Beste Lezers, Prijs per nummer Ifr. Drukker-U i tgever R. LUYSTERMAN-HAELTERMAN Koepoortstraat, 10, NINOVE Postchekrekening n' 1862,54 Handelsregister Aalst n' 1093 Zaligen voorspoedig Nieuwjaar Allen samen verwachten wij veel van dit nieuwe jaar, het zal ons, zoo hopen wij, een ware heropleving bezorgen, de mogelijkheid om opnieuw, onder nor male voorwaarden, ieder in zijn beroep en in zijn staat, te zorgen voor de schoo- ne, gelukverstrekkende ontplooir.g van ons familie- en gemeenschapsleven. Wij hopen daarom vooreerst den VREDE. Het wapengeweld dat sedert vijf jaren over de heele wereld is los gebroken moet ophouden. Diegenen die dood en vernieling, onmetelijk wee en nog niet te peilen schade over Europa hebben gezaaid moeten voorgoed overwonnen en tot gezonde maatschappelijke regels gedwongen worden. Duitschland moet in zijn overmoedige trots gebroken worden en het duitsche volk moet onder wijs beleid en in waren kristelijken zin op een beter spoor geleid worden, daar waar het aan al zijn families arbeid en loon zal doen vinden zonder dien arbeid en dat loon te kunnen aanwenden om anderen te miskennen, te willen over- heerschen en te verdrukken. Vrede dat is de zucht van onze har ten. niet alleen op belgischen bodem maar in ai de landen van de wereld, in al de miljoenen families waarvan de va der, de zonen en zelfs de dochters nu dagelijks in doodsgevaar verkeeren, in al deze miljoene huisgezinnen waar kommer heerscht over de geliefden die aan 't front zijn, die in krijgsvangen- schap zuchten, die in de arbeiderskam- aan 't front zijn. die in krijgsgevangen- of concentratiekampen verblijven. Uit den grond van ons hart wenschen wij aan allen den gelukkigen terugkeer van deze miljoenen afwezigen met den spoe- digen terugkeer van den vrede. Wat zal dit jaar en wat zal dien vrede ons brengen Laat ons, beste lezers, even overwegen dat de gevolgen van dit historisch ge beuren den wapenstilstand en het on derteekenen van een vredesverdrag, niet noodzakelijk al het goede voor gevolg zullen hebben dat wij daarvan verhopen Alles in de geschiedenis der volkeren is een schakel in één ketting, de toestanden van nu vloeien uit dezen van gisteren voort en zijn oorzaak van het gebeuren van morgen. Een volk werkt in zijn ge heel, door de daad voor zijn miljoenen enkelingen, aan de voorbereiding van zijn toekomst. In dezen ononderbroken arbeid worden vele instrumenten gebe zigd niet alleen de natuurlijke, de stof felijke waarden en rijkdom van het land en het volk maar ook, en wel hoofdzake lijk, de geestelijke waarden spelen hier een rol. Het zal u zeker niet ongepast voorko men als wij daarop wijzen dat wij veel te besnoeien en veel te hertempêren heb ben aan hetgeen nu onze geesteshouding is, aan de regels die wij ons nu stellen in onzen handel en wandel, in onzen om gang met anderen. De grondslag van het gelukkig samenleven van de menschen en het begin van den voorspoed liggen hoofdzakelijk in deze drie factoren arbeid, eerlijkheid en naastenliefde. De arbeid is zeker wel het beste dat ons in deze wereld gegund kan worden, het middel om onze krachten en natuur lijke gaven zóó aan te wenden dat daar uit, voor onze familie, de zekerheid ont staat voor het stoffelijk bestaan en de bron van een verdienden voorspoed. Als wij vruchtbaar mogen arbeiden dan heb ben wij het noodzakelijkste om, raen- schelijk gesproken, gelukkig te zijn. Wij moeten dan ook ernstig uitzien naar elke gelegenheid om terug aan 't werk te gaan. wat het ons ook aan moeite moge kosten nu de verkeersmiddelen nog niet in de puntjes hersteld zijn en wij mis schien onze gewone beroepsbezigheden niet kunnen hervatten. Meer, veel meer dan onder den oorlog moet dit het eerste ordewoord zijn België aan den arbeid! Een tweede belangrijke factor is de eerlijkheid. Laat ons ronduit bekennen dat de oorlog ons hier een afschuwelijk kwaad heeft gedaan. Waar is de eerlijk heid gebleven Wij zullen niet trachten dit punt uit te pluizen om zulks te doen volstaat een heele gazet niet het vergt een boekdeel. Maar we stellen vast dat onder de omstandigheden door den oorlog en door de bezetting in 't leven geroepen er om zoo te zeggen nergens, in om 't even welk handelsdrijvend mid den. nog eerlijkheid te vinden was. Men verkocht appelen voor citroenen en men berekende winsten die niet meer aange past waren aan de verstrekten arbeid en de noodwendigheid van het leven van de familie maar alleen berekend waren op den honger van de menschen. de zeld zaamheid van het produkt en de begeer te naar fortuin. Daardoor is in onze ge woonten en zeden iets zeer verderfelijks geslopen, dat. moest het niet radikaal onderdrukt worden, ons tot een volk van sjacheraars en geldwolven zou maken Onze tweede ordewoord moet dus zijn tegenover iedereen en in alles een echte, ongekunstelde eerlijkheid in allen han del en wandel. En eindelijk, als vanzelfsprekend uit dit tweede voortvloeiend moet de naas tenliefde hersteld worden. Een oude vlaamsche spreuk is toch In de wereld moet d'eene met d'andere leven. Het gebeurde, helaas, te dikwijls dat het scheen of d'eene ging van d'andere leven Dat brengt onvermijdelijk een atmosfeer van wantrouwen, van jaloersch heid en hebzucht. Hetgeen daarbij het meest verwondert is dat diegenen die tegenover hun naaste, hij weze werk man. boer of burger, zoo harteloos han delen. niet inzien dat het hun eigen on geluk beteekent. Indien de aanstaande vrede geen rekening houdt met de naas tenliefde en de kristelijke rechtvaardig heid dan zal die vrede onbegonnen werk zijn. Evenzoo is het in een staat indien de burgers de rechten die zij onderling hebben niet eerbiedigen, dan draait de machiene slecht en dan loopt het uit op een conflict. Alleen wanneer wij allen onzen plicht vervullen tegenover ons zelf en tegenover anderen dan worden onze rechten geeerbiedigd en kunnen wij gerust aan onze toekomst werken. Beste lezers, wij zijn een katholiek weekblad en als dusdanig moeten wij meewerken aan de eerbiediging van de rechten onzer families. Daarom durven wij wijzen op de plichten van eenieder. Wij doen het hier onder den vorm van een welgemeende nieuwjaarswensch en hopen dat dezen wensch in den loop van dit jaar volledig in vervulling mocht gaan. Mocht 1945 ons brengen den VREDE, en het herstel van deze drie aloude volk- deugden arbeid, eerlijkheid en naas tenliefde. De grootste keus en de voordeeligste prijzen voor VLOEREN, FAIENCE, BAKSTEEN, DAKPANNEN, enz. Belangrijke hoeveelheden zijn reeds toegekomen bij G. VAN BELLE te Burcftidam 122, Ninove Tel. 259 NINOVE, tel. no. 5. REGELMATIGE VERVOERDIENST Ninove Brussel Brussel - Ninove JOZEF PARDAENS MIDDENSTANDERSNIEUWS IETS OVER GEZINSVERGOEDING Eerst en vooral de wet op de gezins vergoeding kindergeld wordt gewel dig beknibbeld zooals ten andere alle wetten die eene belasting of bijdrage eischen zonder dat men er iets voor ge niet. Deze wet komt enkel ten goede aan de huisgezinnen met kinderen en hoe meer men er heeft hoe grooter de voor deden zijn. Voor de te betalen belastingen, 't zij grondbelasting of bedrijfsbelasting, wordt er veel geschreven en voetstappen gedaan om eene vermindering te beko men of ten minste om de taxatie te her zien doch tegen de gezinsvergoedingen wordt er gemord zonder zich eens af te vragen of de bijdrage welke moet be taald worden wel juist is hetgeen toch zoo gemakkelijk is om weten, want waarvoor bestaat een Secretariaat van den Middenstandsbond, toch wel om U te helpen en U in te lichten in alles en over alles. Moest het het niet kunnen doen op staanden voet dan zal het zich geene moeite sparen om aan de kas waar bij U aangesloten zijt inlichtingen te vragen. Reeds meermaals heeft het se cretariaat op dat punt gewezen, maar er werd weinig aandacht aan verleend en men gaat voort met morren en beta len zonder te weten hoe en waarom. Komt dus naar het secretariaat met uwe papieren der gezinsvergoedingskas. met uw trouwboekje en biljet van grond belasting. Dan zal de zaak nagezien wor den en zult U met moer gemak betalen omdat U weet dat het juist is. Een goede raad aan deze welke nog niet aangesloten zijn. Stelt niet uit het te doen want iederen dag moogt U een officieelen speurhond verwachten en dan zult U in plaats van uw aansluitingsrecht van 10 fr„ vijf of zes maal betalen voor vergoeding aan dezen persoon om uw zoogezegd dossier op te maken. Dus Middenstanders wendt U tot uw secretariaat en gij. niet leden, sluit U aan en dan kunt U ook gebruik maken van zijne diensten. Niets is hem te las tig. Behulpzaaga zijn is zijn leuze. FRANS MATTHYS, Gewestelijke secretaris voor het Kanton Ninove, Middenstandshuis. Beverstraat. PETROLEUM Sedert de bevrijding hebben wij reeds meer petroleum zien overtappen en ver voeren. dan vroeger op een gansch le venstijd. Opdat het spreekwoord Zij hebben oogen en ze zien niet niet langer op ons zou toepasselijk blijven, willen we dit voornaam en nuttig vocht nader lee- ren kennen. Petroleum is een woord gevormd uit het Griesch petros (d.i. steen) en oleum (d.i. olie), dus afkomstig uit den grond. De ruwe olie zooals ze opborrelt uit den grond, is een vette, min of meer kle verige vloeistof ze komt voor in alle kleurschakeeringen. van donkergeel tot bijna zwart, doch meestal met een groen- achtigen glans. De aardolie kan in drie groote typen ingedeeld worden 1. Aardolie, welke paraffine bevat en geen asfalt. 2. Aardolie, welke paraffine en asfalt bevat. 3. Aardolie, welke geen paraffine en veel asfalt bevat. Hoe is die geheimzinnige vloeistof in den schoot der aarde ontstaan Hierover bestaan veel theoriën en men is het nog niet eens. De twee meest aan neembare opvatingen zijn de volgende: In de diepte der aarde zouden verbindin gen voorkomen van koolstof met meta len d. zg.de cabiden, hetgeen in de volks taal carbure genoemd wordt. Carbure bevochtigd met water geeft een gas, dat in petroleum voorkomt. Diep in de aarde, waar hooge temperaturen heerschen.zou- den de carbiden in aanraking komend met het grondwater koolwaterstofgas doen ontstaan, welke zich zouden ver dichten tot aardolie. De meest gangbare theorie over het ontstaan van petroleum is nochtans de volgende. De aardolie ontstaat uit op den zeebo den bezouten slijk waarin tallooze dier tjes te rotten liggen. U weet de zee kri oelt van levende wezens, groote en klei ne, de groote voeden zich met de kleine; en het te veel zinkt op den bodem waar het wederom verslonden wordt door wormen en schelpdieren, levende in het bodemslijk. Dit is niet het geval voor al le zeeën. Alle levende wezens hebben zuurstof noodig om te leven het zee water slorpt zuurstof uit de lucht, de golfslag helpt mee door 't feit dat hier door de wateroppervlakte vergroot, en door de zeestroomingen wordt 't zuurstof rijk bovenwater vermengd met het diep tewater. Nu. niet alle zeeën zijn onder hevig aan hevige winden, ebbe en vloed en zeestroomingen b. v. de binnenzeeën zooals de Zwarte zee. Het dieptewater van zulke afgesloten zeebekkens bevat weinig of geen zuurstof en de verrotting der dieren is aan gang. De Zwarte zee b. v. is zeer diep (2.000); alleen de bo venste 100 meters, hoogstens 200 m.-bevat te echter zuurstof genoeg om levende wezens het bestaan mogelijk te maken. Ais een regen van stervende vischjes zakt deze organische stof naar den zee bodem. waar het in het slijk blijft liggen want geen slijkdieren komen ze hier op vreten. Het normale bodemslijk der open zeeëen bevat 1 tot 2 organisch stof. dewijl de zwarte modder op den zeebo dem der Zwarte zee 23 tot 35 orga nisch stof (verrotte dieren) inhoudt. Dit zwarte slijk, dit rotmotider is de bron van de aardolie. Waar is er dus petroleum te vinden Niet overal, alleen daar waar vóór duizenden jaren een dergelijk zeebekke heeft bestaan, zooals thans de Zwarte zee. en waarvan het zwarte slijk honder den. ja duizenden meters begraven ligt onder de aarde. Landen en percentage. De volgende cijfers zijn de laatste of ficieel bekend gemaakt in 1936. als voort brengt in 1935 Vereenigde Staten van Noord Amerika 60.50 7c Rusland V enezuela Roemenië 3,7 Perzië 3.5 Nederlandsch Indië 2.8 Mexico 2.4 Irak 1.6 7c 0.4 Columbië Peru Argentinië Trinidad Britsch Indië Britsch Borneo Polen Duitschland Japan Ecuador Canada Bakrein Egypte Frankrijk samen Tsjechoslowakije Bolivia Italië De cijfers zijn hier sprekend genoeg. De Vereenigde Staten van Amerika pro- duceeren meer alleen, dan al de overige landen ter wereld samen. NIEUWS NIEUWS Nieuwe reeks radio-toestellen S. B. R. N. S. F. Prijzen vanaf 1650 fr. ot 4500 fr. en Europeesche lampen tot hoogstens 200 fr Verkrijgbaar bij DE SCHRYVER CHARLES Dreef, 22 NINOVE Tel. 8 kwaden moeten bekoopen Anders niet kwalijk dat de fijne juf fers en dames in broek loopen zooveel te eerder zullen ze later de salopette ge woon zijn Zondag 31 December 1944. t Is gebakken Onze slank belijnde jonge juffers, en idem nog jonger van harte is 't niet van jaren madamekens dragen de broek als stadskleedij. En ze zullen ze niet meer afgeven, niet meer dan de O.F. zijn wapens. De vrouwen zijn veel handiger dan de mannen. Hoeveel mannen, leiders van naties of leiders van politieke partijen hebben we zien grijpen naar de broek, pardon ik wil zeggen naar de macht. Ze bereken den hun kansen en op het gepaste oogen- blik.dachten ze. sloegen ze toe. Maar ce n'écait pas le moment, en ze vielen door de mande. Denk aan Hitier, aan Degrelle, aan O.F. alias het communisme Vrouwen zijn handiger en hebben scherper intuitie. Vijf en dertig jaar geleden werd de eerste proef gedaan met de jupe-culotte. Mannequins wandelden te Brussel, te Gent en in andere groote steden in jupe- culotte door de straten. Ze werden ont haald op fluitconcert en gebombardeerd met paardenvijgen, rotte eieren en an dere projectielen. De mannequins ver dwenen van de straat en de jupe-culotte ook. Maar de groote gedachte, het ideaal de gelijke te worden van den man en nevens hem de broek te dragen, bleef De guerilla oorlog begon. Met zorg wer den plaats en omstandigheden uitgeko zen. In den huiskring liep Madame tot elf uur in pyjama. Op het strand, in de bergen bij winter sport, bij tennis, cyclisme en toerisme deed de broek onder verschillende vor men geniepig haar intrede in de wereld. Als stadskleedij was er nog niets te doen. 't Was nu of nooit Wij hebben zooveel Engelsche en Bel gische dames en juffers in uniform broek gezien dat wij er aan gewoon zijn. En de broek in stadskleedij is versche nen. Beneden een prachtige bontmantel ziet ge twee broekspijpen, echte ordendelijke broekspijpen, daaruit komen een paar fijne voetjes in even kleine en fijne sladsschoentjes. Ik wil er niets over vertellen. In het melkkannetje dat mee wandelt is er melk. Ik en menig andere sukkel, die be deesd om een pintje melk is gaan bede len met geld op de hand kreeg tot ant woord Denkt gij dat mijn koeien melk z...ken De kleine voetjes onder de broekspij pen hebben het mirakel gedaan en melk .in, kannetje getooverd. Maar ik wil toch zeggen wat ik ge peinsd heb. Ondendelijke broekspijpen, c'est cela Niet Ie lang. niet te kort, niet te smal, niet te breed. Dat is het begin een scha mel bedelen om burgerrecht. Daarbij een normale broekspijp trekt al genoeg de aandacht. Als het nieuws er zal af zijn zal de mode zich moeten inspannen om te vernieuwen. Indien de broekspijp rond de beenen al de tribulaties moet doorstaan die de mouwen rond de armen gekend hebben merci d'avance Waarom klagen of zagen Het helpt immers toch niet Ieder periode in de geschiedenis der volkeren die een bloedige revolutie voor afging, was gekenmerkt door buitenspo righeden in kleeding en zeden der vrou wen. Aan wat wij nu zien weten wij dat er iets op komst is dat van de poes niet zal zijn. Jammer dat de goeden het met de OP DEN UITKIJK

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Denderklok | 1944 | | pagina 1