Bibliothèque Bosschen, Land en Meersch, van Hofsteden, Hofstede, Landen en Meersch, Huizen, Hofsteden, Landen, van Zaailand en Meersch, ZAAILANDEN, BOOMEN, Burgerij ken Stand. axxoacex. Mei 2 platen van Edward Dujardjn. Prys fr. 1-00. Inktpraeparaten. Vogelschiet iiig met de Bolle Stad Aalst. de feu Monsieur le comte Gerard Le Grelle, laad en \ii;i;ks<;ii. BOOM-VENDITIE schoone Kanada Boomen, van Boomen en Snoey, Verkooping van LAM), BOOM-VERKOO PI AG LANDEN, BOSCH EN MEERSCH, VAA BOOMEN, VERKOOPING. VAN BOOMEN, Meerschen en Bosschcn, Meèrscheii en Bosschcn, GEBOORTEN. MANNELYK 16 1 oj VROUWELYK IS HUWELYKEN. P. Sergaut, klerk, mei M. Ilerckenreeth, zonder beroep. E. Roberti, bedienden le St-Jans-Molenbeek, mei H. De Vos, zonder beroep. OVERLEDENEN. F. Van Hauwermeiren, begyn, 68 j., Begynhof. V. Callebaut, man Le Bon, kaeywerker, 74 j., Hove- nierslraèt. M. Temmerman," vrouw De Backer, kantwerkster, 33 j., Schaerbeek. Een kind onder de zeven jaren. Tanve fr. 27—00 34-00 Mesteluin 22—00 25—00 Rogge 19—00 20—75 Geerst 20—00 21—00 Haver 17—00 20—00 Hoppe (1872) de 60 kil. 76—00 85—00 Hoppe (1869) 00—00 00—00 Racpzacd 42—00 42—50 Lynzaed 34—00 35—00 Raepzaed-olie 92—00 92—50 Lynzaed-olie 81—00 84—50 Raepzaed de 100 kil. 42 -00 42—50 Lynzaed 34—00 35—00 Aerdappelen (roode) per 100 kil, 7—50 8—50 Idem (witte) 0—00 0—00 Boter per 3 kil. 7—27 9—00 Eyers de 26 2—72 3—27 6—00 Viggens hel koppel 40—00 50—00 Lynwaden Ier merkt gebragt 33 verkocht 10 GENT, merkt van 6 december. Tarwe fr. "26—00 ii 29—00 Rogge 13—00 13—73 Gecrst 44—75 00—00 Haver 14—00 46—00 Boekweit 0000 0000 Paerdebooncn 0000 0000 Koolzaed-olie 87—00 00—00 Lvnzaed-olie 84—50 0000 Koolzaed 48—00 0000 Lynzacd 3800 42—00 Koolzacdkocken. 4750 4850 Boter per kil. 275 3- Eyers de 25p 2—60 2—80 Boekhandel van J. VAN BRANTEGHEM. EEN SLACHTOFFER DER MOEDERLIEFDE. Zedenschets door HENuniK conscience. I>e kluchtige Gentenaar. Almanak voor 4873. 0-42 Almnnali van 'tMeetjesland, voor het jaar 1873, opgesteld door Moester Lieven. 0-40 Diilmke's Almanak, voor 4873, keurig Almanakje voor portemonnaie. 0-05 Al mijne alizarin-, anilin-, lannin-, salloo-, zwarte galius- sclirijf- en andere inktsoorten en stempelinkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderschei den zich door hare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inklfabrikaten. De copifierinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdrukken, beschimmelen niet en geven, half met water vermengd, goedkoope en goede schrijfinkten. Verkrijgbaar bij ieder solied boek- en kantoor- handel. Emmerik a. d. Rijn. H. von Glmborn, Apotheker en Fabrik. v. chcm.-technische Pracparaten. IN HET DROOG, op Zondag 8 December 1872, om 3 uren namid dag, te Erembodegem, Leuvestraet, by Petrus Ghvsens. De inleg is bepaeld op 58 centimen bolrapersgeld medebegrepen. Op Zaterdag 14 December 1872, ten 12 ure 's middaags, openbare verkooping op de Boter- merkt en den Cour der Kazern, van 1° 45 koopen sclioone Linde Boomen, staande te Aalst, aan de Botermerkt. 2° Eenige Bouwmaterialen en andere roe rende voorwerpen. En 3" 50 koopen Snoey en Erwtrys. Door liet ambt van DeurwaarderNoteris te Aalst. Men zal vergaderen aan de Botermerfo. V E IV T E PUBLIQUE de Ia grande et importante ancien Bourgmestre de la ville d'Anvers, Lgndi 9 Décembre 1872 et jours suivants it 10 heures du matin et k 5 heures de relevée it la maison mortuaire, rue des Peignes, 86, vis-it-vis lEg]isedeSt-Augustin,a Anvers, sous la direc tion de J. KOCKX, Libraire et Directeur de Ventes, rue Everdy, 38. Le Catalogue composé de 2,800 numéros est en vente au prix de 50 centimes. De Notaris Verbrugghen, te Aalst, «al aldaar op de hierna bepaalde Zitdagen ter lier- berg van den heer Van den Broeck, op den Hoek van het Esplanadeplein en Statiestraat, in het openbaar te koop stellen 52 aren 70 centiaren Land te Hofstade, o het Lindeveld, 35 aren 20 centiaren Meersc te Aalst-Schaarbeek, in den Hoonegem en 7 aren 50 centiaren Land te Erembodegem, wijk Ter Joden, breeder beschreven bij bezondere plak brieven. Ingesteld 4,800 fr Instel Vrijdag 6 j n .ono Verblijf Vrijdag 20 j December 1872, Telkens" ten 5 ure namiddag. te Herdersem en Moorsel. De Notaris Verbrugghen, te Aalst, zal op Woensdag 11 December 1872, openbaarlijk ver- koopen de Hierna gemelde Boomen, te weten Ton 8 ure 's morgens, te Herdersem, 47 koo pen Kanadas en Abeelen, staande aan goederen op bet Vuilhof en bet Denderland, den Koeker- velboscli, den Elsbosch, aan bel Klaasveld, den Monickhofbosoh, den Baetenmeerscb en op het Traffelgem. Voor deze Boomen zal men ver gaderen in het Gemeentehuis, le Herdersem, aan de Kapelle. Daarna op den Boselikant, te Herdersem, aan Land gebruikt door Joannes Van Nuffel, 41 koo pen Kanadas. En verders te Moorsel, aan Land op d'Hol- beek, gebruikt door Van de Meerssclie, in liet Hof, op de Wolfsbroeken en op Kruisabeel, 32 koopen Wilgen, Abeelen en Kanadas, van 1 t/s tot 2 meters dikte. VENDITIE VAÜS alsmede van rond 120 koopen KANADA EN OLMEN B08MSN0EI. te Esschene. Deurwaerder Prégaldino, te Assche, zal op Dunsdag 17 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaerlyk verkoopen, 50 sclioone Kanada Boomen, 1 Olm en 3 Tronken, staende aen de woóning van den Veldwachter, 16 koo pen Boomsnoei daei'tegen en rond 100 koopen Kanada en Olmen B.oomsnopi, op de Dreven van het Kasteel te Sluis, te Esschene. OPENBARE VEUKOOPIIVG van allerschoonste te Mespelaare en Gijsegem. De Notaris Gustaaf Van Wichelen, ver blijvende te Moorse], zal,Men verzoeke van wion het behoort, met winst van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk te koop bieden, de volgende goederen, te weten GEMEENTE MESPELAARE. Eerste hoop. Eene partij Meersch, gelegen te Mespelaare, op den Helst, gecadastreerd sectie B, N" 109W.« met eene grootte van 48 aren 20 centiaren eii volgens meting 54 aren 29 centiaren, palende oost Benedictus Do Wael.zuid August Grysoile west de kinderen Dubois en noord de kinderen Goossens. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deelDe noord-westhelft. Tweede deel: De zuid-oostbei ft. Boomprijs fr. 80 GEMEENTE GIJSEGEM. Tweede hoop. Eene partij Bosch, gelegen te Gijsegem, op de Blijkte, gecadastreerd sectie A, N° 642 met eene grootte van 20 aren'90 centiaren en vol gens meting 20 aren 92 centiaren, palende oost d'heer Leireus, te Wetteren.zuid Madame Elisa Le Candèle, west de Gemeente Gijsegem en noord Joseph Van Cauter. Boomprijs fr. 250 Derde hoop. Eene partij Bosch, gelegen alsvoren, in het Klein Denderland, gecadastreerd sectie A, N° 128, met eene grootte van 55 aren én volgens meting 54 aren 55 centiaren, palende oost d'heer Burggraaf de Clercq-deWissocq, te Wieze.zuid De Pelsmaecker, west de Straat en noord Mad"" wed" De Putter. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten: Eerste deel: Denoordhelft. Boomprijs fr. 110 Tweede deeiDe zuidlielft. Boomprijs fr. 140 Vierde Koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op den Molendijk, gecadastreerd sectie B, N" 2 met eene grootte van 36 aren 20 centiaren en vol gens meting 36 aren 90 centiaren, palende oost aan den Steenweg van Aalst naar Dendermonde zuid Victorious Moyersoen, west de Beek en noord den Armen van Gijsegem. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De zuid-oosthelft. Tweede deelDe noord-westhelft. Vij/ile en laatste hoop. En eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Kamphof, gecadastreerd seetie A, N" 663 met eene grootte van 26 aren 60 centiaren en vol- ;ens meting 27 aren 53 centiaren, palende oost Dubois, zuid d'heer August Verbustel en Phile mon Van Hauwermeiren, west Domien Verspeet en noord d'heer Van Grasdorff en de Hospicien van Dendermonde. ZITDAGEN: Instel, Dunsdag 31 December 1872; Verblijf, Dunsdag 14 Januarij 1873; Telkens om 4 uren namiddag, ter herberg Den Hert, bij Jas De Ridder, te Hofstade. Voor nadere inlichtingen en verdere kennis neming der verkoopingsvoorwaarden en titels van eigendom, vervoegemen zich ter studie van bovengenoemden Notaris Van Wichelen alwaar er gestadig groote en kleine Kapitalen te bekomen zijn, mits goed bezet. VERKOOPING te Aelst-Myibeke. Op Maendag 9 December 1872, ten 1 uer Fix, nanoen. De verkooping zal aenvang nemen, in de Dreve, agter het Muysken. Op verzoek van he heeren Leirens-Eliaert en Borreman-Waltens, door het ambt van Deur waerder Noteris. De Notaris De "Windt, te Oordegem, zal, openbaarlijk verkoopen: 35 aren 10 centiaren Land, te Bavegem, op Bavegemberg, sectie B, Nos 241 en 236, in ge bruik bij de kinderen Bauwens, te Vlierzele tot 24 December naast. EENIGEN ZITDAG. Maandag 16 December 1872, om 2 ore nanoen, in het Gemeentehuis, te Bavegem. te Bavegem. De Notaris De Windt, tc Oordegem, zal, op. Maandag 30 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaarlijk verkoopen Ontrent de 80 koopen Canada Boomen, te Bavegem, op Bavegemberg en aan de Spei- meersehen. Te vergaderen op Bavegemberg. VERKOOPING te Aalut MlJlbeek en Erembodegem. De Notarissen Michiels, te Wichelen, en De Vriendt, te Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen AALST-MIJLBEEK. Eene behuisde Hofstede, groot 1 hectare 39 aren; en eene partij Land, groot 1 hectare 30 aren 76 centiaren, aan den Brusselschen Steenweg. EREMBODEGEM. Eene behuisde Hofstede, groot 72 aren 30 cen tiaren, op Ronsevaf; 4 partijen Land, te sa men groot 1 hectare 64 aren 86 centiaren, op Ronseval, ten Bosch, Zwalmkauter en Hand- boscli; 14 aren 88 centiaren Bosch, in de Duivelsputteö;en rond 55 aren Meersch, aan de Denderbrugge. ZITDAGEN: Instel 23; Verbluf 30 December 1872, om 2 ure namiddag, ter Estaminel De Kloh, aan de Hopmarkt, te Aalst. GROOTE VERKOOPING te Moorsel. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal na mens Jufvrouw weduwe Petrus llyttersprot de heeren Leander Bosleels en Charles Louis Van Mol, op Maandag 13 Januarij 1873, tc beginnen 0111 9 ure 's morgens, openbaarlijk verkoopen de gezegde Booinen. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Dijnsdagen 14 en 21 Januarij 1873, om 4 ure namiddag, ter herberg Den Toren, bij d'heer Joannes Moens, le Moorsel, openbaarlijk ver koopen Eene goede partij Land, te Moorsel, op den Perrekauter, groot 31 aren, sectie B, N° 773. In gebruik bij den verkooper Constantinus Moens. VERKOOPING VAN EENE te Moorsel. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Maandagen 2 en 9 December 1872, om 4 ure namiddag ter herberg den Hert, bewoond bij d'heer Vermoesen Beeckman, te Moorsel, Dorp', met gewin van palmslag en gelagen, openbaar- lijk verkoopen Eene Hofstede, Landen en Meersch, al gestaan en gelegen te Moorsel, te samen groot 2 hecta ren 55 aren. GROOTE VERKOOPING te Hofstade. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Maandag 23 December 1872, te beginnen om 9 uren 's morgens openbaarlijk verkoopen de voormelde Boomen. Te vergaderen aan de Hofstede van d'heer Jean Wezeinael, Kaïndries. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VEUKOOPIIVG VAN gestaan en gelegen te Aalst, Nieuwerkerken, Erpe en Erondegem. Bestaande in A. HUIZEN te Aalst, en 20 hectaren 3 aren 30 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Aalst-Mijlbeke en Schaarbeke. B. 2 hectaren 80 aren 80 centiaren LAND, te Nieuwerkerken. C. 13 hectaren 43 aren 60 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, le Erpe. En 1 hectare 24 aren 70 centiaren LAND en MEERSCH, te Erondegem. Alles bij plakbrieven onder 76 koopen wijd- loopiger beschreven. ZITDAGEN InstelVoor de koopen 1 tot en met koop 38, op Dijnsdac, 7 Januarij 1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 8 Januarij 1873. Verblijf: Voorde koopen 1 toten met koop 38, op Dijnsdag 21 Januarij 1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 22 Januarij 1873. Telkens om 1 uur namiddag, ter Estaminet De Concordia, bewoond bij d heer Banneville, te Aalst, aan de Groote Markt. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING te Erpe en Nieuwerkerken. De Notarissen De Pauw, te Aalst, en Tibbaut, te Calcken, zullen op Donderdag 12 December 1872 laten instellen en op Donder dag 19 December 1872 laten verblijven, telkens om 3 uren namiddag, ter estaminet van d'heer J.-B. Dn Leenheer, aan de Groote Markt en Hoek der Lange Zoutstraat, te Aalst. 1" 56 aren 70 centiaren Land te Erpe, aan den Zadelweg, sectieC, N"* 395en396. Gebruikt door J.-B. Bockxtaele. 2° En 44 aren 25 centiaren Meersch te Nieu werkerken, sectie B, N" 552. VEUKOOPIIVG VAN GELEGEN te Erembodegem, Welle, Denderhautem, Dender leeuw, Haaltert, Woubrechtegem, Lede, Wichelen, Gijsegem, Hofstade, Moorsel en Herdersem. Bestaande in A6 hectaren 72 aren 5 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erembodegem, Welle en Denderhautem. B. 8 hectaren 22 aren 40 centiaren LAND en MEERSCH, te Denderleeuw, Haaltert en Woubrechtegem. C. 7 hectaren 98 aren 90 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Lede, Wichelen en Gijsegem. D. 6 hectaren 94 aren 10 centiaren LAND en MEERSCH, te Hofstade, Moorsel en Herder sem. Alles bij gedrukte plakbrieven breeder be schreven onder 59 verschillige koopen. ZITDAGEN Instel Donderdag 9 .0_0 Verblijf 23 Jaslar" 1873. Telkens om 1 ure namiddag, ter Estaminet De Vier Winden, bewoond bij d'heer Perrkman- De Vuyst, te Aalst, aan de Keizerlijke Plaats. GEWOONE VERKOOPING van zware en hoogslammige Eiken, Esschcn, Olmen, Kanadas en andere te Gijsegem, alsmede Eiken en Eisen Schaarhout en Snoei. De Notaris Moens, te Lede, zal ten aanzoeke van Mijnheer den Baron de Broqueville, grond eigenaar te Postel onder Moll, op Maandac 16 December 1872, om 9 ure 's morgens, in liet openbaar te koop aanbieden A. Aan de Hofstede van Frans Rombaut, te Gijsegem, Hoek: 2 koopen Olmen en eene. Eik; 14 koopen Kanadas. B. Op den Hoek, tweede stuk 2 koopen Esschen; En 8 koopen Kanadas. Kasteelboscli: 2 koopen Esschen nabij liet Huis van Jan Baptiste Dierickx; 3 koopen extra schoone zware en zuivere Eiken. D. Op de Boschstukken 32 koopen Olmen; 7 koopen Kanadas, te Audegem, tegen het grondgebied van Gijsegem,genaamd Vankeer- bosch; U koopen Esschen, aan de Dreef van het Kasteel, genaamd den Hellebosch. E. Bleklebosch, achter de Kerk, te Gijse gem: 11 koopen Kanadas; 11 koopen Schaarhout, in den Roobosch en verscheidene koopen Snoei. F. Op den Euverenbosch 20 koopen Snoei en Schaarhout. En G. Aan den Essenbosch. genaamd Hou- tenbrug: Eenige koopen Eisen Schaarhout. Men zal beginnen op voorschreven dag en uur aan de Hofstede van Frans Rombaut, hier- voren aangeduid onder de letter A Eiken kooper zonder onderscheid zal gehou denwezen metde toewijzing zijner koopen borg te stellen of comptant te betalen. Men zal verborgen te Gijsegem, ter herberg Hel Kuiphen. JV. B. De koopers van Boomen en Slaghout in de laatste Boomvenditie te Gijsegem, aisook van andere reeds verschoven Venditiën, worden verzocht dezelve zonder uitstel te komen beta len om nuttelooze onkosten te vermijden; de in ;ebrek blijvende zullen noch als koopers of lorgen aangenomen worden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 3