F. C. Ninove en Sparta Geeraardsbergen Ar beidersverheffi ng. ter brengt lANKEN n tegenwoordig veel .n zooals ten anderen aar rond dezen tijd nu vilt g'er aan doen we zit- in den winter en de win ze ons van jongsaf gezegd heelen hoop miserie mee regen en modder, sneeuw en vorst. Se dert den oorlog en nu vooral mogen we er gerust nog bijdoen honger en koude, ziekte en dood. Niettegenstaande den Weerstand bieden vele menschen nog bitter weinig weerstand op lichamelijk gebied en moet het ons niet verwonde ren wanneer er thans meer sterfgevallen zijn. Ook zijn er tegenwoor dig weer nieuwe ziek ten welke den natuur lijken nasleep van den oorlog zijn zoo bij voorbeeld hoort ge thans spreken van de Engelsche ziekte en van de Gutt-ziek- te. De eerste is het meest verspreid on der het jong vrouwvolk en tot heden is er nog geen afdoende remedie tegen ge vonden wel integendeel zien we dage lijks deze plaag meer en meer veld win nen. Van weerstand tegenover de nog onbekende microob is er om zoo te zeg gen geen sprake zoodat er werkelijk ge vaar is voor eene zware epidemie De kristen ouders hebben hier z nware ver antwoordelijkheid te dragen en een plicht te vervullen tegenover de goede faam hunner kinderen. Moge deze vingerwij zing volstaan en eene kentering ten goe de brengen, het is meer dan tijd en vrij heid mag in geen losbandigheid verval len. De Gutt-ziekte van haren kant is meer verspreid onder de oor logswoekeraars. de groote ka pitalisten en de boeren. Ze is minder gevaarlijk en sterfgevallen zijn er tot heden niet te betreuren, hetgeen niet belet dat er veel door geleden wordt meer naar ziel dan naar lichaamDe kenmerken van deze ziekte zijn onder meer een zeer slecht humeur met kor- selig optreden tegenover iedereen die het waagt de toekomst met eenig optimisme in te zien. De kleine spaarders die noch tans het meest reden tot klagen hebben stellen zich nog best in den toestand dank zij de inspannigen van den heer Gutt om hen gerust te stellen. Nu ik zal niet doen gelijk de groote gazetten en «houdt den dief» roepen vooraleer er gevaar is. Meneer Gutt is nog geen dic tator gepromoveerd inzake finantieele en fiskale aangelegenheden en tot zoover mag hij tien ontwerpen voorleggen in de plaats van twee. Of is het mogelijk dat het oude spreekwoord zou bewaarheid worden Kleine! n) stelen en groote(n) stelen, maar groote(n) stelen meest. Ons ministers hebben zich den - laatsten tijd gespecialiseerd in het houden van radio-reden, waarschijnlijk een passie die hen bijgebleven is sedert ze te Londen waren Met dit verschil dat ze vanuit Londen slechts beloofden maar dat ze nu moe ten geven Onder dat opzicht weten we niet wie thans het minst geeft minis ter Gutt met zijn 40 op langen termijn of minister Delsmne met zijn 150 gram men boter op korten termijn Over onwettige aanhoudingen hoort men tegenwoordig niet meer maar wel over onwettige loslatingen. Wat bizonder opvalt is. dat het steeds dezelfde zijn die. gewa pend met het vlammend zwaard der va derlandsliefde en der eerlijkheid zich destijds verzet hebben tegen enkele rechtmatige aanhoudingen en thans de boenen van onder hun g... loopen om on rechtmatige in vrijheidsstellingen te be werkenonnoodig namen te noemm iedereen ziet hetblauw bloed kan niet liegen. En wat gezegd over de vuile politiek die weer om hoog tij viert en door dezelfde mannen van vóór den oorlog met evenveel ijver om niet te zeggen met nog meer ijver beoefend wordt. In een randgemeente van Ninove is het nog veel erger gesteld. Oude politieke dorpsveeten worden op gerakeld en door sluwe vossen uitgebaat om eerlijke deftige burgers die in 1940 misschien wel een beetje scheef liepen of twijfelden, maar achteraf hun dwa ling ingezien hebben, in den bak te hou den en anderen te broodrooven. Het is meer dan tijd dat de oogen opengetrok ken worden van alwie begaan is met de belangen van ons land en dat die man nen die zich ten persoonlijken titel of uit lage politieke berekening aan derge lijke wraakroepende praktijken overge ven. definitief ontmaskerd worden. Be grijpen die menschen niet dat eerlijke lieden niet gediend zijn met hunne oude rot-politieke methoden. Zij walgen er K. B. V. B. Zondag 10 December 1944 Terrein DOORN GROÖTSCH TREFFEN TUSSCHEN 1Te 13/30 u. F. C. Ninove Juniors tegen Sparta Juniors. 2.)~~TcT 15~uur. F. C. NINOVE 1 tegen SPARTA I. Een puik programma Gaat zien wat onze ploeg tegen een andere ploeg uit Tweede Provinciaal vermag. De belangrijkste en best ingerichte werkplaatsen der streek voor het bewer ken van ARDUIN en MARMER G. VAN BELLE te NINOVE. Filmleiding Zondag 10 December. CENTRAL. De fantastische Rit. Volwassenen en zelfs voor aankomende jeugd. VOLKSCINEMA. Zijn vrouw is een engel. De geheimzinnige Dokter Kluitorroos. Niet gekeurd. HET HOEKJE VAN DEN ARBEIDER Hard zijn de oorlogsjaren geweest voor onze arbeiders. De zoogenaamde Nieuwe Orde vond geen woorden ge noeg om ons een toekomst voor te spie gelen. waarin alles blonk... van beloften. Doch intusschentijd voelden onze arbei ders aan den lijve welke pijnlijke ver nedering hen werd opgelegd door den steeds meer nijpenden dwang van het nazisysteem. De les die het lot van de Duitsche arbeiders ons gaf. de praktische ondervinding van ons eigen lot. en de onzekerheid van ons bestaan als mensch en als arbeider, waren een sehrillende tegenstelling met de bedriegelijke belof ten die ons langs alle kanten werden ge daan. Die dwang, dit bedrog, die onze kerheid. deden in ons een steeds groeien- der verlangen ontstaan wanneer zulien we eindelijk verlost geraken uit die menschonwaardige en vernederende toe stand Wanneer zullen we eindelijk, in volledige en goed gebruikte vrijheid, onze waardige plaats in de maatschappij kunnen innemen Arbeiders, nu ZIJN we vrij De meer dan vier jarenlange strijd der geallieer den de harde worsteling van gansch ons volk. de moedig gedragen schande van de onderwerping, de taai volgehou den offers van onzen arbeidersstand, zijn er ingeslaagd een definitieven slag toe te brengen aan de niets ontziende heerschzucht van het Duitsche monstei Thans staat gansch het land voor eer. zware taak. en onze arbeiders willen die taak begrijpen, en meewerken om ze tot een gelukkig einde te brengen uit de puinhoopen die de bezetting over g&nsch het land heeft geworpen, moet nu een maatschappij worden gebouwd waarin de grooten met de kleinen en de kleinen met de grooten samenwerken. Ze moe ten mekaar heipen om langs dien v\eg te komen tot een maatschappij, waarin over het standenverschil heen. aan ie dereen de mogelijkheid wordt geboden zijn persoonlijke waardigheid zoo breed mogelijk te ontplooien, zijn taak in de maatschappij en in de familie zoo volle dig mogelijk op te nemen. We hebben niet de pretentie dat we ailes alleen kurj- nen verwezenlijken. Vermits het hier gaat om een gemeenschappelijke taak moet elk lid van de gemeenschap ook hieraan meewerken. Doch als Christe lijke Arbeidersbeweging willen we eerst en vooral dat de komende tijden ge- beuwd worden op de eeuwenoude, maar steeds even sterke grondvesten van het christendom. Het is onmogelijk dat na de huidige verwarringen veilige toe komst wordt geboren, indien deze niet gesteund is op de christelijke rechtvaax- digheid. Dat is ons algemeen standpunt. Bovendien vermits we een arbeidersbe weging zijn durven we volledig onze verantwoordelijkheid opnemen om in de eerste plaats onzen arbeidersstand te leiden en te vormen Samen met al de arbeiders willen we zorgen dat uit hen groeie een keurreeks van menschen die bewust zijn van hunne waarde en waar digheid die levend aanvoelen dat ze niet een bende zijn die doelloos meeloopt hetzij met een machthebber, hetzij met een dweeper. of die steeds boven zich als het ware een noodlot van haar dage- lijkscri wroeten moet aanvaarden, samen met het afbrekende bewustzijn dat ze tenslotte «maar» arbeiders zijn. Neen, in ons programma staat ae titel arbeid» en arbeidergeschreven met gulden letters, letters van adel en trots. Voor ons beteekenen die woorden leven voor ons zelf. voor ons huisgezin en voor de maatschappij. Ons leggen die woorden op te eischen dat de arbeid en de arbei der geëerbiedigd worden, maar dan met daden. Voor ons beteekenen die woorden ten slotte een tevreden aanvaarden van de edele roeping ons door den Schepper opgelegd, om langs die roeping ons tij delijk en eeuwig geluk te bereiken. We vertrekken van die princiepen om voor onze arbeiders een statuut te maken, waardoor ocis verlangen naar verheffing zoodanig bevestigd en erkend wordt dat we met zekerheid een schoone toekomst tegemoet zien. De tijd moet uit zijn dat onze arbeiders gepaaid worden met woorden en beloften. We willen onze plaats in de maatschappij innemen, met plichten en met rechten. Alleen onder deze voorwaarden aanvaarden wij. en met ons alle ernstige arbeiders, dat een welvarende en gelukkige arbeidersstand in een goed beordende maatschappij mogelijk is. We praten er nog wel ver der over. Christelijke Arbeider. Vrijwillig Pompierskorps. Ons korps viert haar St. Barbarafeest op Zondag 10 December aanstaande. Vergadering te 10 uur stipt in het ar senaal. Aanstelling van vijf korporaals. Om 10 1/2 uur, bijwonen der H. Mis Daarna bloemenhulde aan het monu ment der gesneuvelden. Optocht in de stad. Te 13 uur. gezellig samenzijn bij Mr. Albert Van Paepegem. Sint Niklaasfeest in Ons Huis» Zondag aanstaande 10 December om half drie komt Sint Nikiaas onze kinde ren vergasten en ze allen iets lekkers medegeven. Ruim 800 kinderen zijn uit- genoodigd. Het feest wordt opgeluisterd met muziek en plezante nummertjes Om half zes trokking van den Tombola 100 schoone en nuttige prijzen, vooral kleedingstukken en eetwaren. Loten te bekomen aan 2.50 fr. We danken hartelijk en welgemeend de personen onzer stad die ons zoo mild hebben gesteund en het ons mogelijk hebben gemaakt een zoo schoon Sint Niklaasfeest in te richten. Katholieke Middenstandsbond. De leden worden vriendelijk uitgenoo- digd tot de Jaarlijksche H. Mis met offer ter nagedachtenis onzer afgestorvene le den. op Maandag 11 December 1944. om 9 uur. in de Dekanale kerk. van en spuwer, er op Kabouter. Belangrijk bericht aan de Radio lief hebbers. Binnen enkele dagen komt de nieuwe reeks radio toestellen S.B.R. N.S.F. uit, de eerste sedert de bevrijding. Prijzen vanaf 1650 fr. ot 4500 fr. en Europeesche lampen tot hoogstens 200 fr Verkrijgbaar bij DE SCHRYVER CHARLES Dreef. 22 NINOVE Tel. S STAD en OMLIGGENDE NINOVE Doodelijk verkeersongeluk. Uit de richting van Geeraardsbergen kwam des avonds een goederentrein ge laden met steenkolen. Wanneer de trein ter hoogte van de Geeraardsbergsche- straat kwam. was de bareel niet geslo ten. Op dat zelfde oogenblik kwam uit de richting der stad een vrachtwagen waarop vier personen hadden plaats ge nomen. De wagen werd aangereden en meer dan 200 meters ver meegesleurd, zoodat er nog slechts een hoop verwron gen ijzer en splinterhout van overbleef. Dadelijk werd hulp geboden. Zekere Marcel Juret. uit Nederbrakel die op de wagen had plaats genomen en er met geweld werd af geslingerd, gewond over 't gansche lichaam werd hij bewusteloos opgenomen en in de woning van M. Charles Van Lierde binnen gedragen waar hij door Dr. Van der Hulst de beste zorgen ontving. Zijn toestand boesemt geen onrust in. De drie andere slachtoffers die in het kabien hadden plaats genomen waren zoo erg tusschen het ijzerwerk van den auto gedrukt dat men meer dan een uur heeft moeten werken voor hen te bevrij den. Cools Robert uit Nederbrakel had een dubbele schedelbreuk opgeloopen en was reeds overleden. Blondel Leon uit Opbrakel was zoo erg gekwest dat hij tijdens den nacht in het ziekenhuis over leden is. De geleider Machtelinckx Al fred uit St. Martens-Lierde, was ook doo delijk gekwest. doch na een heelkundige bewerking te hebben ondergaan, open de geneesheeren hem te zullen in leven houden. Het parket die dadelijk op de hoogte werd gesteld kwam nog dezelfden nacht ter plaatse en stelde met de hulp van den heer Politiekommissaris Micholt een ernstig onderzoek in. De bareelwachter. De Moye Arthur uit Donderwindeke ver klaarde dat hij zijn werk zooals naar ge woonte heeft gedaan doch toen hij bui ten het wachthuisje kwam de trein reeds daar was en het ongeluk juist gebeurde, hij voegde er aan toe dat hij te iaat was verwittigd geweest. Het parket heeft den wachter onder aanhouding gesteld en houdt zich verder met het onderzoek bezig. Vrouw door tram aangereden. 's Avonds kwam de 69 jarige Juffer Irène Bické uit Denderwindeke met den tram van Brussel naar Ninove om van daar huiswaarts te keeren. Ze voelde wat haast daar den tram voor Denderwinde ke op hetzelfde uur vertrekt en beging de onvoorzichtigheid te vroeg van den tram te stappen voor dat deze stil stond, met het ongelukkig gevolg dat ze onder het logge voertuig terecht kwam. Ker mende van de pijn werd ze van onder het voertuig gehaald en Dr. Calant stelde vast dat het linkerbeen was afgerukt en het rechte gebroken, bovendie-n had ze ook nog verscheidene wonden opgeloo pen. zoodat de dokter haar vervolgens naar de kliniek deed overbrengen waar- ze tijdens den nacht overleden is. De politie stelde een onderzoek in. Kippendieven op bezoek. Tijdens den nacht zijn dieven over een betonnenmuur geklauterd wat hen toe liet onopgemerkt het kippenhok te berei ken van den heer Adolf De Cooman. Leo Moeremansplaats. Ze namen negen kip pen en twee hanen mee. Daarbij kon hen ook een partij schapenwol, die te drogen hing. van dienst zijn. De politie stelde een onderzoek in. Fietser door auto aangereden. De Gebroeders Verschoren uit Ninove reden samen per fiets naar de markt te Edingen. Gekomen op het grondgebied van Vollezele ter hoogte van de melkerij, waar een bespannen wagen stond. kv. am er een auto afgereden die Eugeen Ver schoren langs achter lichtjes aanreed waardoor deze ten gronde werd gewor pen en zich zoo erg kwestste dat hij naar de kliniek van Ninove moest overge bracht worden, waar de geneesheeren vast stelden dat hij een lichte schedel breuk had opgeloopen. Bovendien was ook zijn sleutelbeen gebroken. Zijn toe stand boezemt geen onrust in. Onze Sint Niklaasmis. De jaarlijksche plechtige mis met offer voor de leden van onze verschillende or ganisaties heeft plaats aanstaande Maan dag 11 December om 10 uur. 1944 is voor ons een jubeljaar. We her denken het 50 jarig bestaan van DE KRING Daarom in groot getal aanwe zig in de Jubelmis om Gods milsten ze gen af te smeeken over onze huisgezin nen en onze bloeiende organisaties. Ieder doe zijn plicht en weze op post. BURGERLIJKE STAND Geboorten Elie De Smet. zoon van Jules, Vinken- straat. Johny De Vuist, zoon van Jan. Oke- gembaan. Frieda Malfroid. dochter van Roger, Nederwijk. Overlijdens. Fiorina De Lahaye. 85 j. Burchtdam. Eduard Walravens. 77 j. Despauteerstr Maria Uyttenhove, 80 j. Kloosterzuster Amand Chavatte, 60 j. Gasthuis. Huwelijken. Camiel De Brabant er, 21 j en Elisa beth Souffriau. 19 j. beiden te Ninove. APPELTERRE - EICHEM Echo's. Onze redactie wordt bestormd door brieven van menschen van Eichem die allemaal zoo kontent zijn dat er ne keer iets van hun vaderlandin de gazet stond. Maar ze moeten het nu toch pre cies daarom niet te hoog in den bol gaan krijgen, want dat is effenaf leelijk. of er daar gevaar voor bestaat in Eichem zou ik zoo niet effenaf durven loochenen. Mijn vrouw stamt ook van die kanten af ik heb er dus een beetje ondervin ding van en pretentie hebben is toch zoo leelijk In ieder geval ik zal eens, zonder dat ze 't weet natuurlijk, heur origenie eens opzoeken Maar fier zijn. dat mag men omdat men van Eichem is en fier zijn omdat men in de Denderklok gestaan heeft, dat mag ook zijn Melanie ge zijt gij de eerste burgemeestersvrouw die een eer volle vermelding kreeg in ons gazet en wij zijn daar niet gemakkelijk mee. En vermits heuren Mayeur 's avonds tegen heur in zijn bedde zei als hij dat artikel gelezen had. dat hij potverdekke peisde dat hij alleen zijn Melanie be minde. weet hij het nu dat ze verdom- melinge van alleman geren gezien wordt! En terecht. Maar we krijgen nu brieven van som mige meisjes die ook eens geerne zouden in de gazet staan en eerlijkheidhalve moet ik al de brieven die ik krijg van 't ander geslacht aan mijn vrouw laten lezen. Haar wil is wet bij ons thuis Wel zei ze tegen mij ouwe zot, zie de niet dat dat is om aan ne vent te geraken mis schien heeft ze wel gelijk, maar ik zei zoo dat is toch hun recht Ik heb ik u toch ook in de gazet eerst leeren ken nen Ik dacht er in mijn eigen bij tot mijn groot spijt maar dat dierf ik niet zeggen om de rust wille Maar dat gaat op een ander manier dat zijn be taalde annoncen hoor, maar als de jonk heid van Eichem wil zal ik die opstellen en ze mogen er hun portret bij sturen dat zal dan ook in de gazet komen, jon gens of meisjes zou dat niet goed klin ken b. v. Jonge man. 35 j. flink voorkomen, spaarcenten, wonende met moeder wed. thuis, dicht bij spoor, sympath. in den omgang, graag met de witte meepra tend, ziet gaarne zwarte meisjes, zoekt zwart meisje, zelfde ouderdom, ietwat gefort. drijvende een winkeltje op. Foto niet nood. onn. in d. n. ernstig. Schr. Bureel van het blad. Geheimh. verzekerd Ik liet dat aan mijnen vrouwelijken commandant lezen Spijt mij da 'k niet jonger ne meer ben» zei ze Zoo moet ge varen - 'n oud gediende. Hare Majesteit Koningin Elisabeth op bezoek bij de Hoilandsche Geëvacueer- den te Aspeiare. Verleden Dinsdag beleefde Aspeiare twee sensationeele gebeurtenissen De aankomst van 370 Hoilandsche geëvacu- eerden voorafgegaan door het bezoek van H. M Koningin Elisabeth. Dit be zoek van de Hoogstdezelve werd pas en kele uren te voren aangekondigd en diende in allen eenvoud door te gaan. Rond 10 uur stopten een paar auto's aan de zaal Volksverheffing thans tot eetzaal der vluchtelingen ingericht. Hare Majesteit werd gevolgd door een paar Hofdames waarbij de Hoogedele Dame Carton de Wiart en door talrijke hoogere officieren waarbij Luit, A. Bauile verge zeld van zijn Secretaris van het S.H.A.E. F. majoor Heilporn. hoofd van het Bel gisch C A D. majoor Didier, hoofd van het C A. van Geeraardsbergen en ver scheidene andere burgerlijke personali teiten. Een menigte nieuwsgierigen begroette met handgewuif hun minzame Koningin- Moeder, die gul en vriendelijk het groe ten beantwoordde. De E. H. Pastoor J. Hertecant en de Heer Burgemeester, Prieels J. verwel komden Hare Majesteit. De Heer Bur gemeester dankte de Vorstin om dit Hooge Bezoek en beloofde ai het moge lijke te doen opdat de Nederlandsche on- gelukkigen het in zijn gemeente goed zouden hebben. H. M. dankte op Haar beurt den heer Burgemeester en wensch- te Hem verder geluk rnet die edele taak. Spoedig daarna werd een kijkje geno men in de mooi gesmukte eetzaal en daarna stapten de hooge Personaliteiten naar het klooster, door een met vlaggen getooide straat. Hare Maj. onderhield zich zeer gemoedelijk met de leden van het onderwijzend personeel, Rood Kruis. Padvinders en 't Plaatselijk Nationaal Hulpcomité. Daar werd een tweede eet zaal bezocht en het Gulden Boek getee- kend. Dit historisch en aandoenlijk bezoek werd op de gevoelige plaat vereeuwigd. Spoedig daarna vertrok het hooge gezel schap nogmaals begroet door een talrijke toegestroomde menigte. Rond 11 u. kwamen de Nederlanders aan. de nieuwe Aspelaersche burgers. Deze werden aangebracht door het En- gelsch leger. Ongeveer 24 u. te voren verlieten de Hollanders hun geliefd Gel derland. Het meerendeel zijn ouderlin gen, kinderen en vrouwen. Moeë men schen die beleeefd hebben wat al leed en wee het oorlogstoneel brengen kan. Spoedig werden ze ingeschreven, hun een warm maal aangeboden en in hun nieuw tehuis door padvinders overge bracht. Het Engelsch leger verschafte voedsel voor 24 u. Voor de verdere ravi- taillering heeft een Provinciale Afge vaardigde van het Nationaal Hulpcomité gezorgd. Kindjes en zieken werden ver zorgd door Juffers van het Rood Kruis en Kinderwelzijn. De bagage kwam in den namiddag aan. Bereidwillige boeren en burgers brachten alles aan huis tot in de vroege avonduren. De padvinders hebben puik werk ge leverd REGELMATIGE VERVOERDIENST Ninove -Brussel Brussel - Ninove JOZEF PARDAENS Burchtdam 122, Ninove Tel. 259 MEN VRAAGT een leermeisje voor naaister, Steenweg op Aalst, 154, Ninove De Nationale Vereeniging voer Au teursrecht NAVEA brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de belan gen der vereeniging, voor het gewest Ninove-Geeraardsbergen en omliggende, door dhr. PALMYR VAN DAMME, Beaupré, 55, GRIMMINGE, worden waar genomen. Alle auteursrechtbetalenden worden dus verzocht zich tot dhr P. Van Damme te richten voor alle inlichtingen of be talingen. Fabriek in de omgeving van Ninove zoekt diensthoofd voor afdeeling Vervoer en Verzendin gen - liefst gehuwd ten minste 25 i. oud - Na proeftermijn be reid zijn de gemeente waar fa briek gelegen is te bewonen. Schr. bureel van blad onder P.L.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 2