N° 103. Zondag 15 December 1872. 2(,e Jaergang. WERELYKSCH NIEUWSBLAD. BERIGT. De Bende van Jan de Lichte. Aelst, 14 December. Sedert Prairial, jaer XII. Buitenlandsch Nieuws. G-azette vail Aelst ■lot Bureel vail liet l>lntl Is gevestigd In de Knpellestrnet IV0 11, waer alle brieven, gelden, eaa. vrachtvry moeten toegezon«len worden, nentsprys SS Ir. *s jaers, vooraFbetaelbaer. Voor den buiten bun men Inschryven in nl «Ie po»tUt»ntooren, en voor de landelybe gemeenten by de briefdragers. Deze maend begint de Gazette van Aelst haer derde jaer en den byval welke zy heeft ont moet, bewijst dat zy hare beloften is getrouw ge bleven. De Gazette van Aelst, verschonende elke week, den Zaturdag avond, kost 5 franken 's jaers, vooraf betaelbaer liet blad geeft politieke berigtingen, binnen- en buitenlandse he nieuwslydingen, kunst- en letter nieuws, nuttige inlichtingen voor den akkerbouw, de byzonderste markten van Vlaemleren, de binnen- en buitenlandsche hoppemarkten, aengename lezin gen en aentrekkelyke femlletons, enz. Onze lezers zeiven zullen er belang in vinden dat het getal medelezers aengroeie, want hoe meer het blad zich verspreid hoe meer verbeteringen zul len wij kunnen invoeren. Wij verwittigen degenen, die eens in zyn geheel onzen nieuwen feuilleton, de Bende van Jan de Lichte, willen bezitten, dat het getal der overgehoudene eerste nummers van dit verhael wekelyks inkort. Die nummers zyn niet meer te verkrygen dan voor degenen die inschryven op de Gazette voor een gansch jaer. Ter drukkery van de Gazette van Aelst ge last men zich met het drukken van Boekwerken, A/fielten, Programmas, Circulaires, Doodbeehle- kens, (welke men des noods zelf opmaekt), Rouw en Adreskaerten, Facturen, Prospectussen en met alles wat het drukken betreft Ten zeiven bureele kan men bekomen alle Bureel- en Schoolbehoeften, Kerkboeken in alle slach,eenen schoonen keus van Kantenbeeldekens, zeer goeden Inkt, gekend onder den naem van Encre de la Petite vertu, Registers, Teeliengerief, enz. enz. M. Bergé protesteerde in de Kamer tegen de begravingvan Mgr Labis in zyne kathedrael van Doornyk en eisebte dat die prelaet maer effen on'graven werd. M. De Landsheere, minister van justitie ant woordde dat, strydt, stiptelyk gesproken, der- gelyke begraving tegen deletter der wet, het gebruik van de bisschoppen in kerken en kathe dralen te begraven dagteekent van sedert elf honderd jaer. De volgende lystzal bewyzen hoe zeer in ons land dit gebruik is geëerbiedigd ge weest, in weerwil der wet, en dit onder alle slach van besturen en ministerien. Sedert 23 prairiaf, jaer XII der eerste fran- sche Republiek, dag op welken het zoo druk besproken decreet betrekkelyk de begravingen is uitgekomen, vinden wy dat: (i) i. Eene teeffelyke Familie. (4e VERVOLG.) Twee manspersonen en eene vrouw, traden beschei den binnen. Het waren Pieter en Livina de Lichte, ouderlingen van rond de zestig, in den wandel gekend onder den naem van oom Pier en tante Vina, en een jongeiing van in de twintig, Jan de Schepper, alias Poelenier. Alle dry waren met zwaer gepak beladen. Bazin Beth raedde wat het gepak inhield en haer grys oog vlamde van begeerlykheid. Horiep zy zoo minzaem zy kón, en gansch hare gramschap en nyd vergeten, welkom Pier! welkom Jan! welkom Vina!.... Walzyt gy toch brael'ons eens te komen bezoeken. Zit neer en zeg ons hoe hel gaet met u. Maer 't Jeef zag er geheel anders stuersch uit. Heb ik het u niet gezegd, wyf? riep hy. Het is te laet! De kaert is verklikt en het gras van onder onzen voet gemaeid.... Dat is de schuld van Jan Kom, kom, oom 'i Jeef,sprak de Poeleniec, maek u niet kwaedwy zyn hier met een goed kffnsken voor u. Kanskenkanskenviel 't Jeef uit; de wael wist dat ik zou terugkomen, het allcrlaetste morgen vroeg. Gy hebt my onderkropen,of.... hebt gy hem misschien uitgcslroopt, uvVen wael? Toch niet, oom. Na uw vertrek kwam Bella Spruit binnen, die vertelde dat er mannen van het geregt op de baen waren. De wael dat verstaen heb bende, wou niet langer meer blyven, en wy maeklen accoord voor zyn gepak. Wy komen wat laet, oom 't Jeef, maer.... vvy hadden liefst eenen omweg te doen. Leugens allemael, ik ken uwe treken! Daerom loopt met uw vodden naer den dnivel, ik moet er niet van hebben. Gaet ze elders verschacheren waer men (1) Eigendom der Gazette van Aelst. Mgr Zaepffel, bisschop van Luik, werd be graven in 1808, onder bet fransche Keizerryk, in eene kapel te Horion-Hozémont. Mgr De Hirn, bisschop van Doornyk, in zytie kathedrael, onder 'thollandsch bestuer,in 1819. Mgr De Pisani, bisschop van Namen, in zyne kathedrael, onder hetzelfde hollandsch bestuer, in 1826. Mgr De Méan, aertsbisscbop van Mechelen, in zyne kathedrael, na de belgische Revolutie, in 1831. Mgr Ondernard, bisschop van Namen, in zyne kathedrael, in 1831. Mgr Delplanque, bisschop van Doornyk, in zyne kathedrael, in 1834. Mgr Barrett, bisschop van Namen, in zyne kathedrael, in 1835. Mgr Boussen, bisschop van Brugge,- in zyne kathedrael, onder liet eerste ministerie van M. Frère, in 1848. Mgr Van Bommel, bisschop van Luik, in de kerk van liet Seminarie, in 1852, en in de tegen woordigheid van M. Piercot, oud-lid van liet liberael ministerie en burgemeester van Luik. Mgr Malou, bisschop van Brugge, in zyne kathedrael, in 1864, onder het liberael minis terie. Mgr Delbecque, bisschop van Gent, in zyne kathedrael, in 1865, onder hetzelfde liberael ministerié. Mgr Dehesselle, bisschop van Namen, in zyne kathedrael, in 1867, nog onder hetzelfde minis terie. Mgr Sterckx, aertsbisscbop van Mechelen, in zyne kathedrael, den 10 december 1867, nog altyd onder hetzelfde ministerie. Waerom vraegt M. Berge ook de ontgraving niet van al die bisschoppen? 0<KZ3 KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De zitting van dynsdag is gansch ingenomen geweest door een allerbelankrykst incident. Graef de Theux heeft de Kamer kennis gege ven van twee koninklyke besluiten, dien dag geteekend, het eene, dat het ontslag aenveerdt van M. Guillaüme als minister van oorlog, en liet ander, dat den interim van dit departement toevertrouwt aen den minister van buitenland sche zaken, M. d'Asprcmont-Lynden. Vervolgens heeft deze laetsle gelezen eene geschrevene bekendmaking van liet bestuer, door welke het ministerie verklaert deinrigting van het leger te behouden gelyk zy bestaet, voornamelyk de wet op de militie, de vaststel ling van liet krygscontingent en de wet van 1870 op de plaetsvervanging. Deze verklaring heeft aenleiding gegeven lot ■eene levendige en ernstige discussie. Zy vooraf gezegd dat, uitgenomen eenige zeldzame ver- wyten van wegens de linkerzyde, de vergade ring het ééns was om" hulde te brengen aen de regtzinnjgheid der verklaringen van liet minis- u zoo veel winst geeft als hier, en waer men zoo goed zwygcn kan.... Goeden avond, ik trek ervan door. Neen, neen, oom, blyf, viel de Poelcnicr haeslig in; gy weet immers wel dat wy liefst met u te doen hebben. Kom, bedaer, ik geef eenen stoop vooruit. Eh wel, hael uwen stoop, ik zal hem in myn bed uitdrinken. En't Jeef klom grommelend en dreigend den zol der op. Laet hem, laet hem, schertste vrouw Beth, hy is wat vermoeid. Ik geloof het wel, lachte tante Vina, hy heeft, in den namiddag, gewed tegen Marlen Cleefs voor zes kaunen', en hy heeft ze verloren. De schelm! bromde Belli. Maer hy heeft er toch redelykzyn deel van ge-' had. Nu, dat belet 'niet dat hy gemakkelyk van omgang is in deirhandel, terwyl gy wat al te nauw gezet zyt, Belhje. De pakken werden ontknoopt. Van den boedel, die.eruit kwam, ware het moeielyk den inventaris op te maken. Kleedingstukken, groote en kleine, oude en nieuwe, heukengerief, lampen en kandelaers, zelfs eene hesp, kwamen beurtelings te' voorschvii en werden op de breede tafel ten toon gespreid. Beth naderde, ha zich wel verzekerd te hebben dat deur en luiken digt waren. Zy wendde en keerde de stukken, wikte en keurde, twistte bitzig.en eindelyk betaelde, zwerende dat men haer bestooi en dat men van niemand bedrogen wordt tenzy van zyn eigene familie. De familie vertrok, te leur gesteld en diep mis noegd. Het sloeg elf uren op de kerk van Velsiecq. Beth vulde op nieuw de zakken en sleurde ze een vooreen den trap af naer den kelder. Daer, uit eenen hoek, trok zy twee ledige vaten en eenen stapel rys- hout'ter zyde en ontdekte eene lage, zware deur, welke zy hy middel van eenen langen sleutel en met groote inspanning van krachten open kreeg, en zy verdween onder de duistere gewelven van eenen ruimen kuil, onder de kroeg uitgegraven. terie: deze verklaringen zullen voortaen, op het terrein der zoodruk besprokene militaire kwes tie, bet programma van liet kabinet uitmaken. M.Guillaume trad grootendeels de besluitsels by van de militaire onder-commissie, waerby ons OQrlogsbudjet zou gebragt zyn geweest op 47 millioen en ons leger heringerigt geworden op zyn pruissiscli. Noch die verbooging noch die verandering wilde liet land, en bet ministe rie, eer dan te scheiden van het land, heelt zicli gescheiden van M.Guillaume, welke ook de per- soonlykc hoedanigheden zyn die iedereen aen den achtbaren generael toekent. Aldus bandelende vónden de ministers de ge paste gelegenheid te verklaren hoe zy het met de militaire kwestie meenen: zy behouden liet leger op den ouden voet, laten de plaetsvervan ging in voege en zullen liet contingent niet ver- boogen. liet is al wat men in deze tyden van verpritissching redelyk mogt eischen. Het besluit door hel ministerie genomen stelt een der be- lankrykste diensten daer welke liet aen het land zal bewezen hebben. •Na eene interpelleering over de overstroo ming -en verzanding van het kanael Brugge- Gcnt, worden aengenomen door de kamer: bet budjet van bet ministerie van linantie, byvoe- gelyke credieten en liet budjet van openbare schuld. De Senaet is tegen maendag, 46 dezer maend, ten 2 ure namiddag, byeengeroepen. FRANURYK. De dagbladen maken een deel van de onder vraging van Gambetta openbaer, in liet onder zoek dpi' overgaef van Metz. Gambetta zegt dat hy een stuk aen den ki-ygsraed zal geven, voort- kom&tig van M. Taehard, gezant te Brussel, uit welk blykt dat M. Boyer, te Versailles over de kapitulatie van Metz is komen onderhandelen met de Duitscliers. Het gevolg dier kapitulatie moest gevveestzyn het inrigtenvan bet eenige ware gouvernement te Toulouse, onder be scherming der pruisische bajonnetten. Dit stuk zou zeker van bet allergrootste belang zyn. Het staelsschip Entreprenante, dat op 3 dezer onder zeil ging, beeft de eerste verzen ding galeiboeven van de lactst overblyvende galei PC Toulon aen boord genomen, om die naer Senegal, de Antilles, Cayenne en fransch Guyana over te brengen. In 1817 bestonden er nog dry galeien iii Frankryk. Die van Rochefort en Brest werden acbtervolgens afgeschaft en nu is men met de laetste, die van Toulon begonnen. De opsluiting der gevangenen in die soort van ge vangenissen was niet alleen zeer slecht voor de verbetering der veroordeelden; maer ook bel werk dat de galeiboeven afmaekten, kostte meer aen den Staet als dezelfde bezigheden uit- Dc I'eerl dei' Familie. Thans, geachte lezer, moeten wy de baen op, juist dezelfde langs waer baes T Jeef beweerde dat zyn wyfs kronen waren gaen vliegen, zoodat, den vierden dag na het onlstuimig tooneel der kroeg, wy ons be vinden, vroeg nog in den morgend.in Tzicht van Bra- hand's hoofdstad, niet verre van de Vlaemschepoort. Dien dag was hel markt tc Brussel. Uit alle richtingen zag men bevrachte wagens toe komen; loeiend vee, vooruitgedreven onder het aen- jouwend geroep der leiders; landlieden, mannen en vrouwen, gehukt onder dik gevulde pakken of inge spannen voor krui- en stootwagens. De .moesten dezer lieden, zuchtend onder den last, of verslonden in de berekening der kanzen welke hun de marktdag ging opleveren, vorderden stilzwygend hunnen weg; andere waren met vriend ot kennis in gesprek, koutten luidruchtig gelyk de buitenlieden gewoon zyn te kouten, en kloegen bitter over den oorlog en den duren tyd. Zoodat niemand misschien zekeren persoon had opgemerkt, Uio dapper de groepen vooruitstapte en haest had, scheen het, de stad te bereiken. Die persoon was, wel is waer, gekleed gelyk de andere boeren; moer, in weerwil dier kleedy, ver- raedde gansch zyn voorkomen iets, dat geenszins den boer eigen is. Hy was een jongeling die pas de mannenjaren kon hebben bereikt; maer buitengewoon kloek was hy van leden en schoon van bouw. Gelyk hy daer voorby troTt, in trotsche houding, met losse gebaren, op ligten doch regelmaligen stap, met zynen stouten, onbesehroomden blik, sprak alles in hem van wondere vlugheid, van ontcmbaren moed, ja, van roekelooze Önversaegdheid. Ingezien de tydsomslandigheden waenn men alsdan verkeerde, had men hem, op het eerste zicl?l, genomen vooreen dapperoflicier van het koninklyk leger, verkleed om op kondschapuit te gaen. Eensklaps hield hy stil in '1 midden der baen. Ginds, op het uileinde van eenen eenzamen wegel had hy iets outwaerd, dal wel hyzünder zyne aentlachl moest boeien. gevoerd doorvryc lieden. De geheele bevolking aer galeien van Toulon zal achtervolgens naer de fransche overzeesche bezittingen overgevoerd worden, door de regelmatig vertrekkende trans portschepen en geheel ontruimd zyn tegen 34 december 4873. Er zal slechts een depot in de gevangenis blyven bestaen om de veroordeel den tot aen hun vertrek naer de eene of andere kolonie op te sluiten. Een geleerd geneesheer van Parys, lief hebber van statistiek, heeft aen de okademie van wetenschappen een uitgebreid werk gezon den over de geneeskundige natuerleer, waerin men eenige merkwaerdige feiten vindt. Daeruit blykt dat een man, tot den ouderdom van vyftig jaer gekomen, eenen tyd geslapen heeft die ge lyk staet aen 6000 dagen, gewerkt gedurende 6000, gegaen gedurende 800, geëten gedurende 4500, ziek is geweest gedurende 500 en zich vermaekte gedurende 4000 anderedagen. Daer- enboven heeft hy verslonden 40,000 pond brood, 20,000 pond vleescb, 5000 pond groenten en ge dronken 32,000 liters verschillende dranken, die een meer vorrren van 300 voet oppervlakte op 3 diepte. En dit zyn nog maer midden-cyfers. Dezer dagen is te Parys, in 't hotel Drouot, eene gouden snuifdoos te koop gesteld, met blauw email en diamanten versierd en opge luisterd door microskopische miniaturen, van Lioux de Savignac. Die miniaturen verbeelden de havens van Bordeaux, La Roebelle, Roche fort, Toulon en Marseille. De snuifdoos, een historisch meesterstuk, door de stad Bordeaux geschonken aen Lodewyk XV, werd verkocht voor 42,400 fr. Zy bad er slechts 4,400 fr. ge kost. DIT1THEI1LAAD. De vervolging der katholieken gaet in Pruisen alle denkbeelden te boven. In de provincie Posen zyn al de katholieke kerken, op last van het gouvernement, gesloten. Mgr Ledochowski had een plegtigen dienst aengekondigd, ter eere van het H. Hart van Jesus. Dit heeft de Bismarken tegen het hoofd gestooten en hun den maetregel doen nemen, die niet anders dan slechte gevolgen hebben kan. ITALIË. De beer Benjamino Paone, van Napels ont ving eenige dagen geleden met den post eenen brandbrief waerin hem bevolen werd om zich op bet bepaeld uer voorzien van eene som van 6,000 Ir. op de Villa Nationale te bevinden, waer twee mannen bet geld zouden komen ontvangen. Maer ditmael hebbende dieven zicli dcerlyk ver keken. Ziehier in welke woorden de Pungolo van Napels de avonturen van onze twee dieven vertelt: Donderdag zond de lieer Paone een man, gekleed zoo als in den brief was aengeduid, om liet geld naer de twee edellieden van den brief te brengen. Doch de zaek liep niet heel en gansch af Het was eene boerin die uiterste pogingen aen- wendde om een kalf op te dry ven dat volstrekt niet vooruit wilde. Het beest v\are liefst naer zynen stal teruggekeerd, en, telkens het, door de zweep geprik keld, eenige stappen voorwaerts schoot, bonsde bot met den lompen knp tegen den eersten boom den besten, en stond als een bout. De boerin was afgemat-, hel zweet dropte van haer gloeiend wezen. Hel was wel een koddig tooneelOok de jonge vreemdeling lachte harlclyk, en al lachend.... wreef hy zich de handen. Hy slocghet voetpad in, naderde de ontsleldevrouw, en haer met sluwen blik aonziendo, sprak hy: Moederken, voor weinig het zoo voortga, komt gy met uw kalf de markt te laet van toekomende week. Als het u belieft, zal ik een handje toesteken. Zoo gezegd, zoo gedacn. De boerin trok, en de jongeling duwde; maer te vergeefs: het dier werd koppiger dan ooit. Vrouw, hernam hy als huiten adem, er is slechts een middel meer. Blaes het beestje eens duchtig in de ooren, en 't zal vooruit of het van den duivel beze ten ware.... Meent gy het? Zoo waer als ik het zeg: ik ben van den stiel. De boerin blies uit al hare kracht. Verrast, stool to het kalf zoo geweldig zynen kop tegen haer aenziclit, dat de ongelukkige, bloedend uit neus en mond, nevens deu weg in den gracht werd neergesmeten, terwyl het beest aen 'l hollen ging of hei inderdaed den duivel aen het lyfhad. Maer de vreemdeling had by tyds hot zeel gegrepen en stormde nu over hek en liaog het dolle kalf naby, spottend en juichend dc gapende hoeren toeroepend: houdt in! houdt aenzoo dal niemand der byzyn- den zich had rekenschap kunnen geven van hel voor val toen reeds kalf en jongeling, sedert lang verdwenen waren onder de Vlaemschepoort. Wordt voortgezet.) ERRA TA. Dorde kolom van voorgaende nummer: Ik /eg en ik herltae! dat Jan zal moordenaer worden. Toen, enz. Lees, de voh/ende voorden inlasscliendeIk zeg en ik hcrhaol dal Jan zal moordenaer worden, u>ant in hem klopt een liari dut dorst heeft naer bloed. Toen, enz.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 1