Burgerlyken Stand. ANNOIVCEIV. Met 2 platen van Edward Dujardin. Prys fr. 1-00. BERIGT. «ooals deze heeren hetgevvensclit hadden. Dank aen de onaengename tusschenkomst van den inspecteur der politie, den heer Filippo Parend. 's Morgens vroeg reeds zat de inspecteur van politie in schilder verkleed op de Villa Na tionale. Andere agenten in reizigers en toeristen verkleed stonden of wandelden rond hem. Weldra kwamen de twee dieven en ontvin gen met een gelukkigen glimlach op de lippen den zoo verwachten brief. Maernauwelyks had den zy hem weggefoefeld of de zoogewaende schilder liet zyne penseelen vallen; wenkte zyne gezellen en hield de twee kerels aen, die niet weinig verwonderd waren toen zy vernamen dat deze groote kunstenaer, en die ryke heeren die hen wegbragten, eenvoudige politiebedien- den waren. RUSLAND. Het russisch gouvernement heeft eene ligting geboden van zes man op de duizend zielen. Die ligting, welke moet plaets hebben over dege- heele uitgestrektheid van het russisch keizerryk, kan niet bevolen zyndan in het vooruitzicht van zeer ernstige voorvallen. Door nu de bevolking van het keizerryk op 60 millioenzielen te schat ten, hoewel die byna tot 80 millioen opklimt, zal die ligting 3,^00,000 manschappen aen den czaer leveren en met het reeds bestaende leger klimt dan de krygsmagt des keizers tot 5 milli oen soldaten op, zonder diegene te rekenen, welke als niet te velde trekkende, beschouwd worden. Wordt nu dit magtige leger tol den aenval of tot de verdediging van het grondgebied inge roepen?... Bank der Union. Wy vernomen dat ecne vraeg lot uitstel is neer gelegd geworden by de hnndelsregtbank door de bank Uniimvan Drussel. Volgens de inligtingen, welke wy kunnen inza melen, zou deze vraeg, uitgaende van de heeren Jacobs, broeders en Cie, een maetregel van voorzich tigheid zyn, genomen in het belang hunner actionna- nssen. Alles doet veronderstellen dat de herneming van de diensten der Bank zich niet lang zal laten wacnten. Te dien einde zyn er reeds ieverige onderhandelingen gedaen door eeueu groep Belgische en Fransche etablissementen, gevormd onder de bescherming van hel huis Fould en C'° en het escompt Comptoir van Parys. De positie zou kunnen gered worden door 10 miljoen, ten voordeele van het actief; de portefoelie schynt echter maer zeer twyfelachtigc schuldbrieven in te houden. Volgens het advies van eenen commissaris, be noemd om de operation te onderzoeken, zou men zich uil den slag kunnen redden, na stortingen, door de action narissen gedaen. D(yerliezen worden toegewe ien aen Antwerpen, welk speculaliën hoeft gedaen in oliën en andere artikelen. De acceptatiën gedaen door het huis op eonnaissemenlen, zouden ook lot de ramp hebben medegewerkt. De handelsreglbank heeft het uitstel toegestaen. Zy heeft benoemdregtcr-commissaris, den heer Hol- Jevoel; commissarissen: de heeren Allard, Doudelet, Devoldcr, advocaten en Mommaerts, regler by dc handelsreglbank. Ir. zekere groepen zegde men dat deschuldeischers niets zouden verliezen, dewyl de actionnanssen ver- pligt zouden zyn te betalen. Men schatte, dat de actionnarissen nog 40 p. c. zouden trekken, wanneer alles zou bclaeld zyn. Naer wy vernemen beloopt het getal der aengehou- denen voor de zaek der Bank, op dry persoonen. De depots in de Bank neergelegd, zegt de Etoile, beloopen 20 millioen; de schuldeischers'zyn ten ge- talle van 5000; de eskompte door de bank verhandeld, werd op 400,000 fr. per dag geschat. Op de beurs van Brussel had men maendag ver trouwen in den toestand. Ziehier in welke evenredigheid de huizen van Brussel, in de kwestie der Unionzyn tusschen bei den getreden. De Nationale Bank voor 15 p. c.; dc Société Géné rale 9 p. c.; Belgische Bank 9 p. c.; Bank van Brussel 7 p. c.; de Handels- en Nyverheidsbank 7 p. c.; Bank van Parys en Nederland 7 p. c.; Bank van openbare werken 7 p. e.; Eskomptc-kantoor 7 p. c.; Union du Crédit 7 p. c.; Huizen Allard, Brugmann, I)elloye-Ti- berghien en Errera Oppenheim ieder 5 p. c. Er is 5 p. c. gereserveerd voor eon bankiershuis, dat niet op de vergadering aenwezig was. Het speciael Comptoir heeft zichwaerborgverklaerd tcgenoever de Nationale Bank, voor 5 millioen, die desnoodigop 10 millioen zou kunnen gebragt wor den. Men spreekt van eene beslissing, om een beroep op fondsen te doen, ten beloope van 500 fr. per aklie. Zooals wy zeggen beloopt het deficit 12 millioen. Het kapitael der Bank Union beloop 30 millioen en op dit cyfer was er den 31 december wezenlyk gestort. 8,544,500 fr. liet gewoon reserve beloopt. 572,608 Het buitengewoone664,915 Previsie-rekening van-1860 .4,000^000» .11,782,023 fr. Tolael. Op 31 laclstleden bestonden er 2937 gelibèreerdê aktien en 27,063 niet-gelibereerde; het zou dus vol doende zyn om 170 fr. per aktie te vragen, om het te kort aen te vullen. De lyst der aklie-houders van de Bank Union, is een der beste die er bestaen; hy bevat de namen der rykste eigenaers en renteniers van Belgie. Aen het bybetalen van de fondsen is dus in geenen deele te twyfelen. De kleine en groote handel mogen dus volkomen gerust fcyn; door dc genomen maetregels is do vrees voor ki'isis leenemael vervvyderd. BERIG-T. Verschelde gazetten heb ben aengekondigd dat den actiieelen Directeur der Suecursael van de Banque tie VUnion te Antwerpen M. D.... was aengehouden. Teneinde eene spytige verwarring te voor komen, verwittigen wy het publiek dat de initiale D.... geenzins betrek mag hebben aen M. Victor De Larbre heden gelast met liet bestuer der ge zegde Suecursael te Antwerpen. Overstroomingen. Men sr.hi'j f[ uit Avelgom (Genl,) den 8 november: Sedert acht dagen is liet water der Schelde no" gerezen. De tegenwoordige overstrooming en die van JSMzyr t'e grootste, die men sedert I8S0 gezien heeft, \cle sleden staen onder water; te Outryvc moeten verscheidene huisgezinnen met booten naer het dorp en naer de kerk varen. Over eenige dagen slootte eene schuit met bitteraven geladen voor de suikerfabriek van Escanallles, door de hevigheid van den stroom der Schelde, tegen de brug van Warcoing, en zonk onmiddellyk. De schipper had nauwelyks den yd om zich met zyn gezin te tredden. Men leest inde Progrès de Charleroi: Het water der Sauibre is sedert verleden zaterdag nog aenzien- lyk gerezen. Eergisteren avond fS het buiten zyno bedding geloopen on heeft gedeeltelyk eenige stra lender lage stad en den gansehen waertweg beneden de stad overstroomd. De vallei der Heurre is nogmaels grootcndeels over stroomd en lalryke landbouwers zullen ten gevolge dier indripging van het water aenzienlyke verliezen ondergaen. De Sambre loopt op eene schrikverwekkende ma nier buiten hare oevers. Donderdag raorgend was de kaei van het verlaet te Charleroi geheel overstroomd en begon het water in de straten Moulin enduComp toir te dringen. Boven en heneden de stad is de rivier buiten hare bedding gelreden, al de weiden slaen onder water, ja zelfs de eigendommen die het kanael van Brussel en de rivier Piéton bezoomen zyn in groote water plassen herschapen. Sedert eenige uren was hel geweten, dat het gaz- gesticht hetwelk aen den boord van de Piéton ligt, met overstrooming bedreigd werd, het water stond nog op slechts weinig afstand van de vuren onder de gazovens. Bond 11 ure werd do stad eensklaps in duisternis gehuld en de herbergen moesten met pe- troollampen verlicht worden. Dc gazmaetschappy van Charloroi liet daerom vry- dag morgend aenzeggen, dat zy gcene verlichtingstof voor des avonds kon bezorgen, daer al de gazbuizen door hel water overstroomd waren. Tot nog toe zyn er geene menschenlevens te be treuren, maer er is voor groote schade te vreczen. in geval het regenen moet blyven aenhouden. De anders zoo kalme Heurre is nu vrceselyk om aen- schouwen.Menziet op het onstuimige water alle soor ten van verbryzelde voorwerpen dryven. De heele vallei is overstroomd en graen, hooi en strooiniyten zyn reeds op volo plaetsen door het overweldigende water meégevoerd. Tusschen Walcourt en Marchienne zyn er verscheidene bruggen onder den aendrang van den hevigen stroom bezweken. AI de lydingen uil dien omtrek zyn bedroevend. In verschillendegemeentenontvlugtendeinwooners hun ne huizen, omdatzyelk oogenblik door het altyd klim mende water kunnen overstroomd worden. Te Ham- sur-Heure even als in de lage gedeelten van Walcourt, Berzée enz. stact alles onder water. Dit Arona meldt men aen de Gazetta di Tttrini,van 5 december: Sedert vier dagen beleven wy een afgry- selyk weder. Er heerscht een onafgebroken onweder. Donder en weerlicht vvoeden aenhoudend voort. De sirocco, zuiderwind, doet de sneeuw der Alpen smel ten en het water van het meer stael zoohoog dat de minste vermeerdering hetzelve moet doen buiten zyne oevers treden en eene derde overstrooming ver oorzaken, Eene doorbraek op eene uitgestrektheid van onge veer 80 meters heeft tusschen Voltri en Savona op den yzeren weg plaets had. Alles wykt voor de woe dende kracht der hooge zee, verscheidene bruggen werden weggeslagen of dreigen in le storten op de linie van Cavallo-Maggiora-Alexandria en op die van Alexandria-Acqui. Eene depeche uit Digne, departement der Neder- Alpen, (Frankryk) zegt dal er eene groote ramp heeft plaets gehad naby de stad Jabron, in de gemeente Noycrs^ten gevolge van den aenboudenden regen. De grond is weggezakt, de departementale baen n. 5 is op eene lengte van 185 nieters weggespoeld, en hot gehucht Couvent wordt met een totalen onder gang bedreigd. Het gehucht Sainl-Marlin bestaet reeds niet meer, ongeveer 100 hectaren grond zyn verzwol gen en al de htrizen die er op stonden ingestort. Er kon niets uit gered worden. De dertig huisgezinnen die hierin onder dak waren, hebben geene andere schuilplaets meer, dan de kapel welke alleen is bly ven regtstaen. Een hulpdekreet is aenstonds geo pend by den prefekt door den minister van binnen- landsche zaken, om hen die have en goed in de over- stroomingen verloren te ondersteunen. Men meldt uil Maestricht (Holland), 7 dec: Het wa ter, dat gisteren nog al aenmerkelyk gevallen was, is heden nacht weder gestegen. De Maes, die alhier, sedert de le Luik en Visé gemaekle afdamming, een groot gedeelte van het.jaer onbevaerbaer is, is thans een ontzettende stroom. In de voorstad Wyk staen meest alle kelders vol water, tervvyl de bewooners van eenige huizen, aen de Waterpoort gelegen, zich met behulp van eene geïmproviseerde brug vau kar ren, toegang tot hunne woningen hebben verschaft. Over den weg naer het dorp Meerssen vloeit een stroom van 100 el. breedte, zoodat men daer een veer heeft opgerigt. Ook de weg naer het dorp Scharn staet op eene lengte van 120 el. onder; de bewooners dier streken moeten zich eenen omweg getroosten en over den Akener straetweg naer hier komen. Vooral de dorpen aen den oever gelegen, als Heugen, Borg haren, Ilteren, enz. staen voor een groot gedeelte in het water. Een vreeselyk onweder is over geheel Engeland los gebroken, dat lallooze verwoestingen in de havens aenricht. De wind is zoo hevig dat vele persoonen er door op stiaet worden omgeworpen. De gazlanteernpaien worden verbryzeld en talryke stellingen zyn in stuk ken geslagen, waerdoor verscheidene persoonen min of meer ernstige verwondingen bekwamen. De Ostsee-Zeitung (Denemark) deelt een berigt meê, dat luide spreekt van de schrikbarende verwoestin gen, welke de stormen voor eenige dagen in de Oost zee hebben aengerigt. Er komt te Stettin en in andere havens geen schip binnen, dat de Sund is doorgeko men, hetwelk niet spreekt van de menigte wrakken, welke op zee dryvende worden gevonden. Hier is het een masteloöze romp, elders een vaertuig, wiens kiel zich boveu het water verheft of schier een ge- raemte is geworden, maer alle even gevaerlyk voor" de scheepvaert. De deensche regeering heeft reeds verscheidene stoomschepen uitgezonden, om die wrakken op sleeptouw te nemen en uit zee te vervvy- deren. Het blad meldt, dat vooral in dc nabvheid \fan het eiland Itugen de scheepvaert daerdoor zeer ge vaerlyk is, ten gevolge waervan de regeering is uit- genoodigd zoo spoedig mogelyk het voorbeeld van Dencmark te volgen. Er woedt een hevig tempeest over Parys. De Seine is zoodanig opgezwollen, dat de Longchamps in een meer herschapen is. Sluiting der Jacht. Men leest in den Moniteur van woensdag: Krachtens het ministerieel besluit van l i augusly Iaetstleden zal alle soort van jachl, op 31 december aenstaende, des middernaclUs, niet meer toegelaten zyn. By afwyking aen deze schikking, zullen do klo jachten op hel grof wild in de bosschen en de jac op de konynen toegelaten zyn lot 31 january 1873. de jacht op de konynen by middel van beurzen en fretten, is gansch het jaer^oegelalen; de jacht op het water- en trekwild in dc moerassen en langsheen de stroomen en rivieren blyft in al de provinciën tol den 30 april aenstaende inbegrepen, en de jacht met ha- zenvviuden zonder vuerwapens (la chasse aux chiens courants, saus anncs feu, chasse a courre) tot 15 maerl in de provinciën West- en Oost-Vlaenderen en Henegouw, tot 31 maert in de provincie Antwerpen, en tot 15 april inbegrepen in de provinciën Luxem burg en Namen en in het gedeelte der provincie Luik, op den linker oever der Ambleve gelegen. Berigt. Ten gevolge van instortingen inzakkingen der schuinten, en van de baen, is de doortocht onderbroken tusschen Ronse en Oude- naerde. De reizigers, koopwaren en bagagiën zullen, in af wachting van het herstel des doortochts, volgens het geval, langs Leuze of langs Gent gerigt worden. Men verzekert dat het departement van openbare werken zich bezig houdt methetmaken van een nieuw model van korrespondentie-kaerten, met bctaeld ant woord en die, volgens alle waerschynlykheid, den 1 january aenstaende zullen uitgegeven worden. De Moniteur van maendag meldt, dat de stad Brussel gemachtigd is tot den afstand der voorbehou- dene obligation der leening van 1867, ten getalle van 48,893, alsmede tot de uitgifte eener nieuwe leening met premiën, van 33,501,000, by middel van 360,000 ohligatiën, elk van 100 fr. Te Brussel kost het brood 5 centiemen per kilo duerder dan te Parys, en nogtans hebben de Parysclie bakkers meer lasten en onkosten te dragen dan de Brusselsche. Het graen kost in beide steden byna gelyken prys. Waeraen is dit verschil dan toe te schryven? De Brusselsche regering heeft nu 't voor beeld van andere sleden gevolgd, en de wekelyksche aenplakking afgeschaft der goedkoopste hroodpryzen. Wat de pegel betreft, die is reeds sedert vele jaren te Brussel afgeschaft. Een welgekleedde heer, welke beweert ge- meente-sekretaris van een dorp der provincie Bra bant te zyn, is zaterdag nachtte Brussel aengehouden. Hy had den avond in slecht gezelschap overgebragt, en vervolgens met eenen revolver een persoon be dreigd die hem by eenen policie-agent aenwees. Deze maekle zich gereed, hem naer het centrael bureel te voeren, toen de waenzinnige kerel eensklaps zynen revolver uit den zak trok en een schot loste, hetwelk gelukkiglyk niemand kwetste. Alsdan werd de kwaed- doener ontwapend, en men bevond dat zyn revolver nog met vyf kogels was geladen. Op het policie-bureel gebragt zynde, sprong hy op eenen inspekteur, welke hy poogde te verworgen. Men maekte zich van hem meester en hy werd in de gevangenis gezet, onder de. beschnldigiDg van doodsbedreigingen, slagen, op stand tegeu do policie, het dragen van valsche namen en verboden wapens, enz. enz. De sluiting der tentoonstelling van huishoud kunde te Parys, heeft den 5 dezer plaets gehad; een groot getal belgische tentoonstel Iers hebben diplo mas en medaliëh bekomen. De officieele lyst zal eer lang uitgegeven worden. Door de zorgen van het bel- gisch komiteit zullen de voorwerpen aen de eigenaers worden terug gezonden. De regtbank van Doornik heeft beslist, in zitting van 30 november, dat een reiziger, drager van een kaertje voor gaen en keeren, niet mag afstappen aen eene tusschenstalie van de plaets, waer hy naer toe reist, en vervolgens een anderen trein nemen om zich ter bestemming te begeven, zonder eene overtreding te bedryven. Verleden vrydag is door de statie van Verviers de spoortrein gereden, toebehoorende aen de kompa- gnie van den franschen Oostspoorweg, en die tot het gebruik diende van den gewezen keizer Napoleon, Deze trein, bestaende uit 6 rytuigen, kwam van Parys en reed naer Rusland, onder geleide van een russisch officier. Het gouvernement van den czar heeft hem Yoor 350,000 fr. aengekogt. Kerkelyk Nieuws. Mgr de Bisschop van Gent heeft den volgenden brief, onder dato van 10 december, gezonden aen de- eerw. heeren pastoors van zyn bisdom: Dit alle landen komen pynlyke tydingen: schrik wekkende tempeesten, aenhoudende regens, over stroomingen, die geheele dorpen wegslepen. Italië vooral is ten hoogste beproefd. Frankryk en Engeland zyn niet vry gebleven, eenige provinciën van België lyden ook door de hooge waters en de dacruit ge volgde overstroomingen. Ookis er ons verslag gedaen over de- smartende schade, in eenige deelen des bisdoms veroorzaekt door de overvloedige regens. Wy oordeelen dan, dat het noodig is onze toevlucht te nemen tot het gebed, ten einde den geesel af te keeren, en een gunstig we* der van den Heer te bekomen. Bygovolg stellen wy vast als volgt: 1° In het Lof zal men, in plaets van den psalm Domine, qiud multiplicati sunt, zingen de Miserere met den Gloria Patria, en daerachter Dapacem, etc., en na de oratiën voor den Paus en Pro Pace aenstonds voegen by het gebed: Deus refugium nostrum... -2° In alle missen zal men achter het gebed voor Zyne Heiligheid voegen ditzelfde gebed meldeSecreto en de Postcommunio, die in het Missale volgen. 3° Wy wakkeren al onze diocesanen aen, om met volle betrouwen tot den Heer te gaen, en Hem oot moedig.le smeeken, opdat Hy ons van verdere onhei len behoede, en ons ter hulp kome. aen het Slicht tot-aen de voeten. De Knecht, insgelyks deerlyk verbrand, liep als uitzinnig in huis en buiten op slraet om hulp roepen, «moo v!'ouw yan M- E'orizoone gewekt zynde, het was 2 ijs ure, loopt blootvoels naer de brouwery en nUf.!i«e?lSle by haren man. Zykan hem nauwelyks 'efeQgehouden aIs zy is> door 't nog niet m fia vei'koe,de hier, waer zy door moet waden. liodgelë|d:°''dl eindelykin "tókten op Toen de genoesheeren Van Cuyck en Lefevere, van meupoort, in den vroegen morgend by den lyder kwamen, hebben zy, na de verschrikkelyke wonden zoo goed mogelyk verzorgd te hebben, hem de Sakra- menten der stervenden doen toedienen. Er was inder- daed niet veel lyd te verliezen, want SI. Florizoone is ten 4 ure namiddag en zyn knecht den dag nadien ten 7 ure s morgends, overleden. M. Florizoone was nauwelyks 4 jaer getrouwd, hy had eene welgeka- tandeerde brouwery, een schoon yooruilzigt en daerby was hy van een ieder geacht en bemind. hoppem arkten. POPE RING HE, 6 dec. Zooals de verledene week bestatigt men eene zeer groote levendigheid in den handel van dit artikel, niet meer vraeg aen de pryzen van fr. 92 a 9o per 50 kilo. Er is dus op nieuw ryzing; velen zelfs denken, dat binnen eenige dagen de hon tol 100 fr. de 50 kilo zal klimmen eiï zelfs hooger LONDEN, 6 dec. De planters, wélke sedert het begin van het saizoen, bevreesd waren om zich van hunnen stock te ontlasten, en thans niet voorzien zyn betreuren grootelyks de drukking ter markt; want met een weinig meer onthouding zouden zy veel hoogere pryzen bekomen hebben, vooral voor de goede kwaliteiten. Inderdaed, de vraeg blyft levendig en de voorraed vermindert. Hieruit is, sedert vyflien dagen, eene ryzing ontstaen van 6-25 a 12-50 fr. öp al de soorten, uitgenomen de beste kwal. East en Mid Kent. De vraeg voor hop van 1870 vermeerdert en eenige partyen zyn verkocht aen.tamelyke vaste pry- HOLLOWAY S PILLEN EN ZALF. - Deze krachtige mid delen, bevatten om zoo te zeggen eene geboete doos huisarlseny in zich, want er bestaet geene in- of uitwendige kwael, die ten minste voor genezing vatbaer is, of het eene of andere is er een bepaeld middel tegen. Uitbarstingen, gezwellen, scheurbuik, schuiTt, kanker, asthma, rhumatiek, jicht en waterzucht, ver- dwyncn geheel en al door de vereenigde werking dezer beide geneesmiddelen en in gevallen van slechte spysvertering, mis- selykheid, hoofdpyn, gal, leverkwalen, zwakheid en andere on gesteldheden voortkomende uit de inwendige organen, veroor zaken de Pillen de meest verwonderende resultaten, dio men denken kan. Indien het eene of andere preparaet alle onzuiver heden uit het bloed verdryft, is de kwael overwonnen. Deze wonderlykc Pillen, zullen dit in ongeloofelyk korten tvd bewer ken. J GEBOORTEN. MANNELYK 5 VROUWELYK 5 U HDWELYKEN. P. Boel, dagl. met J. De Backer, bobynst. L. De Schepper, agent van politie, met C. Schouppe. zonder beroep. OVERLEDENEN. A. Bidard, vr. Kieckens, winkel. 65 j. Brabandslr. J. Van der Haegen, z. b. 79 j. Begybh. - 6 "kinderen onder de 7 jaren. Tarwe Mesteluin Rogge Geerst Haver Hoppe (1872) de 50 kil. Hoppe (1869) Raepzaed Lynzaed Raepzaed-olie Lynzaed-olie Raepzaed de 100 kil. Lynzaed irdappelen (roode) per 40C Idem (witte) Boter per 3 kil. Eyers de 23 Vlas de 3 kil. Viggens het koppel Lynwaden ter merkt gebragt AELST, merkt van lieden. fr. 26—50 ii 34—00 21—00 27—00 19—00 20—50 20—00 20—50 18—25 20—00 80—00 86—00 00—00 00—00 42—00 42—50 a 33—00 35—00 92—50 00—00 84—00 00—00 17—00 •19—00 kil! 25—00 28—00 7—75 8—50 0—00 0—00 0, 7—80 9—09 a 3—00 3—36 a 5—00 6—00 a 40—00 50—00 42 verkocht 14 Klampen en Ongelukken. Een groot ongeluk is maendag te Merelbeke (Gent) jebeurd. De zoon van den heer D. Nevejans, zyn dienstknecht en dry andere personen waren op de Scheldemeerschen in eenen boot aen het varen. On- gelukkiglyk kantelde de boot om, met dit gevolg, dat dry van de opvarende personen, waeronder zich de beer Nevejans en zyn dienstknecht bevonden, hierby het leven verloren. Men schryft uit Wulpen (Nieupoort,) 4 dec: Een schrikkelyk ongeluk is te Wulpen voorgevallen in de brouwery, bewoond door M. Ch. Florizoone-Pauwels. Ten 2 ure in den nacht, tusschen maendag en dyns- dag, ging Gh. Florizoone naer zyne brouwery, alwaer de ketel zoo sterk aen 't koken was, dat hy dreigde te bersten. De brouwer, 't gevaer bemerkende, roept zynen knecht en beiden spoeden zich om 't deksel af te werpen; maer dit was op den ketel vastgespannen door een zwaer stuk hout dat tegen het plafond der brouwery gesteund was. M. Florizoone stampte het met geweld los, maer het deksel werd met zulk ge weld opgeworpen, dat hy ten gronde viel en 9 a 12 tonnen kokend bier op 't lyf kreeg. De ongelukkige wilde vluchten, doch twee schre den gedaen hebbende, viel hy builen kennis; het uit springende kokend bier hieldt niet op hem op 't lyf te Tarwe Rogge Geerst Haver Boekweit Paerdeboonen Koolzaed-olie Lynzaed-olie Koolzaed Lynzaed Koolzaedkoeken, Boter per kil. Eyers de 25. GENT, merkt van 13 december. fr. 25—00 29—00 15—00 14—75 14—00 00—00 00—00 87—00 84—50 43—00 38—00 17—50 2—95 3—40 15—25 00—00 14—75 00—00 00—00 00—00 00—00 00—00 42—00 18—50 3—05 3—50 Boekhandel van J. VAN BRANTEGHEM. EEN SLACHTOFFER DER MOEDERLIEFDE. Zedenschets door Hexdrik Conscience. De kluchtige Centenaar. Almanak voor 1873. 0-12 Almanak van 't UIeetjesland, voor het jaar 1873, opgesteld door Meester Lieven. 0-10 Duimke's Almanak, voor 1873, keurig Almanakje voor portemonnaie. 0-05 De "Volksvriend. Almanak voor het jaar 1873. 0 10 Rampzalig einde der godsdiensthaters sedert 1800 tot 1872 door P. Huguet, uit het fransch in het nederduitsch vertaeld door Ig. Van Bavegem, priester van het bisdom van Gent. i 50 By Petrus VANDERHEYDEN, Gendsche Steen- weg, te Aelst, zyn te bekomen alle soorten van Flacons en Vensterglas. Aen gematige pryzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 2