N° 101. Zondag 1 December 1872. 2de Jaergang. WEKELYKSCH NIEUWSBLAD. UT BERIGT. De Bende van Jan de Lichte.(1) Aelst, 50 November. DECENTRALISA TIE. Buitenlandsch Nieuws. G-azette van Aelst Het Bureel eau het hied 1» geve.tlgd lu de Kapelle.traet is* 11. war.- alle brieven, gelden, ene. vraehtvry ...noten toegezonden worden. Ahonnementapry. IS Ir. .,J.er., voornrhetaelboer. Voor den l.ulte.. kan men Inaehryven In nl de poatUantooren, en voor de landelyke gemeenten hy de briefdrager. Zooals wy het reeds' meermaels hebben aengekondigd, zal, wie van heden een abonnement neemt op de GAZETTE VAN AELST, voor 1873, het blad G11ATIS ontvangen tot Nieuw- jaer aenstaende. Is cr in onze Kamers een overtuigde en be kwame voorspreker der bestuerverdeeling het is wel M. Jacobs, van Antwerpen. Het is namens dit princiep dat hy onlangs, betrekkelyk de aiToudissements-commissarissen, eene hervor ming inriep, zoo grondig als die van M. Iïrial- mont betrekkelyk de burgerwacht; en, eenige dagen geleden, heeft hy, namens het zelMe princiep een wetsontwerp voorgesteld waerby bepaeld wordt dat vobrtaen de Burgemeesters alleen zouden benoemd worden door den Koning, terwyl de gemeenteraed zeil' de Schepenen zou kiezen. Ditwetsprojekt isgeenenieuwigheid. In 1864, vinden wy liet aengestipt in het programma van M.Dechamps, en, onder het ministeried'Anethan, werd, nopens' die zaek, een administratief on derzoek ingespannen. Op de negen bestendige deputation van het land, waren er slechts dry, die van Antwerpen en die van de beide Vlaen- dèren welke de voorgestelde wyziging by- stemden. Üe reden, welke de andere deputatieii ter at- keuring bybragten, heeft M. Jacobs gepoogd te weerleggen, en hy is er ten vollen in gelukt. Wie de zonderlinge benoemingen nagaet, welke wy zien doen hebben onder de verschil- 1 ige ministeriën, zal,de redevoering van M. Jacobs lezende, zyne wederlegging zoo klaer als door slagen vinden. Ouder de liberale ministeriën strekte doorgaens de tusschenkomstvanhet op- perbestuer slechts tot versterking van de uit- sluitelyke bestuerwyze der doctrinaire gemeen teraden; meermaels zelfs werden burgemees ters eu schepenen benoemd, die te besturen hadden met eene meerderheid die hun tegen- strydig was. Onder het huidige ministerie, heb ben wy gezien, en zien wy nog, hoe zekere arrondissements-commissarissen en zeker mi nisterie dat men liet zevenste van liet land noemt, opentlyk of bedektelyk, werken om de magt te verlammen der katholieke ministers en, waer het mogelyk is, in hunne hand liet wapen te breken waermede zy de tyrannieke uitsluitendheid der coteriën te bevechten hebben. De gemeente heeft het regt van hare bestuer- ders te eischen dat orde, regtveerdigheid, on- partydigheid en vryheid ernstigen waer borg vinden. Die waerborg moet steunen op de samen stelling van den door haer gekozen raed en geenszins op eén gezag dat schier de gemeente vreemd is. Die waerborg .ware zeker, en bet vertrouwen der onderhoorigen in hunne be- stuerders zou er oneindig aen winnen. Ook, den dag dat de Staet volledig zal afzien van zyne voogdy over de gemeentebesturen, wy willen zeggen, wanneer de gemeenteraed niet alleen de Schepenen, maer ook den Burgemeester zal benoemen, dan zal de achtbare en vrome volks vertegenwoordiger van Antwerpen zich mogen roemen den eersten stap te hebben gedaen tot de vrymaking der belgische gemeenten. Maer, van den anderen kant, dient men ook den gemeentekiezer vry te maken en vooral hem te onttrekken aen den iftvloed en de drukking der maQonnieke klubsen en coteriën. Daerom dat men laet stemmen in zyn kwartier en dat men de stemopneming per alphabetischen lyst afschafte, iets wat in den grond toch niets anders is dan een groot bedrog. Dan zal hy kunnen stemmen naer wensch en geweten, dan zullen wy echt eerzame burgers de zetels onzer ge meentehuizen zien beklimmen, want er zvn, God dank, nog te veel goede, brave en treffe- lyke lieden in het land, om, als zy in volle vry heid zich mogen uiten, de overhand niet te heb ben. En, bemoeide zich de Staet niet meer met de benoeming van Burgemeester en Schepenen, dan ook zouden wy onder de eerzaemste bur gers der gemeente, de allereer/.aemste. zien op treden om aen 't hoofd te stacn vanbestuerders en bestuerden. Zoo gaet het in Engeland, het oudste consti- tutionneel land van Europa, zoo gaet het in Lon den, de volkrykste stad van de wereld. Het is eigenlyk te Brussel niet, waer de ge meenteraed is gevormd naer bet beeld en de gelykenis van de logiën en van M. Anspach, dat wy het spoor der aloude en wereldberoemde Belgische Gemeente te zoeken hebben. ZWEDEN EN NOORWEGEN. Uit Stokholm wordt gemeld dat de dag, waerop koning Oscar II, als koning van Zweden zal in gehuldigd worden, thans is vastgesteld. Den 15 mei 1873 zal die plegtigheid in de zweedsche hoofdstad worden gevierd. Als koning van Noor wegen zal liet geschieden te Christiania op 18 july 1873, dat is op den ÏOOO-' verjaerdag dei- stichting van het noorsche ryk. OOSTENRYK. Indien men den Univers gelooven mag, zou Oostenryk, wiens keizer zeer onvoldaen uit Berlyn is terug gekeerd, eene andere rigting geven aen zyne politiek en zich meer aen den kant van Frankryk voegen, terwyl het tevens andermael de rol van katholieke mogendheid zou willen op zich nemen. M. Hubner is naer Parys en liet Vatikaen in geheime missie ver trokken. Het zou op die zending zyn dat M. Thiers in zyne boodschap zinspeelde, toen hy zegde, dat Frankryk minder ontbloot was van bondgenootschappelyklieid dan men liet wel dacht. De zendingvan M. Hubnerzou eene goede tyding voor ons zyn; maer hoe komt den naem van den zendeling overeen, met de aenwezig- heid van M. Andrassy aen het hoofd der zaken en met den persoonlyken afkeer die keizer Frans voor M. Hubner gevoelt? Laet ons toe zien en wachten. ITALIË. De groote meeting die te Rome in het Coly- seum moest gehouden worden, ten gunste van het algemeen stemregt, heeft geene plaets ge had. Er zyn eenige inrichters der meeting aen- gehouden, hoewel de rust niet verstoord werd. De Univers deelt de volgende korresponden- tie uit Rome, in dato van den 20 mede: Naer de meening van deskundigen heeft het gouvernement eene grove fout begaen door de byeenkomst in liet Colyseum te verbieden, om dat het mogelyk zou kunnen zyn dat eene ver- eeniging, waervan liet haer gemakkelyk geweest zou zyn een blyspel te maken, in een treurspel verandert. Dat alles komt voort uit de zucht naer geld. Indien de vergadering niet in haer program had opgenomen, verandering van het ministerie,zou liet ministerie niet veel er tegen gezegd hebben. De zuiveren zouden gedeklameerd, geschreeuwd, gedisputeerd ja misschien met elkander gevoch ten hebben, en daermeê had de zaek geene an dere gevolgen gehad. Maer den zuiveren den tyd laten om zich te verplaetsen, aen te komen, kos ten te maken voor aen kondigi ngsbil jetten encir- kulairs en hun dan op eeninaelzeggen: «gy zult uwe vergadering niet. houden; in liet gansclie land aenhoudingen doen, papieren in beslag nemeii en dagbladen verbieden, dat alles is een konflikt uitlokken. Iii tegenwoordigheid van regimenten met ge laden wapenen zouden de demokraten niet aen- gevallen hebben. Nu zy verhinderd zyn in liet Colyseum te komen (want zy willen hunne volks vergadering in elk geval houden), zal er mis schien eene worsteling plaets hebben. En wie weet hoe ver het komen zal, in dien stryd tus- i. Eene treflfelyke f«mille. (2e VERVOLG.) Zeg op, viel Beth uit, waer zyt gy den ganschcn dag verbleven? Ja, dat ging ik u juist vertellen, Bethje; maer, als 't u belieft, mag ik eerst weten op welken doorn gy vaudaeg getrapt hebt?.... Gy ziet my aen of gy my wildet opslokken. Leelyke, laffe verkwister!.... En, voor de derde mael, of Jan te huis is, of minstens wanneer hy te huis zal komen? Ik moet hem spreken. Spaer dan het brood uil uwen mond, jankte het vvyf, oui voor den nood iets wat op zy te krvgonZy komen, de brassers, en zy rooven het, om liet door hun onverzadelyke keel te gietenNog eens, van waer komt gy? Baes 't Jeef aenzag zyne vrouw, schokte de schou ders op, en, de ellebogen op de knieën en de kin in de handen, blikte hy. in den haerd de vlammen na, die spelend en kronkelend tusschen het opgeworpen ryshout kraekten. Die tergende onverschilligheid maekte geenszins de rekening van kwade Beth. Zy sprong regt, wrong de vuisten in de lenden, plantte zich dreigend voor haren man, en schreeuwde: Het zal er niet by blyven, zeg ik u, neen het zal er niet hy biyvcn Zie, vrouw, sprak 't Jeef op kalmen toon, ik heb het dezen avond, op 't kyven niet. Zeg eens fraei wat gy van my hebben moet, zoo niet, geef my eten en drinken, en ik ga naer mynen stroozakwy zullen morgen klappen. Ik ben bestolensnauwde het wyf hem toe. Bestolen? Ja, bestolen. inderdaed, erwordl tegenwoordig veel gestolen. Men steelt overal; maer wat my vreemd voorkomt is dal wy joist het zyn die men is komen bezoeken. Er valt hier niet al te veel te grypen, ten ware gy de dieven den sleutel had gegeven, van ge weel wel.... (1) Eigendom der Gazette van Aelst. Geld heeft men my ontstolen Geld? Veel geld Dat wordt erger.... Veertig keizërlyke kronen Veertig kronen?.... Hemeltje lief! Beth, zeg, bezat gy veertig kronen? Welke schatMen kan er dry maend lang mee kermissenBethje lief, waerom my niet gezegd datgy eenen spaerpot hadt?.... Ik zou hem juist niet geroofd hebben, maer ik had er toch myn deel van gevraegd, en hot uitgezet op de spaer- bank by tante Vina te Hundelgem,in het Zwacntje; dan ten minste had er geen ander mee gaen leven.... Schynheilige spotter! snapte Beth hem toe; die veertig kronen hebt gy gestolen, gy, dief, baenslroo- per! Maer niet later dan morgen ol ik klaeg u aen by den schout, want.... Een harde kaekslag was zyn antwoord.... Behekst wyf! school 't Jeef in woede uil, ik had het 'lyk geroken dat gy geerne dezen avond met een blauw woudt gaen slapen!.... De slag wierp Beth terug in haren hoek, en daer zat zy nu aen 't kermen om een slcenen hart te breken. Ofdergelyk tooneel zicli dikwyls vernieuwde in de kluis, ofwel het al te luidruchtig wee zyner teerbe minde echtgenote hem geveinsd voorkwam, baes 't Jeef nam weinig acht op Belhjes gejank, vatte een aerden kan en kroop al tastend den keldertrap neer. Het wyf bevond zich alleen. Ik ben wat haestig geweest, dacht zy, ik had het voorzichtiger moeten aenleggen. 'i Jeef kwam terug en plaetste brood en spek bene vens de gevulde kan op de tafel. Hy aenzag zyne vrouw. Is 'l lieken uil? schertste hy. 't Is spyt: ik hoopte wat muziek te hebben onder 'l eten. Beth loste eenen zwaren zucht. Middelerwyl was 't Jeef gulzig aen 't werk geraekt en op weinig tyds waren spek en brood verslonden. Hy ledigde zynen stoop en stond op: Ik ben vermoeid, sprak hy, en ga naer 't bed. Als Jan te huis komt, dat hy my wekke: ik moet hem spreken, nog dezen avond.... Morgen zullen wy het middel beramen om uwe verloren kronen terug te vinden. Achantwoordde fleemend het wyf, is het niet ongelukkig! Peins toch eens wel, vriend, er kan tegenspoed komen, ziekte or diergelyke. Ik die als moeder voor iedereen moet zorgen en alles moet voorzien, ik heb cr jaren lang voor geschrafcld en gespaerd, en in eens vergael de bitter gewonnen vrucht van al uw zweet en zwoegen!.... In der waerheid, vrouw, ik beken het, dat is nu echt jammer.... Dit woord sprak 't Jeef op eenen toon, die zulke innige overtuiging verraedde, dat Bcth ernstig begon te iwyfclen ofzy wel den echten dief harer schyven voorhanden had. Ook, toen 'l Jeeferby voegde dat zy misschien haer geld misleid had en herhaclde dat zy 's anderendaegs gelweeën zouden op zoek gaen, sid derde het wyf, en zy bedacht zichzy vreesde voor hetgeen men van haren schat had overgelaten en zy sprak: Het zal niet noodig zyn: ik heli reeds gansch den dag te vergeefs gezocht. Dan zal, gedurende uwe afwezigheid, iemand zyn ingebroken die. zonder zoeken heeft gevonden, wat ik nooit heb welen te ontdekken? Ik ben niet afwezig geweest.... Dan versta ik er my niet meer aen.... Sedert wanneer zyt gy uw geld kwyl? Dezen morgend, voor het vertrek van Jan, lag het cr nog. Hy moest, zegde hy, voor zaken over Bambrugge en Erpc, en ik heb hem eene kroon gege ven met wat oordjes erby. Een gedacht, als een lichtslrael, schoot 't Jeef te binnen; cn, langzaem drukkende op elk woord, vroeg hy: Heeft Jan gezien waer gy die kroon ergens hebt uitgchaeld?.... Want met kronen zyt gy niet gewoon in uwen zak te loopen, Beth.... Dat weet ik niet.... 'I Jeef school los in eenen luiden lach. Ha! gy weet het niet?.... Ik wel. Maek een kruis over uwe schyven, vrouw! Zy zyn gaen vliegen over Bambrugge, over Erpe, en waerscbynlyk over Aelst en verder op, want met zulken schat kan men de wereld rond Gy wilt zeggen dat Jan cr mee weg is? En gy twyfcit cr aen?.... Welnu betast hem als hy wederkomt, ik zal een handje toesteken.... Maer neen, dezer, avond zult gy hem niet zien, noch mor gen, noch overmorgen, en dat zal het eerste bewvs zyn van hetgeen ik zeg. Slechts wanneer zyn zaed op is, zult gy den vogel.... schcn slecht vertrouwbare soldaten en vastbe raden inoordenaers en bandieten. Onder deze bevinden zich persoonen, geboor tig uit Lombardië, Venetië, de Romagna, Cala- brië en Sicilië, allen mannen, wie bet zien van bloed bezielt en wier hand in het straetgevecht geoefend is. By hunne intree in Rome den 19 dezer, 's avonds en 's nachts, hebben de reeds hier gevestigde broeders en vrienden hen met geestdrift, handdrukken en de kreten: Leve de republiek! Weg met liet ministerie van financiën! ontvangen. Met iederen trern, die van liet noorden ol zuiden van het schiereiland kwam, arriveerden afgevaerdigden tot de volks vergadering. De logementen werden opgevuld, en al de patriotten worden ontvlamd en spreken van de handhaving hunner regten en van ge weld met geweld te keeren. Eene depeclie,in dato 25 november zegde, dat de gezondheidstoestand van Mgr De Merode ernstige onrust baerde. De Ósei vatore Romano van 24 geeft hierover de volgende inligtingen: Het is met de levendigste smart dat wy het ongeluk vernemen, hel welk Mgr De Merode, ael- moesenier van Z. H. den Paus, getroffen heeft. Toen Mgr De Merode zich maendag in de oude villa Watson, Consultastraet, bevond, plaetste hy den voet slecht op eenen wankelbaren trap en viel. Hy werd met het regterbeen gebroken en een verstuikten vinger aen de regterhand opgenomen. Professor Ceccarelli heeft aen- stonds aen den doorluchtigen lyder alle zorgen toegediend enalles doet verhoopeii, dat dit on geval geene ernstige gevolgen zal na zich slepen en dat de lyder weldra in volle beterschap zal verkeeren. SPANJE. Uit Madrid wordt per telegram gemeld, dat de bende van Polloc, Alcoz heeft ontruimd. De alcade van Gestalgar heeft eene bende van 40 man ingerigt; eene bende van 200 man is op een uer afslands van Murcio verschenen, en eene bende van 100 man te Despaneros, zy heeft de tólegraef-toestellcn der statie van Lenares en de brug vernield. De bende van Paterna is uit Arcoz verdwe nen en de spoorweg-gemeenschap is tusschen Sarragossa en Barcelona hersteld. Uit Madrid wordt getelegrafeerd, dat er republikeinsche benden van eenig belang, zich in de provinciën Murcio en Despenapenos op houden. Eene pooging tot wanorde, welke dyns- dag te Sarragossa plaets had, werd onmiddel- lyk beteugeld. Ook wordt er gemeld, dat Amedeus beter wordt. Men hoopt zelfs, dat hy reeds in de eer ste dagen zyne gewoone bezigheden zal hervat ten. Voorts wordt gezegd, dat eene federael- republikgnsche bende verschenen is in de om- Beth schudde het hoofd. Neen?.... Nu, gy moogt ervan denken wat gy wilt; maer ik zeg, ik, dat hel spytig is, dubbel spytig: ten eerste voor het geld dat by u ontnomen heeft en ten tweede voor hetgeen hy kon winnen nog dezen avond zeiven. Er is kans op Hundelgem; ik koom vandaer. In 't Zwaentje logeert een rondleurder uit 't Henegouwsch, tegenwoordig verblvvcnde te Pcte- gem-by-Deinze. Hy zit met een aendeel goeds by, dat hy liefst onder dïiims zou verpassen. Eene buitenge wone kans! Maer ik versta zyne laet niet, en Jan spreekt waelsch. Ik was voornemens hem acnstonds op te zenden, uit vrees dat er d'anderen mogten op vallen; want tante Vina en oom Pier waren erby toen hy zynen bundel opensloeg, en kozyn de Poelenier woont niet verre van daer en die, ongelukkiglyk, spreekt ook waelsch.... Beth luisterde weinig naer hetgeen hare man ver telde. Hare gedachten hadden het op de vermiste kronen, en moeilyk kon zy de beschuldiging verkrop pen welke 'l Jeef tegen haren zoon kwam uil te bren gen voor haer kon de plichtigc niemand anders zyn dan 't Jeef alleen. Nogtans zylwyfclde, en, in haren twyfel niet wetende wie vonnissen waegdc zy eene laetste poging. Inderdaed, man, viel zy in, het ware spytig, echt spytig moesten wvdie kans missen. Doch, vond ik myne stukkon terug'ik zou deesmael misschien er al niet veel om geven.... Gy noemdet daer even Jan; maer.... Eh wel? Maer het is Jan toch niet die de laetste hot huis heelt verlaten.... Zoo? En wie is het dan? Wel baes lief, antwoordde zy aerzelend, gy moet u herinneren dat ik Jan heb uitgeleide gedaen voor acht ure, cn, had hy de schyven op zich gehad ik zou het wel ge waer geworden zyn; terwyl gy baes.... terwyl gy.... nog te huis waerl ten.... Baes 't Jeef sloeg op de tafel dal de kluis daverde. Nog eens? duivelin! riep hy. Wal houdt my legen dat ik u een ongeluk doe!.... en woedend wrong hy de -yzeren blaespyp die tegen den haerd lag. Wordt voortgezel.) ERRATA. :te kolom van den laelsten feuilleton in plaets van Hoe heerlyk blikkeren zy, hoe blinken zy lieflykLooss Hoe heerlyk blikkeren zy, hoe klinken zy lieflyk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 1