N° 102. Zondag 8 December 1872. 2dtó Jaergang. WEKELYKSCH NIEUWSBLAD. BERIGT. De Bende van Jan de Lichte. Aelst, 7 December. De toestand van Frankrijk. G-azette van Aelst Het Bureel vuu het blad 1» geve.tlgd In de Knpellc.trnet IV" 11, „He brieven, gelden, en,, vrnehtvr» moeten toegezonden worden. 'T-I - S fr. 'b Joere, voornfbetoelbaer. Voor den bulten kun men lu.ehryven In nl de po.tkuntooren, en voor de li.o.leljke gemeenten by <le brb-rdroger.. Zooals wy liet reeds meermaels hebben aengekondigd, zal, wie van heden een abonnement neemt op de GAZETTE VAN AELST, voor 1873, het blad lilt A T1S ontvangen tot Nieuw- jaer aenstaende. Die toestand ware moeielyk te bepalen; nog- tans men mag. zeggen dat hy eerder slecht is dan goed. M. Thiers en zyn bestuer zyn over geslagen naer den kant der radikalen, en deze triompheeren. In de straten roept men Leve Gambetta, men vreest eene omwenteling of eenen staetsaenslag,deconservateurs zyn droef, het openbaer vertrouwen wankelt, en de beurs Er werd, zoo als men weet, geprotesteerd tegen de fameuze Boodschap door den Voorzit ter der Republiek by het wetgevende korps ge- bragt. l)e commissie, daergesteld om er op te antwoorden, vroeg de ministerieele verant- woordelykheid en de verwydering van M. Thiers van de spreektribuen der Kamer. M. Thiers, die zeer koppig is en gedurende vyftig jaren lang, onder al de gouvernementen welke in Frankryk elkander zyn opgevolgd, ge tierd en gelawyt heeft tegen het persoonlijk be stuer, wil nu alleen meester zyn; hy weigerde de eischen der commissie by te treden, en stelde de kwestie voor van vertrouwen. Dat gebeurde den vrydag der verledene week. De Kamer stemde en M. Thiers, op 800 depu- tés won 37 stemmen meerderheid, meerderheid waeronder wy opmerken zyn eigene stem, die van zyne ministers,en voorde rest, al stemmen van fónctionnarissen, ook de stem van eenen député die reeds eenige uren dood was. Die meerderlreid was opgemaekt uit alle slach van elementen, welke nooit meer zullen samen komen orleanisten, bonapartisten en radika len, en reeds des anderendaegs ondervond M. Thiers dat hy met zulken steun niet vooruit kan. Om die meerderheid te bekomen heeft M. Thiers al zyne oude slimheid en doortraptheid ingeroepen. Hy opende de zitting met eene lange redevoering, en in die redevoering staet van alles. Er is provisoire in, want M. Thiers her kent het verdrag van Bordeaux; definitief, want hy beeft zyn fameus woord herhaeld, verkla rende dat de Republiek alleen in Frankryk mogelyk is; persoonlijk bestuer, want, ontzegdt men hem de toelating van in de Kamer te spre ken, dan geeft hy zyne demissie; ministerieele verantwoordelijkheid want, volgens zyn klappen, verzet hy zich daer juist nffet tegen; men vindt erin princiepen van orde, want hy doemt het (i) i. Eene treffeljke familie. (3e VERVOLG.) Dat zeg ik niet, neen, huilde Beth, dat zeg ik niet, vermits gy het loochent! Zwyg dan, of!.... Maer.... Ha? er is eene maer by? Pas op, wyf! Maer het is toch Jan niet'die plichüg is: daer durf ik op zweren Och arme! het jongsken, het onnoozel schaep, hy is er onbekwaem toe, niet wacr, vrouwken Maer ik, ik houd staen dat uwe Jan een echt galeiboef is Hy heeft gestolen van sinds hy vingeren kon roeren. Kind nog, bedroog hy zyne makkers in het spel en leerde hun het fruit stelen by de geburen; grooter geworden stool hy in de kerk, waer hy den koster ielp zingen; hy stool by den pastor, die hem leerde lezen en schryven; hy stool by zynen peter, waer hy op 't ambacht was; hy bestooi zyne meter waer zy met eigen oogen bystond!.... Hy heeft iedereen be stolen,bekenden en onbekenden, vrienden en vyanden, en ons vooral. Gy weet het wel, Beth, maer gy wilt het niet wetengy ziet door geen ander oogen dan door die van uwen Jan.... Jan brengt geld in 't huis, en gy verbrast het. Aen dit antwoord verwachtte ik my. Ja, Jan brengt geld in 't huis, wel te verstaen wanneer hy 'thuis komt,en,sedert eenigen tyd,hebben wy nauwe lyks eens op dry weken de eer van zyn bezoek. Ja, Jan brengt geld in 't huis; maer, zeg eens, wyf, hoeveel houdt hy achter van het geld dat hy zou moeten bren gen en ons toebehoort?.... Lekker zoontje inderdaed, socialismus en de commune en verloochent opentlyk de toejuiching der demagogie; prin ciepen van wanorde, want hy wilt geen bestuer van stryd zooals de commissie liet vroeg, een bestuer magtig genoeg om de revolutie in te toornen, en by aenveerdt den steun dei- radika len; er is godsdienstigheid in, want hy herinnert boe dikwyls hy gesproken heelt in 't voordeel van den Paus; ongodsdienstigheid, want aen de godverloochenaers kent hy al de regten toe van eene menschelyke opinie. In é$n woord, M. Thiers geelt aen ieder wat noodig was om hem te verleiden en trok onmiddelyk nadien al het gegevene genoegzaem in om aen niemand ver bonden te blyven. En dat is de mandie het edele en fiere Frank ryk moet reddens, Hy bekwam dus 37 stemmen meerderheid voor hem en voor zyne Republiek. Welkdanig is die Republiek? Hoe heet zy? De bewarende Republiek, gelyk by ze altyd vroeg en altyd noemde? Neen, de benaming bewarend is ver sleten, zy bestaet niet meer: de franschen heb ben niets meer dan de Republiek van M. Thiers, de Republiek gelyk M.Thiers alleen ze verstaet. En hoe verstaet hy die? Dat zou hy misschien moeielyk zelf kunnen zeggen; bet byzonderste voor hem is dat hy meester blyve. Wy komen te zeggen dat er in de redevoe ring van M. Thiers van alles te vinden was, zelfs de stelligste verloochening der radikale en demagogische leerstelsels. Hebben de radi kalen .van het wetgevend korps geprotesteerd? In tegendeel. Zy hebben den spreker toegejuicht van het begin tot het einde, en, hoe meer hy afgaf tegen hen, hoe luidruchtiger zy de handen klapten. Zy waren overtuigd dat de woorden van M.Thiers, niets anders waren dan woorden, en een van hen zegde: Hy mag ons uitschel den voor canaille en voor nl wat hy wilt, toch zullen wy voor hem stemmen. Voor het oogen- blik hebben wy hem noodig; maer haest zullen wy hem kunnen missen en clan zullen wy hem doen tuimelen. Dat is te zeggen, in den zin der radikalen, achter Thiers Gambetta, en ach ter Gambetta de demagogie en de commune! Povera Francia! arm Frankryk! riep Pius IX uit, toen de oorlog begon tegen Pruisen. Zullen de demagogen aen 't hoofd komen? Gaen de demagogen, die doorgaens zoo duivels rap aen 't werk zyn, Frankryk haest ryp maken tot de verdeeling tusschen de groote en jaloer- sclie Mogendheden van Europa, en van dat schoon en ryk land een tweede Polen maken??? Dan, dien vrydag triomfeerde M. Thiers, en den dag nadien lag hy onder. Dien dag stelde een der deputés eenen blaem voor, eenen strengen blaem tegen M. Lefranc, minister van 't inwendige omdat hy, volgens den eisch der fransche wet, de gemeenteraden niet had verbroken, die aen den President dei- Republiek, ter gelegenheid van zyne Boodschap, ottieieele gelukwenschingen hadden gezonden. Minister Lefranc antwoordde, gaf uitlegging over zyn gedrag, en trachtte zich uit den slag (1) Eigendom der Gazette van Aelst. in eer en deugd opgegroeid, die op weg is om ons allen aen de galg te helpen!.... Ware hy soldaet ge bleven, dan toch waren wy van den landlooper ont slagen geweest. Ja, ik weet hoe zeer gy uw kind lief hebt. In het leger had hy ten minste beter manieren geleerd, want zulke kerels zyn slechts met strengheid en geweld op te dry ven. En dat men streng is in het leger dat hebt gy ondervonden, niet waer, 't Jeef?.... En ware hy terug gekeerd met verminkte leden, of ware hy ergens op het slagveld gebleven en begraven geworden in eenen vergelen hoek, gelyk een hond,dan hadde uw wensch volbragt geweest, niet waer, teerhartige vader? Het ware toch duizendmael beter geweest dan eens publiek gehangen of geradbrackt te worden!.... Zie wyf, ik geloof dat gy het zyrdie, tot zyn ongeluk en het onze, hem hebt aengestookt om te deser- teeren En dan? En dan, weet gy wat wy er by gewonnen heb ben? Luister, wyf, want het is ernstig: Er komt ge stolen te worden op Strypen en op Sottegem; men komt in te breken te Bryvelde, te St-Maria-Hoorebeke en aen de St-Lievenspoort by Ninove, dat lamelyk ver van hier ligt, en weet gy wien men van al die schoone feiten beticht? van die van nog andere?.... Of wy reeds niet genoeg op de tong redenEh wel, degene dien men verdenkt is uw zoontje, het is uw Janneken, het is de gevloekte kliek waervan men hem aenleider waent!.... Gy lacht, Beth, gy gelooft het niet? Ik, ik geloof het of ik hel met eigen oogen had gezien, want Jan is een dief, een doortrapte en volkomen dief, en, vermits ik al moet zeggen wat my op het harte ligt, nu is hy dief,en morgen, vrouw zal hymoordenaerzyn.... Hoe langer, hoe schooner! spotte het wyf. Zie, 't Jeef, volg mynen raed, ga slapen, want gy zyt by den uwen niet meer: gy zyt zot of dronken te trekken. Maer het gelukte niet. De regterzyde schaerde samen, en de meerderheid uitte zich tegen den minister. M. Lefranc gaf zyn ontslag en M. Thiers was verpligt hetzelve te aenveerden. M. Thiers had de ministerieele verantwoor- delykheid aen de Kamer geweigerd, en de Ka mer, willende toonen dal zy alleen meester is in 't land,zet, vier-en-twintig uren nadien,eenen minister af! Zoostaeude zaken in Frankryk op het oogen- blik dat wy schryven, en, wanneer de lezer dezen artikel onder het oog zal hebben, zal het waerschynlyk weer wat anders zyn. In Frank ryk keert tegenwoordig de toestand, eiken dag, ja, byna elke uer van den dag. Niets is er vast noch bestendig. Quel gdc.his! zeggende welmeenende fran schen. Povera Francia! zegt Pi us IX. Over het weder. 'T is schoon weêr, he?.... Wy hebben veel natte. Wat zegt ge van zulk een weerke, jongen?.... en dergelyke praeljes. zyn meest al de inleiding tolver dere gesprekken. Niels is meer aen de orde van den dag dan te praten over het weder. Ten andere: men vindt nog van die eenvoudige menscheu, die vier ofvyf centen wagen om den eenen of anderen onfeilbare almanak te bezitten, en als een bybel op 't patriarkale schouwbord te bewaren, om daerin het weder vooruit te zien. Dat byna alle schepsels de weersverandering aen- toonen, is waer: de mensch, de dieren, planten en andere voorwerpen zyn dikwyls onfaelbare barome ters, maer zy kunnen bet weder slechts een of twee dagen te voren voorspellen. Maer willen de almanak- minnaers en andere persoenen weten, welk weder wy zullen hebben, niet binnen twee dagen, maerzoo- veel maeoden, zooveel jaren zelfs en nog langer te voren, dal zy de verschyning der maengestalten, dal is: de nieuwe- en volle maen, het eerste en laetsle kwartier, gadeslaen, en met kennis van de volgende tabel zullen zy weten, welk weder wy zullen hebben. Dus: als de nieuwe- en volle maen, eerste en laetste kwartier valleü: in den zomer. /vanl2lol2u. schoon weder. 2 4 koude en regen. 4 6 regen. 6 8 regen en wind. 8 »10 veranderlyk. 10 »12 regenachtig. in den winter. vorst, sneeuw, on weder storm, sneeuw. idem. regen(westwind.) sneeuw(zuidwin.) koude, wind. /van12tot2u. zeer regenachtig.' sneeuw,regen. 2 4 veranderlyk. I schoon en zoet. 4 6 schoon weder, schoon weder. 6 8 schoon(N.-W.wi vorst (N.-O.) regen (Z. wind.), sneeuw (zuid.) 8 »10 idem. idem. 10 »12 schoon weder. schoon,- Vorst. Er valt te bemerken, dal de beste uren voor de weerswaernemingen, die schoon weder aenwyzen, zyn: 's avonds van 4 lot 6 ure en 's nachts van 10 tot 2 ure. De slechtste zyn 's morgens van 2 tol 8 ure en 's middags van 10 lot 2 ure. Omtrent de nachtcvelingcn en de zonstilstand on- dergact de gewoone gang des weders dikwyls groote onregelmatigheden. Alsbet weder bydeze tyden eens klaps veranderd, is hel dan van langen duer. Wanneer de veranderingen der maengestalten kor ten tyd na eene der acngehaelde uren komen, de Dronken?.... Ja, ik ben een slemper, een bras ser, een verkwister, al wat gy wilt; maer voor hoe slecht ik my ook aenzie, is er toch iels in my dat niet dood, dat niet verdronken is, en dat iets zegt my dal wy hierboven eens strenge rekenschap zullen te geven hebben over onze schuldige onachtzaemheid jegens onseenig kind. Eindigt hy op hel rad, het zal acn ons te wylen zyn: wy hadden hem beter moeteu opkweeken. Dat was uw werk: de vader moet zorgen voor den zoon. Een bittere gryns bekroop de lippen van 't Jeef. Ook, sprak hy met tranen in de stem, hoe dik wyls heb ik hem niet vermaend en gestraft, en gy, gy kwacmt er telkenmael tusschen om hem te be schermen en hem te verontschuldigen. Gy hadt my moeten helpen; maer, gy zyt een slechte moedor.... Gy hebt uwe ziel verkocht acn het geld, en uw hart is droog en dor als het verslenst perkament van uw verdorde tronie.... Zwyg! vrouw, als ik spreek; want ik ben niet uitgeklapt! Ik zeg en ik herhacl dat Jan zal moordenaer worden. Toen hy slechts negen jaer oud was, heb ik hem niet betrapt, bezig met onze arme geit te martelen en haer, met wreeden wellust, den laetsten druppel bloed af te tappen, omdat zy, onver diend getergd en mishandeld, den schelm eenen onnoozelcn stoot ter verweering had toegebragl?.... Ja, Jan zal moordenaer worden, en in een moorde- naersvel zal hy sterven op het rad, en het zal verdiende straf zyn; en,'als hy van boven het schavot, in volle markt van Aelst, als laelsle vaerwel, zyne slechte ouders den vloek zal toewerpon, dan zal het ook ver diende straf zyn, eerst en vooral voor u, Beth, die hem ten gronde hebt bedorven.... De man was hevig ontroerd en twee dikke tranen rolden over zyne blakende wangen. weêrgesteltenis zal metst hellen naer de voorgaende uren. B. v. hel is volle maen 's zomers ten 2 ure 5 minuten, hoewel het weder koude en regen aentoont, zal hel weder hellen tot schoon, omdat van 12 tot 2 schoonis en deze weinige minuten te klein verschil toonen. Als hel lang droog geweest is, het zal moeilyk re genen, omdat de regen door de aerde alsdan terugge- kaetsl is. Insgelyks, als het langen tyd geregend heeft, het zal moeilyk schoon weder worden, uitoorzaek van de optrekking des dampskrings uit den natten grond. Een almanak, die juist elke maengestalte acnduidt, dal is, die aentoont, welkeueren minuten hetnieuwe- volle maen is, is voldoende om in de label het weder te vinden. B. v. het was den 15 om 5 ure 8 minuten 's morgens volle maen, op de tabel vindt men: 's mor gens van 4 tot 6 ure in den winter storm, sneeuw en dat hebben wy gehad. C. o^o— KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De zitting van dynsdag begon met een on verwacht en tamelyk kluchtig incident. M. Malou had reeds uitlegging gegeven over de onder handeling welke in zyn kabinet had plaets ge had met het schepen-kollegie van Antwerpen betrekkelyk de krygsdienstbaerheden.De minis ter had daer aen de antwerpsche deputatie het wetsprojekt in 't lang en in 't breed uitgelegd, en het werd door den burgemeester goedge keurd. Maer sedert dien is de burgemeester op zyne eerste denkwyze teruggekomen en heeft tegen het wetsprojekt geprotesteerd. Bygevolg, daer men, niemand kan verpligten een geschenk aen te nemen tegen dank, zullen de vyllien hon derd duizend franken aen de Antwerpenaers bestemd blyven liggen tot dat hun magistraet zich zal geweerdigen er om te komenof de Antwerpenaers zeer tevreden zyn over de poets hun door hunnen nieuwen raed gespeeld, is onnoodig te vragen. Na er eens hartelyk gelachen was op de ban ken der regterzyde, kwam M. Bergé, de som- b»rc solidaire, op, om te protesteeren tegen de begraving van den bisschop van Doornykin zyne kathedrael; hy eischte dat Mgr Labis maer effen moest ontgraven worden en op het gemeen kerkhof gelegd. M. De Landsheere, minister van justitie, ant woordde dat de zaek in de handen was van het geregt, en dat het bestuer er zich niet mede te bemoeien had. MM. Dumortier en Drubbel zeg den, met rede, dat het aen de liberalen niet toe komt te spreken van de schending der wet op de begravingen, wet welke zy dagelyks over treden ten nadeele der katholieken. M. Drubbel vroeg dat het bestuer zoo spoedig mogelyk die zaek beslissend zou regelen. Wat antwoordde de minister? Hy sprak van de «moeielykheden» dier kwestie enverklaerde dat het bestuer over de zaek nog niet had be- raedslaegd. Is het dan zoo moeielyk de reg ten der katholieken te doen eerbiedigen, dien eerbied op te leggen aen de gemeente-besturen en ons in de vrye uitoefening van onzen gods dienst te beschermen? Het is met innige droef heid datwy uit den mond van den minister ver nemen dal het bestuer nog niets gedaen heeft om de zoo billyke eischen der katholieken te Bahviel Beth bitsig in, de jongen heet de Lichte en is het zoontje van zyn vader. Wat, wat is er op de de Lichten te zeggen, wyf? Ik, ik zeg er niets van, maer anderen spreken er met weinig lof van. En mag ik welen wat die anderen er zoo al van zeggen? Wel zy beweeren en houden staen dat 'l Jeef de Lichte wel de gevaerlykste prangdief is van de gansche streek. En zy voegen erby dat Beth de Schepper de slou tel van het magazyn houdt. Dat uwe zuster, Livina de Lichte, twaelf jacr al bedelend het land heeft afgeloopon, te Aelst is gegees- seld geweest en verbannen werd voor vyftien jaer. En dat uw kozvn, Jan de Schepper, bygenaemd Poelenier, niet omgaet dan met dieven en schohnen, en is verbannen geweest voor dertig jaer. En dal uwbroedor, Pieter de Lichte, hycrimineele sententie, te Hundelgem werd gegcesseld en verban nen voor twintig jaer; en dat zyne vrouw, Beth Ver- meiren.... En dat gy nog een aenlal nichten en kozyntjes telt,die tanteBethonder alle opzichten wcerdig zyn.... Voorwaer, eene treffelyke familie! Waer gy het opperhoofd van zyt. En waer uw zoon de Peerl van is.... Waerop die twist alweer ging uitkomen was te voorzien; maer eensklaps werd er zachtjes aengeklopt cn met ingehouden stem gevraegd of er geen belet was. Goed, morde 't Jeef, hoe later op den avond, hoe viezer gasten! En hy zag uit naer zyne pistolen. Beth ontstak haer lampje en ging tot de deur: Wie daer? vroeg zy. Goed volk, werd 'er geantwoord. Beth herkende de stem en de deur werd ontgren deld. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 1