F C. Ninove I en Eendracht Aalst Juniors A. Pe Hoeck-Vnn der Schueren Koloniale Waren Fijne Specerijen René Van Petegera-Teoimerman „_PE8 SHttOS MAKEN VAN ZINKE DOODKISTEN. EMILE CASS1MAN-VAN LANDUYT NIEUWS den Patroon. he omstandig- der onbetwist- behoefte aan degelijke boekho; uk- Daar wij steeds iedere gelegenheid te baat nemen om onze vrienden midden standers nuttig te zijn. hebben wij ons onmiddellijk beijverd om in het voldoen uier behoefte te voorzien en op dit oo- genblik kunnen wij U met voldoening melden, dat. waar onze bedrijvigheid ge durende het verloopen jaar ten gevolge van het wereldgebeuren noodzakelijker wijze verzwakt was. wij nu bepaald on zen Rekenplichtigen Dienst op geheel nieuwen voet vast hebben heringericht en in het bijzonder aan het huidige za kenleven hebben aangepast. Niemand zal inderdaad ontkennen, dat, in het tegenwoordige bedrijfsleven, zon der goede ordening der hanóelsgeschrif- ten. het niet meer mogelijk is den gang zijner onderneming van dicht bij te vol gen en in de goede richting te houden, en men zoodoende bestendig gevaar loopt onbewust te verzinken in den afgrond der zich immer uitbreidende gestreng heid in de bedrijfsordening van ons land. Het is dan ook in het bijzonder voor U, Middenstanders, handelaars, klein-nij- veraars. enz. dat onze Rekenplichtige Dienst werd heringericht. Dank zij dezen Rekenplichtigen dienst kunnen wij voor U 1° Mits geringe kosten, bij U thuis, een gansch moderne boekhouding inrich ten en bijhouden, welke aan al de vereischten der wetgeving en van het moderne zakenleven zal beantwoor den 2 Uw aangiften in de bedrijfsbelasting met alle nauwkeurigheid bijwerken en zoodoende alle betwisting en na- deeiige belasting voorkomen, wat bij zonderlijk nu van groot belang blijkt te zijn en kunt gij 3' Beantwoorden aan de tegenwoordige eischen van het wetboek van koop handel en daardoor alle voordeeien genieten welke er aan verbonden zijn; Steeds volledig ingelicht worden bij elke verandering in de fiscale wetge ving Gemakkelijker krediet bekomen in een of andere van de aangesloten kre dietinstellingen. Een getrouwen raadsman vinden in onzen expert-rekenplichtige. welke U steeds met raad en daad zal bijstaan dn alle omstandigheden, tn eindelijk 7 Ook door middel Uwer boekhouding een zakelijk overzicht hebben en kon- trool kunnen uitoefenen over uw be drijf Schrik niet ons lastig te vallen. Hoe meer middenstanders bij ons komen aan kloppen. des te liever wij het hebben. Ons streven is immers altijd en overal DIENEN Wij verwachten U dus. Namens het Provinciaal Middenstand secretariaat De Gewestelijke Sekretaris Aalst De Feyter O. De Middenstanders van Ninove en om liggende kunnen zich wenden tot M. Fr. Matthys, in het Middenstandshuis, alle Dinsdagen en Zondagen, van 10 tot 111/2 uur voormiddag. K. B. V. B. Zondag 26 November 1944, te 14,30 ure Terrein DOORN GROOTE VOETBALMATCH TUSSCHEN De beste Juniorsploeg van 't land. die de beste promotieploegen deed struike len. Voetballiefhebbers dit is voorwaar een buitenkans. Allen op post 4 5" 6U zakken koren half rogge en half tarwe ze moesten betalen om het maagsken te vullen van hun heeren uit Gent De boe ren stonden er in den oorlog beter voor En verplichtingen dat daar aan waren! Daar mocht b.v. geen kilo mest van 't hof toen was er nog geen chemiek al 't mest moest op t land om het niet te verarmen en geen bundel stroo om zeker te zijn mocht van 't hof noch verkocht, noch vervoerd, noch verbrand Ieder jaar moest de pachter een bepaald getal bundels stroo geven om de huizen van 't hof te bedekken, en ook om grachten te maken om 't water af te voeren. De eigenaar van die groote manoeuvers gaf de daguur en de pachter de kost. Bij overstrooming of stormschade geen subsidie voor de pachter, wel in geval van schade door legers veroorzaakt evenmin als 't hof afbrandde kwam de eigenaar tusschen de pachter moest maar opletten En alles is voorzien tot in de kleinste bizonderheden zoo dikwijls als een broeder van 't godshuis het in zijn ster kreeg eens te komen kijken of 't goed te inspecteeren moet de pachter voor 't ravitaljement zorgen. De nonnen daarentegen van 't godshuis te Gent mochten maar één maal in 't jaar komen inspecteeren maar dan moest de pachter willen of niet de eerwaarde schepsels gaan halen en terugvoeren, en toen was er nog geenen Halt in Eichem dat was met den direkt vierwielkar naar Gent Komt dat tegen in den Heirweg in Ei chem Evenzoo was er bepaald hoeveel bun der gerst en winterkoren men moest zaaien, en hoeveel bunder beplanten met witte erwten en hoeveel zomerkoren en wat moest braak ligger, omgedaan en met voren. Ge ziet 't was in den tijd van het drielandensysteem. Ieder kouter was verdeeld in 3: een deel voor zomervruch ten. een deel voor wintervruchten en een om braak te liggen. Men had geen mest genoeg om intensief te bewerken. En bij het vertrek van de pachter van 't pachthof moesten er op blijven 25 hen nen 2 hanen 4 ganzen en al de palen die er waren als de pachter kwam. Ende al dat de beesten an de husinghe of ant goet breken dat zal de pachter weder maken enz enz. Ge ziet dat was geen klein bier pachter zijn op Eichem. Maar toen waren er hier menschen met haar op hun tanden We zullen daarvan ne keer nen toer vertellen ne volgende keer, als ik nog ne keer aan 't archief geraak van 't ge meentehuis van Eichem Venijnige tongen, en hier te Ninove zit ten er nog al. waren reeds aan 't vezelen gegaan over dien fameuzen Kabouter van het kloksken en dat hij ne V. N. V.-er zou geweest zijn. zelfs al van vóór den oorlog en dat hij zou... pro paganda gemaakt hebben, enz... geweet hoe dat gaat. en dat hij om al die reden en zelfs nog om andere serieuzere zaken door den baas van De Denderklok zou geschorst geweest zijn. gelijk het met groote gazetten en niet minder grrroote gazetschrijvers ook gegaan heeft. Gelukkig voor mij dat de witten er niet achter gekomen zijn STAD en OMLIGGENDE BURGERLIJKE STAND Huwelijken. Frans Baeyens, 25 j. en Caroline Van Der Veecken. 21 j. beiden te Ninove. Overlijdens. Raymond Milo. 66 j. Pamelstraat. De belangrijkste en best ingerichte werkplaatsen der streek voor het bewer ken van ARDUIN en MARMER G. VAN BELLE te NINOVE- APPELTERRE - EICHEM Een bladzijde uit ae Geschiedenis. Als wij in Eichem zoo'n nooge borst zetten, dan begrijpen de andere men schen dat niet. maar wij in Eichem wij weten dat we eeuwen historie dragen op onzen Eichemschen grond en dat er van Eichem al spraak is in de oude boeken en archieven als er vele groote landen in Europa nog op de kaart niet stonden Ik ben zoo ne keer gaan pluizen in oude folianders Mijn vrouw is dan altijd van de duivels als ik die boven haal om wille van al dat stof op tafel en de vuile vingers bij 't eten en... liefkozingen en ik vond b.v. dat er in de jaren 1300 al sprake was van 't hof te Eichem, wat er daar nu juist van over gebleven is kan ik niet precies zeggen maar t is toch heerlijk om lezen wat onze pachters zoo al op hunnen lever kregen van de «goede lieden van het St. Janshuis van Gent. In hun huurcontract daar staat in. hoe veel zakken witte erwten ze moesten be talen voor hunnen pacht, dat was t vleesch van toen boonen en erwten en de menschen konden dan ook werken lnoor en hoeveel raapzaad en hoeveel De grootste keus en de voordeeligste prijzen voor VLOEREN, FAIENCE. BAKSTEEN. DAKPANNEN, enz. Belangrijke hoeveelheden zijn reeds toegekomen bij G. VAN BELLE te NINOVE, tel. no, 5. Vervolg van Kermisgeschiedenis. Charel zijnen halven trouwboek had natuurlijk iets in de gaten gekregen. Hij kan zijnen neus in geen glas steken of zijn hand in zijnen zak om een Dender klok te koopen of ze is 't er achter. 't Heeft er natuurlijk bovenarms opge zeten. Want 't is mij de gendarm Tist zijne gebuur had 't stof hooren vliegen, 's Anderdaags kwam hij zoo al schoorvoetend af om ne keer te luisteren. Awel Charel wat is er gebeurd jon gen «Aliemaal met die gazet van Ninove. zei Charel. als ze dat gelezen had was er geen lieveneeren ne meer aan En hedd'u kunnen weren joeng. met de ruzie, pinkoogde Tist. is 't goed afge- loopen Potverdorie man zei Charel, ze kwam op handen en voeten naar mij gekropen» Wadde. zei Tist verbauwereerd en toch ongeloovig en zei ze niks Je jaat. zei Charel. ze riep met een stem van de kommandant van een geheel skadron gendarmen allee, riep ze. en rap van onder da bedde 'n oud gediende Ehwel neen. de kabouter is hier terug om zijn wekelijksch praatje te doen en kontakt te nemen met zijn oude bekenden en de vele nieuwe lezers die er sedert de bevrijding bijgekomen zijn. We gaan dus een en ander vertellen dat u kan interesseeren en dat zal zeker eerst en vooral de kolenkwestie zijn. We staan bijna met ons twee voeten in den langen winter, ons land is al nagenoeg 3 maand bevrijd en naar het kolenrant- soen kunnen wij fluiten. Hoe komt dat toch zult ge zeggen, nu de kolen niet meer beschermd worden en over den Rhijn naar veilige havens overgebracht. Daar moet zoo een beetje van alles ach ter zitten meen ik. een beetje gezond verstand en een beetje goeden wil uit gezonderd. Moest ik burgemeester van Ninove zijn. ik zou beginnen met al de houille-marsjangsne keer bijeen te roepen om te zien of er geen middel is ieder huishouden een paar honderd ki los te bezorgen, aan officieelen prijs, wel te verstaan. Als er kolen te verkrijgen zijn aan vier en vijf fr. het kilo dan moet er ook middel zijn er hier te krijgen aan 1.25 fr. of aan 1.50 fr. Het is maar kwes tie er die menschen eens op te wijzen dat het algemeen belang boven persoonlijke belangen moet gaan en er nu ne keer vooraf voor de kolen ran iedereen moet gezorgd worden er zijn camions in de stad en ze kunnen van brandstof voor zien worden, willen ze met aan nemen we hunnen scheinaf om nog eens Duitscfee termen te gebruiken Dat de mannen van den weer stand eindelijk op welverdiende rust gaan zal ie dereen die 't hart nog op de rech te plaats draagt met een zucht van verlichting geconstateerd hebben. De echte zullen zich spoedig op een andere manier ver dienstelijk maken en hier mede zullen zij, zoo mogelijk, nog stijgen in de ach ting. terwijl deze van vijf minuten na twaalf nu tijd hebben om te overleggen dat hun greep naar de machtlouter zinsbedrog was en het klimaat van ons land niet geschikt voor uitspattingen a la Drapeau Rouge». Bravo meneer Pierlot zoo willen wij het hebben en om die kranige houding alleen reeds gun nen wij U de gevraagde volmachten Over de mislukte ma nifestatie welke hier deze week moest plaats hebben zullen wij maar niet veel vertel len. het is ook de moei te niet en misschien best dergelijke dingen niet au serieux te nemen. Ze brengen feitelijk geen aarde aan den dijk t.t.z. geen kolen in de ka chel er, geen vet op den boterham, ze zijn alleen maar een voorwendsel om herrie te stoken en dat kunnen wij in de gegeven omstandigheden best missen. Voor mijn part mag de regeering alle manifestaties en alle meetings ge rust verbieden het is er het gepaste oo- genblik niet voor en vooral onze stad is er niet mee gediend we hebben het kun nen vaststellen. Nog een nieuws je om te slui ten naar het schijnt is er sprake var» de Passieve Lucht beschermingsdiensten terug op te visschen en vermoedelijk wel op 'n an deren leest te schoeien. Dat zal dan de derde maal zijn gedurende dezen oorlog Het was anders de moeite niet al het materieel te doen ophalen na de bevrij ding en de mannen van de P. L. V. hun pijlenkoker te doen afgeven. Maar allee, wie niets doet zal ook niets misdoen en vermits de ministers soms al eens op een genomen beslissing terug komen mag dat hier te Ninove ook wel gebeuren. Dat men dan toch ten minste nut trekken uit de opgedane ervaringen en weerom niet van voren af aan herbeginne. Da-ag. Kabouter. Bij sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van HUISMEUBELS en roerende voorwerpen te NINOVE, Pamelstraat, 102 De Notaris Albert EVENEPOEL, te Ninove Edmond De Deynstraat. 24. zal namens en aan de woonst van Mevrouw Weduwe Raymond Mtlo-Van Londersele. te Ninove, Pamelstraat nummer 102. overgaan tot de openbare ver- kooping van HUISMEUBELS, waaronder 1 Schoone eetplaats in eiken hout. bevattende tafel, stoelen, zetels en groote spiegel, bed, groote kleerkas. keukenstoof met koolbak, keukentafel met vier stoelen, keukenkast, ré gulateur. schouwgarnituur, twee spiegels, ta fel. porte-manteau. toilettekastje. spiegel, stoelen, schoone luster, waschmachien in ko per. waschmand. kaders, postuurkens, vazen, koperen potten, heiligen beelden, kleine bas- cuul. tobbens. alle verdere kleine keukenge- rieven zooals teljooren. tassen, lepels, vorken. Verders hofgerieven. zooais schup. braak, reek. kruiwagen en verdere roerende voor werpen. De verkooping zal plaats hebben op om 1 ure stipt namiddag, aan gemelde woonst van Mevrouw Weduwe Raymond Milo-Van Londersele, wonende te Ninove, Pamelstraat, 102. De verkooping geschiedt met gereed geld en onder de gewone voorwaarden. Studie van Notaris Van Themsche te Denderleeuw Door sterfgeval en om reden van vertrek OPENBARE VERKOOPING van MEUBELEN te Denderleeuw, Guido Gereilestraat N. 104 De Notrais Van Yhemsche te Denderleeuw zal ten sterfhuize van Mijnheer Octaaf Vaer- man te Denderleeuw, Guido Gezellstraat, 104, «vergaan tot de openbare verkooping van het mobilair er zich in bevindende en bestaande namentlijk in Piano. 2 eiken buffetkassen, tafel- en drink- servies, 2 coulisse-tafels met planken, 6 eiken stoelen, schouwgarnituur met groote spiegel, lampadaire. groote bibliotheekkas in eiken hout, naaimachien, glazenkas, stoof (leu- rensch) cuisinière en andere vuren, tafels, stoelen, slaapkamers met alle gerief, kleer- kassen. potten en pannen, tobben, waschma chien, bascuul met gewichten, ladders, zinken bad, brandhout, boonstaken en allerhande ge rief. om 2 uur namiddag stipt. Gewone voorwaarden. Vooruitziende menschen sparen Voor alle inlichtingen aangaande studie beurzen, geldplaatsingen, geldleeningen en alle geldverrichtingen, door een solie- de maatschappij, onder toezicht van den Staat, schrijft U vandaag nog. Onze agen ten begeven zich ten huize, zonder ver bintenis voor U. Geheimhouding verze kerd. Een enkel kaartje volstaat om U alle inlichtingen te bezorgen. Schrijven K. K. L. bureel blad. GROOT. 15, Lavendeistraat, 15, NINOVE. KLEIN. OUD GEKEND HUIS voor de beste specialiteit van gebrande KOFFIES. Veordeelige Prijzen. taa MAGAZIJN VAN KLEERSTOFFEN Gemaakte kleederen voor heeren en jongelingen Gabardiners Regenmantels. Gediplomeerde Meesterkleermaker GRAANMARKT, 2 2, Tel. 176 NINOVE. Specialiteit van Ceremoniekleederen. Laatste nieuwigheden Fijne kamwol 1' klas maatwerk. ROUW IN 24 UREN. BLI KSLAGERIJ POMPMAKERIJ KOEPOORTSTRAAT, 17, N I N O V E gelast zich met ALLLE ZINKWERKEN, BLIKWERKEN EN PLAATSEN VAN POMPEN PLAATSEN VAN WATERLEIDING. Alsook voor het Matige prijzen. Verzorgd werk. Spoedige bediening. REGELMATIGE VERVOERDIENST JOZEF PARDAENS Burchtdem 122, Ninove Tel, 259 Ninove -Brussel Brussel Ninove KLOKKEKLANKEN Oef en ik zit er in! In de kolommen van de Kiok natuurlijk en aan al mijne goeie trouwe lezers van in den goeden ouden tijd een hartelijken groet en ne ferraen pol TELEFOON 314 POSTCHECK 459617 ONDERNEMINGEN ARDUIN MARMER GRAFZERKEN SCHOUWEN wmnMB LANGEMUNTSTRAAT, 6 NINOVE HANDELSREGI8TER 1044 AALST. I, 7 DONDERDAG 30 NOVEMBER 1044 OP MAANDAG 27 NOVEMBER 1944

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2