Vrijheid en Emancipatie Ad muitos annos! Zondag 19 Nov«mb«r 1944 Prijs per nummer lfr. Drukker-Uitgever R. LUYSTERMAN-HAELTERMAN Koepoortstraat, 10, Postchekrekening n' 1862.54 NINOVE Handelsregister Aalst n' 1093 Na meer dan vier jaar bezetting die niet meer moet beschreven worden, waarin wij gedwongen en gebonden wa ren, en voor alles toelatingen en «scheins moesten bekomen die dan ook zoo heel dikwijls op de onredelijkste wijzen ge weigerd werden, is voor ons land geko men de bevrijding en de vrijheid. Niets geeft meer vreugde, meer geluk, dan het gevoel van VRIJ te zijn van de vrijheid te mogen genieten. Is het niet de geschiedenis van ieder volk dat eer gevoel heeft, te zorgen voor zijn vrijheid, er voor te strijden en er voor te offeren tot 't leven toe van de besten zijner kin deren. Dat bewijst toch wel dat het een goed is dat boven alles, zelfs boven men- schenlevens wordt geacht en verkozen. Niet alleen een volk of een land. ook ieder mensch afzonderlijk, ieder individu weet zijn vrijheid hoog te schatten en te waardeeren. De groote Cesar, in den tijd van de Romeinen.wist het te zeggen Liever de eerste in een klein dorpken dan de tweede in het groote Rome Zien wij niet denzelfden drang bij men- schen die zoeken, als ze kunnen, zich op te werken om voor hun eigen te werken, hun eigen bedrijf te mogen uitvoeren, hun eigen meester te kunnen zijn. vrij van meester of baas. ,En stellen wij ook niet vast dat dien drang naar vrijheid ook heel fel bestaat en te bespeuren is bij de jeugd dat over 't algemeen onze jongens en meis jes zich weren en zich inspannen om zoogezegd vrij te zijn Zij zoeken zich zooveel mogelijk te onttrekken aan het ouderlijk gezag, willen zich niet la ten binden door wetten of richtlijnen van organisaties maar zoeken en trach ten vrank en vrij hun eigen weg te kun nen gaan. En die zelfde jeugd tot rijpe ren leeftijd gekomen, wanneer zij den ouderdom heeft ernstig haar eigen toe komst en familieleven op te bouwen, wil zij dan ook niet in de verkeering een volle vrijheid genieten Jong en oud, groot en klein, arm en rijk, werkgever en werknemer, iedereen tracht en zoekt naar vrijheid, naar EMANCIPATIE Emancipeeren beteekent over 't alge meen. vrij maken, ontheffen uit een toe stand van minderwaardigheid of knecht schap. Het wordt gezegd van den slaaf die vrijgemaakt wordt van het kind dat meerderjarig wordt. Zoo spreekt men nu veel van emancipatie van den arbeiders stand. De arbeider leefde en leeft nu nog in een toestand van kultureele, econo mische, sociale en geestelijke minder waardigheid - uit dien toestand wil hij zich vrijmaken. Er was vroeger fel spraak van de e- mancipatie van de vrouw, men zou nu gerust boekdeelen kunnen schrijven over de emancipatie der jeugd. Alle emancipatie voert dus naar VRIJHEID. Wij moeten nochtans zeggen dat er een ware en een valsche vrijheid een ware en een valsche emancipatie bestaat Veel menschen weten niet waarin de echte, diepe vrijheid bestaat, erger nog, wat zij voor vrijheid nemen is dikwijls in den grond knechtschap, en de vrij heid of de emancipatie die ze nastreven zal hen dan ook naar een nieuw slaven dom voeren. Voor vele menschen beteekent vrij heid willekeur, TEUGELLOOSHEID. Zien wij dat niet in de nijverheid, in de wederzijdsche betrekking tusschen patroon en werkman en de manier waar op zij elkaar behandelen in den han del, waar men zich de vrijheid toeeigent alle prijzen te geven en alle waren voor goede te verkoopen in het huisgezin waar de vrouw het huishouden mag ver- waarloozen om te loopen waar ze wil, met wie ze wil, zoolang ze wil, of de man die zich nooit geven kan, maar al tijd brutaal en koppig zijn zin doet de vrijheid van het hondje dat huppelt en springt, van het meisje dat handelt en leeft naar haar grillen, van den jon gen die meent dat hij alles best weet en doen mag. Is het dan ook te verwonde ren dat menschen die zulk een begrip hebben over Vrijheid zoover gaan te be- weeren dat zij noch God noch zijn gebod erkennen willen. Tegenover die valsche. verkeerde op vatting bestaat ook het begrip van DE WARE VRIJHEID In een volledig orkest bestaan vele in strumenten lichte en zware, fijne en grove. Elk heeft zijn partituur, zijn rol te spelen. Wanneer nu een bombardon het zou in den bol krijgen in naam van de vrijheid de eerste violen te willen in klank overtroeven, wat hem niet moeilijk zal vallen, dan zal hij wel zijn zin beko- maar dat orkest zal op een klein men, boerendorpsmuziek gelijken, en nog wei nig muzikale schoonheid bezitten. In het leven van ieder mensch bestaan er ver scheidene snaren of neigingen, strevin gen of goestingen. Welke daarvan zal de eerste viool spelen dat is de gansche kwestie Hoe zuilen wij harmonie in ons leven weten te brengen Een vrije mensch is iemand die weet dat hij door God is geschapen, en dat zijn Schepper aan zijn leven een doel heeft gegeven, dat hij wil nastreven in die omstandigheden waarin hij in de samenleving is geplaatst. Die waarheid zal in zijn leven de eerste viocl spelen, en alle begeleidende instrumenten zal hij weten in te toornen dat ze nooit de bo venhand nemen. Die vrije mensch heeft harmonie in zijn leven. De vrijheid is het vrij gebruik van den wil in het nastreven van het doel dat aan ons leven gegeven is. Niet iemand die slaaf is van cinema of dans geniet van vrijheid, maar deze die weet te oordeelen en te kiezen wanneer zulke ontspanning voor hem goed of minder goed zal zijn en naar dat oordeel zal handelen. Niet hij die zich laat beinvloeden door het menschelijk op zicht en het wat zal men er van zeg gen maar wel deze die getrouw aan zijn princiepen, weet te handelen en te spreken, naar zijn geweten, is een mensch die vrijheid bezit. Alleen hij die zich laat leiden door hoogstaande prin ciepen. die weet te luisteren naar waar heid en gezag, geniet de echte vrijheid. Wie zal mij vrij maken uit die in wendige slavernij die me leidt naar on dergang en dood schreef St. Paulus. Hoe zal ik «aan mijn ziel de vrije vlucht laten en opgaan naar de volheid waartoe ik geroepen ben Dezelfde vraag beheerscht het leven van de maatschappij, van ieder volk en van de volksgemeenschap. Een vrije maatschappij is niet deze die alles laat gaan naar willekeur, naar de macht der sterkste, maar die geordend wordt door het streven naar het doel dat voor de gemeenschap het beste is, en waarin ie der, naast zijn rechten ook zijn plichten ziet en wil vervullen. Verleden Zondag was 't een schoone dag voor de parochie van Ninove. Z. E. H. Delfosse werd officieel aangesteld als pastoor-deken van Ninove. Kwart voor tien ging de stoet van de geestelijkheid en van den kerkraad van de dekenij naar de kerk tusschen een dubbele haag belangstellenden en onze flinke K. A.-jeugd. de Scouts en de K. S. A. De kerk liep nokvol. In het koor merkten wij op benevens de familie van den Z. E. H. Deken, de heeren Burgemeester Behn. Schepenen Van Trimpont, De Weghe en Wachtelaer Senator De Clercq. Volksvertegenwoor diger Fransman, Wachtelaer Paul, Walckiers. Evenepoel A. leden van den Raad, verder de vertegenwoordigers van de C. O. O., de Politie, de Rijkswacht, de vrije en officieele scholen, de brandweer de oud-strijders en invaliden, het Natio naal Hulpcomité, enz. Z.E.H. Kanunnik Callewaert. afgevaar digd door Monseigneur de Bisschop ging over tot de aanstelling zooals reeds in het parochieblad werd aangekondigd. De Z. E. H. Kanunnik hield ook een prach tige kanselrede waarin hij de verheven rol van den priester schetste, de groote verdiensten van Z. E. H. Walters. thans eere-deken van Ninove, deed uitschijnen en ook zijn vertrouwen uitsprak in Z. E. H. Delfosse die gedurende zijn priester lijke loopbaan, in alle hem toevertrouw de posten de volle maat van zijn talent en van zijn toewijding geschonken had. Na de plechtige H. Mis. waarvoor de St. Gregorius-gilde onder leiding van heer Urb. Van Driessche. ook bizonder gezorgd had, was er een korte eenvoudi ge doch hartelijke ontvangst in de deke nij. De heer F. De Clercq. voorzitter van de Kerkfabriek, verwelkomde de Z.E.H. Deken uit naam van den raad en melde met voldoening dat de toestand in deze parochie veel verbeterd was dank zij de bloeiende godsdienstige genootschappen en bonden en de even bloeiende parochi ale werken. Z.E.H. Kanunnik Callewaert herinnerde dan aan de schoone taak die aan den priester is weggelegd en die daarin bestaat dat hij de menschen tot één kudde van één herder wil maken. dat hij de verzoening en de broederschap onder de menschen mag bewerken. Voor zeker het zou in de komende tijden niet altijd gemakkelijk gaan want er werd in de jongste jaren zooveel kwaad gesticht, de menschen werden zoo tegen elkaar opgejaagd, er is zooveel onrecht goed te maken... maar juist daarom is het goed dat de menschen opzien naar de verzoe nende. de heelende, de naar-hooger-!ei- dende taak van den priester. Daarom meende de Z. E. H. Kanunnik, mochten wij volledig bogen op Z. E. H. Deken Delfosse die. eerst als onderpastoor in belangrijke parochiën, waaronder St. Baafs te Gent en bizonder later als Be stuurder der Sociale Werken te St. Ni klaas het volk heeft leeren kennen en die weet tot het volk te gaan met de overwinnende liefde van den priester. Z. E. H. Delfosse antwoordde zeer ge vat op deze aanspraken en begon met den lof te maken van zijn voorgangers de Z. E. H. Deken Weemaes, Poppe. nu groot-vicaris en Walters. Hij had een bi zonder hartelijk woord voor dezen laat ste die zijn kerk. zijn scholen, zijn pa rochianen en heel bizonder de kinderen van deze parochie, zoo verkleefd en zoo toegewijd was. Dan dankte hij heel in 't bizonder de heer Burgemeester en de heeren Schepenen die er aan gehouden hadden op deze aanstelling aanwezig te zijn en wilde er een zeer verheugende belofte in zien voor nauwe en vrucht bare samenwerking ten bate van net algemeen maar hoofdzakelijk om het welzijn van de minbedeelden. van de ar beiders. Deze woorden werden hartelijk toe gejuicht. Na nog enkele oogenblikken aangenaam samenzijn werd dit eenvou dig feest in de beste stemming gesloten. Wij voegen er graag aan toe dat we t'allen kant zeer gunstige echos hebben vernomen en dat de Z. E. H. Deken Del fosse hier van meetaf aan de waardee ring en de oprechte sympathie van zijne parochianen heeft verworven. Wij feliciteeren dan nogmaals zeer hartelijk en wenschen dat zijn verblijf in Ninove evenzoo lang als vruchtbaar mocht zijn. Het Communistisch Program De Comm. Partij heeft een actiepro gram gepubliceerd dat een basis moet vormen tot samenwerking van het be stuur van het land door alle demokra- tischepartijen. Hierbij was men zoo eerlijk te zeggen dat men niet verzaakte aan het communistisch programma. Wij zouden dat ook eens graag gepubliceerd zien. Er is door de Hitler-propaganda zooveel getaterd over Communisme dat de partij er niets anders dan kan bij winnen mc-t eens met haar echt program voor de pinnen te komeïi. Het betaamt ook voor een demoktatische partij dat, zij geen geheim program heeft Of :no- gen de cochons de bourgeois m.^ar ge leidelijk ingelicht worden ove;t- het spek van de Communistische k'uip REGELMATIGE VERVOERDIENST JOZEf PARDAENS Burchtdam 122, Ninove Tel. 259 Ninove .Brussel JBrussel Ninove BEVOORRADINGSKRONIEK In verband met onze artikelen betref fende de ravitailleering en de soms wel scherpe bemerkingen welke wij maakten aan het adres van sommige kwaadwillige landbouwers, ontvingen wij deze week een schrijven vanwege een landbouwer uit de streek die het goed meent» naar steller verklaart. Daar het opstel wel enkele belangwekkende gegevens bevat, waar buitenstaanders soms geen benul van hebben, laten wij hier een en ander uit volgen. Onze lezers kunnen zelf hun oordeel vellen want, zoo schrijft onze toevallige medewerker, wie maar eene klok hoort ook maar een klepel De verbruikers zijn zoodanig gewoon geworden op de boeren hun rug te don deren en te hooreri donderen, dat zij ten laatste geen onderscheid meer weten te maken tusschen wat redelijk en onrede lijk is. Zoo b.v. vinden zij het heel nor maal <iat de boeren hun graan afleveren aan. 2,20 fr. het kilo, maar hebt gij ooit iemand hooren zeggen dat het onredelijk is het samengestelde voeder, dat toch grootendeels uit afval bestaat aan 7.00 fr. het kilo te üoen betalen Is het redelijk dat de melkerijen op eigeo hand het vetgehalte der melk vast stellen zonder dat de landbouwers ook maar iets kunnen inbrengen om het te betwisten. Moet het. U verwonderen dat de boeren'er den brui zouden aan geven nog langer naar de melkerij te gaan, in dien ze hiertoe niet gedwongen werden Dat de regeering maatregelen treffe om de boeren tot levering en zelfs inte grale levering te dwingen, akkoord, maar dat zij dan ook een redelijken prijs stelle die ons toelaat van de opbrengst onzer landbouwprodukten deftig te leven. Geen enkele landbouwer zal er tegen op zien zijn leveringsplicht ten volle na te komen wanneer hij aldus geen verlies moet ondergaan. Want vandaar uit dient het begin en het einde van den sluikhan del gezocht. Ik kan U verzekeren dat, wanneer de wettelijke prijzen winstge vend genoeg zullen zijn, de landbouwers met meer iever zullen werken aan de vermeerdering en de verbetering hun ner voortbrengst. Moge de regeering zulks inzien, het resultaat zal aan eenie der ten goede komen. RECORD Voor eenige dagen heeft het bureau voor de oorlogsprodukten te Washington voor de eerste maal nauwkeurige cijfers medegedeeld over den vliegtuigbouw in de Vereenigde Staten tusschen 1 Juli 1940 en 30 September 1944. In totaal wer den gedurende deze periode 233.493 toe stellen gebouwd, waaronder 74.953 bom menwerpers 70.617 jagers en 17.592 transportvliegtuigen. De oorlogsvloot der Vereenigde Staten is thans grooter, dan al de vereenigde vloten ter wereld samen. Zij omvat 1500 kampschepen en nog 50.000 andere sche pen. de landingsbooten inbegrepen. Op al die schepen zijn er 3.5 millioen man nen werkzaam De productie in de Ver eenigde Staten is sedert den oorlog met 80 gestegen en in Engeland slechts 30 Is het te verwonderen dat men zegt dat de Vereenigde Staten de machtigste staat ter wereld geworden zijn Deze machtige republiek moet een leidende rol spelen in de wereld. Wij verheugen Vervolg op tweede blad. OP DEN UITKIJK De afgeloopen week, sedert ons laatst verschenen kronijk is er een goede ge weest. Op het nationaal plan kregen wij de executie van de twee eerste ter dood ver oordeelden. Alle rechterlijke instanties hadden er hun zeg overgezegd. Het was en bleef doodstraf. Het kon niet anders zijn dan doodstraf. De Prins-Regent weigerde genade en het vonnis werd uit gevoerd. Goed zoo. De lange traditie die bestond in ons land van regelmatig de doodstraf om te zetten in levenslange dwangar beid werd zoo aanzien als een afschaf fing van de doodstraf en menigeen vroeg zich af of de macht van de gewoonte het niet zou gehaald hebben op de enormi teit der misdaad. Recht is nu geschied en laten wij de dooden met rust. Maar het blijkt dat België wilskracht genoeg heeft om zijn bestaan te verdedi gen en dat de methode a la bon-papa uitgediend heeft. Enkele weken voor de bevrijding hoorden wij een hatelijk per- sonnage zeggen Bah. drie weken weg gestoken zitten en de kwade bui is over» Het blijkt nu een misrekening te zijn en 't zal deugd doen. In 't vervolg zullen weinig scrupuleuze menschen tweemaal nadenken voor ze door dik en dun hun eigen belang zullen najagen. Op het plaatselijk plan kwam de op heffing van het interneeringskamp. Welke ook de redenen geweest zijn van dien maatregel en zonder te willen uitpluizen wat had kunnen beter zijn, het was een goed. En goed is goed. Het medicaal onderzoek te Geeraards- bergen heeft uitgewezen, onder andere dat de vrouwen vol luizen zaten, dat er onder de geïnterneerden om maar van één ziekte te spreken, vijftien turber- culose-lijders waren. Honden kunt ge dresseeren, en leeren wie ze mogen bijten en wie niet. Micro ben leert ge dat niet. Witten staan eve»- goed in gevaar als zwarten. Wij moeten daar niet verder inkt aan verslijten. Die toestand had zoolang niet mogen duren. Een dagbladschrijver schreef enk^" dagen geleden, dat de toestand waarin wij leven van de mensc^11 vraagt een koel hoofd en een w«fm hart. Dat ei on gelukkig veel zijn met een heel heet hoofd en een schromelijk koud hart. Heeft niet een warm hart wie wil. Dat is het resultaat van jaren lange oefening en zelfbeheersching. Een koel hoofd is wat anders. Een beet je goede wil volstaat en die begint er stilaan te komen. Er is reactie geweest op mijn uitkijK» van verleden week. Het heeft sommige menschen zeer ge daan. Het moest wel. Ais we stilaan een beet je harder hebben geduwd was het om een reactie uit te lokken, niet om ruzie te maken, maar om te doen inzien dat er iets niet ii. den haak zat en moest rechtgezet worden. Die reacties zijn op één na kalm ge weest. Wordt er orde geschapen waar wan orde heerschte wij zullen de eerste zijn om te juichen. De weerstand ligt ons na aan het harte en wij zouden gaarne ons volle waardee ring schenken. Als hij werkt in wette lijkheid en volgens de gewoonten en ge bruiken van beschaafde landen mag de weerstand voor ons part de leiding in handen hebben in al de takken van 'e lands bestuur. En dat is gemeend hoor. Even gemeend kan ik den kwaaie opnieuw de verzekering geven dat ik zon der pretentie op een of ander te spelen rol, mijn oude krakende knoken veil heb voor België.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1