rss!1 on siceds b,yft de regcn mot A Builcnlundsch Nieuws. bevredigen. Onze kerkhoven zullen dus blyven geschonden worden, hoe lang nog weten wy niet, en 11 et zylikatholieken dTe aen 't bestuerzyn Vervolgens gaet de Kamer over tot de'2d stemming der-gewy.zigöe artikels van liet han delswetboek. Die wyzigingen worden aenge nomen. D Woensdag toekomende 18 dezer, benoeming van raedsheeren by het Itekenhol. Beraedslaging over liet budjet der ontvang sten, welke aengenomen wordt, alsmede het öudjet der onwaerdeu en uitgaven van orde, IHWkHVK. Keerlaeg van SI. Thiers. Dezen morgen ontvingen wy eene belang- ryke depeche, over de stemming in de bureelen aer vergadering: dé kommissie der 30, gelast niet de grondwettelyke hervorming, is gekozen; I 8ekozene,2 hooren lot de regter- en 11 tot de linkerzy. De eersten behaelden 360 stemmen ep de tweeden 334. Wy zeggen dat die stemming hoogst belangryk is. Er is daer eene meerder- neid van toeval, evenmin als eene overrompe ling. Niet minder dan 698 leden namen deel aen de kiezing. De gevolgen der neerlaeg deden zich onmid dellyk gevoelen. M. Dufaure heeft in de zitting zelve zype demissie gegeven; alle de andere ministers zyn gevolgd ol zullen volgen. De demissie van M. Thiers, reeds zoo dik- wyis op het tapyt geweest, scheen voor het oogenbhk met voorzien te worden. De Patrie zeil schynt to gelooven, dat M. Thiers nu naer den regterkant zal overhellen.. De regterzy wil den oorlog niet tot ter doorf; zy blykt integen deel tot da verzoening genegen te zyn. Overigens hop.eu sommigen nog in eene wyzigmg by de openbare stemming. Wy kun nen daeraen weinig vertrouwen hechten. Hoe hel de neerlaeg van M. Thiers is daer, ofzv dan verzacht wordt of niet. Het is nietnvaerschynlyk dat de- benoeming heeft ^^'e m'n's^ls eerste dagen plaets Het 'gouvernement verwacht met ongeduld het besluit der kommissie, welke woensdag door de rationale Vergadering benoemd is. i i •1£e''sc'd 6ene levendige onrust over ge- neel I'rankryk, tengevolge van den aenhou- denden knsis;.maer er hebben geene hoege- naemde wanorders plaets. i T?et sclW. da1, er' °P bevel van den presi dent der republiek, thans wordt overgegaen tot een onderzoek, om de waerheid of onnauwkeu righeid der feiten welke aen generael Ducrot worden ten laste gelegd, te kennen. De prefekt van het departement du Chez is om die reden te Parys ontboden. Op het eiland Malta worden tegenwoor dig door 1<ranschen opzoekingen gedaen naer een verborgen schat, die echter tot nu toe zon der gunstigen uitslag is gebleven. Die schat, zegt de Nouvelliste de Iiouenmoet c aer verborgen zyn door generael Valois, ty- deus den blokus van Parys en het geheim hier van werd aen zyne dochter in een brief ver- openbaerd, waervan de kopy aen het plaetse- lyk bestuer door de fransehe agenten getoond Er was, zo© wordt er ten minste verzekerd, een nauwkeurig plan der plaets waer den schat bedolven is, in handen van een der zoons van den overleden generael; maer dit plan is ver loren geruekt, daer de bezittter gedurende de Jaetste be'egering van Parys gesneuveld is. On- gelukkiglyk is de brief zelve niet zeer duidelyk \vant -de opzoekingen zyn reeds in verscheidene plaetsen gedaen, Op de nabygelegen fransehe kreek schynt voopa de brief te zinspelen en ook daer zullen opzoekingen gedaen worden, indien de pogin gen die te Ricaseli aengewend worden zonder goeden uitslag eindigen. De verborgen scaht moet bestaen uit eene waerde van 700,000 Ir. in kostbare voorwer pen en uit 500,000 fr. in gemunt goud. In geval de schat ontdekt wordt, zal de helft hiervan aen bet goevernement van Malta vervallen. SPAS'JIi. De tjdingen uit Spanje zyn op verre na niet geruststellend. Wanneer de opstand op een punt onderdrukt wordt, steekt liy op een ander punt het hoofd weêr bovefl. De stoutmoedig heid der Carlisten gaet zooverre van zelfs in de hoofdstad belastingen te heffen; de eigenaers zyn gedwongen die belastingen te betalen on der bedreiging van al hunne goederen te zien plunderen en in brand te steken. Dat is waer- lj'k geen verblydend schouwspel voor den ar men koning Amedeus —Langs de grenzen van Bayonne is verleden dynsdag eene gewapende bende Carlisten, die ongeveer 250 man sterk was, Spanje binnenge- 65 alvlicn lol onteigening ingesteld, vuor de werken tot gezondmaking (Ier Senile, en II voor de verlen ging der Kegcncicslrael. 12 dezer zaken zyn liy over eenkomst geëindigd, 50 by vonnis en li door bosluilen van liet beroepshof. In zyne zitting van inaendag, heeft de gomcen- leraed van Gent, op verslag van M. .1. Dubois, do opening besloten vanhetkerkhof Laurent,in'tBrugsch voorgchorgte. liet huidige kerkhof zul geslolen en de hegraleuissen zeilen er verboeten worden, te rekenen van 1 January f873. Do" katholieken der parochiën van St-Miehiels en S-Martons (Akkergem) zvn door ueze beslissing beroofd van de vryhcitl der geesleivkè lieunilltnisson. VPI'milc hot rI.lLrnzir.1 ..oV, I Do nieuwe bisschop van Doornik is een der meest onderscheidene mannen van de liclgisohe geeslelyk- neid, en zyne buitengewone welwillendheid wordt mn»ii b °r zyne welenscl>ap geëvenaerd. Het ware moeilyk geureest, een betere keus te doen. nerf benoemde bisschop is sleehls 44 jaren dmkiTi k naby fleurus, geboren. Men prell1sLrV™hrdeS?"S1Slürievai,K<!l'smis za' gc' %leden woensdag heeft in het paleis van den graef van Vlacnderen liet doopsel plaets gehad van prinses Josephina-Carotina-Maria-Albertina, door M"r (Ten aertsbissehop van Mcchelen. 's Avonds heeft de graef van Vlaenderen een groot gastmacl gegeven. De Bank van Vlaenderen heeft, te rekenen van 3 dczei, de eskomtelaks der effecten, verhnndelbaer in de Nationale Bank, bcpaeld als volgt: Acnvaerde wis sels, 5 o/o; niet aenvaerde bandelseffektcn, 5 iy2 0/o. l)c Monitrur-xtm woensdag bevat het uitleve- nngstraktaet, tusschen België en Rusland gesloten. - Er beslaet te Brussel edne fabriek van schetsen van Leys. Deze schetsen zyn zeer behendig gemaakt en zouden een weinig geoefend oog kunnen bedrie- vSü'. iy 'agen gewoonlyk geen jaertal, ofwel een jaertal van voor 1839, omdat de schilder in. dit jaer getrouwd is en dat al de werken door hein gedurende dit jaer voorlgebragt, allen zonder uitzondering met zoig door mev. Leys zyn verzamelt. De stad Brussel heeft gcddrcude het laetsle jaer --- vitti uu M-yneiu aer gee DcgraLenissen, vermits het dekreet van prairial niet zal nagekomen worden op T nieuw' kerkhof en dat dit laetsle, Dy gevolg, niet zat kunnen gowyd worden, geiykvormig aen de gebruiken der katholieke Kerk. De vlas- en lynwaedmarkten van Gent waren om zoo Ie zeggen, nietig, teroorzaokvanhcl slechte wc De pryzon van het gemeen vlas waren zwak: het goed vlas w erd zeer gezocht, maer het waserschaersch. Lr is te Charleroi eene vergadering gehouden van eigenaers van glasblazeryen. Met het oo| op don hoogen prys der grondstoffen on deaenzienlvk geste gen arbeidsloonen, is beslaten om tol 1 aprilSOovens, dat is 2/5 van de beslacnde, te sluiten, len einde door mindere opbrengst de pryzon van hel vensterglas slaende te houden. -M Watilhier-Lcbucq, boekvorkooperto Charle roi, heeft by de laetsle trekking der brusselsehe lee ning van 18ob, de groote proniie van 25,000 fr. Ge wonnen. b Een man vail eon 40lal jaren, mot vuile lompen bedekt, en die zyncn linker arm droeg in oenen doek die hem over don hols geknoopt was, kwam vryda" 'n don vooravond by don pastoor te Marchienno (Luik) en vroeg eeno aelmoes. Met den èerston oogslag be merkte de pastoor mol wien liy te doen had; by deed den bedclaer binnen komen, zegde slil tol zvne dienstmeid, dalzyden policie-kommissaris moest gaen ff!1' Je.nvy! de'mki afwexig was, hield.de pastoor den bed el aer aen den klap. Deze zegde dat hy gekwetst m?SAen eiL ,y verscheen de policie-kommissaris, die onzen kerel vastgreep, zynen arm onderzocht en bemerkte dal er melde minste wonde ol' breuk om trent was. Men kwam wclhaest tot do ontdekking dat de zoogezegde bedeiaer hei hoofd was eener bende kwaecidoeners De man begon te klappen, en dank aengehoudem Gfl "ien vei'scheidene schelmen g,?eddat' 'iet puDI'öfv wete waeraen men zich blootstelt, als men vreemden tabak in Frankryk brengt. In 1 algemeen, genomen, is men overtuigd ',e°K1S rankryk eene kleine hoe- yeelheid tabak te brengen, bat is eene dwaling Een odewTn onlslrcli™ 'Lysol, de genaemde l.odowjk Q....1S aengehouden geworden, als drager r^^nTrenKtaLakVa"aBel«i6' "y ve,,die"1 van 500 fr. booteen dry niaenden gevangenis lenzy hy met hel bestuer overeenkome, wanl er is middel om zich melde douanen -te bevredigen Zie. len kosk'n'0 8l'ammi311 'abali' 'liC wa61,|ïk le ducl' 2ul Ecnecvrimic ambesleding. Den 18 december fm'h M 0111 l"jc' za' hct 6°bouw dienende lol hel bestuer van den openbaren bystand, le Parvs eeno aerdige acnljesloding plnels hebben. Hel bestuer zal de meestbiedende toewvzen het overschot van t armen-eten, en, men lache niet! deze \erkoop brengt jaerlyks eene som op van 30,000fr. Al de beewen, abhet vet, oude kroelen en brood, voorl- komende uit de hospitalen en andere weldadigheids- gestiehten, zullen by gesloten biedingsbillet worden aenbesteed en men zal zich een gedacht vormen van tic belangrykheid dezer verkaoping, als men zal weten, c'fJ0°niieer dan 20,000 kilos beenen zyn; meer dan 0.1,000 kilos korsten brood, en 23,000 kilos vleesehvet. boor eene werkstaking die deze week onder de werklieden der gazfabrieken van Londen (Engeland) onlstaen is, wordtdehoofdstad bedreigd, verscheidene nachten met te zullen verlicht worden. De eerste oorzack dier werkstaking was de wegzending van een werkman die trachtte ontevredenheid onder zyne makkers te verspreiden en wiens terugkomst ver- S?C k andei>en gevraegd was., De gazmaet- schappyen hebben onmiddellyk werklieden aenge- vraegd uit al do omliggende steden en eenen cirkulair aen de inwoners gezonden, om hen aen te sporen voorloopig het gebruik van gaz te bekrimpen. lot lieden toe is de werkstaking in 20 gazgeslich- ten doorgedrongen. Dry duizend werklieden hebben S,U,nonH f'^ei<i v?rlnte,n- Holboi'n' Oxford-street, het en de andere byzondersle deelen der stad waren maendag avond alleen verlicht en dan nog maer zeer gering. Aen de schouwburgen brandde geen w tlfroi "nen ,gebouvven en het petste deel ht vo I1"26" v®rl<pei,den den heelen avond in eene hal\e duisternis. Eenige werden met bougies verlicht die ui flessehen gesloken waren, daer er geene knn- delaers genoeg voor handen waren. Een groot getal magazynen-moesten tot hetzelfde hulpmiddel hunnen wSJlfr ,Hemen'Ja Z(?"'s de standplactscn der yzeren wegen-bleven gedeeltelyk in duisternis gedompeld. De overheden der stad hebben het noodig geoordeeld, om de veiligheid in de straten te verzekeren, overal net getal polihe-agentcn te verdubbelen. De dagbladen zeggen dat de krisis door de werksta- wSn!L i6 gazfabl'ie,kcn geë'«digd is. De nieuwe werklieden loeren snel hunne bezigheid aen. De ver- lichting is reeds gebeterd. Do verzoening tusschen de rwtlXlyk 8azgcsticll,e" hiet'doo, zeer Koffygruis als Meststof. Hel koffvgruis schvnt rSiHt t i -j hebl"!'1 'be by velen onbekend !fheid.ls koslel)k' nict fis een kt ach Lig werkend mest, maer ook door de eigenschap yvelke het bezit van teenemael hel onkruid te vornie- tigen en de p anten die men er mede bedekt tegen alle i^hef hnuLrfSnH1 lP*VTywaPen- Door zyne reukstof s.het buitendien de beste meststofvoor meloenkvvee- keryen. Met planlaerde aengewend, doet zy de jonge meloenplanten spoedig groeien en verschaft hei aen alle vruchten eenen uilstekenden geur. Rampen en Ongelukken. Men leest in de Meuse: Wy zyn maendag de vallei der Macs, tusschen Luik en Macstnclit gaen bezoeken. De spoorwegen zvn door groote watervlakten omringd en men ziet de treinen zvn'bedpkl'mfii evorstrooming Ioo,ien. Al de vcitlen S?h.K water, en eene menigte huizen en pachthoeven vormen slechts eilandjes le midden van groote meren. Het is een hartverscheurend schouw spel. Hier en daer ziet men booten varen tusschen m„i'0ïme" weidSP en der wegen, waerop moe- stroomdên6" z"leD' 'UI,P brengen aen do over a.SidT,ta™ zy" verlaten. Te Jupille liggen wn rtzf - j WMel' geklommen is lot hm.yj3|br»e,lzi!nde!'machienen. t'an de hoogte der bergen die de vallet heheerschen, ziet men slechts znRo^"1del°oze' waterviakle. Sedert 4850 heeft men zuike overstrooming niet meer te betreuren gehad. .y zal gioole schade in onze provincie aenrichten. Men schryft uit Hoei: ""«wiien. Sedert zaterdag lactsllcden is de Macs uit hare bed- wnfefwvTl"1 r>eD 8°bynf voor geenen hinderpael te willen wyken. Dc aengenohle schade is zeer groot en men vreest nog voor andere. De statie der ge meente Statte ligt gelyk een eiland in eene zee. Het water staet tot aen dc vensters der huizen. Onze sta tieoverste is gedwongen geweest met zyne registers mi.'u|)n're?i 6 wyk lc "emen in ëenon stoominolen van M. Piudiiomme, waer voorloopig hel bureel "e- houdonvvordl.sralryke familliën verkeeron in den uitersten nood, ten gevolge dier overstrooming en v. W broodgebrek. De helangryke suikerfabriek 7vn 'S lns/elyks overstroomd; de werklieden zjn doerdoor zonder brood. Geheel de valjei der Maes staet onder water. De Vesder daell even alsde Ourthe. Te Namen is van zaterdag avond tót zondag mor- men„ SeH»Wlalrr d?1'30 centimetere geklom men. Scdei t dien is het een weinig gedaeld. De Maes zwell gedurig. Het water der Maes on der Houillo w™ verscheidene wyken van Givet overstroomd. Woensdag nacht is de zwelling zeergroot geweest. Te Grand-Givet staet het water tot aen de plaets der Esplanade, dc plaets Vicltnre en op eenige meters ™'S ,kftrl< va" Sb-Hilarius. Men heelt hrugskens moeten leggen oin over de kaeien \at\Fort- i^Ronu on Fours te gaen. Te Petit-Givet is het water stygt gestadig™ G,'oe"plaels 6okomen. Het water re Dinanl is de overstrooming ook even groot: de straten gglyken aen kanalen en men vaerterin met boelen. oor do ryke lieden is de ramp nog al gomak- ke yk om dragen, maer voor de armen die geen werk hebben, is wat anders. Een deel van Seraing staet onder water; de kaei dei Espérance, de slraeten de plaets der Abbaye, de nieuwe kaei en die van St-Antoine slaen onderwater, n vele huizen dezer wyken zyn do inwoners op de bovenkamers moeten vluchten. Verscheidene afdeelin- gen van het gesticht Coekerill en andere gestichten liggen stil, len gevolge van het wassen van 'l water Een gedeelte van Jemmappesisinsgelyks overstroomd. Dc overtocht der quai des Cannes gebeurt by middel van uooten. Te Doornik lydt men insgelvks veel van de over- slroomingen. In de omstreken van Berlors en Havinno staen talryke velden onder water; er zal veel graen moeten opnieuw worden gezaeid. Aen,de spoorwegbrug, welke gebouwd wordt over de kleine rivier, huiten de Kasteelpoort, zyn de wer ken door de overstrooming opgeschorst; de verliezen voor den acnnemer zyn zeer aenzienlyk. De nieuwe bleekery van M. Hautem staet geheel onder water, en het is slechts met booten dat men tot de gebouwen kan naderen, waer natuerlyk alle werk beeft opgehouden. Aen de brug van Amour zyn de weiden overstroomd op de hoogte van Warchain, loop het water over den spoorweg van Peruwelz. Te Doornik zeiven zyn talryke kelders vol wator geloopen. Laetstleden donderdag is er te Ste-Ceeile,- een dorpje op omtrent dry kilometers van Herbaumont (Neufchateau) gelegen, een smartelyk ongeluk ge heuld. De kleine rivier de Semay is nog nooit zoo ge zwollen geweest ais nu on zeven persoonen, die de zelve wilden oversteken, hebben hierby het leven ver oren, twee lykon zyn op bot grondgebied van Her baumont gevonden; men veronderstelt dat de vyf an dere met-den stroom zyn medegevoerd. Zes der ver dronkenen waren getrouwd. Men schryft uil Namen, 3 dezer: Het water onzer rivieren is gisteren gansoh den dag lot omtrent middernacht geklommen. in de stad zyn de straten en plaetsen, nahv de Maes, overstroomd. De Lilonplaets geiykt aen een rneir, hetwelk geheel do wyk St-Nikolaes, van het overige gedeelte der stad afscheidt. Karren van allen aerd en van allen vorm, deze met eenpaerd, gene met eenen ezel en nog andoro met twee lionden bespan nen, dienen tot het vervoer der persoonen en stellen tie door hel water geblokkeerde huizen met de andere in gemeenschap. Op zekere plaetsen hoven Namen, staet de vallei vol water. Op de Planten zyn de hovingen en liet nieestendeolderhuizen overstroomd. Te Wcpion strekt de overstrooming zich tot legen de rotsen uit en Kerbelyk Nieuws. De eerw. heer Callebaut, onderpastoor le Wetteren, is pastoor benoemd te Smellede. .'„"hoi6!!?™".?00!'A'-Mesldagh' Gewezen professor in liet Klein Seminarie le St-Nikoiacs, is -isleren morgen aldaer overleden. greieren do7,.Wvyr'r,'<in da!Jl Dumenl, van Chassarl, door don II. Vader lol bisschop van Doornyk is benoemd. to n,a«MN1.8 Z°°" 7.5 ee" ''ykcn gi'ondeigenaer r zyne SUidlen "1 bet seminarie van Doornik gedaen le hebben, is hy dezelve ie Rome gaen eindigen. Vandaer is hy in de vreemde missiën bi NonrJ Ci° by.yei'b|ecf gedurende verscheidene jaren Nooid-Amenka.Toen de gebeurtenissen in Amerika ,m?wre LV 6 T" het plai1 op' 0111 l,y dc katholieke M nf.va5 eilve" ccn bollesjie le slichten; Uu ",10nt wei'd lol voorzitter gekozen en dit vcr- oorzaekte zyne terugkeer naer België. overdekt den weg; de reizigers worden met eene bark overgezet. Nog hooger is de toestand dezelve. Byna al de plaetsen zyn overstroomd. Beneden Namen is de overstrooming nog grooter De hoven der St-Nikolaespoort staen onder water.' Hier en daer wordt er eene hooimyt door den stroom medegevoerd'. Zaterdag is er een scliip, met kolen geladen, te Sclayn gezonken. Men leest in den Hainautvan Bergen Wy vvorden meternstige overslroomingen bedreigd. S,°ruCl! 611 dn° zich ll'ls'rekken van Qauregnon tdt öt-GnisJain, Pommerceul en Condé, vormen slechts een uitgestrekt meer en verscheidene wegen staen onder water. Tc Thivencclle en te Fresnc werd woensdag nacht de alarmklok geluid en aide inwoners zyn begonnen met de dyken te versterken. Te Reugics- vviers hebben verscheidene landbouwers met hun vee moeten vluchten, daer hunne stallen onder water staen Men herinnert zich niet dc Schelde ooit eene cieigelykc hoogte le hebben zien bereiken. Seraing was maendag avond in de diepste duister nis gedompeld, ten govolge van het stygen van het water. Dc gazmeter, in de Bacslraet, was overstroomd kunnAn nV.OI?d.S heefl men geenen enkelen gazhek kunnen ontsteken. De werklieden van de gestichten stak°en0hteoeh "j*1""1'6" 4 5™ den. ai'bekl moeten nnriikniia g biek aen bcht. Verscheidene huizen van famp ,c5l.e° waren hy middel coner sipMmrt.vnl"36?1® meld' mcn da' de Sche'de over- stroomd is; de seheepvaert, te gevaerlyk geworden "0t,Watei' slael by™ ZOO ifoogAls in' wal», i i? ïe^e5 van Senuiiersakc staen onder vvaler. Asleue op de Lei: eeno gevoelige daling had ach dezer dagen voorgedaan, maer sedert maendag is het water op nieuw beginnen le zwollen en men vreest dat het zal voortduren. lvr™rXT"i0gVan tlc "lalië>is verschrikko- Y '«ilryke bruggen zyn reeds vernield, vele domen treLfSk U alge^ên. 2y"e °eVera .Ee" üieuw ongeluk» veroorzaekt door petrool en !?n ryvcin aen de onvoorzichtigheid van het slagtoffer, ,s vrydag avond, ten 10 ure te Brussel ?®bf-urd' Agalha Meunier, vrouw Van den Evndo nefroHanmn''re™ yn™nd eeslreke" by 't licht eenei: F» JÏÏL J!' zy Zlch Gereed maekte om naer bed le „aen, blaesde zy op do wiek die zy verwaerioosd had voorop neder lo talon; de vlam deelde zich aen de olie mede, welke onmiddellyk ontplofte. De kleederen der onge ukkige slonden welhaest in vuer en vlam Met schrik bevangen sprong zy op streel, waervoorliv- gangers en een pompier het vuer uildoofden. Het slagtoffer heefl ernstige brandwonden bekomen Een jongeling van goede familie, M. de Kis te Parys (Frankryk) overleden, ten gevolge van Óen buitengewoon ongeval. Hy trok een paer gewasschen witte handschoenen aen, en gevoelde omniddellvk hcv'ge pyn aen zekere kwetsuer, die hy aen den duim had. Was er vergift geweest in de stof waermede de Handschoenen waren gezuiverd? Dit is wel mogelvk want de arme jongen kreeg de kanker en stierf. Kunst- en Letternieuws. torDkon'!nneiaar|yj8dh-e l",ysk?mP' eezegó van Rome, tel komnklykc akademie van Antwerpen, za] in 4873 voor de schilderkunst geopend zyn. v»?e™0§wCt za.' Gedurende vier jaren een pensioon van 3o00ft. ontvangen, om in den vreemde zvne studiën voort te zetten. De jury mag een tweeden prys toestaen en eene eervolle melding. De tweede annSfrei!aeiee"e <3oudon '«eiiniie, ter waerde van als de eérvollVmehiing6. 8 W°''den l0e8eslaen' cve" Er zullen maer zes mededingers tot den pryskamp worden toegelaten. Indien er zich meer aonbieden zat er een voorbereidende pryskamp plaets hebben! om de zes personen aeji ie duiden. De opening van den pryskamp zal den 24 maerl plaets hebben en de inschryvingen worden tol 8 maert 1873 aenveerd. De ondheidskundigc akademie van Bolgie heeft voor lol oÜ P''yskaml'en geopend; eerste onderwerp- ten teüreLt'ri bf|e,seb>edkundige kwestie iiehande- ien, betrekkeiyk het oude prinsdom van Luik; tweede onderwerp: de plaetsbeschiyving opmaken der toinemsche wegen van Gallisch België on de moderne plaetsen bepalen, overeenkomende met do statiën aengeduid in de reis van Antoninus en op de kacrt van Peutmger. F De prys voor elk dezer onderwerpen is 500 fr eene vergulde medalie en 50 exemplaren van hét bekroonde werk. De memoriën moeien4n het franseh opgesteld zyn en voor 1 maert 4874, vraclilvrv toe gezonden worden aen het algemeen sekretariaei Conseiencestraet, 22, te Antwerpen. Belang/rijke Prijsvérminderine' Door het steeds toenemend debit van het I nlv,-, Ziiivrrinas-Zonl is de prijs van dit artikel voor «c- 1 oei Baten vermindert en zijn do i pakken op fr. 1-40 en de i/i op 7o centm gedaald. Buitendien heb ik, om eene klein, proef met dit uitmuntend middel tegen maagkwalen te kunnen nemen hetzelve nog in i/i pakjes 40 centm. verkriiir- baar gesteld, te Aalst: I>. G. Sciialtin, Apoth lc ZeleH Ln"ER S™™ L «.-I--' Brochures over gebruik, Geluigschrillen enz. gratis Bij den aankoop van dit artikel vvaebte men zicb voor scha debjkc namaaksels en lotte niet alleen op do prijzen maar er hlSntglalï! 101 """borg der echtheid' de Emmerik a. d. R h. Von Gimborn, Apotheker «f.it., en Fabnk. v.chem.-technische Praeparaten Met betrekking op voorstaande advertentie diene tot verdere aanbeveling dezes artikels navolgende Genezing vnn eene verouderde Mangkwnnl. Waarde Heer von Gimborn i JSrJï 2- iare" was Jk -an ma;'BpiJn l!idsndB' dB in de hvee laatste jaren zoo bcv-ig, dat do pijn geheet ondraceliik wnrti't d gH h ntC "j-ddeli!l1 mÜnor Hceren Doctoren hieven VI uchltloos; doch door het gebruik van Uw Unlverspcl. Zuiverinp-Zout werd du pijn dragelijk en is langza merhand geweken. Nu kan ik mijne werkzaamheden weer voort zetten tot wonder van een ieder die mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en ben derhalve gaarne genegen alle maaglijders Uw uitstekend-fabrikaat aantcbcvelen V eenen daal (Prov. Utrecht). G. Bos. ionHhLL^|WAy^ PILLEN EN ZALF. Deze krachtige midde- n ,'iik °nVZ0° te zeggen eene geheele doos hu's artseny m zich, want er bestaet geene in of uitwendige kwael, die ten 1ÜSiV°0r.f ,nezing vatbaei'is' of hel eenc of an(|ere is er een ÏEi l"1, gen- DUbarstmgen, gezwellen, scheurbuik, schuift, kanker, asthma, rhumatiek, jicht en waterzucht, ver- dwynen geheel en al door dc vereenigde werking dezer beide geneesmiddeten en m gevallen van slechte spysvertering, mis- selykheid, hoofdpyn, gal, lever kwalen, zwakheid en andere ongesteldheden voortkomende uit de inwendige organen ver oorzaken de Pillen de. meest verwonderende resultaten, die men denken kan. Indien het eene of andere preparaet alle onzuiver heden uit het bloed verdryft, is de kwael overwonnen. Deze bewerken ZUHen dU ongeloofe|yk korten tyd K00PHANDELS-REGTBANK VAN AELST. Failliet. Bengt aen de schuldeiechers van sleur Vi-me* Cr W eM on<lernemer te Dc erkende en aengenomen schuldeischers tot liet passief der failliet van sieur F. Monier winkelier en ondernemer te Viane zyn in al^e- meene vergadering byeengeroepen den 11 De cember 1872 om 3 uren 's namiddags tergehoor- zael der Koophandels-Regtbank van Aelst, om net verslag van de Curators over den staet der failliet, de regtsgebruiken waervan men zich gekweten heeft en de werkingen die plaets gegiepen hebben, als ook de voorstellen van den gefiu 11 eerden, indien hy noodig vindt er te doen, te aenlïooren, om tot een konkordaet te komen, zoo niet de vereffening voort te zetten. De Greffier, H. J. PAPPAERT.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 2