Caisse des Propriétaires Kas der Eigenaers Hijpolhekaire Kas Prêls et Obligations Verandering van Woonst. Leeningen en Obligatien Men vraagt. Verandering van Woonst, Te bekomen BEItKll f. BE BIGT. VLEESCIIMEST MILITIE. Voor de zelfde zaak der Vereenigde Eigenaers, Van Peleghein-Behaegel, De Brillantine. Belangrijk herigt. Elastieke Kous TANDPIJN. Haarworm. YZEBEN WEG. Gal, Schele Hoofdpijn *ï*rs=r_: bemachtigd dour Koninklijk besluit van 19 Meert 1835 EN GEVESTIGD te Brussel, Cijprèsstraat N° 8. Ten kantoore van den Notaris De Pauw, je Aalst, K c i ze rl i j k epl a a t s N° 26, kan men be komen Kapitalen van de Hijpothekaire Kas op voldoende goederen gelegen in Belgenland en anegbaar bij gedeelte ieder halfjaar. Dezelve Kas geeft ook Ob liga tien uit van Jr. -50, 100, 200, 500 en 1000 en geven volgens bunnen duur 4 of 4 1/2 ten. honderd intrest, be taalbaar per 6 maanden. Deze -Obligation zijn allen gewaarborgd door goede nijpotheken en dooi- het maatschappelijk kapitaal van Hijpothekaire Kas. Dezelve loopcn van 2 tot 5 jaren en langer naar verkiezing. Zij zijn nooit aan eenige daling noch verlies onder worpen, zoodat er geen beter ot geruster middel bestaat om zijn geld met zekerheid uit te zetten. Elude du Notaire BOÜNE, a A lost. Ï)E LA Joseph VAN CAELENBERÓH-VANDE MAELE, te voren gewoond hebbende recht over de Groote Kerk te Aalst, thans in de Pontstraat recht over de Gollegie-Jterk, in het huis laatst bewoond ge weest bij Madame wed" Schouttelen-Guy. Faux-Cols, Chemisetten, Manchetten, Panel len, Kantonnetten, Lijnwaden, Vrouw-en Doop- mutsen, Doopmantels en Kleederen, enz. Obligations Obligations primes, terme .0 de ans. de 10 ans. Prdta up. 3,4 p. Grands et p^tits Capitaux moyennant hypothöque sur terres et niaisons, remboursables par annuités. Studie run den Nut,nis BOONE te Aelst. VAN DE 4 l i p. c. 4 l/s p. C. 4 3/4 p. c. Oblignliün met premiön Obligation op .iérmyp: Van 5 jaren. Van 10 jaren. Feeningen x Groote en kleine kapitalen mits voldoende hvpolheekop lan den en huizen, aOosbaer by middo^van jaorintreston. Kantoor van den Notaris DE WINDT, ts Oordcgem. Dit der hand te kooji: 1" 38 aren 21 centiaren Land, te Wiebelen ISobeiren.op Scheldaltker, palende derven Lale- mant.dcn Steenweg- naar Dendermonde, August Coonian, de \v Van den Dossche en de Schelde. In gebruik bij Petrus Bneyens. Ingebruiktreding met 24 December -1872. TWEE REMPLACAftTEN voor de Ruiterij ook EEN voor het Voetvolk. Prijs 1200 franken. Zonder eenige kosten voor de persoon die zich aanbied, couiptanto betalingen gewaar borgd door Notaris, dag hunner aanveerding BELOONING. Honderd franken aan de persoon welke de manschappen zullen aanbrengen. Men bcvoegezich in het hoofdbureel der pro vincie Oost- en West-Vlaenderen bij d' heer De Muynck, Reep n° 70, Gent. EN VEÏtGROOTLXG VAN HANDEL. JOSEPH VAN BRAXTEGHEM-DE LUYCK, Klcerinalier, eertyds St-Jorisstraet te Aclsl, komt zich tb vestigen in deLaugeZoulstraet.in 't buis lest bewoond door M. Maèa, Vleeschhouwer. Uy maekt ter zelfde.* tyd bekend dat er by bum te bekomen zyn alle soorten van Broekstoffen gcmaekLeu ongemaekt, Gilets, Paletots, Mutsen en Kielen, alsook wolle en katoenc Sargien en .alle soorten van Winterstoffen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zy- ner waren,de gunst van bet publiek te bekomen. by J.-JB. DE VRIENDT, ter herberg De Nieuwe Kaei, Pontstraetpoort te Aelst, PULPPE aen den prys van 19 fr. dc 1000 kil. vry op den waggon gelevert tot Gent. Ferii. ROGGEMAN-LUYTGAERENS, in de Leopoldstraat te Aalst, gelast zich met liet leve ren van Lijsten en Encadreren der onlangs ver schenen gesteendrukte afbeeldsels der gewezene vijf katholieke Ministers, aen den prijs van fr. en daarboven. Deze afbeeldsels zijn bij hem te bekomen aan den prijs van 2 fr. 5U c. Zijn Magazijn is altijd wel voorzien van Vens terglas, Elessclien, Spiegels met en zonder Caders, alle soorten van drooge en gevrevene Olieverwen, Borstels, Stopscis, Sponsen en Zeemvellen, alsmede van Glijerwerk, Porcelijn, Cristaal en Glaswerk. Dit alles op waarborg en gematigde prijzen. Charles VAN IMPE, Horlogiemaker te Metre, wyk Holland, beeft de eer het publiek kenbaer te maken dat hy verkoopt en verwisselt alle soorten van hangende Horlogien alsmede Zak- uerwerker, by gelast zich .met het repareeren van al va*, len Horlogiemakersstiel betreft en beveelt zicli in de gunst van eenieder. van FRAY-BENTOS (Zuid-Amerik-a.) Onvervalscbte en goede kwaliteit gewaar borgd, ten piijze van. fr. 280 per 1000 kilogr. ft*. 23 de 100 kilogr. per coAiptant: Zich te .bevragen bij V. SCHAFFERS en C\ te Antwerpen. 28, St-Jacobs Markt, of wel bij deelteer A. DE TROCH-PQSSEMIER, Vrylteid- stc-tat, bij de Gaz, te Aalst. Men vraagt Remplaganten IO(H) (ot 1200 franken. Verzekerde en gewaarborgde betalingen/even als door HET GOUVERNEMENT. Men is verzocht zicli zelfs te bevoegen bij den lieer Uk MU\ NCK, en niet bij andere die ge bruik van zijnen naam maken. Iieep N" 70, Ifoek der Lange Wijngaardstraat. vraagt men Agenten. De Commissie voor het aanbrengen eener man is bepaald van vijftig tot honderd franken. BELGISCHE MAETSCHAPPY voor ilo verzekering op premiön legen den Brand, gevestigd te Brussel, in de Markgraef-straet A" 2. De Maelschappy der Vereenigde Eigenaers. verzekert de roerende en onroerende goederen (ogen den Brand, don Don der het springen der Stoomketels en hel ontploffen van liet Zy verzekert de Hypothecaire Schuldvorderingen op goede orde ingeschreven; zy bevryd de huerders der gevaren die hun opgelegd zyn door de artikelen 1733 en 1734 an het burgerlyk welhoek, en waerborgl de gebaren van de aensprack die zy onder hun zouden kunnen uitvoeren, uil krachte van de artikelen 1382 en 1384 van hetzelve wetboek. De voorwaarden der Polis van Assurantie zyn klacr en dui- delyk vry van alle uitleggingen welke twist zouden kunneu voortsbrengen, en den laril" der premiön is zoo gering als moge- De schade door de branden vcroorzaekt word comptant be taeld, zoohaest het verlies vastgesteld is. Hoofdagent Joseph YERLEYSEN-SEM1 NCKSckrctaris te Aelst. in de Vcldstraet, n° 3. Apotheker te Aelst aen de Groote Kerk. Lik«iiii>eii on Wynen «en alle prvzeii. Dit merkweerdig.poeder voor het kuisschen van Goud, Zil ver, Koper, Spiegels enz. reeds zeer vuordeolig bekend is ver kryghacr hy J. VAN BRANTEGIIEM, Kapelleslraet N° 11, ti Aclsl. I.'rys per puk van 23 gram. fr. 0-13; van 100 id. fr. 0-30: van 2uo id. fr. I 00; van 230 id. fr. 1-20. IV IS BA. BI', Chirurgijn Tandmeester, Laj HQ i'.eau r, Chirurgijn Tandmeester, Lange StoeiL'.ir.eitN" 2C>, te Gent. 1i11i van Tanden en Gebijten, dewelke geplaatst worden zonder .Ie wortels uiltctrekkcn en waarmede men de hardste spijzen k:in vermalen zonder er de minster-pijn van te ge-voelen. liegt zetten van Tanden aen kinderen tof" 13 jaren gewaar borg.l. Hij kan geraadpleegd worden schriftelijk of in persoon, bi:' Madam.' M.iiAi FLAEii, HOTEL DES MILLES COLONNES, aan de Sialo; te Aalst, allo Dijnsdug.cn en tot Gent alle dagen van 9 tut 3 ur namiddag. Brie ti. Iranco. PnrclnflQfillon p' salmiakzouL niout, anijs, zwavel DUI 1111811 on uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden liet beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In i/i en 1-2 dozen a fr. I en 60 ccntm. en in proefzakics ii 30 centm. Rabarber, Slijm en Maagpillen go'ci""130 pi"e° Wormpatronen c«n.m verkort ten lijd van het kernen van uren lot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden. In 12 kilopak- ken voldoende voor 1300 kan melk a fr. 1-40. Universeel-Zuiverings-Zout gen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofd pijn. duizeligheid, hartkloppingen enz., en moest, daar het ook hij het inmaken van zure vruchten,liet weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, boonen, linzen enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In 14 pakjes h 40, in 1/2 a 73 ccntm. en in 1/1 Ir. 1-40. Hipt™ Rmnnolo Kb«1»lP« iMstanJdcdon, bo- luldilüH-DlOppCiS vryden oogcnblikkclijk van de hevigste Kiespijn. Het fieschjc 90 ccntm. ZEKER MIDDEL T ER V EB DRIJVING VA N RATTENEN MUIZEN 7nndör Var/rif ',US van fr' is vo'doende om het tiUlluoi Vol gil. grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwahen enz. vrij te houden. Procfbusjes kosten fr. 1 tc Aelst: P. f,. Schaltin, Apoth. te ZclcH. Yelies,id.; Ie Dendermonde: L. Van der Spekten en F. Bruylant-Van Aerüe, id.; te Lokeren: Streuersch, Soeurs: te St-Nicolaes: K. Haiiille, apoth.; te Brussel: J. B. C. Schooffs. Bergstraat 13, Pongelet-Baetens, Vlaarideien- slraat 4, A. Bourgeois, Nieuwstraat 37 ,V. Severin, Naamschc- siraat 26. apoth. en A. FossÉ, Naamschestraal 72, drog.; te Gent: F. De Bast, St-Elisabeth-Graehtstraat 31. A. Bwels- hauvers, Spiegelstraat 19, apoth.; tc Eecloo: vyad® L. Temmer man. Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing. Bij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor scha delijke namaaksels en lette er op. dat ieder artikel tot waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik a. d. II. II. von Glmborn, Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparatcn. Allen lijders aan hoest, verkoudheid, bronchitis, aamborstig heid, en ongeregelde werking van het hart wordt ernstig aan bevolen Holloway's doordringende Zalf over de keel, borst, of rug, al naar dal zulks vcreischt wordt, tweemaal daags in te wrijven. Invaliedon kunnen met vertrouwen op de weldadige uitwerking dezer behandeling rekenen; deze Zalf is het veiligste geneesmiddel vooralle in en uitwendige keelziekten. Boenen, Zwerende Borsten, Zueeren, Abseessen, Wonden en Ver zweringen van nllerlei aard Kunnen volkomen genezen worden door de aanwending dezer Zalf op de zieke doelen, nadat zij vooraf goed met warm water gebet zijn. Onder de werking dezer kracht voile Zalf, bijgestaan door de Pillen, zullen de slechte vochten spoedig uit het ligchaam verdwijnen, zelfs klierachtige zweeren, en vuile wonden, hoe oud en ingeworteld ook, kunnen op die wijze worden genezen. In gevallen van .Ilelit, Blinmntiek, en Zenuwpijnen Faalt deze Zalf nimmer verligting te geven. Hare eerste aan wending vermindert de ontsteking zoowel als dc hitteen de pijn. Deze verzachtende Zalf, door het bloed dat naar en van de zieke deelen vloeit te zuiveren, bevordert de geaonde werking. In ernstige en verouderde gevallen piooten de Pillen altijd ook ge bruikt worden, daar derzei ver zuiverende en herstellende kwali teiten de geheele massa, zoowel vaste als vloeijende deelen, in eenen gezonden locstand brengen. Be Moeder'» Vriend. Huidziekten, lioe hopeloos ook, kunneu volkomen genezen Zeere hoofden, schurft, puistjes op de huid, klierachtige zweren of koningszeer en dergelijke ongemakken, zwichten voor de ver, mogende kracht dezer Zalf, mits dezelve op de zieke deelen, twee of driemaal daags, goed worde ingewreven, en de Pillen volgens de gedrukte aanwijzingen worden gebruikt. Waterzuchtige Zwellingen, Verlam- mingen en Stijve Gewrichten. Vele van de ergste gevallen van de bovengenoemde kwalen zullen impene betrekkelijk korten tijd zwichten, indiende Zalf gedurig oji de zieke deelen wordt ingewreven, zelfs-wanneer andere middelen gefaald hebben. Wanneer dc ziekte eens van langen duur geweest is. moet de Zalf bijgestaan worden door Holloway's zuiverende Pillen, die op de maag en de lever werken, de spijs vertering beveiligende om in die ongeregelde werking te verval len, die de pijn, rusteloosheid en koorts dergelijke ziekten ver gezellend, zoo ligt voortbrengen, en die het herstel zeer vertragen, en dikwijls zelfs de ligtste gevallen ernstig doen worden. Aanboijen, Fistels en Inwendige Ontste kingen. Personen met deze lastige kwalen bezocht zullen door deze won dervolle Zalf dadelijk verligting vinden, en allen kunnen hunne eigene genezing bewerken, zonder hunne ongesteldheid aan iemand mede te deelen. De Pillen in kleine hoeveelheden, helpen dc Zalf in groote mate, daar zij het bloed zuiveren en de werking der maag regelen. De Zalf en de Pillen moeten gezamenlijk gebruikt worden in de volgende gevallen Zeere Becncn Zwerende Borsten Brandwonden Wintervoeten Springende handen Likdoorns Zaamgetrokken en Stijve Gewrichten Fistels Jicht Kliergezwellen Lendenpijn Aanbeijen Rhumatiek Zwerende tepels Hoofdschurft Keelpijn Huidziekten Schurft Zeere Hoofden Gezwellen Etterbuilen Wonden De Pillen en Zalf worden verkocht in Proffcssor Holloway's Etablissement, 533, Oxford-street, Londen;-en by byna iederen voornamen Apotheker en Drogist door dc geheele beschaafde Wereld, inDoozcncn Potten, tegen ts. It/sd., 2s. 9d., 4s. 6d. Ms., 22s.,en 33s. ieder. Die van 2s. 9d. bevatten driemaal, die van 4s. 6d. zesmaal, die van lis. zestienmaal, die van 22s. drie en dertigmaal, die van 38s. twee en vijftigmaal de hoeveelheid der doos of pot van 4 s. 4 t/sd.. De kleinste doos pillen bevat vier dozijn; en de kleinste Pot Zalf één-ons. Volledige gedrukte gebruiksaanwijzingen zijn bij iedere Doos en Pot gevoegd, en zijn verkrijgbaar in iedere taal, zelfs in Turksch, Arabisch, Armeniaansch, Persisch, of Chinees. VAN K. DELACRE Engelsche Apotheek, Berg van het Hof, 86. Die kousen zijn licht en behouden eene duurzame rekbaarheid; haar gebruik verleent onmiddelijk verzachting aan de lieden die lijden aan aderspat. Men beveelt ze ook aan in de volgende ge vallen: slapheid van den knoesel, van het kniegewricht, van het been, enz. enz. ELASTIEKE GORDELS, IN ZIJDE EN IN KATOEN. HET OPENSPRINGEN VAN HET VEL, ROODHEID. De philoderme-Delacre of Crt'me-d'Ossias drie of vier maal gebruikt geneest die kwalen zoo menigvuldig en zoo pijnlijk ge durende het winter saizocn. Nogtans liet is noodig die zalf te blijven gebruiken wil men het vel zijne rekbaarheid, fijnheid en frischheid blijven behouden. Het is een krachtig geneesmiddel tegen het openspringen der lippen. DRUPPELS VAN DELACRE. Eenige druppels gelegd op het lijdend lid bij middel van een UndpljQWatte ZW3m' gCn6Zön 00£enkhkkelijk de hevigste De Kinine van De/acre overtreft al wat men als tandpoeder hoeft gebruikt. Wij bevelen dit poeder bijzonderlijk aan voor het dagelijks onderhoud van den mond. Het behoudt aan de tanden hunne witheid en glans, zonderervan het vernis, hoe teèrook te beschadigen. Het voorkomt de nevralgie der tanden. De Elexir van Dr Attgier geeft aan den mond eenen aangena men geur, zuivert dénzclve en doet de ontsteking verdwijnen van tandvleesch en keel. Hy is zeer krachtig tegen hetmond- zweertje. Algemeen depot: Engelsche Apotheek van K. Delacre, Berg van het Hof, 86. Van al de middelen voorgeschreven ter genezing van de vel- ziekten, is er niet een dal heter uitwerksel heeft gedaan dan de Pommade Samt-Alben. De proefnemingen sedert jaren gedaan hebben uitgewezen welke \asle kracht dit voortbrengsel bezit in de volgende gevallen: Haar- of dauwworm (dartres), puisten jeukset, openspringen van het vet, eczema, impétigo, herpes' ptgriacis. Om het uitwerksel nog krachtiger te maken raden wij het vereenigd gebruik van Delacre's essence concentric van roode steekwindc van Jamaica, liet is het ecnig waarlijk bloedzuive rend geneesmiddel dat men bezitte, en dat ernstige uitwerksels voortsbrenge. Buiten zijnen invloed op de velziekten heeft het dit geneesmiddel dc bijzondere eigenschap om te genezende ontsteking der oogen, der oogschelen, dc ontsteking van den neus, het loopcn der ooren, kwaadwillige wonden, keelversloppiug miswassenheid en kliergezwel, jicht, slecht bloed, criz Algemeen depot: Engelsche Apotheek van K. Delacre, tc Brussel. Ie Aelstbij MM. Schaltin en Van Hkrrewege. VERTREKUREN VAN MEI 1872. van Aelsl nners Brussel direct, 6-23, 8-37, I-U, 4-46, 8-35. Erembodegcm, Denderleeuw, Ternath, Dilbeke, Jell.- I .ken en Brussel, 8-03,9-43, 12-02, 2-50, 5-53. 8-58. Gent direct, 8-01, 8-53,12-46, 3-46, 0-00, 6-41. Lede, Weiteren, Melle, Gent, (6:05, Vrvdu») 8-34 U> 3-18, 6-20,9-26. Ninoye, Geerardsbergen en Alh, staet stil op al de binncnsla- tien, 6-10, 8-03, 12-02, 2-50, 5-53, 8-58. Dendermonde en Lokeren, staet stil op al dc binnensi .den 5-20, 7-20, 8-38, 12-25, 3 15, 6-20 9-28. ü,nncnMa,ICD' Mechclcn, Antwerpen, 5-20/, 6-25//, 7-20/, 8-03</ 8-37d 8-38/. 9-43d, 1-14//, 2-30d, 3-45/, 0-00, 5-53//, 's-SS,/ Leuven, Thiencn, Luik, 5-20/, 7-20/, 8-37./, 1) 43// 12 02// 1-14,/, 3-13/, 4-46,/, 0-00, 8-33d, 8-58d. Brugge, Oostende, 8-01, 8-63, 42-46, 3-46, 0-00 0-20 6-41. Nota. Dc letter beteekent langs Dendermonde en de letter d langs Denderleeuw. naer Aelst uit Brussel direct, 7-28, 8-03, 12-02, 3-10, 0-00, 5-57. Brussel en de binnensfatien, 7-30,41-20, 2-10, 5-43, 8-20. Gent direct, 3-53, 8-13, 42-45, 4-44, 8-00. Genten al de binncnslatien, 7-13, 8-52, 11 13, 2 00. 5-03, 2-17, VERSTOPTHEID. De buik- en bloedzuiverende plantstoffen welke eene Ian"*e ondervinding ons heeft geleerd te vermengen voor het vervaar digen onzerpillen, maken het krachtigst en doelmatigst genees middel uit om bij den man en bij de vrouw de ziekten waaraan zij onderhevig zijn te genezen en te voorkomen, ziekte welke al tijd hunne oorzaak vinden in de onreinigheid van het bloed en van de vochten. Deze pillen zijn opperst goed tegen alle slach van hoofdpijn, tegen het maagzuur, dc zwaartcn, 'de lastige spijsverteeringde bloedzweeren, ontsteking der luchtpijp, samen vloeiing van kwade vochten, aandrang van bloed naar het hoofd enz., enz.; in één woord, in aide gevallen waar er eene gan- sche ofwel gedeeltelijke afleiding der vochten noodig is. Hel is een purgatief zeer gemakkelijk om nemen; het veroorzaakt nooit buikpijn noch braakzucht, en cischt geen hocgenaamde bijzon dere verpleging. Algemeen depot j Engelsche Apothcok van K. Delacre, Berg van het Hof. Geerardsbergen en al de hinnenslatien, 7-34 U-14 5-13, 8-26, 9-39. N'inove, 7-59, 11-43, 2-40, 5-33, 8-49, 10-03. Lokeren, 6-56, 9-10, 10-57, 4-50, 4-50, 7-35. Dendermonde, 7-32, 9-55, 11-33, 2-24, 5-27, 8-OG,40-32. Antwerpen, 3-33, 9-50, 10-50,12-35, 4-48, 3-45, 4-50,7-00. Oostende, 4-39, 6-45, 7-00, 9-20, 12-05, 3-01, 5-45, C-05. Uit Denderleeuw naer Herzcle, Zottcgemen Audenacrde 6-24 9-09, 42-35, 6-10, 6-50. Uit Audenacrde naer Zottegem, Herzcle en Denderleeuw, 7-22 7-35,11-48, (4-20 uitgenomen de binnensfatien), 7-20. Uit Zottegem naer Denderleeuw, 7-48, 8-044 1-41, (4-41 uitgenomen de bmneiLslaticn,) 7-48. Naer Audenaerde,' 6-56, Uit Herzele naer Denderleeuw, 7-56, 8-40, 11-80 7-57 Naer Zottegem, 6-48, 9-31, 4-18, 6-33, 7-13, Uit Gent naer Zottegem, Maria Lierdeen Geerardsbergen, 5-58 (8-12 uilgenomen de binncnslatien), 9-10, 44-24 2-4«' 5-37, 7-00. Uit Geerardsbergen naer Maria Lierde, Zottegem en Gpnt 5-20, 7-32, 9-52, 44-58, 2-57, 5-15, (5-57 uitgenomen de binnenslatien), 8-59. Uit Lokeren naer Sl. Nicolaes, 5-10, 7-30, 9-45 44-10 2-5". 5-55,7-10,9-10. Uit S'. Nicolaes naer Lokcren, 5-40, 8-00, 9-25, 11-35 2-35 4-25, 7-35, 9-35. Drukkery van J. VAN BRANTEGIIEM, in de Kapetle- straet N° H, te Aelst. STEDEN. Assclie. dy. Brussel. wo. Charleroi ma. Denderleeuw111a. Dendermonde. ma. ieerardsberg. Tarwe. Hasselt. Korlryk. Leuven. Lokeren. Luik. Ncderbrakel N'inove Roeselare Sl Nicolaes Veurne. Zele. Zottegem «Iy 100 k.33 50 80 k.45-00 100k.33-00 4 00 k. 35-00 100 k. 34-00 100k.29-00 100 k. 32-80 heet. 27-00 100 k. 33-50 1061. 32-50 ma.'103 k. 34-50 wo.: 100 k. 33-28 dy.] 100 k. 33-00 dy.' 11/8 h. 36-00 do. heet. 31-00 wo. 4451. 36-00 dy. 1061. 31-00 dy. 100k.33 50 Rogge. 80 k. 20 -0(5 100 k. 00-00 75 k. 8-45 65 k. 400k.20-00 400k.00-00 heet. 00-00 100 k. 49-00 400 k.20 00 400 k.49-00 400 k. 18 00 400 k. 20-00 heet. 13-67 400 k. 49-25 4061. 45-75 94 k. 19-25 94 k. 21-00 150 k.28-00 Haver. 100k.49-50 400k.20-50 400k. 18-tff) 100k.20-50 100k.21-25 100 k.48-00 100k.48 50 heet. 09-00 100 k. 48-25 1061. Ui 00! 1061. 44-50 400 k. 19-25 100 k. 20-00 1 i/lh. 49-50 heet. 18 00 1451. 22 00 4061. 45 25 400 k. 49-50 100k.21-80 1061. 47-50 100 k. 48-00 100 k. 24-00'100 k. 20-00 jl 1/1 h. 20-00| heet. 15-00|10Ók. 13-50 heet. 49-50 1451. 00-00 1451. 44-00 1061. 15-25 1591. 44-00 1061. 00-00 100 k. 20-001 100 k. 00-00 100 k. 42-00 100 k. 41 00 400 k. 42-50 400k.00-00 88 k.42-00 100k.00-00 4 00 k. 00-00 1061. 00-00 400k.00 00 100k 00-00 100 k. 42 00 400 k. 37 00 100 k.41-00 400 k.00-00 4061. 00-90 4b0k.27-00 Koolzaed- olie. Lynzaed- olie. Aerdap. de 400 k. 403k 89-00i 103k. 86-00 4001. 87-00 100k. 85 00 0-00 4 k. 2-96 3-25 7-50 i/ïk. 4 62] I 0-00 3 k. 8 54 2-1 8-00 7-00 7-00 9-00 6-00 0-00 8-00 8-00 3 k. 5-75 1 k. 3-4 2 3 00 1 k. 2-001 3 k. 9-30'3-00 4 k. 4-60 4 k. 3-001 t/ik. 1-77 3-90 4 k. 3-40 3-00 'ik. 0-00 0-00 1 k. 3-36.3-36 i/ïk. 4-55'2-35 7-^0 1 k. 3-35 3-30 6 50 4 k. 2-73 3-18 7-00J1 k. S-lg's 00 9-00J1 k. 3-48 3-48 3 k. 0-00 4 k. 4-40 3 k. 0-00 3 k. 4-80

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 4