F. C. Nioove en R. A. S. C. BANK VAN BRUSSEL René Vaa Petegem*Tetnmernian PROSPER MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. EMILE CASSIMAN-VAN LANDUYT 5de KOLONNE f Vervolg van 't eerste blad. kelijk medestreden en thans nog mede- "strijden tegen den vijand en dat het ge tal van dezen die het offer van hun le ven brachten, niet onaanzienlijk is. Daarom ook hebben zij recht op onze waardeering en onzen eerbied. Maar thans ziet men hier en daar in 't land dat er in die bewegingen leden zijn en leiders die wenschen voort sol daatje te spelen. Hun rol als weerstand- groepeering is uitgespeeld, aan wie of aan wat trouwens hebben ze nu nog te weerstaan Dit werd hun dan ook reeds herhaaldelijk beleefd, maar duidelijk ge zegd. doch die heeren vertikken het hun leventje van paradeeren met ge- Aveer'of mitrailette op te geven ze blij ven soldaat spelen voor eigen rekening en gaan voort de binnenlandsche toe standen. die hunkeren naar orde. te ver troebelen. De strijd tegen Duitschland duurt voort en het leger doet beroep op vrij willigers opdat ons Land zich niet onbe tuigd late bij den eindslag tegen het Reich. Er wordt dan ook met spanning uitgezien naar de houding die deze would-be-soldaten gaan aannemen. Anders, zooals we reeds zegden, de 5de kolonne is in dit domein ook werkzaam: Want lezen wij niet op sommige plak brieven dat men de weerstandsbewe gingen wil afschaffen en lezen we daar niet bij dat de leden van die bewegingen zich niet moeten laten doen Gehoorzaam aan de influisteringen van de 5de kolonne beschouwen ze zichzelf als DE bevrijders en toonen ze zich be nadeeld wanneer men hun ontslaat en verwijst naar werk, nuttig werk. De mannen van 't 5de uur vooral dan sen naar "t gefluit van de 5de kolonne. Wie zien wil ontdekt de beruchte 5de kolonne nog op een ander terrein. De oorlog duurt voort en als we hem willen spoedig beëindigd zien moeten we helpen, helpen zooveel we kunnen, met alle middelen waarover we beschik ken. Daarom moet het normaal leven hernemen treinen, trams. gas. ,electri- citeit. fabrieken, 't moet alles op volle toeren werken, t Moet, zeggen we, om ons bestwil, om de oorlogsgevaren te doen ophouden. We willen 't Nazibeest klein krijgen en daarom moet het economisch leven hersteld worden en rap Een eerste voorwaarde daartoe is de productie van kolen. Kolen immers zijn als grondstof onontbeerlijk in ons heden- daagsch leven. De genoegzame beschik king van kolen is voor ons land om zoo te zeggen, de springplank den démarreur waar alles op wacht. Zonder kolen geen treinen, geen gas. geen electriciteit en alles, vervoer en fabricatie blijft stillig gen dus geen werk. geen eten. geen aan voer van wat ook. De kolenproductie moet dus gaan. eerst en vooral. We vre ten allen hoe de Duitschers daarvoor zorgden 1 En wat zien we Aan de mijnwerkers v.ordt ingefluisterd dat ze geen eten ge noeg krijgen om dat zware werk te doen. dat ze dus eerst moeten voedsel, meer voedsel ontvangen, eer ze kunnen aan 't werk gaan. Dat voedsel wordt natuur lijk aangevoerd met de kolen die nog in den grond zitten.En aldus wordt er niet. of haast niet gewerkt, zit het land in kolennood en blijft alles maar slabak ken. De 5de kolonne heeft haar werk goed gedaan. Als dit geen sabotage op groote schaal is... Oprecht gezegd, we hadden een beter gedacht over het doorzicht van de leiders der mijnwerkers-syndicaten. K. B. V. B. Terrein DOORN Op Zondag 22 Oktober 1944, om 15 uur, Op aanvraag onzer Engelsche Vrienden Groote Revanche-Match tusschen De in Ninove gecaserneerde Engelschen tellen hier reeds tallooze vrienden. Ze hebben over veertien dagen bewezen dat ze kunnen voetballen. Liefhebbers, gaat daar naar zien. Free entrance for all allied soldiers who are hereby kindly invited. Zondao 29 Oktober 1944, in de Roxy, Groot Ledenbal van F. C. AAN AANGIFTE VAN BELGISCHE EN VREEMDE EFFECTEN TOONDER. leder houder of eigenaar is verplicht aangifte te doen van alle aandeelen en obligatien van drager, en dit ten uiterste op 31 Oc tober 1944. De niet aangegeven effecten worden verbeurd ten voordeele van de Staat. Om alle vergissingen bij het op maken der formulieren en de daar uit voortspruitende moeilijkheden te vermijden, wendt U tot de Beverstraat, 6, NINOVE die de drie formulieren voor U kosteloos zal invullen en U alle gevraagde inlichtingen zal verschaffen. DE POLITIEK Le bien est lente, il monte le mal est rapide. il descend. Mevr. Swetchine. Uit dezen oorlog w«dt noodzakelijk een nieuwe tijd geboren. Het conflikt waarvan de laatste tafereelen op ons vasteland zich thans in Holland en wel dra in Duitschland zullen afspelen, heeft niettegenstaande zijne ontzaglijke mili taire verwikkelingen, hoofdzakelijk een politiek en economische ondergrond, waarvan de oplossing, voor al de be schaafde landen van de wereld, een wer kelijke onwenteling in de vroeger gel dende gedachten zal teweeg brengen. Nooit heeft de wereld tot hiertoe zoo iets gezien, en waarom niet? omdat sinds de jongste vijftig jaren de betrekkingen onder de landen bij middel van spoor wegen. scheepvaart, vliegwezen, tele graaf. telefoon en radio zoo ineengestren geld zijn. dat de handelsbetrekkingen en de finantien werkelijk niet meer op na tionaal. maar alleen op internationaal plan kunnen .beschouwd worden en om dat. daaruitvolgend. de moeilijkheden welke de landen ondervinden op politiek en economisch terrein hun weerslag heb- ben over al de landen van de beschaafde wereld. Het is essentieel dat de groepeering van een groot aantal familiën in een staats verband onderworpen zij aan regels die, zoowel op privaat als op publiek terrein, orde scheppen in al de betrekkingen van de staatsburgers onderling en de rechten en plichten, van dezelfden in den staat, vastleggen. En zoo ook zijn de betrek kingen van een staat met andere mo gendheden bepaald en beinvloed dooi den geest welke aan de basi: ligt van zijne staatsinstellingen. Het bouwen van die grondslag, het op richten van al de administratieve diens ten van den staat, van zijn politieke, sociale, militaire instellingen, het erken nen van de individueele en familiale rechten van de burgers, het vaststellen van de plichten, het eerbiedigen van den nationalen geest, het vorderen van het onderwijs, het erkennen en ondersteunen van den godsdienstzin van de burgers, dat alles is het werk van de politiek. Voorzeker kan niet worden getuigd, dat ooit. in om 't even welke staatsgemeen- schap. de volmaaktheid in de maatschap pelijke orde werd bereikt nooit is de politiek er. waar ook. in gelukt een sa menleven zoo te bouwen dat aan ieder een en in alles volledige bevrediging werd geschonken. Het is aan onze onvol maakte menschelijke natuur eigen steeds maar opnieuw te bouwen en evenzoo- gauw wederom af te breken verstand en wil doen ons zoeken en werken om in ons leven, voor onszelf en voor ande ren. betere levensvoorwaarden te vinden maar ook onze slechte neigingen, onze zwakheden spelen een rol en wij zoeken immer om de strenge en onafwendbare tucht van de gemeenschapswetten te ont duiken en den gemeenschapsplicht op anderen te schuiven. Vandaar dan ook dat eeuwig herbeginnen en eeuwig her vallen. Wanneer wij de geschiedenis van de maatschappelijke stelsels welke el kaar in de laatste eeuwen opvolgden, onderzoeken, dan zien wij met verwon dering en bewondering uit naar de geest drift waarmee deze stelsels werden ge bouwd en de razernij waarmee zij later werden afgebroken. Gevolg van de on heelbare menschelijke zwakheid, den hoogmoed en de hartstocht, is de gansche wereldgeschiedenis, van die zijde gezien, niets anders dan een hopeloos dooreen- gestrengeld kluwen van listen en leugen- geweld en zwakte, lafheid, domheid, waan en gruwelen Maar wij kunnen ook de geschiedenis van de politieke stelsels van een andere zijde bekijken, wij kunnen het beeld op roepen van de maatschappelijke stelsels zooals het zich in den geest van hunne beste volgelingen en verdedigers heeft getoond. In alle politiek streven is er steeds een zeker goed te vinden, het is nooit geheel slecht, want juist daarom vindt het aanhangers en wordt het ver spreid omdat niemand kan gevonden worden die het absoluut slechte zou wil len en er anderzijds steeds menschen zijn die het subjectief goed in een of ander stelsel ontdekken. Wat wij dan ook moeten onderlijnen is dat, in het algemeen streven van de menschheid naar het goede, de blijvende herinnering aan onze eeuwige bestem ming moet gevonden worden. Dat verzuchten naar een eeuwige be stemming en het absolute goed is ons evenzoo eigen als het gemeenschapsleven zelf. Welnu dat verzuchten moet actief zijn. wij moeten alle maatschappelijke stelsels onder oogen kunnen zien. alle politieke systemen kunnen onderzoeken en er het goed in ontdekken hetwelk er zeker in te vinden is. Er is kwaad in de wereld en wij mogen niet berustend blij ven toezien er is ook goed in de wereld en dat moet ons aanzetten tot de daad. Terecht mocht de fransche philosoof Didon schrijven in zijn boek La Foi en la Divinité de Jésus De maatschappijen zijn steeds, in een zekere mate. verdrukt door het kwaad en de ongerechtigheid berust nooit in de heerschappij van het kwaad en van de ongerechtigheid handelt en lijdt, strijdt en zieltoogt opdat dit rijk ver- zachte: en. vermits in ons democratisch tijdperk, een goddelijk impul onze zie- len naar een meer rechtvaardige ver- deeling van alle aardsche goederen drijft, laat uw hart ontplooien en ju- beien in de verwachtig van deze nieu- we orde waarin de macht niet meer boven het recht zal staan, maar wel het recht boven de macht.» In zijn wereldbrief «Quadragesimo Anno» heeft Z. H. Paus Pius XI ons het zelfde voorgehouden en ons aangezet om dit doel m het politiek plan te verwe zenlijken De politiek is een immer hernieuwde, moeilijke strijd om het goede in de maat schappij. Het zou onkristelijk en laf zijn aan dien strijd te verzaken. hiërarchie is opgeklommen. Generaal Rommel was een partij-figuur en het is alleen dank aan zijne diensten in de par tij en aan het vertrouwen dat Hitler in hem wilde stellen dat hij tot generaal en veldmaarschalk werd aangesteld. De geschiedenis zal later volledig leeren welke zijne hoedanigheden als veldheer zijn geweest. Ons lijkt het nochtans dat zijn eerste geweldige suksessen meer toe te schrijven zijn aan de verpletterende overmacht van de duitsche wapens in 1940-41 dan wel aan de krijgskunde van den generaal. Rommel stierf tengevolge de zware verwondingen aan het hoofd opgeloopen in een auto-ongevalzoo luidt de offi- cieele mededeeling. Wij herinneren ons nog het eigenaar dig communiqué over het ongeval dat Rommel in Normandië opliep, waar hij. om zich aan den aanval van Britsche jagers te onttrekken, uit een bosch zocht te kunnen rijden om zijn wagen, in het vlakke veld. ergens op een binnenweg te kunnen verstoppen Op het laatste nippertje lukte het Rommel uit de auto te springen maar zoo ongelukkig dat hij een zware val deed en zich erg bezeerde. Maar er zijn in de laatste drie maan den reeds zooveel duitsche generaals ver dwenen. door krijgsgevangenschap, door vlucht, door ongelukken. do«r sneuvelen in de eerste linie, dat deze ongelukkige hoofdwonde ons oprecht verdacht voor komt. Des te meer daar wij weten dat duitsche officieren wien het niet goed gaat. nogal gemakkelijk naar den revol ver grijpen. Dat ook is innerlijk verbon den met de duitsche cultuur. zeer goed, of, ten minsten ze zouden het moeten weten, vermits velen oude ken nissen zijn van het Gerecht. Moesten ze aldus handelen uit loutere vaderlandsliefde niemand zou er iets op zeggen. Maar de drijfveer van de meeste huis zoekingen en de bestemming, die aan vele inbeslaggenomene waren gege ven wordt, bewijzen nu juist dat de va derlandsliefde daar meestal niets, maar hoegenaamd niets mee te zien heeft Dat moet eindigen. Zullen de Gemeentebesturen, de poli tie en de Rijkswacht daar nog langer zonder reactie, oogluikend naar toezien We hopen voor hen van niet. REGELMATIGE VERVOERDIENST Ninove -Brussel Brussel - Ninove JOZEF PARDAENS Burchtdom 122, Ninove Tel. 259 DE GEBEURTENISSEN VAN DE WEEK. Hongarije geeft het op. Na Finland en na Roemenië, heeft het wettig gezag in Hongarije geoordeeld dat het niet langer de wreedheden en de vernieling van den oorlog over zijn grondgebied moest laten varen, om al leen maar het duitsch belang te dienen. Of. beter gezegd, het belang van de nazis waarvan het schijf geweldig lek heeft. Voorzeker, dit katholiek land had meer dan welk ander land in den Balkan, te vreezen voor den terugkeer van het bolsjevisme waarvan het na den vorigen oorlog zooveel te lijden had en den zin van strijd is dan voorzeker ook geweest het communisme en den nasleep van al zijne ellende te overwinnen, doch. het heeft moeten zwichten voor de over macht. Het meent thans beter te doen aan de verbondenen te vragen om aan neembare voorwaarden voor een wapen stilstand. in afwachting van eerbare vre desvoorwaarden. Wij verheugen ons om deze koers wen ding omdat wij daarin een nieuwe ver zwakking zien van het nazisme en wij hopen dat Hongarije zeer binnen kort zijn kans zal krijgen om zijn onafhan kelijkheid en zijn vrede te herwinnen en te verdienen. De duitschers doen natuurlijk wat zij kunnen, met de gekende methode der terreur om de politiek van dit land in zijn vaarwater te behouden. Eer weinige dagen zullen verloopen zijn. zal Honga rije zijn wapens tegen Duitschland kee- ren. Koning George VI op bezoek bij zijn troepen. De dagbladen hebben de bizonderhe- den gegeven over dit bezoek. Wij zullen dus niet in herhaling vallen maar wij onderlijnen gaarne dat dit bezoek, zoo onmiddellijk na onze bevrijding, veree- rend is voor België en dat Z. M. de Ko ning van Engeland een zeer vriendelijk bezoek heeft gebracht aan den Prins- Regent. Wij meenen dat dit het eerste bezoek is van den Engelschen Koning aan een staatshoofd in bevrijd gebied. De goede betrekkingen van ons vorsten huis met dit van Engeland kunnen alleen bevorderlijk zijn voor onze toekomst. Veldmaarschalk Rommel is dood. Laten wij eerst onderlijnen dat Veld maarschalk Rommel niet een generaal was van de Wehrmacht. d.i. een officier die dank aan zijn vorming in de Krijgs school en zijn jaren dienst in het leger, tot den hoogsten trap van de militaire STAD en OMLIGGENDE Afsterven van den Heer Vrederechter. De heer Léon Cogen. die sedert bijna 25 jaar het ambt van Vrederechter var. ons Kanton waargenomen heeft is om- zegens schielijk overleden op 't einde der verledene week. Hij was een goedhartig magistraat. De begrafenisplechtigheden hadden Zondag namiddag plaats. Lijkreden werden uitgesproken door den heer Advocaat De Clercq. namens de Balie door den heer Schepene Van Trimpont. namens de plaatselijke afdee- ling van het Roode Kruis door een af gevaardigde van het landelijk Bestuur van het Roode Kruis en door den heer Van Impe. namens het Willemsfonds. Dat moet ophouden. Zekere leden der Weerstandsgroe- peeringen leggen in de stad en streek ee- ne activiteit aan den dag. die. zes weken na de Bevrijding, op geenerlei wijze goed te praten is. Er worden huiszoekingen verricht zon der het minste mandaat. Er wordt overgaan tot kontrole van de pakjes, tasschen en valiezen van voor bijgangers in de straat en tot zekere in- beslagnamen. Ze hebben dat RECHT NIET. De personen die dat doen weten dat MAGAZIJN VAN Gemaakte kleederen voor BURGERLIJKE STAND Geboorten Willy De Kegel, zoon van Norbert en Marie-Jeanne Van Der Meersch. Irène Dauw. dochter van Jozef en Lena Kieckens; Delphine Muylaert, dochter van Vita! en Maria Sonck. Overlijdens. Lcon Cogen, 68 j. Dreef. ASPELARE Maandag 23 October 1944. om 9,30 uur, heeft er in de parochiale kerk teAspelare een plechtige dienst plaats voor Mijnh. Gustaaf Beazar. Zone-overste van het Geheimeleger Wachtmeester van 1ste Klas der Rijkwacht. geboren te Aspelare en door de Duitschers laffelijk neerge- kogelt te Heer (Maastricht) den 11 Sep tember 1944. MEN VRAAGT Goede boerenknecht voor de omstre ken van Namen, kunnende melken. Schrijven Tillieux. Rue du Tróne, 47 Bruxelles. Door verandering van woonst OPENBARE VERKOOPING VAN Huismeubels en Herberggerief Deurwaarder DE BACKER, te Ninove ver blijvende. zal namens Mevrouw Weduwe De Bruck-Coppens en kinderen, aan hare woonst te Ninove. Dreefstraat. 36 op Huismeubels zooals stoelen banken tafels kleerkasten commodekasten keukenkasten, spiegels stovenvuren schouwgarnituren luch ters naaimaohien verders printen beelden, gravuren koffiepot koffiemoor lepels vorken messen kommen potten pannen teljooren tas sen en meer ander keukengerief. Volledige slaapkamer in eikenhout bevatten de bed met ressort kleerkast nachttafel lava bo met wachgerief. nog eene volledige slaap kamer in gewoon hout. Herberggerief bier- wijn en likeurglazen, verzijp enz. De verkooping geschiedt met gereed geld en onder de gewone voorwaarden. KLEERSTOFFEN heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE. Specialiteit van Ceremoniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol 1' klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. POMPMAKERIJ BLI KSLAGE RU KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, RLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Matige prijzen. Verzorgd werk. Spoedige bediening. TELEFOON 314 POSTCHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN ,1, LANGEMUNTSTRAAT, 8 UMHMMHKHn NINOVE HANDELSREGISTER 1044 AALST. Studie van Deurwaarder Alfons Oe Backer te Ninove, Dreefstraat, «4 te NINOVE, Dreefstraat, 36 DINSDAG 24 OCTOBER 1944 om 1 uur namiddag, openbaarlijk verkoopen JH5=S2

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2