V De Itoeck-Vim der Sehueren Koloniale Waren Fijne Specerijen René Van Petegem=T emmer man MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. EMILE CASS1MAN-VAN LANDUYT Allerheiligen - Allerzielen Vervolg van 't eerste blad. lijk een speciale beteekenis gewonnen. Oorlogsjaren zijn jaren vol dood. Er is wellicht geen dorp in ons landje, of het heeft zijn graven... De engel des doods heeft niet alleen slagvelden en loopgra ven bezocht, maar menschen geveld die nooit een wapen hadden gehanteerd, hij heeft niet eens ouderlingen, vrouwen en kinderen ontzien Bloed heeft een stem. het spreekt. Het bloed van Abel riep om wraak, het Bloed van Kristus riep om barmhartigheid... Het bloed van onze oorlogsslachtoffers roept tot U Voor die stem zult ge niet doof blijven leert ze beluisteren, ver staan en verhoeren. Leert ze beluisteren Laat het niet af en uil zijn voor U. luistert naar de tot U klinkende stem van uwe dooden Ze spreekt met een bizonderen klank, een dubbel woord Misererr.ini mei. hebt medelijden... Leert in onzen dood de les voor uw leven. Laat. dag aan dag. onze dooden voort leven in de broederlijke teederheid van uw aandenken, maar bovenal in de hei lige vurigheid van uw gebad en de dank bare wedergift van uw offers Het is voor U een kwestie van edel-mensehelijk gevoel en bovendien een kwestie van dankbaarheid. Leert ze verstaan Nadat wij vergif fenis hebben afgebeden, staan we er best voor bereid, hun eigen grootheid op te nemen in ons leven ze ligt in hun liefde totterdood... voor het Recht «God za! met ons zijn in dezen rechtvaardigen kamp. Een volk dat zijn bestaansrecht verdedigt, kan niet sterven», zoo luidde de kreet van koning Albert. En fier heb ben ze onze vrijheid verdedigd en vech ten nog steeds daarvoor. Allen zijn hel den geweest in den dienst van het Recht. Daarop kunnen hun menschelijke zwak heden niets afdoen. Voor hun helden moed dienen we iets méér over te heb ben dan steriele bewondering. Leert ze verhooren Daarom, laat uw dooden voortleven in marmer en steen, maar eerst en meest, in de grootheid van uw eigen leven. Deugd en plicht zijn voor l" heel wat gemakkelijker dan voor hen Gods recht op ons is het eerste en het hoogste in de bron van ieder ander. Laten we dat recht eerbiedigen, in het stipt volbrengen van ai onze plichten. Recht. Liefde en Vrede moge steeds heerschen Amicus. E«. t erg is *t ;r«Al- Frankrij iX** ons zouden ontSïw* r le woorden vuïïe? f nemen de verantwooi*? Je regeering in de bestaande oiuTcSdérfng niet weg. Wanneer 's lands herstel geschoeid wordt op den leest der bevoorradings- en andere diensten dan staan we er maar poverkens voor. spijts alle schoone beloften destijds door den heer Pierlot vanuit Londen gedaan. De regeering moet regeeren dit is voorzien en dit kunnen wij spijts veel goeden wil. na vaststelling van hetgene voorgaat niet getuigen Integendeel bestatigen wij d».t de ontgoocheling en de misnoegdheid langzaam maar zeker groeien onder alle lagen der bevolking. Sommige duistere machten loeren op aas en willen vruch ten oogsten uit het zaad der ontevreden heid dat sedert 4 jaar zoo kwistig werd gestrooid. Wij vragen van de regeering daden, maar geen radioreden. De regeering moet krachtdadig en onverbiddelijk optreden om het land herop te beuren. De toestand is meer dan ernstig genoeg om zelfs dwangmaatregelen te rechtvaardigen. De 90 procent ordelievende bevolking eischt bekwamen spoed en doortastende maatregelen. Moge uit het overmatige kwade van thans onverwijld het goede onstaan. Het is hoog tijd zal gedaan worden. Alle kristen menschen van Ninove zul len gaarne aansluiten bij deze huldebe- tooging. om van Kristus Koning een duurzame vrede en een spoedig terug keer onzer afwezigen te kunnen beko men. wat zij willen meehelpen verdienen door hun hulde en hun toewijding. Ook uit dankbaarheid voor onze wonderbare bevrijding. Verzameling 's namiddags te 2.30 uur op den koer van 't College. Dien dag worden de huizen bevlagd. Wordt het eindelijk beter Met belangstelling hebben wij deze week de radiorede van den heer Pierlot beluisterd en de uiteenzettingen van den Eerste-Minister zijn wel enkele beschou wingen waard Waar de heer Pierlot het had over ge weldige daling van de kolenproductie heeft hij natuurlijk geen nieuws verteld. Dat de kolenvoortbrengst niet meer is als in normalen tijd hoeft geen betoog, doch dat ze sedert de bevrijding nog aan zienlijk gedaald is zal wel andere oorza ken gehad hebben dan het verdwijnen van vreemde mijnwerkers en het gebrek aan voeding. Gebrek aan vreemde werk krachten was er ook onder de bezetting en gebrek aan voldoende voedsel is er nu reeds sedert meer dan 4 jaren. Maar de schandalige handelwijze der svndika- le leiders en volksopruiers heeft den Eerste-Minister zorgvuldig verzwegen. Hunne verantwoordelijkheid in den ge schapen toestand is dan ook onbetwist baar vastgesteld. Met spijt dient het ge zegd dat zulke toestanden slechts onder een demokratisch regiem als het onze mogelijk zijn. Het vervoerprobleem waar de Eerste- Minister langdurig over uitweidde is ze ker niet te betwisten doch wij vragen ons af wat de regeering gedaan heeft om er aan te verhelpen. En nochtans blijkt het dat de vervoermogelijkheden welke toch nog bestaan zooals vóór 3 Septem ber nog niet voor de helft benuttigd wer den. Dat de regeering drastische maatrege len treffe en het zal wel gaan. De vracht wagens welke in het land beschikbaar waren in Juni 1944. zijn volgens officiee- le gegevens van het Ministerie van Ver keerswezen nagenoeg dezelfde gebleven. Waarom werden ze niet gemobiliseerd om het land tijdelijk door de moeilijkste periode heen te helpen Drastische maatregelen zeggen wij, anders gaat het niet De heer Pierlot bekent schuld waar hij verklaart dat de met veel gezag ontbon den organismen, welke gedurende de be zetting doeltreffend hebben gewerkt in zake ravitailleering. thans onmisbaar blijken te zijn. De regeering neeft hier werkelijk eene grenzelooze onwetend heid van den bestaanden toestand aan den dag gelegd. Zonder ook maar de ter zake bevoegde instanties te raadplegen, beloofde zij ons in verhouding der be staande rantsoeneering. een onverhoopte weelderige periode met 400 grammen brood per dag, 1 kgr. boter en 400 kgr. kolen per maand, 't Was te schoon om waar te zijn. Maar ondertusschen heeft 'Iedereen zijn buikriem gelost en zijn laatste kleine voorraadje doen aan ge- Jooven. re» en «De profondis». Ten einde het «Gebed voor den Koning» en door de volksmenigte onze vaderland- sche volksliederen «Naar Wijd en Zijt» en de «Brabanconne» O Vaderland, o edel land der Belgen. Het Maria-Comiteit van Bevingen Nationaal Hulpcomité Afd. Ninove. Het Comité heeft de eer aan de be volking kenbaar te maken dat op 1 No vember. Allerheiligen, eene omhaling zal gedaan worden in de stad door de Scou ten. De nood is groot. Het Comité rekent op milde giften. Het Comité DE GEBEURTENISSEN VAN DE WEEK. De Conferentie van Moskou. Ze duurde negen dagen. Stalin en Mo- lotov hielden besprekingen metChurchill en Eden. wijl deze laatsten ook bespre kingen hielden met de vertegenwoordi gers van Polen. Men weet dat dezen ver deeld zijn eenerzijds de poolsche re geering te Londen, anderzijds het Na tionaal comité te Lublir.. Benevens de militaire vraagstukken waarover niet ge rept wordt tenzij het volledig akkoord tusschen Rusland en Engeland, werden ook politieke vraagstukken besproken en wel in bizonder de kwestie van Polen. Wij vragen ons af wanneer zal die kwes tie eens voor goed opgelost zijn maar het is niet zoo gemakkelijk. Het eigen lijke Polen is niet wat het in 1919 was geworden, daarom vraagt Rusland daar een grondige wijziging aan. Anderzijds moet Polen, om leefbaar te zijn een uit weg hebben naar de zee herinneren wij aan Dantzig en zijn poolsche haven Gdynia maar de corridor van Dantzig was een pure onzin en dus moet er een beslissing gebeuren omtrent Oost-Prui sen en zijn bevolking. Er is in Polen ook een Joden vraagstuk en er is eindelijk de verplichting voor Engeland (waar- borg-pakt van Frankrijk en Engeland) om voor Polen te zorgen. Vandaar de be middelingspogingen van Engeland bij de Polen onderling en tusschen Polen en Rusland. Naar het schijnt werd een goe de stap vooruit gedaan cp den weg van het volledig akkoord. Intusschen moest het leger van Generaal Bor te Warchau aan zijn lot overgelaten worden en de 2/3 ervan mochten door de Duitschers uitgemoord worden Dat is grrrroote Sovjet-politiek. En de oorlog Hier in Ninove schijnt men dat volle dig te vergeten. Is 't omdat er hier geen vliegende bommen gevallen zijn of om dat er zooveel gedanst wordt De oorlog gaat vooruit, hoewel de Duit schers zich taai verdedigen. De Canadee- zen vechten als leeuwen en veroveren de Scheldemonding wat voor ons de be vrijding van de Schelde-vaart moet be- teekenen en de weder-in-dienst-stelling van de Antwerpsche haven. De Britten rukken op voorbij 's Hertogenboseh en bedreigen Breda en Tilburg. Zij banen den vrijen weg. over den Rijn. naar het duitsch industrieel bekken de Ruhr, grootste levensader van de duitsche oor logvoering. De Amerikanen zitten over Aken en naderen stilaan de stad Keulen. Intusschen krijgen wij hier den indruk van sterke voorbereidingen tot een groot seheepschen aanval. In het Oosten is de aanval reeds begonnen, de Russen zijn in Oost-Pruisen en bedreigen de stad Kónigsberg die door de bevolking ont ruimd wordt. REGELMATIGE VERVOERDIENST Ninove -Brussel Brussel - Ninove JOZEF PARDAENS Burchtdkim 122, Ninove Tel. 259 BURGERLIJKE STAND Geboorten Léon Sertin. zoon van Petrus en Del- phina Trogh. Agnès De Bruyn. dochter van Frans en Severina Van Roy. Huwelijken. Louis Wittenbergh. 31 jaar en Paule Loiseleur. Overlijdens. Césarine Impens. 74 j. echtgenoote van Remi Taffyn. Kerkplein. ASPELARE Maandag werd in de parochiale kerk van Aspelare. een plechtige lijkdienst opgedragen voor de zielcrust van Mijn heer Gustaaf Beazar. aldaar geboren den 29 Juli 1908. Hij was wachtmeester van lste Klas bij de Rijkswacht te Kessenick (Limburg) en Kapitein-Commandant Zóne-overste voor Maaseik-Neerpelt van het Geheime Leger. Zelden was er zooveel volk te zien ge weest bij een lijkdienst. De middenbeuk werd gansch voorbehouden aan de Fami lie van den gefusilleerde, aan de Oud- Strijders der gemeente en aan de leden van een twaalftal Weerstandsgroepeerin- gen. waaronder Ninove. Geeraardsber- gen. Herzele. Denderhoutem en tal van andere gemeenten. De inrichtings- en ordediensten wer den geregeld door den plaatselijken O.F. Er heerschte volmaakte orde en ingeto genheid in en na den kerkelijken dienst. Deze aangrijpende plechtigheid getuig de van Vaderlandschlievendheid drie kleur. koninklijke salvo, volkslied. Hc-eJ gedempt ook weerklonk 't Engelsch Volkslied. De offerande werd bijge woond door talrijke vooraanstaanden uit de weerstandsbeweging. Ook de school jeugd der gemeente was opgekomen. Na den lijkdienst werd door Mijnheer R. Barbieur. lid van den O. F. der ge meente. een zeer treffend woord van hul de en troost gebracht aan de zwaar be proefde Weduwe van den gevallen held en diens familie. Hij prees eveneens de hooge verdiensten van den overledene. Deze was bij het Geheime Leger beëe- digd geworden in Juni 1940. voortvluch tig sinds September 1943. Hij werd in t aanschijn der bevrijding, op 11 Septem ber 44. gevangen en nabij Maastricht neergekogeld. Een tiental zijner 600 be- ëedigden vielen met hem. De plechtigheid eindigde met het af vuren van enkele salvo-schoten. De Rubriek van F. C. NINOVE. F.C. heeft dus andermaal een Engelsch elftal verslagen. De uitslag van 9 - 4 vergt geen verder commentaar. Weer zooals voor veertien dagen, lieten de En- gelschen in den beginne een besten in druk. Zij waren het die weer de eersten een doel aanteekenden. Doch men kon algauw bemerken dat deze ploeg zoo sterk niet was als de vorige. Vooral de backs lieten dien stevigen indruk niet na als hun voorgangers en als zij het zelf tot vier doelen wisten te brengen, waarvan reeds drie aangeteekend in de eerste helft, dan was dit te wijten aan de Ninoofsehe verdediging die zoo trapvast niet was als vorigen keer. Etienne was zoo zeker niet, en Kestens had noga! cc- mge ratés. De voorlijn der Engelsehen was echter niet sterker, misschien wel integendeel want hunne buitenspelers waren er niet. De Ninoofsehe voorlijn heeft echter weer wonderen verricht niet de twee Louis als uitblinkers. Als Louis Roeland van in zijn hoek inzendt, en Louis Ver lak staat op zijn plaats, dan is het kas. Dien goal gemaakt door Louis Verlak a la volé was er eentje uit de boven ste schuif een prachtstuk. Wij mogen niettemin vergeten, dat als de voorlijn goed speelt, en doelen kan aanteekenen. dit vooral te danken is aan de halflijn. die de voorlijn doelmatig weet te voeden. Want de halflijn is de ruggegraat van de ploeg. En deze heeft weer perfect gedraaid. Clément en De Pelsmaeeker zijn naar mijn oordcel ge droomde halfs Als daar nu toekomende week Andries weer zal bijstaan, dan mo gen wij om zoo te zeggen gerust zijn. Ja zeker, het schijnt dat Andries toe komende Zondag zijn heroptreden gaat doen. Zeker nog wel wal zachtjes-aan maar ik geloof zeker dat de Liekerk Boy er alles zullen van weten. Als deze klepper Zondag toekomende in lijn staat, zullen de Liekerk Boys voorzeker hun overwinning die ze hier te Ninove kwamen boeken, met pasmunt te Liedekerke gewisselt krijgen. Maar opgepast. Frans. Niet te geweldig om te beginnen, opdat het kunne blijven duren Een supportersclub is hier te Ninove in wording. Gaan ze nog niet mede naar Liedekerke 't Ware anders een aardig uitstapje om te beginnen. Wij wenschen dien supporters club goed heil want dat was waarlijk iets dat hier bij F. C. mankeerde. Onze mat chen waren soms zoo stil onder het pu bliek soms geen rnuiske dat verroerde. Een supportersclub kan daar leven in brengen. En wat meer is een supportersclub is een doelmatig middel om den club te steunen op financieel gebied, En God weet of een club daar aitijd nood aan heeft Op Zondag 29 Oktober 1944. van 18 tot 24 uur. in de Roxy. het zooveelste bal. Ja. maar uitmaal is 't het reeds lang aan gekondigde LEDENBAL van F. C. Alle jaren het leukste bal van 't seizoen. Efceeër. MEN VRAAGT Goede boerenknecht voor de omstre ken van Namen, kunnende melken. Schrijven Tiliieux. Rue du Tróne, 47 Bruxelles. GROOT. 15, Lavendelstraat, 15, NINOVE. KLEIN. OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voorcieelige Prijzen. MAGAZIJN VAN KLEERSTOFFEN Gemaakte kleederen voor heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE. STAD en OMLIGGENDE Ninove huldigt Kristus Koning. Zondag is het feest voor alle kristene menschen van Ninove zij vieren het feest van Kristus Koning. 's Morgens te 8uur zal de kerk nokvol loopen van de menschen die dien dag willen inzetten met een gezamentlijke Communiemis. 's Namiddags zullen honderdtallen deelnemen aan den triomfantelijken op tocht. Voorafgegaan van muziek zullen de Katholieke jeugdgroepeeringen ge volgd van de mannen en de vrouwen, van 't College uit langs de Dreefstraat. Pamelstraat, Emiel De Molstraat. Neder- wijk. Koepoortstraat. Markt. Beverstraat en Biezenstraat naar de kerk opstappen, waar in het lof na de geestelijke aan spraak de toewijding aan Kristus Korring Belangrijk bericht aan de Radio lief hebbers. Binnen enkele dagen komt de nieuwe reeks radio toestellen S.B.R N.S F. uit. de eerste sedert de bevrijding. Prijzen vanaf 1650 fr. ot 4500 fr. en Europeesehe lampen tot hoogstens 200 fr Verkrijgbaar bij DE SCHRYVER CHARLES Dreef, 22 NINOVE Tel. 8 Bevingen - Neigemboseh MARIALE BEVRIJDINGSHULDE in en aan het Heiligdom van O. L. Vrouw. Op Zondag. 5 November a. s. in de Octaaf van Allerzielen. te 3 uur na- mid, dankbare gedachtenis onzer vrome gesneuvelde strijdkrachten soldaten en burgers en in 't bijzonder van den heldhaftigen Ninoofschen jongen. Petrus Duym, der Witte Brigade, onzer Dender streek. die in den namiddag van den 3 September 11.. bevrijdingsdag, te Prin- daal. zoo laffelijk werd neergeschoten.. Het wonder Mariabeeld zal in het Bosch-Domein rondgedragen worden on der het zingen der boetpsalmen «Miserc- Speciaiiteit van Ceremoniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol le klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGERIJ POMPMAKERIJ KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. m TELEFOON 314 POSTCHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN LANGEMUNTSTRAAT, 6 NINOVE HANDELSREGISTER 1044 AALST. 1 - Jé»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2