Vrede.... Vrede.... Vrede! De Jeugd en de politiek Zondag 24 December 1944* Prijs per nummer lfr. Drukker-Uitgever R, LUYSTERMAN-HAELTERMAN Koepoortstraat, 10, NINOVE Postchfckrekening n' 1862,54 Handelsregister Aalst n' 1093 ZALIG KERSTFEEST Wederom is het Kerstmis. Daar, naast de kommunietafel, staat het stalleken van Bethlehem opgetimmerd. Het god delijk Kind ligt in zijn arme kribbe. Het steekt zijn armkes naar U uit en lacht... Naast het kribbeken, zit Maria, Jezus' Moeder, in stille aanbidding. Daar tegen over staat de heilige Jozef, te weenen van geluk. In de lucht zweven de enge len uit den Hemel en zingen Gods lof in den hooge en verkondigen aan de men- schen den VREDE. Meer dan negentienhonderd jaren ge leden. bracht Kristus zijnen vrede op aarde. Eindelijk was de Verlosser ver schenen, door de profeten zoo dikwijls voorspeld en door zijn volk zoolang ver wacht. En sindsdien, telken jare, door heen de eeuwen, zingen de engelen ook weer op deze Kerstmis Glorie aan God en vrede aan allen die van goeden wil zijn. Klinkt deze boodschap niet verloren te midden van het krijgsrumoer en het oorlogsgeweld die boven onze hoofden razen, en vind ze nog gehoor, nu dood en vernieling, smart en ellende, haat en nijd over de wereld zijn losgebroken Het is alsof de aarde deze blijde aankon diging uit den Hemel niet meer kan be luisteren en begrijpen. Nogmaals op dezen Kerstnacht wordt de echte vrede verkondigd aan allen, die het goede willen. Menschen van alle vol keren en landen, van alle talen en stam men. zullen samen rondom de kribbe staan met eenzelfde vifcdesverlangen Het zijn diegenen die in dit oorlogs geweld, te midden van de grootste ge varen staan in de onmenschelijkheid van den strijd, en die hun leed dragen om van God den vrede voor de wereld af te smeeken. Het zijn de gevangenen en allen die ver van huis en land verwijderd, het einde van den strijd verbeiden, doch hun eindeloos wachten offeren voor het heil der gansche menschheid. Het zijn de vrouwen en de kinderen, die bij den stillen haard in angst leven om hen die ver weg zijn, of om dezen die vielen op 't glorievol slagveld, maar in hun bittere smart hun lippen nog kun nen roeren tot een gebed. Het zijn allen, die nood en ellende lijden, honger en koude, doch dezen tijd van beproeving kunnen zien als een lou tering van hun eigen hart. Het zijn dezen, die in eigen moeilijk heden zichzelf kunnen vergeten, om te denken aan anderen. Het zijn allen, die te midden van haat en tweedracht, woorden van liefde spre ken. De vrede van Kristus is een licht in de duisternis waarin we leven. Veel heeft de oorlog ons ontnomen. Doch nu we van veel zijn beroofd, is ons hart. indien we van goeden wil zijn. gezui verd en gelouterd en ontvankelijker ge maakt voor den vrede van God die in nerlijk is. en standhoudt wanneer al het overige aan het wankelen gaat. Zoo brengt Kerstmis, ondanks het ge weld van dezen oorlog, toch liefde en vrede. O Kerstkindeke tegenover het satansrijk met zijne drie dubbele begeerlijkheid, hebt Gij Uw rijk gevestigd, het rijk van gerechtig heid en liefde, dat vrede sticht en vijan den met elkander verzoent, ja, maar dat ook den strijd voert tegen alles wat den mensch verlaagt en ongelukkig maakt. Om dat rijk te vestigen zijt Ge op Kerstnacht geboren. O Jezus, help ons naar dat rijk verlangen. Adveniat reg- num tuum Moge Uw rijk, het rijk Uwer liefde zich vestigen in de wereld. Allen hebben we nood aan Uw komst. Aanhoor onze smeekbede. Ze is toch zoo welgemeend, al is onze handelwijze er soms recht mee in tegenspraak. Aanhoor ze voor mij, voor allen die me eenig goed deden in Uw naam en voor de gansche wereld. Goddelijk Kindje Jezus, zegen over vloedig in 't bijzonder diegenen die. door U gevolmachtigd, voor den vrede hier op aarde strijden, lijden, bidden. Schenk ons allen den vrede die we verbeiden in tranenvloed, in angst, maar ook in zalige verwachting. O Kindje Jezus, de vrede is op deze aarde verloren. Maar van niets anders dan vrede wil men hooren. .Schenk ons op dezen schoonste aller dagen, den vrede die we vragen voor immer. Amicus. We zijn tevreden dat onze stem niet klonk in de woestijn. Een oudere heeft de handschoen opgeraapt en met een bewezen dat men niet alle «klerken» van apathie, laat staan van verraad mag beschuldigen. Hij heeft een wekroep doen klinken aan de jeugd wij hopen dat de jeugd haar plicht zal begrijpen en zal antwoor den. Mogen we nog eens wijzen eerst op een paar belangrijke punten en mis schien hier en daar iets terechtwijzen om alle verwarring te vermijden en om aan de jeugd het belang te toonen van het uur dat geslagen heeft Steller van het artikel zegt terecht dat het de plicht is der ouderen aan staats burgerlijke opvoeding te doen, het na tionaal gevoel nader te bepalen en beter te richten om het daadwerkelijk te kun nen beleven. Verder meent hij dat wij van Belgisch zoowel als van Vlaamsche nationaal standpunt tri- omfeerend de beproeving der bezetting zijn te boven gekomen.Verder nog klinkt vooral sympathiek in de ooren van de jeugd hoe hij het Begië der toekomst beschouwt doordrongen van Vlaam- schen en kristelijken geest. Eerst en vooral deel ik het optimisme van den schrijver niet, over het triom feerend te boven komen van de beproe ving der bezetting. Ik vrees integendeel dat het al onze krachten zal vragen, wil len we ooit den droeven nasleep van de verwarringen, gezaaid binst de bezetting, te boven komen. Laten we ordentelijk te werk gaan en dit eerst door eenige belangrijke punten bewijzen. Eerst en vooral het begrip zelf van de gezonde vaderlandsliefde dient rechtge zet en ontdaan van de vele smetten die er voor een gezond-denkende jeugd aan kleven. Oude waarheden dienen terug on derlijnd in schijn eenvoudig maar die zoo dikwijls over het hoofd worden ge zien. Eerst en vooral dat de echte vader landsliefde de gezonde liefde is tot zijn eigenvaderland. Gezonde liefde sluit dus de waardeering niet uit voor de rech ten van de andere landen en is dus in plaats van een factor te zijn van oorlogs gestook, zooals men soms in uiterst link- sche kringen hoort beweren, een factor van internationale verstandhouding. Gezonde liefde tot zijn eigen vaderland. Dus de rechtmatigheid der liefde wordt niet bepaald in functie van het nut of het niet minder nut van een ander va derland naar gelang we luisteren naar de sympathie of de antipathie die we voelen voor een ander land. In schijn is dat eenvoudig maar dat is een der groot ste stronkelsteenen voor de kleine lan den die omringd worden door groote na buren. De sirenen van de respectievelijke ministeries van Volksvoorlichting kun nen zoo mooi voorschilderen aan de be volking der kleine landen dat hun wel zijn zoodanig overeen komt met het wel zijn dier groote buren dat de kleine vol ken wel eens het eene voor het andere nemen. Wij zullen steeds dat gevaar loo- pen van Duitschland. van Frankrijk en misschien later ook van Engeland. Een dubbele reden dus om goed uit de oogen te kijken. Frangais d'abord zeggen de Fransehen. My country de Engelschen Deutschland über alles dat kennen we maar al te goed Wij moeten leeren zeggen Eerst ons land, eerst ons volk Voorbeelden geven is gevaarlijk ik weet het, maar waarom zouden we het niet doen B.v. Na de onrechtvaardige bezetting van ons land door Duitschland was het natuurlijk in het belang van dit land dat er hier zooveel mogelijk onrust en óntevredenheid heerschte. b. v. op het gebied der bevoorrading. Welnu was het niet klaar en duidelijk een Belgisch belang dat ons volk niet in zijn arbeidende volkslagen ondermijnd werd door ondervoeding met al haar na sleep van ellenden, generatie lang )erst leven Zelfs moest dat de bevrijding een paar dagen vertragen Nochtans zagen we dat het als vaderlandschlievend, zelfs als anticollaborationnisme, iedere vorm van poging om het mager rantsoentje van onze arme menschen wat te verbe teren gold, te saboteeren.Werden er geen voorzitters van Winterhulp, werden er geen ambtenaren die gewetensvol hun plicht deden voor de bevoorrading met de dood bedreigd en ook vermoord uit vaderlandsliefde. We moesten ons niet in de eerste plaats afvragen dus vindt Engeland vindt Duitschland daar baat bij Wel is het in het belang van België Later zal men bekennen dat het de glorie is der Vlaamsche boeren en der Vlaam sche mijnwerkers dat ons land niet is gestorven van honger of van kou De jeugd oordeelt scherper dan men denkt. De bezetter en zijn handlangers heb ben echter nog veel droeviger verwar ringen geschapen. Met opzet werd het tionaal gevoelen dezp terminologie zou de handlangers der De Vlag en der Germaansche SS. Vlaanderen, werd daar aan meegedaan gesteund door vele pseu- dointellectueele en ruggegraat looze lei ders van het V.N.V Eene massa V.N.V. volgelingen heeft daarin hare «leiders» nooit gevolgd en werd eenvoudig mis leid Men trachtte een Germaansch Noordnederlandsch nationalisme of lie ver regionalisme in het leven te roepen een zoogezegd Germaansch-Vlaamsch na tionalisme en een schrik niet of liever lach niet lezer Germaanseh-Waalsch- Belgisch nationalisme onder leiding van obersturm bannführer Degrelle. Men ziet onmiddellijk het duivelsch opzet van onze Germaansche broeders Men wilde een Germaansch, feitelijk een Duitsch samenhorrigheidsgevoel instam pen, om een kunstmatig separatisme te kweeken tusschen landstreken die reeds eeuwen samen voelen en op elkaar aan gewezen zijn. Divide et impera: hoe klei ner de naties de zoogezegde naties natuurlijk hoe machteloozer, hoe spoedi ger verduitscht. Slechts één bewijs in Noord Nederland wiens beschavingspeil ver boven het Duitsche staat, begon men reeds met Duitsche scholen op te richten voor Nederlandsche kinderen. Ieder stre ven om hier een echt samenhorigheids gevoel te bevorderen tusschen Noord- Nederland, Zuid-Nederlandsch België en Waalsch-België werd in den kiem go- stikt. Sommige klaarziende V.N.V.ers hebben het ondervonden en werden door de gestapo in gevangenissen opgesloten juist om niet vlug genoeg gedanst te heb ben op de Duitsche pijpen Het dweepen met het Germanentum was zoo verre van zuiver bedoeld. Welnu eens en voor altijd dient er kort spel gemaakt met gansch die Duitsche propaganda zelfs hun terminologie moet verdwijnen daarom zie ik niet graag dat steller van het artikel van ver leden Zondag die het ongetwijfeld goed bedoelde spreekt van een vlaamsch-na- toinaal gevoelen deze terminologie zou ik voor goed willen verwijzen naar de historische musea. Ik wil de waarde van het zoogezegd VI. nationalisme niet loo chenen maar het heeft historisch afge daan. Er bestaat geen Vlaamsche natie, we moeten er geen willen maken, we moeten er dus niet van spreken en het woord zelf getuigd van een separatis tische mentaliteit. Wat wel bestaat dat zijn de lage lan den die heelemaal op elkander aange wezen zijn, en die te samen met hun ko loniën eene grootmacht vormen in de wereld. Dat hun bevolking niet in een staat woont geeft niets bestaat de U.S. A. niet uit 42 staten We moeten die sta ten niet willen vernietigen maar ze moe ten naar mekaar toegroeien opdat we economisch, politiek en militair eene stem zouden hebben van beteekenis in het groot concert der volken. Ik meen dat de fameuze rede van de beroemde Maarschalk Smuts, Maarschalk van het Britsch Empire ook in dien zin sprak namelijk van een zuster-rijk van het Britsche, het Dutch-Empire dat al hoewel wat kleiner van omvang dan het eerste, toch wat betreft de beschavings- rol die het gespeeld heefi en nog te spe len heeft minstens het eerste zou evena ren. Toekomstdroom 0 Misschien Maar zoo een groote toekomst opbouwen is waard aan onze jeugd voor oogen gehou den te worden en dat kan haar bezielen: niet een kleinzielig Vlaamsch sparatisme en een aftakelen, van de Belgische staat die toch ook een deel is dier Lage Lan den Alles wat verdeeld moet verme den worden en geschuwd zooals de pest. Alles wat vereenigt is goed Eendracht maakt macht is een echte Nationale leuze. Maar die positieve en echt opbouwen de houding tegenover België en de Lage Landen is enkel mogelijk wanneer in België zelf eens en voor goed de Frans- kiljonsche heerschers menta liteit gelikwideert wordt die België en kel aanzag als een aanhangsel van Frankrijk. En dat is ons werk zooals de schrij ver van Zondag zegde België doordrin gen van Vlaamschen d.i. van Nederland- schen en kristelijken geest. Leeren den ken Belgique - Pays-Bas d'abord dan wordt België misschien, nu Noord-Neder land helaas zoo zwaar getroffen, de Red der, de nieuwe kern. de Parel van onze aloude landen, die eens de bakermat wa ren van de West-Europeesche kristelijke kuituur Aan de jeugd die reeds te lang ge draald heeft een nieuwe bladzijde te schrijven aan die aloude kroniek die een oude monnik-geschieschrijver in zijn jonge schoone overmoed betitelde Gesta Dei per Francos Geschiedenis die God schreef aan de daden der be woners van de Low Countries REGELMATIGE VERVOERDIENST Ninove -Brussel Brussel - Ninove JOZEF PARDAENS Burcht-dam 122, Ninove Tel. 259 NIEUWS l NIEUWS Nieuwe reeks radio-toestellen S. B. R. N. S. F. Prijzen vanaf 1650 fr. ot 4500 fr. en Europeesche lampen tot hoogstens 200 fr Verkrijgbaar bij DE SCHRYVER CHARLES Dreef, 22 NINOVE Tel. 8 OP DEN UITKIJK Als een donderslag bij heldere lucht is het over ons gekomen de Duitschers zijn terug in ons Land. Op het oogenblik dat ik schrijf gaat hun opmarch voort. Op het oogenblik dat gij het leest zijn ze zonder twijfel tot staan gebracht. Toch werpt het feit een schril licht op onze na-bevrijdingstoestanden. Nog nooit werd meer dan gedurende deze oorlog het vel van den beer ver kocht voor hij geschoten was. De Duitschers deden het voor. Zij verdeelden Polen. lijfden deelen van België en Frankrijk in bij het Duit sche Rijk, verbrokkelden Tcheco-Slowa- kije en Yougo-Slavie. koloniseerden Ukraine, legden beslag op de grootnij verheid van al de bezette gebieden. Ons zoo genaamde patriotten deden de Duitschers na. Nauwelijks waren de Duitschers weg te Brussel, of op de lokalen van De Roode Vaan - Le Drapeau Rouge hin gen groote spandoeken sluit aan bij O F - F I en hun blad zelf schreef Deze oorlog is gedaan onze oorlog begint De oorlog is gedaan De Duitschers waren weg ja. maar de oorlog ging voort En alle vaderlandsehe krachten hadden moeten samen bollen om het einde van den oorlog te bespoedigen. Maar het Vaderland aan hun zolen Er moest een communistisch regime opgericht worden in België. Het was er al. Op Woensdag 6 September moesten de politieke gevangenen een communis tische meeting aanhooren waarin de re geering van O. F. aangekondigd werd. Onze oorlog begint was het wacht woord geweest. Hun weerstand begon te vechten tegen eigen volk. Hun weerstand maakte ruzie tegen de bevrijders. Soldaten en wapens moesten aange wend worden om gebeurlijke wanorde lijkheden te vermijden. De bevolking werd opgeruild, stakin gen uitgelokt. Het werd gezegd, wel honderd maal maar zeggen hielp niet De oorlog is niet gedaan Nog bij het begin dezer week werd er gedreigd met staking van wege het een- heidssyndikaat. En toch is de oorlog niet gedaan. Landgenooten van de oostgrens zijn weer op den loop gelijk in '40. Anderen moeten blijven en met de dood in 't harte hun lot afwachten. Zouden die wondere vaderlanders nog met beginnen blozen van schaamte Ze blozen nie licht. Zij hebben de aan houdingen gedaan, 't Is een schandaal geweest. Ze roepen nu schandaal, maar blozen doen ze niet. Ze hebben de administratie der gevan genkampen in handen gehad. Ze hebben de controle diensten in handen gehad. Er doen ongelooflijke histories de ronde maar blozen doen ze niet. Wat ze wel doen danzen Wijl hun landgenooten vluchten dan sen ze nog. Ze hebben veel moeten doen om in veertien dagen tijds van de meest popu laire instelling te worden de meest ge discrediteerde. Er waren nog altijd oo gen die niet wilden opengaan. Zullen ze het nu wel in het licht der huidige gebeurtenissen De belangrijkste en best ingerichte werkplaatsen der streek voor het bewer ken van ARDUIN en MARMER G. VAN BELLE te NINOVE. .3—

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1