Belgisch te-goed einde 1943 zooiets als 50 milliard.bedroeg, is het tot aan de bevrijding nog gestegen tot 65 milliard daarvan zullen wii zeker nooit veel terugkrijgen. Wij hopen dat weldra een totaal bilan zal opgemaakt worden van den grootsten financieelen zwendel die de moderne ge schiedenis ooit kende. VOOR DE VEILIGHEID DER OORLOGVOERING De interneering der verdachten Er is in de eerste dagen der bevrijding door sommigen nogal gekriticeerd ge worden op het groot getal aanhoudingen die hier en elders over heel het land plaats grepen. Sommige dier aanhoudin gen schenen zelfs willekeurig, en hier en daar werd het middel misbruikt om per soonlijke wraaknemingen te koelen. Onschuldige slachtoffers vallen er al tijd. jammer genoeg doch laat ons daar in met overdrijven. Over het algemeen zijn die gevallen reeds opgelost, en mo gen wij zeggen dat het onze veiligheid is die de interneering vereischt van veel personen die in schijn volledig ongevaar lijk zijn. Wij mogen niet vergeten dat wij nog in oorlog zijn, en dat de vijand nog aan onze deur staat. De Standaard schreef daarover zeer gepast wat volgt De oorlog heeft zijne wetten, en een dezer wetten luidt dat vóór alles en te allen prijze de veiligheid der oorlogvoe ring moet verzekerd worden. Op het oogenblik dat de geallieerde legers aan de Belgische grenzen den be- slissenden veldslag tegen den vijand voorbereiden, op het oogenblik dat ons land zelf zijn militaire macht heropricht en zijn deelneming aan den oorlog be spoedigt. kan er geen sprake zijn de vei ligheid der militaire operaties ook maar in het minst in gevaar te laten brengen. Dc vijand heeft aan het procédé der 5e kolonne niet verzaakt. V. Matthys en J. Vandewiele gaven reeds van uit Duit sche radiozenders wachtwoorden en richtlijnen aan hun alhier achtergeble ven handlangers door. Naar het voorbeeld onzer duizenden ondergedokenen. die de wegvoering naar Duitschland wilden ontgaan, zijn op dit oogenblik ook talrijke collaborateurs en agenten van den vijand, leden van poli tieke en militaire formaties door den be zetter opgericht, ja zelfs leden van de Wehrmacht, in ons land ondergedoken, gereed om bij elke gunstige gelegenheid het werk eener 5e kolonne weer op te nemen en de geallieerde oorlogvoering te hinderen. Er kan dan ook geen twijfel bestaan dat dit opzet met alle middelen moet ge broken worden. Aarzeling in deze om standigheden, zoolang de oorlog voort duurt, beteekent aanmoediging aan den vijand, vertraagt zijn definitieve neder laag en onze definitieve renovatie. Wie tijdens den oorlog volledig of ge deeltelijk aan de Duitsche zijde der bar ricade heeft gestaan, moet daarvan nu de gevolgen dragen. Hij alleen heeft er schuld aan dat hij nu verdacht is, ook al heeft hij vroeg of laat ingezien aan den verkeerden kant te staan. Aiwie terecht verdacht is, moet om wille van de veiligheid der militaire ope raties een der primaire wetten van den oorlog in veiligheid worden gebracht zoolang de oorlogsomstandig heden dit vereischen. Wie eenmaal wegens zijn duitschge- zinde sympathieën, uitlatingen en gedra gingen binst den oorlog, wegens het co- quetteeren met duitsche instanties of we gens relaties met helpers en handlangers van den vijand, ook al kan geen wer kelijk verraad of medewerking met den vijand ten laste worden gelegd tot de verdachten is gaan behooren. zal hieraan op dit oogenblik zeer moeilijk ontkomen, en blijft terecht onder verdenking. Het geval van diegenen, die tijdens het tweede stadium van den oorlog van de dwalingen huns weegs teruggekeerd zijn en een loyale houding hebben aan genomen, moet aan een grondig onder zoek onderworpen worden. Het is dan de taak van het militaire gerecht te be slissen. in hoeverre en voor enkele zeer duidelijke gevallen een vervroeg de invrijheidsstelling mogelijk wordt. Wij geven toe dat dit voor de betrok kenen. waarvan velen tot de intellec- tueele en commercieele kringen behoo ren, niet prettig is. Doch de loyale staats burgers en die zijn toch de overgroote meerderheid kunnen onder geen voor waarde dulden dat er, in dit beslissende uur der bevrijding, nog voorts verraden en met den vijand geheuld wordt, en dat deze verraders en agenten van den vij and door minder gecompromitteerde en nog vrij rondloopende personen gehol pen, verstopt en beschermd worden. De oorlog duurt voort, en ook de vij andelijke actie als iemand hiervan de onaangename gevolgen moet dragen, dan mag het niet de loyale bevolking zijn, maar wel diegenen die het op een of an dere wijze voor den bezetter hebben op genomen. Dat wil niet zeggen, dat bij de inter neering dezer verdachten geen andere vormen moeten in acht genomen worden dan bij de arrestatie van werkelijke oor logsmisdadigers. Deze interneering moet beschouwd worden als een preventieve veiligheidsmaatregel, en niet als een be straffing. Vanzelfsprekend moet elk hard handig optreden tegen deze geïnterneer den vermeden worden, zooals het naar ons oordeel tevens noodzakelijk is geen dooreenmenging te laten gebeuren van deze verdachten met werkelijke oorlogs misdadigers. zoowel omwille van moge lijke beïnvloeding, als terwille van de faam der verdachten zelf. Dat deze faam echter in elk geval niet ongerept uit den oorlog komt. hebben de belanghebben den slechts aan zichzelf te wijten. De wet van den oorlog is hard dura lex, sed lex. Wie zich niets te verwijten heeft, heeft ook niets te vreezen. Het uur der boete is echter aangebroken voor wie zijn eer en nationale waardigheid gansch of ge deeltelijk aan den vijand heeft vergooid. aan denken ze ter verantwoording te roepen. 't Is trouwens niet uit vrees voor sanc ties dat er moet gehandeld worden maar uit bezorgdheid voor de volksgezondheid die er reeds zoo erbarmelijk voorstaat en die nu nog altijd verslecht zoodanig dat de toekomst van ons volk in 't ge drang komt. Patriotten, vergeet het niet. Het volk dat is 99 van het Vaderland! OP DEN UITKIJK Mijnheer de Burgemeester van Meer- beke heeft aan ons redactie laten weten dat Hij niet en de gemeenteraad niet, verantwoordelijk zijn voor het misselijk spectakel waarvan ik benevens zooveel anderen de diepgekrenkte toeschouwer ben geweest. Hij moet het geen. tweemaal jéggSi om het te doen- -gglnoysa. Mijnheer cae Burgemeester is een gentlemen Ik heb dat woord gebruikt, niet om te dói^n gelooven dat ik Engelsch ken, maar omdaf de beteekenis dezelfde niet is als ons Mijnheer Bij ons is het al mijnheer wat geld op zak heeft, al was 't nen hond met een hoedje op. Gaat te Brussel een demi drinken en ge zxjt Mijnheer. En op onzen doodbrief z\jn wij allemaal Mijnheer. Een gentlemen is een mijnheer die niet alleen denkt dat tn&pr die weet dat hij het is. Eb hoort ge het en aan. f5$nlfadê& het. As .Ab, Het ras der gentlw^S^sfeJ^ngr den oorlog aan het uitst^sv^^ er hier en daar nog enkele/^n,aa£ den over het algemeen niet gen. Na de bevrijding hadden iftets meer te zeggen en op het oogenbjik dat het meest nooaig was dat het gezag zou berusten in de handen van een beschaafd en verantwoordelijk mensch was het in handen gespeeld van een impulsief en onverantwoordelijk anonymaat. Achter dat anonymaat schuilt bij slot van rekening toch een verantwoordelijk persoon en dat die no gentlemen is en dat ik juist gezien heb van op mijn uitkijk is gebleken uit het feit dat er verbod gekomen is om in 't vervolg nog eirkus te houden met de politieke ge vangenen. Er zijn menschen die beweren dat de vijfde vrijheid, die om menschen te trei teren. wel bestaat. Ze leiden dat af uit het feit dat ons Ministerie te Londen, dat voor alles straffen had voorzien, er geen voorzien heeft voor die menschen die door een niet gerechtvaardigde en niet te bewijzen aanklacht hun even- mensch in de miserie helpen, 't Is jam mer dat zoo iets vergeten werd. Het zou veel menschen tegengehouden hebben die nu een driekleur op hun persoonlijke kleingeestigheid geheeschen hebben. En er ware veel miserie vermeden ge weest. Hoeveel processen zooniet persoonlijke wederwraaknemingen zullen er nog vol gen uit de lichtzinnige of boosaardige aanklachten ""daan door menschen die van de gt ge ueid wilden profiteeren. Het Minis,ene van Londen heeft nog al vergeten onder andere schikkingen voor de behandeling der verdachten Daar zitten duizende menschen vast die geen Judasgeld getrokken hebben, en die niet gewoekerd hebben en die met moeite de twee eendjes van de bezetting hebben aaneengeknoopt. Er zijn honder den vaders bij van kroostrijke gezinnen die heel de bezetting lang oorlogsconfi tuur op hun oorlogsbrood hebben geëten om een beetje meer vetstoffen te kun nen geven aan moeder de vrouw en de kinderen, en die op het randje staan van wat een menschelijk organisme dragen kan om er niet onder te bezwijken. Nu zitten ze vast en op menige plaats zijn de condities van geneeskundige ver zorging, van logies, van verluchting en voeding zoo erbarmelijk dat het Roode Kruis er voor op de vlucht slaat. Hebben ons Ministers, noch de onver antwoordelijk anonymaat geen schrik voor tuberculose Ik weet niet of er ooit iemand er zal i I j. x - I -

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1