van Landen en Meerschen, Bosschen, Land en Meersch, van Hofsteden, van Landen en Meerschen, iuizen, Hofsteden, Landen, van Zaailand en Meersch, ZAAILANDEN, BOOMEN, Schieting op den BAK, BOTERMERKT. Verkooping' van LAAD, best parceel ZAAILAND, BOOM-VERKOOPIAG, LAAD en MEERSCH. VA A ROOMEA, schoone Kanada Boomen, VERKOOPING VAN BOOMEN, VERKOOPLVG. VAV ROOMEA, Meerschen en Bosschen, Meerschen en Bosschen, naer Spryzen, elk vail IS franks by Edouard Pieters, herbergier in deSteirenwar, TE HERDERSEM. Den inleg is bepaeld op 25 centiemen per man, met partyen van dry tegen dry. De pryzen zullen bestaen in JacJitgeweeren of Geld, naer verkiezing. Men sehryft in van heden. STAD AALST. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Aalst, brengt ter kennis van het publiek dat bij gevolg der verkooping en uitroeijing der boomen aan deBotermerkt.deze Merkt te reke nen van Zaterdag 21 December, tot nadere be schikking zal plaats hebben op de Keizerlijke Plaats, regt over de huizen van de heeren Van der Smissen-De Scbryver. Gedaan en afgekondigd te Aalst den 13 De cember 1872. De Burgemeester, De Sekretaris, (Get.), VAN WAMBEKE. (Get.) Ju. VERLEYSEN. OPENBARE VERKOOPING TE Ottergem, Burst, Aijgem, Meire en Haaltert. De Notaris Arents, ter verblijf van.Haaltert, zal, met gewin van palmslag en gelagen, open- baarlijk verkoopen, de naschrevene goederen: 1 koop. 30 aren 20 centiaren Meersch, te Ottergem, in den Hoek, sectie A, N° 386. Boomprijs fr. 560. Gebruikt door sieur De Clercq, te Vleckem. 2 koop. 30 tyen 75 centiaren Land, te Burst, in den Martenshoek. Boomprijs fr. 150. Gebruikt door Petrus Schollaert, te Vlierzele. 3 koop. 6 aren 20 centiaren Land, te Burst, op het Speltkoorn. Gebruikt door P. Hen- drickx, te Burst. 4 koop. 19 aren 20 centiaren Meersch, te Aijgem, in den Volkaart, sectie A, N° 1475. Gebruikt door Frans De Ryck, te Meire. 5 koop. 17 aren 53 centiaren Land, te Meire, op het Sijpken. 6 koop. 5 aren 84 centiaren Land, te Meire, op Oostdorp, sectie C, N° 58a. 7 koop. 18 aren 60 centiaren Land, te Meire, op het Broeckveld, sectie C, N° 432. De drie leste koopen in pacht bij d'heer Joeobus Scheerlinck, te Kerxken. 8 koop. 2 aren 60 centiaren Lochting, te Meire, aan de Boschstraat. In pacht bij sieur De Neve. 9 koop. 12 aren 62 centiaren Meersch, te Meire, in de Langemeersehen. Gebruikt door de Wfi Alex Neetens. 10 koop. 7 aren 38 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. 11 koop. 7 aren 85 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. 12 koop. 8 aren 46 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. De 3 leste beschrevene koopen gebruikt door Konstant De Vos. 13 koop, 13 aren 68 centiaren Meersch, te Haaltert, op het Nederlareveld, sectie A, N° 409. Boomprijs fr. 400. Gebruikt door de kinderen Callebaut, te Nieu- werkerken. ZITDAGEN Instel Dinsdag 24 December 1872. Verblijf Dinsdag 7 Januarij 1873. Om 2 uren namiddag, ter Estaminet genaamd de Groene Lanteern, bij Jufvrouw Katharina De Meyer, te Haaltert, Hoogstraat. te Bavegem. De Notaris De Windt, te Oordegem, zal, openbaarlijk verkoopen: 35 aren 10 centiaren Land, te Bavegem, op Bavegemberg, sectie B, N°* 241 en 236, in ge bruik bij de kinderen Bauwens, te Vlierzele tot 24 December naast. LENIGEN ZITDAG. Maandag 16 December 1872, om 2 ure nanoen, in het Gemeentehuis, te Bavegem. OPENBARE VERKOOPING van een gelegen te Aalst-Mijlbeke. De Notaris Herssens, binnen de stad Den- dermonde verblijvende, zal ten aanzoeke van wie het behoort, met gewin van instelpennin- gen en gelagen, in het openbaar verkoopen, te weten Een schoon en goed parceel Zaailand, gelegen tot Aalst-Mijlbeke, omtrent den Steenen Molen, nabij den Steenweg naar Moorsel, sectie E, num mer 355 des kadastralen plans, inhoudende, vol gens het zelve, 1 hectaar 11 aren 30 centiaren, palende oost de dreef van Dame Morel en goed van Dame De Craeeker, zuid den heer Adriaan De Leeu, west den heer Joseph Van der'Biest en noord Judook Van de Velde, Frans De Moor Cornelis Muylaert en Frans Beeckman. In gebruik bij Jan Van de Velde, verdeeld als volgt 1 koop. De zuidelijke helft, groot deze helft 55 aren 65 centiaren. 2 koop. De westelijke helft, groot deze helft ook 55 aren 65 centiaren. ZITDAGEN: Instel Zaturdag 14 December .Q7fi) Verblijf Zaterdag 28 id. 18 Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg het Gulden Vliesbij Jufvrouw Wc Steppe, aan de Molenstraatpoort, te Aalst. De Notaris De Windt, te Oordegem, zal op Maandag 30 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaarlijk verkoopen Ontrent de 80 koopen Canada Boomen, te Bavegem, op Bavegemberg en aan de Spei- meerschen. Te vergaderen op Bavegemberg. De Notaris Verbrugghen, te Aalst, zal aldaar op de hierna bepaalde Zitdagen ter her berg van den heer Van den Broeck, op den Hoek van het Esplanadeplein en Staticstraat, in het openbaar te koop stellen 52 aren 70 centiaren Laud te Hofstade, op het Lindeveld, 35 aren 20 centiaren Meersch te Aalst-Schaarbeek, in den Hoonegem en 7 aren 50 centiaren Land te Erembodegem, wijk Ter Joden, breeder beschreven bij bezondere plak brieven. Ingesteld 4,800 fr. Instel Vrudag 6 DECEmEB 1872 Verblijf Vrijdag 20 Telkens ten 5 ure namiddag. SCHOONE VERKOOPING te Moorsel en Herdersem. De Notaris G. Van wichelen, te Moorsel, zal op Maandag 30 December 1872, om 9 uren 's morgens, openbaarlijk verkoopen 1° TE MOORSEL. 25 koopen extra schoone Kanada, Abeele, Wilge en Olm Boomen, staande aan het Houten kruis, aan het Ho^ksken en omtrent den Toren (St-Stephanus Kapelle.) 2° TE HERDERSEM. 12 koopen gave en hoogstammige Kanada en Abeele Boomen, wassende op de plaatsen gd- naamd Terafflegem, in de Branteri en aan de Clarestraat. Onder voorschrevene Boomen bevinden er zich verscheidene van 2 tot 3 meters dikte. Men zal beginnen te Moorsel, aan het Houten kruis en eindigen omtrent den Toren. OPENBARE VERKOOPING van allerschoonste te Mespelaare en Gijsegem. De Notaris G-ustaaf Van Wichelen, ver blijvende te Moorsel, zal, ten verzoeke van wien het behoort, met winst van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk te koop bieden, de volgende goederen, te weten GEMEENTE MESPELAARE. Eerste koop. Eene partij Meersch, gelegen te Mespelaare, op den Helst, gecadastreerd sectie B, N° 109bis, met eene grootte van 48 aren 20 centiaren en volgens meting 54 aren 29 centiaren, palende oost Benedictus De Wael.zuid August Grysolle, west de kinderen Dubois en noord de kinderen Goossens. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten: Eerste deelDe noord-westhelft. Tweede deelDe zuid-oosthelft. Boomprijs fr. GEMEENTE GIJSEGEM. Tweede koop. Eene partij Bosch, gelegen te Gijsegem, op de Blijkte, gecadastreerd sectie A, N° 642, met eene grootte van 20 aren 90 centiaren en vol gens meting 20 aren 92 centiaren, palende oost d'heer Leirens, te Wetteren, zuid Madame Elisa Le Candèle, west de Gemeente Gijsegem en noord Joseph Van Cauter. Boomprijs fr. 250 Derde koop. Eene partij Bosch, gelegen alsvoren, in het Klein Denderland, gecadastreerd sectie A, N° 128, met eene grootte van 55 aren en volgens meting 54 aren 55 centiaren, palende oost d'heer Burggraaf de Clercq-deWissocq, te Wieze,zuid De Pelsmaecker, west de Straat en noord Madme wede De Putter. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De noord hel ft. Boomprijs fr. 110 Tweede deel: De zuidhelft. Boomprijs fr. 140 Vierde Koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op den Molendijk, gecadastreerd sectie B, N" 2,. met eene grootte van 36 aren 20 centiaren en vol gens meting 36 aren 90 centiaren, palende oost aan den Steenweg van Aalst naar Dendermonde, zuid Victorinus Moyersoen, west de Beek en noord den Armen van Gijsegem. - Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deelDe zuid-oosthelft. Tweede deelDe noord-westhelft. Vijfde en laatste koop. En eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Kamphof, gecadastreerd sectie A, N° 663, met eene grootte van 26 aren 60 centiaren en vol gens meting 27 aren 55 centiaren, palende oost Dubois, zuid d'heer August Verbustel en Phile mon Van Hauwermeiren, west Domien Verspeet en noord d'heer Van Grasdoïff en de Hospicien van Dendermonde. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 31 December 1872; Verblijf, Dunsdag 14 Januarij 1873; Telkens om 4 uren namiddag, ter herberg Den Hert, bij Jan De Ridder, te Hofstade. Voor nadere inlichtingen en verdere kennis neming der verkoopingsvoorwaarden en titels van eigendom, vervoege men zich ter studie van bovengenoemden Notaris Van Wichelen, alwaar er gestadig groote en kleine Kapitalen te bekomen zijn, mits goed bezet. VENDITIE VAN alsmede van rond 120 koopen KANADA EN OLMEN B00MSN0EI. te Esschene. Deurwaerder Prégaldino, te Assche, zal op Dijnsdag 17 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaerlyk verkoopen, 50 schoone Kanada Boomen, 1 Olm en 3 Tronken, staende aen de wooning van den Veldwachter, 16 koo pen Boomsnoei daertegen en rond 100 koopen Kanada en Olmen Boomsnoei, op de Dreven van het Kasteel te Sluis, te Esschene. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING LANDEN, BOSCH EN MEERSCH, te TVuIhI Mijlbeeli en Erembodegem. De Notarissen Michiels, te Wichelen, en De Vriendt, te Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen AALST-MIJLBEEK. Eene behuisde Hofstede, groot 1 hectare 39 aren; en eene partij Land, groot 1 hectare 30 aren 76 centiaren, aan den Brusselschen Steenweg. EREMBODEGEM. Eene behuisde Hofstede, groot 72 aren 30 cen tiaren, op Ronseval; 4 partijen Land, te sa men groot 1 hectare 64 aren 86 centiaren, op Ronseval, ten Bosch, Zwalmkauter en Hand bosch; 14 aren 88 centiaren Bosch, in de Duivelsputten; en rond 55 aren Meersch, aan de Denderbrugge. ZITDAGEN: Instel 23; Verblijf 30 December 1872, om 2 ure namiddag, ter Estaminet De Klok, aan de Hopmarkt, te Aalst. Studie van den Notaris De Vriendt, te Aalst. van Meubels en Estaminetgerief, ten Sterf huize van den heer Dorr, Hotel du Due de Brabant, aan de Statie, te Aalst, op Zaterdag 28 Decem ber 1872, om 1 ure stipt namiddag. GROOTE VERKOOPING te Moorsel. De Notaris De Vriendt, tc Aalst, zal na mens Jufvrouw weduwe Petrus (Jyttersprot, de heeren Leander Bosteels en Charles Louis Van Mol, op Maandag 13 Januarij 1873, te beginnen om 9 ure 's morgens, openbaarlijk verkoopen de gezegde Boomen. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Dijnsdagen 14 en 21 Januarij 1873, om 4 ure namiddag, ter herberg Den Toren, bij d'heer Joannes. Mof.ns, te Moorsel, openbaarlijk ver koopen:' Eene goede partij Land, te Moorsel, op den Perrekauter, groot 31 aren, sectie B, N° 773. In gebruik bij den verkooper Consüintinus Moens. GROOTE VERKOOPING te Hofstade. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Maandag 23 December 1872, te beginnen om 9 uren 's morgens openbaarlijk verkoopen de voormelde Boomen. Te vergaderen aan do Hofstede van d'heer Jean Wezemacl, Kamdries. VERKOOPING TE Burst, Smetlede, Vleckem, Zonnegem en Ottergem. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op' Dijnsdag 7 Januarij en op Maandag 20 Januarij 1873, om 3 ure namiddag, ter herberg: de Klok, bij den heer De Boeck, te Ottergem, openbaar lijk verkoopen 41 aren 40 centiaren Land, te Burst, op Meulesijp. In gebruik bij Jan Baptiste De Neve, te Burst. 19 aren 20 centiaren Land, te Smetlede, op Tressel. In gebruik bij Cornelius De Wolf. 26 aren 60 centiaren Meersch, te Vleckem, op Kokelaar. In gebruik bij Dominicus Bogaert. 30 aren 80 centiaren Meersch, te Zonnegem, op den Opstal. In gebruik bij de kinderen De Paepe, te Bambrugge. 26 aren 40 centiaren Land, te Ottergem, op den Dooren. In gebruik bij" Joseph Hessens, te Erpe. 11 aren 30 centiaren Land, alsvoren. In ge bruik bij Francies De Naeyer, te Meire. 12 aren 20 centiaren Land, alsvoren, op de Perre. In gebruik bij de weduwe Pieters, te Ottergem. VERKOOPING VAN gestaan en gelegen te Aalst, Nieuwcrkerken, Erpe en Erondegem. Bestaande in A. HUIZEN te Aalst, en 20 hectaren 3 aren 30 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Aalst-Mijlbeke en Sehaarbeke. B. 2 hectaren 80 aren 80 centiaren LAND, te Nieuwerkerken. C. 13 hectaren 43 aren 60 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, le Erpe. IEn 1 hectare 24 aren 70 centiaren LAND en MEERSCH, te Erondegem. Alles bij plakbrieven onder 76 koopen wijd- loopiger beschreven. ZITDAGEN: Instel s Voor de koopen 1 tot en met koop 38, op Dijnsdag 7 Januarij 1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 8 Januarij 1873. Verblijf: Voorde koopen 1 toten met koop 38, op Dijnsdag 21 Januarij 1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 22 Januarij 1873. Telkensom 1 uur namiddag, ter Estaminet De Concordia, bewoond bij d'heer Banneville, te Aalst, aan de Groote Markt. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING te Erpe en Nieuwerkerken. De Notarissen De Pauw, te Aalst, en Tibbaut, te Calcken, zullen op Donderdag 12 December 1872 laten instellen en op Donder dag 19 December 1872 laten verblijven, telkens om 3 uren namiddag, ter estaminet van d'heer J.-B. De Leenheer, aan de Groote Markt en Hoek der Lange Zoutstraat, te Aalst. 1° 56 aren 70 centiaren Land te Erpe, aan denZadelweg, sectie C,N0S 395 en 396. Gebruikt door J.-B. Bockxtaele. 2° En 44 aren 25 centiaren Meersch te Nieu werkerken, sectie B, N° 552. VERKOOPING VAN GELEGEN te Erembodegem, WeUe, Denderhautem, Dender leeuw, Haaltert, Woubrechtegem, Lede, Wichelen, Gijsegem, Hofstade, Moorsel en Herdersem. Bestaande in .4. 6 hectaren 72 aren 5 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erembodegem, Welle en Denderhautem. B. 8 hectaren 22 aren 40 centiaren LAND en MEERSCH, te Denderleeuw, Haaltert §n Woubrechtegem. C. 7 hectaren 98 aren 90 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Lede, Wichelen en Gijsegem. D. 6 hectaren 94 aren 10 centiaren LAND en MEERSCH, te Hofstade, Moorsel en Herder sem. Alles bij gedrukte plakbrieven breeder be schreven onder 59 verscliillige koopen. ZITDAGEN Instel Donderdag 9 ,87o Verblijf 23 Januar" 187d' Telkens om 1 ure namiddag, ter Estaminet De Vier Winden, bewoond bij a'heer Perreman- De Vuyst, te Aalst, aan de Keizerlijke Plaats. GEWOONE VERKOOPING van zware en hoogstammige Eiken, Esschen, Olmen, Kanadas en andere te Gijsegem, alsmede Eiken en Eisen Schaarhout en Snoei. De Notaris Moens, te Lede, zal ten aanzoeke van Mijnbeer den Baron de Broqueville, grond eigenaar te Postel onder Moll, op Maandag 16 December 1872, om 9 ure 's morgens, in het openbaar te koop aanbieden A. Aan de Hofstede van Frans Rombaut, te Gijsegem, Hoek: 2 koopen Olmen en eene Eik; 14 koopen Kanadas. B. Op den Hoek, tweede stuk: 2 koopen Esschen; En 8 koopen Kanadas. 4 C. Kasteelboscb: 2 koopen Esschen nabij het Huis van Jan Baptiste Dierickx; 3 koopen extra schoone zware en zuivere Eiken. D. Op de Boschstukken 32 koopen Olmen; 7 koopen Kanadas, te Audegem, tegen het grondgebied van Gijsegem,genaamd Vankcer- boscli; 11 koopen Esschen, aan de Dreef van liet Kasteel, genaamd den Hellebosch. E. Blektebosch, achter de Kerk, te Gijse gem: 11 koopen Kanadas; 11 koopen Schaarhout, in den Roobosch en verscheidene koopen Snoei. F. Op den Euverenbosch 20 koopen Snoei en Schaarhout. En G. Aan den Essenbosch. genaamd Hou- tenbrug: Eenige koopen Eisen Schaarhout. Men zal beginnen op voorschreven dag en uur aan de Hofstede van Frans Rombaut, hier- voren aangeduid onder de letter-J. Eiken kooper zonder onderscheid zal gehou denwezen met de toewijzing zijner koopen borg te stellen of comptant te betalen. Men zal verborgen te Gijsegem, ter herberg Het Kuipken. N. B. De koopers van Boomen en Slaghout in de laatste Boomvenditie te Gijsegem, alsook van andere reeds verschoven Vendition, worden verzocht dezelve zonder uitstel te komen beta len om nuttelooze onkosten te vermijden; de in gebrek blijvende zullen noch als koopers of borgen aangenomen worden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 3