Christus Koning Zondag 29 Octobor 1944. R. luysterman-haelterman Prijs per nummer Ifr. Drukker-Uitgever Koepoortstraat, 10, Postchekrekening n' N1NOVE Handelsregijter^Aalst^n 1862.54 1093 mgmmm BELGISCHE EN VREEMDE EFFECTEN (TITELS) KONING CHRISTUS Koning Christus en Christus-Koning dat is niet hetzelfde zooals het niet het zelfde is te zeggen Koning Aifons van Spanje, en Alfons Koning van Spanje. Koning Christus aat is de titel, de kroon het recht. Christus Koning, dat is de troon en het feit Tusschen beide ligt er de heele afstand van het recht naar het feit. In rechte is Christus Koning, en blijft Hij het onver zettelijk, onverwoestbaar maar is Hij ook Koning in feite De vraag is niet zonder belang. Daai zijn er in deze tijden miljoenen, die er niets op tegen hebben dat wij Christus Koning noemen, dat Christus Koning heetmaar diezelfde menschen verzetten zich hardnekkig dat Christus Koning zij Hij mag wel voor hun part een kroon dragen en zetelen op een troon, zoo hoog als wij dien wenschen, liefst zoo hoog mogelijk, in de lucht en in de wolken maar wanneer die koning ook maar een voet op onze aarde zou willen zetten, dan schreeuwen miljoenen Weg met Hem» Parade-Koning Dat Christus zoo iets wordt als een Jawel CHRISTUS - KONING ninklijken Rechter. Liefde-Koning Doch ook op aarde is Hij Koning als geen tweede. Daar is voorzeker in de we reldgeschiedenis niemand die gehaat wordt zooals Christus daar is er ook geen die bemind wordt zooals Hij. Nie mand werd vervolgd als Hij. maar nie mand ook zoo gediend. Waar Hij nu als voor tweeduizend jaar. in de ongeloovi- ge landen, als vroeger in Rome, zijn ver volgers vindt, daar vindt Hij ook zijn martelaren. En zelfs in zijn vernederin gen is Hij ééniggroot. Alleen wie zoo hoog staat kan zoo diep vernederd wor den. Dit moeten we niet bewijzen met ar gumenten uit het verleden wij moeten het constateeren in de feiten van van daag. Wij voelen het als een begeestering op het wereldfeest van heden. Vandaag toch getuigen 352 miljioen menschen over de wereld, in alle talen en in elk land. dat Christus Koning is. Zij schreeuwen het niet van de da«cen zij loopen niet door de straten met vuis ten in de luchtmaar knielend en han den vouwend tot ingetogenheid hebben Bericht aan de houders van effecten (titels). De verplichte aangifte van effecten, opgelegd aan alle houd®''s door de Besluitwet van 6 October 1944, moet bij een bank inge diend worden. ALLE effecten moeten, in een maal, aangegeven worden tusschen 16 en 31 October ]944. SBA, F nt Wendt U tot de BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE (voorheen Banque Centrale de la Dendre) waarva een zetel of agentschap ter plaats of in de naaste omgeving geves- tiqd is Deze bank za! U alle noodige inlichtingen verschaffen en zal U grootendeels helpen bij het invullen der vereischte formulie ren van aangifte. Hare diensten zijn, zooals U reeds weet, bi,zonder goed inge richt, haar personeel is toegewijd en ervaren en hare kanto^ v^" vullen der vereischte formaliteiten (opstellen en in ontvang-t men der aangiften, gebeurlijke verhandelingen der waarden eRZen voor het in deposito ontvangen der effecten U zult er het maximum gemak en zekerheidvinde rv N.B. De loketten der BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE blijven eveneens open in de namiddag voor het aan vaarden der aangiften van effecten. OP DEN UITKIJK Dat Christus zoo iets wordt ais een oen vou getuigenis afgelegd parade-koning dal.vindeni die merw zi, wat men „iet geeft aan eer paraae-K-uiniiB. vrij onschuldig, en vooral onscnacielij Een mensch moet al iets hebben om mee te dweepenMaar wanneer dat onscha delijk spel zou gaan ernst worden, wan neer die hooge rechten zich diep in de feiten zouden willen gaan doorzetten datgene wat men niet geeft aan een macht op aarde de hulde van de aan bidding Dit stille getuigenis slaat zondei gt weid of geluid, alle tegenmanifestaties dood. Het vaagt ze weg. zooals de zon bij feiten zouden willen gaan doorzeuen. auau zwagi van haar licht dan wordt de paradekoning «jand num- rnisse„ cn nevelen wegstraalt. mer één. Rechtuit gezegd, ik heb het lie ver zoo Liever dat men hardnekkig on zen Koning als een vijand bekampt. dan dat men naar Hem komt kijken als naar een paradepop. Christus heet ook koning zijn koning schap is een recht voor dat het een feit wordt en een formidabel recht. Hij eischt voor zich op de driedubbele ko ningmacht. in hoogste instantie: de rechts aaguiddu. alle duisternissen en nevelen wegstraalt, geruischloos Dat ook op dezen dag miljoenen in de wereld vloeken en tieren W eg met Hem - dat kan ons pijn doen. het kan ons niet imposeeren of bedriegen. Het getuigenis van één christen die ootrnoe- dig-grootmoedig de knie buigt en bidt Christus, mijn God en mijn Koning dit eenzame getuigenis is duizendmaal voerende. Wie in Christus enkel ziet den duizend atheïsten. zoon van den timmerman, wie hem niet erkent als Zoon Gods en Gc.d zelf. moet deze hooge rechtsaanspraken aanvoelen als tergende aanmatigingen. Als Christus niet waarijk God en Verlosser is dan is Hij geen koning, niet eens een parade koning, maar een arme gek. Daar is echter meer, Christus heet niet alleen koning. Hij is het ook in feite. Hij draagt niet enkel de kroon, maar ook den scepter. Hij zit niet enkel onaantastbaar op een troon, in de wolken Hij gaat ook als een veroveraar over de aarde. Hij fluistert niet enkel in de diepten van het geweten. Hij spreekt ook tot regeerders en volken. Christus de eenige Koning als Hij is geen tweede. Wjj zeggen Leopold de Derde, en Pius de Twaalfde die staan nog in de rij Chris tus staat alleen Hij is de eerste en de laatste DE EENIGE. Hij is Koning in feite in den Hemel. Dat is niet hetzelfde als koning in de lucht De onzichtbare wereld is veel reëeler dan de zichtbare, en gaat onme telijk ver in tijd en ruimte over de zicht bare wereld heen. Wat wij doorgaans «onze» wereld noemen, is eigenlijk maar een stip in den tijd en in de ruimte, in het onmetelijk en onsterfelijk Rijk van Christus Koning. Buiten en boven de miljard menschen die thans op onzen aardbol leven, zijn er de honderden mil jarden die ons voorafgingen. En buiten en boven de miljarden menschen van al le tijden, staan de legioenen van al de engelen Over al deze miljarden geeste lijke wezens is Christus Koning glorieus en triomfant. Dit hemelsch rijk is een wereld van licht, zonder vlek en zonder schaduw, waar als het bruisen van onme telijke wateren, onafgebroken een lied van dank en lof en aanbidding opgaat het Koor der Verlosten De hel zelt mengt in dit koor een somberen onder toon, zij verheerlijkt op hare manier de - Zoo getuigen vandaag over heel de we- reld 352 miljioen katholieken van Vuur land tot IJsland, in een zelfde liefde, en in een zelfde geloof. Zij staan geschaard rond driehonderd duizend priesters. Naast die priesters staan honderden duizenden kloosterlingen mannen en vrouwen, die alles verlieten om zich to taal en onverdeeld te wijden aan don dienst van het behoeftige menschdom, in scholen en hospitalen, in gevangenissen en gestichten, hier of in de verre harde missie. Uit goesting, meent u Tien duizend maal neen Maar honderddui zend maal uit liefde voor Christus den Koning 1 Christus is echter met alleen Koning van pastoors en paters, in kloosters en pastorijen Hij verovert ook de wereld. WTie sprak daar twintig jaar terug van Katholieke Aktie Niemand. Christus spreekt bij monde van zijn stedehouder, één machtwoord en ziet. na een paar jaar staat en gaat daar over de wereld milioenenkoppig het witte heir der Ka tholieke Aktie, ter verovering voor den vrede van Christus in Christus' Rijk. Koning van het huisgezin is Hij. en Hij alleen, omdat Hij alleen het verlossen kan Elke menschelijke wet en macht zal onverbiddelijk halt maken op den drem pel van de bruidskamer. Dit is het do mein van God en van het geweten. Ons domein, en Zijn domein Vroeger zocht Christus martelaars en martelaressen van de heilige maagdelijkheid, en Hij vond ze Thans zoekt Hij ook martelaars en martelaressen van de heilige huwe lijkstrouw, en ik zweer u. Hij vindt ze Menschen die aanvaarden dat hun huwe lijk een marteling wordt opdat het hu welijk een zegen mag blijven voor velen. Dat zijn de zwarte rozen die we vandaag neerleggen vóór den troon van den Lief de-Koning-Martelaar Christus en oorlog Koning is Hij van de heele wereld. stuiptrekkingen ligt. dan is de diepste oorzaak dat die wereld Christus wil verloochenen en vergeten. Dat is de groote revolutie van deze eeuw Het menschdom is op dit oogenblik als een mensch in doodstrijd te sterk nog om rustig dood te gaan te zwak om rus tig nog te leven. Zoo zijn wij spijts alles nog te christelijk om in het heidendom rust te kunnen vinden, en niet christelijk genoeg meer om in ons christendom rust te vinden. De oplossing voor dezen oor log brengt alleen de Verlossing van Christus. Iemand moet daar opstaan in de ver warring dezer dagen, die over alle anta- gonismen van rassen en klassen, en o\ ei alle radicaiismen heen. met meer dan menschelijk gezag verkondigt de allei- hardste leer Bemint elkander het allerradikaalste gebod Weest zacht^ Die man moet mensch zijn en God. Ko ning en gekruisigde. Jezus-Christus De groote revolutie voor deze tijd, is de revelatie van zijn Koningschap. Al leen het geweld van zijn liefde kan ons verlossen van de liefde var. het geweld. Wij zijn niet verlost door een leeuw maar door een lam niet door een vuist maar door een hart, niet door een sol daat maar door een kind Daar kan maar één Vredekoning zijn de Liefdekoning, JEZUS-CHRISTUS, DE EENIGE L- Arts' S- J- NU AL MEETINGS Wanneer men de kommunistisehe bla den openslaat, vindt men daar eiken dag een lange lijst van aangekondigde mee tings vermeld. Hier te Ninove heeft er ook al een plaats gehad. De verkiezing- strijd is toch nog niet begonnen Men vraagt zich af wat de Kommunis tisehe Partij met deze meetings wel in het schild voert. Wij zouden het nog begrijpen en kun nen goedkeuren, moesten de sprekers hun toehoorders aanzetten om de ooi- logsinspanning van het land uit alle kracht te steunen, in de eerste plaats door dienstneming in het Belgische leger of in de Belgische eenheden bij de geal lieerde legers, en tevens door het herstel van de openbare orde en tucht in het land. Dit is de eenige meetingstaai welke op dit oogenblik gepast is. De vijand zit niet in den schoot der regeering. of in de rangen der katholie ke. liberale of socialistische partijen de vijand staat vlak bij onze grenzen hij is nog goed gewapend en verdedigt zich wanhopig hij brengt nog steeds dood en vernieling over ons land en vormt nog steeds een bedreiging voor onze nijver heid. De eerste taak van al wie dictatur en verdrukking haat. is slag te helpen leveren tegen de Duitschers, en deze slag wordt niet in de meetingzalen uitgevoch toon, zij verheerlijkt op hare m*™er e Wanneer die wereld op dit oogenblik in pnverzettelijke majesteit van den Ko- wanneer (9e art ALLERHEILIGEN Er zijn. in den liturgischen jaarkring, weinig feestdagen waarin de kristen zich zóó persoonlijk betrokken voelt als in den tweelings-hoogdag. Allerheiligen. Al lerzielen. De mensch is een halfweegsch wezen hij leeft half in de toekomst en... half in het verleden, want hij leeft van verwachtingen en hij leeft van herinne ringen. Doch naargelang de tijd vordert, wordt het gebied van zijn verwachtingen aldoor enger en dat van zijn herinne ringen aldoor breeder. Zoovelen die hij eens beminde, zijn hem ontvallen. Er zijn geen zoo zware problemen als deze: wordt eens mijn verleden weer levend voor mij in het her-ontmoeten van hen die ik heb bemind. - en wat zal mijn toe komst zijn. als eens alles vooi mij ver leden wordt Op die vragen wordt ons vandaag door de biddende Kerk het ab soluut zekere antwoord verstrekt. Er is maar één soort van menschen dat met ietwat waarheid spreken kan over den Hemel de heiligen. Over den Hemel moeten we de heiligen hooren. God begrijpen..., en Hem aanschou wen. O we kunnen dat niet zeggen en we zeggen de waarheid, maar onze eigen woorden zijn ons te diep, te machtig we spreken als blinden over kleuien. Natuurlijk niet God zullen we kennen en begrijpen zooals God zichzelf kent en begrijpt, - doch althans iets van God zelfkennis wordt die der heiligen. Bo- Ik geloof in de gemeenschap der Heiligen kei van de Roomsche katholieke Belijdenis) vendien is het zeker dat alle heiligen ten volle, doch niet allen evenzeer gelukkig zijn ze verschijnen, zegt Sint Paulus, als de sterren. Dieper geluk voor den eenen beteekent niet naijver voor de an deren. Maar hooger zaligheid om grooter heiligheid, dat beteekent wél een les voor ons. Met ons vromer gebed, onze verduldiger gedragen kruisen, ons ver diept geloof groeit het eeuwig gloriege wicht van onzen Hemel. Hoe worden de kleine miseries van het leven kostbaar, hoe de voorbijgaande jaren lang. waar ze met eeuwige en goddelijke waaiden worden vergolden Onthouden we steeds Sint Gregonus woorden vol beteekenis «Hoe leelijk wordt de aarde, waar ik ze beschouw in het licht van den Hemel ALLERZIELEN Deze gedenkdag heeft thans bijzonder- V'ervolg op tweede blad. toch niet betalen. T0p t zei de Minister, gij haalt suiker PNu ben ik op reis om suiker gelijk Heliodorus in zijn tijd naar den Tempel te Jerusalem om goud ging dat daar toch niet van doen was. En als ik niet \aar gelijk Heliodorus zaliger hangt er voor mij een décoratie aan, en wie weet. wel licht nog een pakje suiker Reporter. Excuus, lezer, die komt neuzen in den uitkijk. Ge moet acht dagen wachten. Ik ben ik hier, de reporter. Op doorreis en mission spediale zie ik dat een ander in mijn hoek zit. Er uit, zei ik hem. 't Is hier mijnen hoek. zei hij. Er uit zei ik. of ik schrijf naar De Roode Vaan dat ge Gestapo zijt Maar dat is niet waar zei hij. Ik zeg niet dat het waar is. zei ik. Ik zeg dat ik schrijf, en als ik schrijf zit gij de kas in Dat is geen spel, zei hij. Geen spel zei ik. Het schoonste spel dat er bestaat. Football is daar niets bij. Hier is iederen stamp gaol Hij werd bleek, blauw en groen. Als t u belieft zei hij. Daar bij. zei ik. ik moet daarvoor nog niet liegen. Tel eens van aan de eerste kolom tot aan uwen hoek.Dat is toch wel vijf Zijt gij de man van de vijfde ko lom ofte niet Hij was al buiten. Om u tegenwoordig een plaatsken vrij te maken of om nen concurrent knock-out te slaan moet ge geen moeite doen. niets bijzonders kun nen noch kennen, niets hebben, zelfs geen geweten. Spijtig dat ik niet blijven kan. Ik heb een zeer gewichtige fonctie voor den duur van den oorlog. Gij verschiet daar toch niet van als ge ziet wat al chare.s tegenwoordig hooge plaatsen bekleeden. Nu ben ik op mission speciale De financieele maatregels van Minis ter Gutt hebben onverwachte gevolgen gehad. Veel van die menschen die vier jaar lang gewerkt, geslaafd, gelogen, bedro gen en gestolen hebben omdat het de mo ment was om veel geld te verdienen, zijn er ongemakkelijk bij geworden. Bij de meesten is 't in hunnen buik geslagen. Ze hebben buikloop en ze moeten loopen. loopen tot dat ze geen papier meer heb ben en bankbrieven moeten bezigen. Er is geen stelpen aan en er komt gevaar voor besmettelijke ziekte. Mijn Minister, die van Volksgezond heid zit in zijn haar te krabben. Iedereen kent de oude soldaten remedie antispas modic^ op een klontje suiker. Medecijn is raar. suiker is het niet min. Maar ik wist raad. Mijnheer de Minister zei ik. er zitten duizenden zwarten vast. ze hebben ver leden maand een blad zegels moeten af geven. Hun grammen brood hebben ze gehad, hun gerst ook. De boter was in de soep en het vet in de patatten. Maar het suiker is niet in den pap gedaan want ze hebben er geen gehad. Daar is suiker ge noeg Ja. maar. ja. zei de Minister, is aat suiker daar nog Waar zoo 't zijn. zei ik. Onder de be zetting de zegels stelen onder den neus van de politie die ze moest bewaken, dat ging. Maar kgr. en nog kgr. suiker weg slepen gaat alzoo niet. De mannen van de witte brigade zijn ander kleppers dan de politie van vroeger. Daarbij ze hebben in Breendonck gezeten en ze hebben geen goesting om. bij nader toezicht, in het stroo der zwarten te kruipen. Twee kgr.suiker per man. Mijnheer de Minis- ter Ja. maar. ja. zei de Minister, en beta len dan met de twee duizend frand die Gutt gelaten heeft... Geen nood. Mijnheer de Minister zei ik. De zwarten zullen betalen. Ze hebben verleden week vijftig frank voorschot gegeven voor 't geval dat ze medecijn noodig hebben. Ze zijn niet ziek, ze wor den niet ziek. ze zitten daar luchtig en droog. Hebben ze soms een kleinigheid van doen het Roode Kruis is daar. Het Roode Kruis doet zijn medicamentei A. j w i i a* Ia kk a I i »mMr ittlT-' Udll wuiut 1 L.4. A C\ lilt. i i U1 /-j nr van flPTI- I

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1