BANK V/N BRUSSEL F. C. Ninove 1 en bet Fogelscb Elfta! René Van Petegem<Temmerman MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. EMILE CASSIMAN-VAN LANDUYT DE JEUGD en DE POLITIEK Vei volg van 't eerste blad. de leidende persoonlijkheden Als men niet harmonisch ontwikkeld is, dat wil zeggen. de kop van boven, en dan het hart in een gezond'lichaam zal men steeds riskeeren malheuren te doen. Dat is van belang als men 'n vrouw kiest,maar nog veel meer als men aan politiek doet. Het is omdat de kop niet boven het hart staat, m.a.w. omdat het irrationeele ge voel den toon aangeeft dat ons volk zoo hopeloos verdeeld is. dat er zoo veel groote bewegingen der laatste jaren zijn misgeloopen. Dat is juist de macht van de groote volksmisleiders het wakker roepen van het speculeeren op het gevoel van de massa die geen hoofd heeft om te den ken en het kaf van het koren te scheiden Voorbeelden bij de vleet Wat zegt het gezond verstand in de dwaze split- sing.kunstmatig opgevoerd van ons volk tusschen linksch en rechts tusschen klerikaal en anticlericaal tusschen «fas cist en demokraat of communist etc. Beide hebben 90 I dezelfde belangen dat het gansche volk namelijk, dat het vaderland groot en welvarend weze Het is het gevoel dat het verschil op voert en het verstand benevelt en belet te zien wat ons vereenigt Ware Hitier geen gevoelsmensch geweest misschien wave de gansche geschiedenis van Euro pa anders... en beter geweest. In het bestek van een kranten artikel kunnen we niet aantoonen hoe b.v. het gemis aan persoonlijkheid bij leidende persoonlijkheden een echte tragedie is geweest voor de kerk We wijzen slechts op ?n enkel feit ware Luther geen ge- voelsmensch geweest, zou de kerk in Eu ropa ooit de noodlottige scheuring ge kend hebben der 16" eeuw met haren droeven nasleep van godsdienstige en politieke ellenden Natuurlijk mogen we langs den ande ren kant ook niet overdrijven, een mensch met louter verstand en zonder hart ware een monster, maar mij dunkt dat er moet gereageerd worden tegen de Duitsche en Slavische invloeden die te veel de rol van het gezond verstand - de glorie weieens van ons volk - hebben be knot en in gevaar gebracht. Een wakkre drift een koel verstand», dichtte Rodenbach reeds. zoo bouwen we een knape die telt een heele man m. a. w. een persoonlijkheid. En de jeugd moet begrijpen dat dat hun eerste taak is Opvoeding tot per soonlijkheden I En dat dit schrikkelijk werk vraagt Maar het doel en het re sultaat is de inspanning waard. Anders moeten we wanhopen over de toekomst van de jeugd, de toekomst van de poli tiek de toekomst van ons volk De jeugd heeft daarom meesters noo- dig. en die meesters moet de natie en de partij om de natie haar bezorgen KRISTUS BELOFTE Zie ik blijf met IJ tot het einde der eeuwen Zoo luidde zijn plechtige belofte aan Petrus dien Hij aanstelde ais Zijn eerste Paus in Cesarea. En sinds dien dag. nu reeds meer dan negentien honderd jaar verstreken, zijn reeds zoovele verande ringen in de wereld gebeurd. De onver biddelijke wet van komen en gaan heeft altijd geheerscht en haar gevolgen on verbiddelijk gemaakt. Keizerrijken zijn voorbijgegaan, machten en leerstelsels koningen en keizers kwamen en gingen, ook Pausen, Bisschoppen en pastoors iedereen was onderhevig aan die wet, zij kwamen en zij gingen, maar toch, sinds den dag dier belofte blijft aan het hoofd van de wereldkerk een Paus, aan het hoofd van een Bisdom een Bisschop, aan het hoofd van een parochie een Pastoor. Pa Kerk houdt stand. Sterk en zeker door die Goddelijke be lofte van haar Stichter, blijft de kerk. onwankelbaar en vast. in alle omstandig heden. trouw aan de zending haar door Kristus opgelegd «Wijd mijne lamme ren, wijd mijne schapen Zij vervult steeds met denzelfden onverpoosden ij ver de verplichting die zij heeft ontvan gen toen Kristus terug ten hemel klom Gaat en onderwijst, en leert hen te on derhouden al wat ik u geleerd heb.» Zij blijft voortzetten die waardige en mirakuleuze taak waarmede Kristus Haar belast heeft op den vooravond van Zijn dood Doet dit ter Mijner gedach tenis En door die plechtige woorden van Kristus worden de priesters aange steld om dat werk. dat Kristus begon, vooft te zetten tot den laatsten dag van de wereld. Het priesterschap sterft nooit uit. Een Nieuwe Pastoor-Deken Thans wordt ook te Ninove een nieuwe schakel gezet in de eeuwen lange ketting der herders die onafgbroken de zielen der kristenen alhier naar den Schaap stal moeten leiden. Zondag aanstaande zal hij door den Zeer Eerwaarden Heer Grootvicaris op plechtige wijze aangesteld worden in de verschillende uitzichten van zijn ambt. Na het aflezen van de officieele be noeming door Zijne Hoogweerdige Ex cellentie den Bisschop door een der beide getuigen, zal den Z. E. H. Grootvicaris Vanaf 3de tot 16 November 1944. aanvaarden wij de neerleggingen van ALLE aangegeven geldsommen boven de 10.000 fr. ook deze van een minder bedrag die bij ons aangegeven zijn. De sommen tot fr. 50.000 dienen nedergelegd op 3. 4, 6. 7 en 8 November, deze van 50.100 tot 100.000 op 9 en 10 November, deze van 100.100 tot 200.000 op 13 en 14 November, deze van 200.000 en meer op 15 en 16 November Rangschikt uw geld per soort, legt dezelfde beeltenis steeds naar boven en bindt het in pakjes van 25. WENDT U TOT DE 6, Bevers NINOVE waar de noodige maatregelen geti te vermijden. De winketten blijven open zonder 7i om alle wachten en aanschuiven rorekmg van 9 tot 17 uur. Zondag 12 November 1944, te 15 uur, op het terrein «DOORN» Nieuwe groote ontmoeting tusschen De Engelsche soldaten hebben ons tot hiertoe steeds zeer aangename matchen te zien gegeven. Nu zijn ze al beter getraind, want ze zijn reeds enkele keeren uitgekomen tegen kleinere ploegen. Zullen ze het ditmaal winnen Sportliefhebbers, gaat daarheen van den toekomstigen Z. E. H. Deken, alvorens hem aan te stellen, een plech tige en openbare geloofsbelijdenis vra gen. Daarna zal hij door den Z. E. H. Aansteller en vergezeld van zijn twee getuigen, gebracht worden naar de vier plaatsen waar hij in de kerk vooral zijn herders- en pastoorsambt zal vervullen 1°) Zijn ambt als Offeiaar en Uitdee- der wordt hem opgelegd eerst aan het altaar en daarna aan het open taberna kel voor het Allerheiligste. 2°) Hij zal ook zijn de heiligmaker van zijn volk. en daarom wordt hij dan ook geleid naar de doopvont, alwaar hem de macht wordt gegeven de menschen.langs de kracht der Sacramenten, naar de eeu wige zaligheid te leiden. 3°) Hij moet ook de leeraar zijn die zijn kristenen moet onderrichten en onder wijzen in hetgeen zij te weten en te doen hebben om hun Einddoel te bereiken. Hij zal dan ook aan den preekstoel aan gesteld worden, van waar hij voortaan het herderswoord tot zijn kudde zal stu ren. 4 Hij is ook rechter en geneesheer dei- zielen, die binden en ontbinden kan in den hernel. die menschen heipen en lei den zal door uitspraak en raadgeving, die zondaars vergeven zal door absolu tie Dit uitzicht van zijn ambt wordt hem in zijn biechtstoel opgelegd. Vervolgens keert den nieuwen Z.E.H. Deken met zijn Z.E.H. Aansteller en zijn twee getuigen terug naar het altaar waar hij. nu herder geworden van de parochie, plechtig voor zijn parochianen de H. Mis zal opdragen, zijn eerste herdersdaad op de parochie. De geloovigen vereenigen zich met hun herder, en allen zullen zij op dat oogen- blik denzelfden wensch hebben, dezelfde hoop koesteren, dezelfde bede tot Gcd richten Mocht hij zijn de ware Herder, een ander Kristus. rijkelijk met genaden vervuld door O. L. Heer en O. L. Vrouw, de man die het schoone priesterambt hier zal voortzetten tot ons aller heil en nut en eeuwig geluk. OPGELET MIJNEN Met den val van Vlissingen en de op ruiming van de laatste Duitsche nesten ten Noorden van Knokke aan de kust. zal de haven van Antwerpen weldra in volle bedrijvigheid zijn. Wat zulks wil zeggen zullen de Duit- schers eerlang ondervinden en zou wel kunnen de genadeslag nog vóór het ein de van den Winter beteekenen. Antwerpen is de derde grootste haven van de wereld en kan met haar meer dan 35 Km. kaailengte 120.000 ton per dag verwerken. Het in bedrijf nemen van deze haven zal evenwel, naar alle waarschijnlijk heid. niet zonder verliezen voor de ge allieerde scheepvaart kunnen gebeuren. Er zal inderdaad af te rekenen vallen met het mijnengevaar. Zonder twijfel zullen de*'Duitschers. die het belang van Antwerpen genoeg zaam beseffen al hun soorten van mij nen en helsche tuigen aangewend heb ben. Een eenvoudig vegen van de mijnen zal dan ook niet volstaan om alle gevaar te weren. Zoo zijn er mijnen die op den bodem slapen en op een vooraf bepaald oogen- blik naar de oppervlakte stijgen. Dit kan gebeuren na dagen en zelfs na weken. Andere mijnen zijn de magnetische mijnen die door de ijzermassa van het schip worden aangetrokken en aldus tot ontploffing komen. Ook acoustische mijnen worden ver wacht. Deze werken op het geluid en kunnen ingesteld worden op het voor bijvaren, ongehinderd, van een zeker aantal schepen. Eindelijk is er nog een soort mijnen, golfslagmijnen geheeten. Deze liggen op" den bodem of zinken in het slijk en wer ken op den druk van een schip dat er overheen vaart. De mijnen kunnen ge regeld worden op de ontploffing na het zoeveelste schip. Ge ziet. beste lezer, dat het bevaren van onzen stroom niet zonder gevaar zal zijn. Doch. tankschepen en vrachters zijn reeds in de vaart en brengen onze geal lieerden en ons. wapens en voorraad al lerhande en besparen aldus de lange tijd- roovende ritten van 4 500 Km. naar de havens van Normandië. Wat er van ons verwacht wordt is dat we daadkrachtig zouden meewerken en. op alle manieren, onze geallieerden zou den helpen en bijstaan, om zoohaast mo gelijk de Nazi-beesten machteloos te ma ken. Naar een bet-ere ravitailleering. Met genoegen kunnen wij thans vast stellen dat er sedert enkeie dagen eene serieuze verbetering ingetreden is in de ravitailleering. De boterrantsoenen ko men regeimatig bij de kleinhandelaars, de margarine, de lang verwachtte, is er gekomen, de suiker is er eveneens en de bakkers worden regelmatig van meel voorzien. Wanneer nu nog een laatste krachtinspanning gedaan wordt voor wat het vleesch betreft dan zijn wij er bijna bovenop en kunnen wij langzamerhand aan de file ziekte genezen. Natuurlijk zullen wij met de huidige rantsoenen niet vetter worden maar wanneer wij de toestand vergelijken met vóór een maand, dan staan wij er op dit oogenblik redelijk properkens voor. Van regeeringswege komt er begrip van den werkelijken toestand, de ministers heb ben tijd gehad om zich in den geschapen warboel in te werken en de wagen is aan 't rollen. Langs alle zijden wordt er gewerkt, er komt stilaan klaarte in de vele problemen welke zich voordoen en wij twijfelen er niet aan, het zal nog beteren. Kon de regeering er toe komen de bestaande rantsoeneeringstabei nog maar met 50 ten honderd te verhoogen. de kwestie van de sluikhandel zou spoe dig haar beslag krijgen. Naar van be voegde zijde verklaard wordt is zulks goed mogelijk en zou het er op aanko men het door de N.L.V.C. zaliger of on zaliger gedachtenis, destijds opgemaakte teeltplan te herzien en aan de werkelijk heid te toetsen. Er is immers geen enkele geldige reden meer voorhanden om de landbouwers over 1/3 van hun oogst en andere produkten naar willekeur te la ten beschikken en er nog een deel van op de zwarte markt te brengen. Het mag er natuurlijk niet om gaan de welmee- nende plichtbewuste boeren den duivel aan te doen of hen te beletten ruim schoots hunne voorafnemingen te doen. Doch anderzijds moeten de kwaadwillige boeren gedwongen worden hun volledi ge leveringsplicht te doen, en meteen belet men zijdelingsche afwijkingen ten nadeele van de bevolking. Een tweede heugelijke tijding was wel de levering der 4.000 Ton levensmiddelen door de geallieerden. De voorgestelde regeling van bedeeling aan den verbrui ker lijkt ons wel redelijk vermits de grpot^ceiUra ook de doorstane bevoor- rjgy^mb&lijkheden het nijpendst heb- k>CT5faan£cv£>eld. l&dkLpl bet, komt ons voor dat wij Iha^s lastigste periode door zijn en de Jtiachtmerrie van den hongersnood stilaan en voorgoed zal in den vergeet hoek geraken. Wat wij dan ook van har te hopen. EEN ZUSTER-COMMISSIE Hier te Ninove werd een schiftingscom missie aangesteld om de zaak der poli tieke gevangen te onderzoeken en zoo noodig de onschuldigen in vrijheid te stellen. Haar bevoegdheid is eenzijdig. Zou de Minister van Justitie geen com missie willen aanstellen om te internee ren al dezen welke te Ninove en omlig gende nog op vrije voeten loopen, die aan het Oostfront hebben gestreden, een uniform hebben gedragen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor den vijand heb ben geproduceerd, gefabrikeerd (met of zonder contract) of handel hebben ge dreven, met de Duitschers gingen jagen, lid waren van de Vlag. V.N.N of dergelij ke organismen of zulke met tienduizen den franken hebben gesteund Zulke mannen of beter gezegd, nu zijn het allemaal HEEREN mogen nog altijd op vrije voeten loopen. Om hun netelige positie te verdoezelen houden ze nu voor Mijnheer en Madame een sou per, inviteeren Engelsche officieren op soiree en zelfs op bal-privé. Nu zijn die allemaal actief geweest onder de bezet ting niet activist doch wel zaktivist, of zooals de volksmond zegt Patriotard met een duitsche porte-monnaie Spijtig dat in het zuiveringswerk. de steir.menjagerij wederom haar vuile per ten speelt. Het judasgeld kan wederom dienen tot kiespropaganda. zooals na den oorlog van 1914-18. Zal de blauwe vlag alles blijven dek ken en beschermen, in naam van het Vaderland. Eenzuster-eommissie is hier dringend noodig. SLUIKHANDEL De beste manier om de sluikhandel te keer te gaan is ontegensprekelijk ons meer rantsoen geven. Dit kan heel ge makkelijk als men de boeren van gansch België gelijk doet leveren en niet voort gaat op de leveringscijfers van binst den oorlog. De Walen weigerden uit Vader- landschliefde te leveren, nu is het 100 ri voor ons volk. Vergelijk eens de cijfers .De provincies Ooost en West-Vlaande- ren leverden 95 van hun verplichtin gen Antwerpen 80 cc Limburg en He negouwen 70 (/r, Waalsch Brabant, Na men en Luik 60 <y(, Luxemburg 20 Zullen die boeren onder de vlag van vaderlandsehliefde mogen blijven woe keren. Hoelang nog die twee maten en twee gewichten mopperen ons Vlaam- sehe boeren. MAGAZIJN VAN Gemaakte kleederen voor STAD en OMLIGGENDE Aanstelling van den Z. E, H. Deken. De aanstelling van den Z. E. H. Deken G. Delfosse zal plaats hebben den Zon dag 12 November, te 10 uur, waarna Z. E. H. Deken de Hoogmis zal opdragen. BURGERLIJKE STAND Geboorten Jeanine De Decker, dochter van Ro bert en Maria Buydens. Nicole Simon, dochter van Vital en Maria Standaert. Huwelijken. Leo Van Opdenbosch, 22 j.. en Marie- José Dehandsehutter 24 j. Overlijdens. Arthur Soetens, 64 j. Nederwijk. Charlotte De Vleeschhouwer, 60 j, Herlinckhovestraat. Bevingen - Neigembosch Mariale Bevrijdingshulde op Zondag 5 November II. te 3 u. namid. De hevige windvlagen trotseerend, was 'n volksmassa te Bevingen samengeko men. ter gedachtenis der oorlogsslacht offers. militaire als burgerlijke, en in 't bijzonder tot zielerust van den Ninoof- schen jongen Petrus Duym, der Witte Brigade op den Bevrijdingsdag, 3 Sept. li. te Prindaai, in de gebuurte van Bevin gen, neergeschoten. De vinnige «Wolf jes» der seoutengilde van Ninove en van den Burchtdam met de schooljeugd van Neigem, openden den «Ommegang» in het Bosch-Domein. Zes »Tommies« der R.A.F. of der Engelsche luchtmacht, die het kasteel te Neigem bezetten, statig en flink in hun houding, het Christi-Kruis en het Mariabeeld dragend, dwongen de geestdriftige genegenheid van de met eerbied vervulde aanwezigen. Na het Gebed voor den Koning werden door de volksmenigte, opgeleid door de Neigem- sche schooljeugd de Vaderlandsche Volksliederen, aangeheven, die weer galmden in het heuvelachtig en aantrek kelijk Neigembosch. Aandoenlijke na middag Een tol van dank en hulde aan de Lieve Vrouw der Burcht van Bevin gen, Zij de «Hulp der Christenen» Die haar volk in angstig leven en dood helpt en bijstaat. De «Vrienden van Bevingen» juichen en zijn het eens met den Z. E. Heer Walters, oud pastoor-Deken van Ninove, - in dankbare gedachtenis hier vermeld, - in zijn Memoriaal over Be vingen o. a. liefde-aandoeningen neer schrijvend... «het is altijd met spijt dat wij Bevingen verlaten als wij er komen om de Moeder Gods te vereeren of Haar om een verkregen weldaad te bedan- kea.Groeten wij dan met diepen eerbied,... het fraaie beeld van O. L, Vrouw... dit merkwaardig getuigenis van de eeuwenoude devotie in de nede rige kapel van Bevingen.» Het Maria-Comiteit. KLEERSTOFFEN heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE Specialiteit van Ceremcniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol 1' klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGER IJ POMPMAKERIJ KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. TELEFOON 314 POSTCHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN LANGEMUNTSTRAAT, 6 HfHWH NINOVE HANDELSREGISTER 1044 AALST. mmmm r»' ■**•- T*lï

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2