A. De Hocck-Vnn der Soldieren Koloniale Waren Fijne Specerijen 0MER EFCKH0UT-DF GAUQUIER René Van Petegem=Temmerman MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. EMILE CASSiMAN-VAN LANDUYT OUD HUIS GUSTAAF DE GAUQUIER nin'OVE RECORD Vervolg van rt eerste blad. ens dat Roosevelt een groote meerder heid heeft behaald op zijn tegenstrever Dewey om het prcsidentschap.Wij sluiten ons aan met de woorden van Dewey Dat zijn nieuw mandaat de spoedige overwinning moge brengen, de inrichting van een rtuurzamen vrede en de rust on der het Antcrikaansch volk. Moge de Goddeisjkc Voorzienigheid den President der Verecnigcio Staten in de komende moeilijke jaren leiden en beschermen STAD cn OMLIGGENDE 11 November 1944. Op 11 N. vcrni.v-r hadden we in onze •'ad. op ii..: aiiof van de Oud-strijders- honden 1914-1S in 1940 (of was. voor tenen 1 er. ook het stadsbestuur tot een Inter inzicht van de passende houding ckomen een indrukwekkende her denken; van de oorlogsslachtoffers. De H. Mis te 9 uur. die op het pro gramma stond, kende een overgroote toe loop van volk. toeloop in dewelke het stedsbcstuui door zijn goed opgemerkte afwezigheid schitterde. Iets na half elf werd dan een optocht gevormd waarin de leerlingen der or.der- S' he;dcn>. onderwijsgestichten opstapten verscheidene jeugdgroepeeringen. de pompiers, de leden van den gemeente raad ja. ja. ze waren er de geestelijke overheid, de oud-strijders 1914-18 en '40. tvn afvaardiging van de in de stad inge kwartierde Engelsche troepen, alsmede de weerstandsbewegingen die met man en mac; waren opgekomen. Een fanfare van v: ijv, iiiigers voerde stapmarschen uit. Aan monument der gesneuvelden op het Kerkplein werden bloemtuilen en kr.r. n neergelegd, terwijl ook de graveo van de soldaten der geallieerde legers v hier hun laatste rustplaats vonden. preiijk met bloemen werden bedacht. Er ".cm. twee toespraken gehouden oene mm den bond der Oud-strijders door d- v. r R. Y.'achtelaer. voorzitter, en een w c. or burgemeester Behn namens con verre enteraad. De lom r ial: v. :i hl. V/achtelaer was uiterst cast aan de herden kingspie "m V id en bevatte in het slot een heel :i raad wij moeten aan 't werk, wij allen, om te helpen Duitsch- land verslaan De toespraak van den burgemeester was minder ter zake dienend en kreeg tegensti ijdige beoordeelingen, vooral daar waar hij het over onze roemrijke weerstandsbeweging had. We eken tevergeefs naar den ver worven roem tenzij in den weerstand tegen het terug aan geregeld werk gaan en tegen hot demobiliseeren. Of sprak onze_burgervader profetisch en voorziet hij werkelijke roemrijke daden 9 Tot slot het is voor iedereen pijnlijk geweest te moeten vaststellen dat er nie mand in de stad aangeduid was om. ware hot ma; r. r.'wle woorden in 't Engelsch te richten tot de afvaardiging die daar aanwezig was. De belangrijkste en best ingerichte werkplaatsen der streek voor het bewer ken van ARDUIN en MARMER G. VAN BELLE te NINOVE. cn drinken dat we konden en dansen en zingen dat hooren en zien vergingen. En ze mochten niet te veel met ons komen lachen de vreemde luizen zelf die heeren van Appelterre niet. of 't was gevochten! Dat was mij den tijd ja van de ker- messes heroiques 'k zie ze nog gaan al do jonge mannen van Eichem, ieder met zijn kermislief En ons ouwe peekes gingen bollen op den Puitenhoek of in de Sportwereld of bij de weef van Dam me in den halt of in 't Gemeentehuis jaja we hebben wij een gemeentehuis in Eichem zelle 'k zie ze nog loopen ach ter hun bolle scheef weg overwegend langs den kant waar hun sjiekske zat in hun mond en langs waar hun bolle viel En 't muziek van Pollare kwam dan spelen jaja bij ons in Eichem van als ze in 't zicht kwamen begon de mu ziekmeester al te roepen nijger bla zen we komen in de huizen en de man nen gaven dan katoen, dat konden ze kardjas geven de mannen van Pollare. ge weet wel de mannen van den appelen- trot op de koolblaren, ge ziet van hier als die begonnen te blazen op hun extre- menten tot wat andere luchtverplaatsin gen dat aanleiding gaf kwestie van dien appelentrot geweet wel echt blazen dat hooren en zien vergingen bij manier van spreken iiatuurlijk maar 't was echt hooren en zien Dat was mij nen tijd hoe rapper dat ze te rug komen de mannen van Pollare hoe liever Wij zijn voor 't muziek in Ei chem Die daaraan mocht twijfelen moet maar eens met kermis-Maandag naar onze kerk komen om te luisteren hoe we op ons oksaal jaja we hebben wij nu een oksaal in Eichem hoe we op ons oksaal kunnen geweld doen zeg ik 't schijnt dat er iemand in de kerk pur van arrasie niet rood maar gt-el is ge worden. Want wij hebben geren muziek - de mannen van Eichem! - Maar a pro- por voor ne keer op duizend jaar dat we nen Burgemeestei hebben in Eichem die zoo in passant Appelterre mee bestiert, zou onze brave en alombeminde Melanie geenen trikoloor kunnen doen hebben rond 'tarrondissement van haren en on zen Maieur Hadden onze voorouders dat nog beleefd ze waren we 2 voet ge groeid in hunnen ouden dag van puur kontentementJa. dat ze nu nog zeggen dat de mannen van Eichem niets en kun nen Maar kermissen dit jaar dat heb ben we maar flauw gekund Maar tegen zoo 'n oppermacht is niemand opgewas sen Maar ne volgende keer en hebben ze ons niet meer dan koopen of stoken we onzen jenever op voorhand Dat zal niet waar zijn zegt mijn halve trouwboek Daarmee kwam ik tot de werkelijk heid. Jaja. 't zijn wij demannen. de mannen van Eichem. maar die van Appelterre Allee toe zegt mijn vrouw, rust laten waar rust is en zwijgen BURGERLIJKE STAND Geboorten Marie-Louise Gottemans. dochter van Prosp< r en Johanna Coppens. Heddy Coppens. zoon van Jozef en Alice Nooynaert. Overlijdcns. Maria Eugenia Van Der Mcersche, 69 j Karekhoofdstraat. APPELTERRE - EICHEM Herinneringen Kermis Eichem 44 Wij hadden, er nooit zoo slecht voorge staan met de kei mis. Waarom had die minister met zijn lange ooren en zijne oude vijvenstem toch geen 14 dagen ge wacht om de mannen van Eichem toe te laten eens flink te kermissen We zou den wij hem ook wel ne keer getrak teerd hebben met eenen van ons strafste druppels Maar nu ge hebt gij een ge heel jaar gewerkt en gesiameurd en hiel en daar een briefke van honderd wegge stopt vooi t wijf meestal bij de tabaks- sjiek van boven in ons muts genaaid, en leg ze mij daar... "t moet al voor de pinnen komen en ge kreeg gij 2000 fr. astablief meneer en alleman gelijk Koopt ij daarmee wat vleesch en een wit broodje en een kiloke boter voor de kerrnistaiei en wat blijft er dan nog over om ne ke;ui. te gaan En daarbij zoo n weer 't En was niet vandoen om op den preekstoel to zeggen dat we moesten matig zijn Minister Gutt had er voor ezorgd Vut hebben we nu kunnen doen. dar, ton -hoornen achter de stoof niet een ad jpken toebak in ons smoelen)- dat kan 't goevernement ons toch n Kt niet afpakken hé van den heerlijken tijd van de kermissen van Eichem uit ons jonge jaren, toen we nog met geen wijf aan ons been zaten, toen we uitgingen wij de mannen van Eichem Afgeluisterd 's avonds op de kermis Charel en Tist komen mekaar tegen alle twee respektabel scheef geladen. Het ondergrondsche legeris in Ei chem niet werkloos geweest binst den oorlog, maar heeft zich glorieus gedra gen Ge kunt het zien aan die twee. 't ls al donker en ze zijn nog op weg vari de mis naar huis Ze beginnen te biech ten tegen elkaar 'k en wist ekkik niet. zei tist. dat dat dat. de druppels in Eichem nog zoo straf waren Hoe heddet dan gewewewe ten vroeg Charel... 'k heb ekkik potverdorie in mijn broek gedaan voordat ik het wist, zei Tist. Dat en zal bij mij niet gebeuren, zél Charel en waar waarwaarom niet vroeg Tist. Bij mij draagt 't wijf de broek zei Chare! Ziet. liefste lezer, dat de gazet om Gods wil,onder mijn vrouw haar oogen niet komt 'n oud «gediende»!!! NEDERHASSELT 11 November. De dienst van 11 November werd ge celebreerd op Zondag. Een ware schoone dag Bloemen en volk De kerk was heel wat te klein. Oud-strijders. Opgeëisehten, Strijders van '40 cn de Geheime Strijders waren aan de eer. Hun werden, benevens aan 't Gemeentebestuur, in de kerk de eere plaatsen voorbehouden. Ontroerende kerkelijke plechtigheid Na den dienst werd een zeer treffend woord van hulde en dank gebracht, aan de Strijders en de Gevallenen uit de ge meente. door de heeren A. Souffriau. schoolhoofd en Gust. Beazar. Deze laat ste was dc inrichter en bezieler van het feest. De dag verliep ordelijk en rustig. Belangrijk bericht aan de Radio lief hebbers. Binnen enkele dagen komt de nieuwe reeks radio toestellen S.B.R. N.S.F. uit. de eerste sedert de bevrijding. Prijzen vanaf 1650 fr. ot 4500 fr. en Europeesehe lampen tot hoogstens 200 fr Verkrijgbaar bij DE SCHRYVER CHARLES Dreef, 22 NINOVE Tel. 8 De grootste keus en -de voordeeligste prijzen voor VLOEREN. FAIENCE, BAKSTEEN. DAKPANNEN, enz. Belangrijke hoeveelheden zijn reeds toegekomen bij G. VAN SELLE Je NINOVE, tel. no. 5. ASPELARE 11 November. Na vier jaar gedwongen onderbreking is 11 November hier terug gevierd ge worden. In 't najaarszonneken wapper den vele vlaggen. De schoolknapen, ge tooid met ruikertjes, begeleidden het voltallige korps Oud-Strijders en Opge- eischten met hun vaandels, ter kerke Aan de beide gc-denksteenen werden kransen en bloemen neergelegd. Ook waren vele Strijders van '40 opgekomen, om te bidden voor hun gevallen Makker. Aan 't gemeentebestuur werd eveneens een eereplaats voorbehouden in de kerk: De kerkelijke dienst was ontroerend- pleehtig. In rustigeen rouwvolle stem ming brachten de vierders den dag ver der dooi'. voor dit seizoen sterker is dan ooit. Wij richten daarom onze geliefde supporters club herin op Zondag 19 November a. s. om 2 uur, bij ALFONS STANDAERT. Biezenstraat. Dagorde Verkiezing Bestuur. Belangrijke besprekingen. Wij verwachten eene talrijke opkomst. Het Voorloopig Bestuur. Studie van Notaris Van Themsche te Denderleeuw Door sterfgeval en om reden van vertrek OPENBARE VERKOOPING ten sterfhuize van M. Octaaf Vaerman te Denderleeuw Guido Gezellestraat, 104 van het mobilair er zich in bevindende. Op Maandag 27 November 1944 om 2 uur namiddag stipt. Gewone voorwaarden. MAATSCHAPPIJ CAPITALISATIE zoekt voor het kanton Ninove gevormde agenten cn beginnelingen. Winstgevende loonen. Zich wenden M. Vanderbrugen Café DE KEIZER. Burgstraat. 9 te Nino ve den 20 November van 10 tot 15 uur. Maatschappij Gapitalisatie zoekt voor herinrichting van haar diensten eerste agenten voor Ninove. Betrekking met toekomst. Schr. Publi P. P. Wetstraat 114. Brussel. ond Nr. 1/4 Maatschappij Capitalisatie zoekt ge vormde elementen, voor het kanton Ni nove. Betrekking met toekomst voor werkzame elementen. Schr. Nr. 36, Publi P. P. W -tstraat. 114, Brussel. Maatschappij Gapitalisatie zoekt in specteurs voor inrichting van haar bui ten diensten voor het kanton Ninove. Goede attesten vereiseht. Schr. Nr. 37 Publi P. P. Wetstraat. 114, Brussel, GROOT. 15, Lavendelstraat, 15, NINOVE. KLEIN. De Rubriek van F. C. NINOVE, FC. heeft dus verleden Zondag met zware score 3-8verloren tegen het elftal der Engelschen die te Ninove lig gen. Op de wijze zooals ze speelden kon het ook niet anders. Etienne was weinig betrouwbaar de backs treuzelden de halflijn wou dribbleeren. in plaats van onmiddellijk af te geven, en de voorlijn benuttigde haar gegeven kansen niet. Daarentegen waren de Engelschen er vlug open schoten in alle posities naar doel. Dan hebben wij het miserabel spel van altijd gezien, als ze aan 't verliezen zijn: iedereen verandert van plaats, elke spe ler steekt de schuld op den anderen, en meent dat hij het op die plaats beter zal doen dar. de andere, 't Is nog wonder dat er soms dan niet een speler gevonden wordt die vindt dat hij beter in de goal zal gaan speien dan Etienne. en deze laatste in de voorlijn b.v. duwt. Dat zou absoluut aan de spelers moe ten afgeleerd worden. Gaat het niet. wel dan gaat het niet. Maar in alle geval gaat liet toch nog altijd beter ais elk op zijn plaats, blijft, dan dat ze voortdurend ver anderen. De Engelschen verdienen Vati hun kant werkelijk een pluimke. dat ze na twee keere.n tegen onze ploeg verloren te hebben, zich zoodanig reeds aan het spel hebben weten aan te passen, want dat is voorzeker hun winst geweest, dat ze den derden keer op afgeteekende wijze hebben gewonnen. Op eersten Zondag van December be gint nu een noodcompetitie. F.C. start daarin zoo maar met vijf ploegen Ik moet rechtuit bekennen dat ik niet wist dat er zooveel voetballisten in Ninove zaten. Ja Meneer een eerste ploeg, een reserveploeg. een juniorsploeg en twee kadettenploegen. Voor wat de eerste ploeg betreft, die zal uitkomen tegen de ploegen van Den derleeuw. Sparta Geeraardsbergen, Ne- derbrakel. Oudenaarde. Deinze, Gavere, Eekloo. en misschien hier en daar nog een andere uit Tweede Provinciaal Hoe ze die verplaatsingen gaan doen weet ik niet. en laat ik heel eenvoudig als open vraag staan. Maar hoe ze het b.v. zullen aan boord leggen om op eén Zondag misschien wel drie verplaatsingen te doen. dat kan alleen Ons Heer weten. Moest dat lukken, dan zal het wel een feit zijn dat wij hier te Ninove voortdu rend aangename matchen zullen te zien krijgen. Het Bestuur zal mij echter wel toela ten daar eventjes sceptisch tegenover te blijven. Efceeër. Supportersc.'ub NOUGA. Ons land is bevrijd en koning Voetbal kan weerom zijn scepj.er zwaaien, zooals vóór den oorlog. De kompetities zijn dus weerom heringericht zooai* *n vredes tijd. Zij nemen een aanvang ok1 eer sten Zondag van December. Onzt Plicht als degelijke supporters is weerom ,aan" moedigend achter onze ploeg te staa.n- Vooral dat de plovg van F. C. Ninove OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Voordeeiige Prijzen. |oB |o| |o| Jo|o|o|c|o|ofo|c|o|o|— Tl! '|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|oj Onderneming van Schilder en Glaswerk OPVOLGER BEVERSTRAAT, 25, NINOVE Alle slach van behangpapier, verwen, vernissen, enz., aan alle prijzen buiten concurentie. Hout- en Marmerschildering. MAGAZIJN VAN KLEERSTOFFEN Gemaakte klcederen voor heeren en jongelingen Gabardinen Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE. Specialiteit van Ceremoniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol I* klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLIKSLAGER IJ POMPMAKERIJ KOEPOORTSTRAAT, 17, NINOVE. gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Verzorgd werk. Spoedige bediening. Matige prijzen. TELEFOON 314 POSTGHECK 450617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN LANG5MUNTSTRAAT, 6 HANDELSREGISTER 1044 AALST. 1KB

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2