N° 104. Zondag 22 December 1872. 2de Jaergang. WEKELYKSCH 1YIEUWSBLA I). BERIGT. De Bende van Jan de Lichte. Aelst, 21 December. Overstroomingen. Gazette vail Aelst Hot I van l.et bind 1. gevo.tlgd In .to Kapelleatraet 11, waer alle brieven, gelde... ent,, vraahtvry moeten toegezonden worden. AfaoBnenentipry. s ft-, Jner», vooraf betaelbaer. Voor <len bulten kan men Inacbryven In al de poatkuntooren, en voor de landelyke e g«iueenten by «ie ItrlcFdrngera. Deze maend begint de Gazette van Aelst iiaer derde jaer én den byval welke zy heeft ont moet, bewyst dat zy hare beloften is getrouw ge bleven. De Gazette van Aelst, verschynende elke week, den Zaturdag avond, kost 5 franken 's jaers vooraf betaelbaer. Het blad geeft politieke berigtingen, binnen- en builenlandsche nieuwst yd ingen, kunst- en letter nieuws, nuttige intichtiitgen voor den akkerbouw, de bijzonderste markten van Vlaemieren, de binnen- en buitenlandsche hoppemarkten, aengename lezin gen en aentrekkelyke feuilletons, enz. Onze lezers zelven zullen er belang in vinden dat het getal medelezers aengroeie, want hoe meer het blad zich verspreid hoe meer verbetei'ingen zul len tvy kunnen invoeren. Wy verwittigen degenen, die eens in zyn geheel onzen nieuwen feuilleton, de Bende van Jan de Lichte, willen bezitten, dat hel getal der overgehoudene eerste nummers van dit verhael wekelyks inkort. Die nummers zyn niet meer te verkrygen dan voor degenen die inschrijven op de Gazette voor een gansch jaer. Ter drukkery van-de Gazette van Aelst ge last men zich met het drukken van Boekwerken, Affichen, Programmas, Circulaires, Doodbeelde- kens, welke men des noods zelf opmaekt), Rouw- eii Adreskaerten, Facturen, Prospectussen en met alles wat het drukken betreft. Ten zelven bureele kan men bekomen alle Bureel en Sclwolbehoeften, Kerkboeken in alle slach, eenen schoonen keus van Kantenbeeldekens, zeer goeden Inkt, gekend onder den naem van Encrè de la Petite vertu, Registers, Teekengerief, enz. enz. ALTYD DE KWESTIE DEK KERKHOVEN. Onder de menigvuldige grieven, welke de Belgen in 1830 tegen het hollandsch gouverne ment met regt en rede inbragten, waren er die in verband stonden met louter politieke belan gen, andere die steunden op de verkrenking der godsdienstige vryheden. Deze laetste waren de talrykstehet anti-katholiek Josephismus, het (i) ii. De Peerl dér Familie. (5® VERVOLG.) Het Brussel van dien tyd, geachte lezer, hel oude Brussel bestaet niet meer. Sedert min dan cene eeuw- is er alles omgeworpen en veranderd, straten en hui zen, zeden en gebruiken. Geene stad in gansch Europa waer, op zoo korten tyd, de tooverroede der Ilaus- mannisatie en de zoogezegde hedendaegsche zooveel vverks hebben afgelegd, en nog voortdurend afleggen, dan daer. Keer in den geest terug tot het tydstip van. ons verhael, plaets u ter hoogte van den voorburg van Vlaenderen en laet het oog gaen over de kuip der stad. Daer ontvouwt zich een onatmeetbaer amphi theater van gryze daken en spitse torekens, bekroond door het hooge gebladerte van het Park, den dom van Caudenberg en het paleis der Hertogen van Burgonjc. Uit het midden dier massa, ryst ten hemel de ligle en zwierige naeld van het stadhuis. Niet verre vandaer verheffen zich de koppel torens van St-Goedcle; lager neer, links, de mindere torens van de Augustynen, het Finisterra en de Kathalyne; regis, de Vrouyvkerk, de Kapellekerk en de Hallepoort; achter op, in hel verschiet, de Bogaerdenkerk en die van O.-L.-V. van Bystand. Het overige is slechts een eentonig massief; want, voor monumenten, bezit het oude Brussel niets dan zync kerken, en, voor Sennc of Teems, slechts den vuilcn sloot, die onder den naem van Zenne, ver leden jaer nog onbcschaemd, zyne zwarte wateren onder den blooten hemel dreef. De stad, aldus van verre beschouwd, wel is waer, is nagenoeg zoo als zy nog heden voorkomt; doch, nader. Vooreerst hebt gy de vestingen met hunne hooge wallen en hunne diepe moddergrachten. Hier en daer dragen zy verhevene zwarte bonkenhet zyn de ver moerde stadspoorten in de richting van Vlaenderen, van Andcrlccht, Hal, Leuven en Laeken opgeslagen. Binnen in, tegen de wallen, verdringen zich enge en slecht gebouwde stegen, krielend van arm doch werkzaem volk. Treed nader by. Aenzie die hobbelig gekalseide straten, die scherpe, verdrongen daken, die vael- kleunge gevels, die smalle vensterramen, die uit springende gekloven dorpels waer de voorbyganger tegen stronkelt. Laet beseheiden het oog dringen in die duistere winkels, tussehen die yzeren traliën t) Eigendom der Gazette van Aelst. philosopliisch College, de Seminariën onder de hand van bet protestantsch bestuer, de byna al- gemeene verwydering der katholieken van de openbare ambten en bedieningen; ook nog, de aenhang van Koning Willem uitsluitelyk be- staende uit protestantsche,uit «liberale» hove lingen en vertrouwelingen vyandig aen den Roomsehen godsdienst. En toch, onder al de klachten tegen het be stuer van Willem opgegaen zou men tevergeels ééne zoeken die betrek heelt op het schreeu wend onregt hedendaegsch zoo dikwyls ge pleegd, zoo aenstootelyk, zoo kwetsend voor den katholiek. Wybedoelen de schending onzer gewyde Kerkhoven. Sedert de iransche Omwenteling staet Belgie onder het beheer van het dekreet van prairial, jaer XII. Voor-1830 gelyk sedert dien, waren de be- graefplaetsen verdeeld naer de eerediensten in de gemeente beleden; te meer in 1830, bezat elke begraefplaets een alzonderlyk deel voor degenen die toebehoorden aen eenen eeredienst niet beleden in gemeente, of die stierven buiten welkdanigen eeredienst. Zoo bespreekt het voormeld dekreet en dit dekreet werd uitge voerd zonder geschil noch wederspraek. Onder de oorzaken die onze Omwenteling hebben te weeg gebragt, zoeke men één geval van geschil tussehen de wereldlyke en geeste- lyke overheden nopens de begraving der katho lieken, één geval waer de wereldlyke overheid welkdanigen eeredienst hebbe gedwongen de leden aen denzei ven vreemd, op zyne begrael- plaetsen te aen veerden. In 1830 kende de wereld lyke overheid de magt toe van de kerkelyke be graving toe te staen of te weigeren aen de eere diensten alleen, het is te zeggen, aen de geeste- lykheid welke denzelve vertegenwoordigden. Ook hadde het anti-katholiek despolismus van Willem het gewaegdinsgclyks de vryheid onzer Kerkhoven aen te randen, de Hollander ware lang voor 1830 naer huis gezonden geworden En wat nooit gebeurde noch onder de Fran- sche Republiek, noch onder het keizerryk, noch onder het protestantsch bestuer van Willem, gebeurt dagelyks sederl wy vry zyn; gebeurt ongehindert en ongestraft; gebeurt onder een katholiek ministerie, ondanks petitionnement en onophoudend protesteeren Weigertortó een katholiek ministerie het regt dat ons toekomt, wie dan zal ons voldoening geven? achter welke de koopwaren liggen ten toon gesproid: daer, by haren uitgesleten toog, zult gy de koopvrouw vinden, netjes doch eenvoudig aengedaen: zy verwis selt er goede, deugdelyke stof tegen goede, zuivere munt. Eenige stukken slecht geld liggen, tot schande van den uitgever en tol verwittiging van eenieder, op den toog genageld. De straten zyn slibberig; doch, met weinig omzich tigheid geraekt men erdoor. Zelden ontmoet mén een heerenryluig, en het zyn die krakende vrachtwagens niet, bespannen met hunne loome peerden, die u zullen de beenen breken. Wandel dus gerust, gy zyl in volle veiligheid; derhalve, de gauwdieven en beur- zensuyders bewonen de salons nog niet van de Mag- dalenastraet.... Het volk zwermt op en neer, maer de leegloopery dwaell langs de stralen niet: zy zou niet durven, men zou ze met vingeren wyzen. Wie zyn huis verlaet weet waerom en elkeen bemoeit zieh'uilsluitelyk met zyne zaken. Den rykdom laot men aen den ryke en het bankroet aen de dwazen. De kinderen zyn kinde ren, de jongeheden zyn zedig, de ouders geven het goed voorbeeld en worden ontzien. Zoodat, by die oude, vrome Brusselaers er goede orde heerscht in alles: zy zyn nog Brabanders van den echten stam, godsdienstig, eerlyk,regtzinnig en, voor het overige, in eer en deugd, de plezierigste, jongens van gansch hel land. En nu? Ja, vind my in 't nieuwe Brussel de hoofdstad terug van het oude Braband Waer zyn de vestingen Hier gy betreedt ze: hel zyn die ruime, prachtige boulevards die de schoone stad omhullen met eene onmeetbare looverkroon, en.... met eene gryze, dikke stofwolk.... Waer eerlyds vveeldrige en uitgestrekte weiden onder het zonnelicht groenden, zyn de volkryke en woelige voorsteden opgestaen van Ixelles, van St-Josse ten-Noode, van Molenbeek, van Schaerbeck. Brussel is, onder de merkwaerdige steden van Bra band en Vlaenderen, de jongste van allen, en, sedert aren, heeft zy al hare zustersteden overtroffenvan ^arys lol Amsterdam vindt zy luiers gelyke niet meer... Ook, in haren hoogmoed, heeft Belgiës verfranschte hoofdplaets vergeten dat haer prachtige Park slechts een overblyfsel is van het overeeuwsche Zenningen- bosch, waer, in een hout kappershut, hare wiege stond; vergeten dal juist daer, waer zy haren verblin denden luister ten loon spreidt, dal hare Berg van 'I Hof, enkel een wilde jachtvcrgaderplaets was van de eerste koningen van Frankryk; vergeten ook, eilacs!.... de goede Maria-Teresia, .die zy zoo zeer beminde! SENAET. M. De Tlieux geeft lezing, gelyk by bet reeds gedaen had in de Kamer der Volksvertegen woordigers, van de twee koninglyke besluiten betrekkelyk bet ontslag van den minister van oorlog en de benoeming van M. d'Aspremont tot den interim van dit departement. Slechts ééne senateur beeft zich geuit tegen het in stand houden van bet remplacement, en, voor hei overige,zyn de verklaringen van bet ministerie ten vollen aenveerd. Beide Kamers behouden dus den statu quo, en bet land heeft uitspraek gedaen door zyne vertegenwoordigers. Wie voor de verpruising is van ons land en ons leger, moet zich nu maer onderwerpen. Woensdag heeft de Senael de eerste budjet- ten van zyn dagorde, gestemd. Het meeste belang dier zitting ligt in de uitleggingen tus sehen M. Easier, van Gent, en bet bestuer gewisseld nopens de aen te vangen maetregels om de overstroomingen, waer Vlaenderen thans zoo druk aen lydt, te bestryden. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De lieer Cruyt, député van Gent, vraegt een spoedig verslag over de petitie der inwooners van Gent, protesteerende tegen de sluiting der parochiale kerkhoven en de opening van een algemeen ongevvyd kerkbot door den gemeente- raed dier stad besloten. Woensdag is de Kamer overgegaen tot de benoeming van den voorzitter, de raedsleden en den greffier van liet Rekenhof. Op liet einde der zitting beeft M. De Baets bet woord genomen en liet bartscheurendst tafereel voorgehaeld van de overstroomingen welke de steden langs de Schelde, van Doornyk tot Dendermonde, en byzonderlyk Gent, vei woesten. Sprekér"zegt dat de ramp is toe te schryven aen de hinderpalen, kanalen, bruggen en slui zen, welke, by haren doortocht door de stad, de Schelde in haren loop stremmen. Hy vraegt dat het bestuer zich zonder vertoeven aen 't werk zette om bet atleidings-kanacl te vol trekken dat de Oppersclielde aen de Neder- schelde moet verbinden. M. Dumortier heeft deaenmerkingenen eiscben van M. De Baets krachtdadig ondersteund. M. de minister van openbare werken belooft zoo aenstonds mogelyk aen de voorgebragte eischert te voldoen. Andere tyden, ander zeden, andere.... moden! Wandel, bv voorbeeld, door de St-Huibrechtsgacn- dcry de Magdalenastraet op: daer vindt gy Parys en Londen iu hel klein. De gevels der magazynen zyn al goud en kristael. Hel vernist koper en 'het helder spiegelglas hebben de sombere grauwe muren van eertyds ingenomen; geen enge vensterramen, geen groene ruitjens, geen duisternis meer: alles is klaer- icid en licht geworden. De voorbyganger spiegelt zich in het gepolyst marmer, de winkeldochters zyn gekleed als princessen en de kalanten naderen den erguldeu toog langs ryk gestoffeerde tapyten. En dan, des avonds, wanneer degaz de stralen en de magazynen in haren gloed versmelt en, onder hare duizondc hekken, al dal goud en dal salyn doel schitteren, zou men niet haest vvhnen dal men al de schatten der aerde daer vergaderd ziet, en men plot selings is vveggetooverd in een der goochelpaleizcn van de Duizend en eenen nacht? En zinsbedrog is het, eilacs, maer al te dikwyls! Dal prachtige kraem, dat, den avond te voren, den. reemdelmg de oogen uitstak, vindt men 's anderen- aegs onvoorziens gesloten.... Wie is er dood? Nie mand. Moer de kraemhouder, dien men voor een millionnaire aenzag, kon zyne groenselvrouw niet betalenDaerop is een styve, onverbiddelyke deur- waerrfer hem een bezoek komen afleggen, en thans is de man op reis langs Spa ol Quiévrain.... Hoe kon het anders? Wal dien koopman vooral bekommerde was, om kalanten te kwecken, zyne mededingersen de gebuerle, oi) twintig stappen in het ronde, te doen zwichten voor zyne pracht en weelde. En, wanneer de kalanl de spiegels had belaeld, en het verguldsel en het mar mer van het kraem, en wanneer de kramer zelf zvnc talrykc luie of oneerlyke commisen het hunne had gegeven, en den pacht had afgelegd van zyn huis aen duizend franken de vitrine, en den pacht had bygelegd van zyn buitengoed in de voorstad, en de haver had bezorgd aen zyn koppel engelsche paerden, en zync logie had betaeld op den koninklyken schouwburg, wat kon dan, hemeltje lief, nog ovêrblyven voor het arme grocnsclwyf! Over honderd jaer was een bankroet iets zoo bui tengewoon merkwaerdigs, dat Brussel er maenden lang van sprak; thans is bankroet spelen er mode geworden.... De bevolking, te nauw vernepen tussehen de vestin gen, ving allo middels aen om plaets te sparen. Op het einde der achttiende eeuw lagen in de stad nog talryke tuinenloovcr en bloemen verdwenen en, in de plaets, plantte men estaminetsen kroegen. Daorna verhoogde men de huizen, cn de schilderachtige spitse voorgevels der vorige eeuwen vlogen in gruis. «T JBOP 1872 zal lang in herinnering blyven. Was 1870-71 het jaer van oorlog en verwoeden slryd, van vuer en zvveerd, van vernieling en bloedvergieten, zoo zal het jaer, dat wy beleven liet jaer van lievige stormen en woedende overstroommgen genoemd worden. En hebben de legers verleden jaer vele oogsten verwoest, vele landen en velden vertrapt, vele dorpen en steden tot puin gemaekt, eindelooze ellende gezaeid en duizende slagtoffers gemaekt, zoo nebben wind en water dit jaer bel vernielings werk der legers voortgezet; zy huilen en woe den en zaeien op hunnen doortocht vernieling en dood, gebrek en ellende voor velen der overblyvenden achter zich latende.... Sein ikkelyk is 't inderdaed om te vernemen boe vele landstreken en zeekusten geleden nebben; en nog kunnen de dagbladen liet hon derdste deel niet verhalen, van wat er voor valt. In België, en in Vlaenderen vooral, hadden wy eenen ryken landbouw, de bron van wel- vaert voor ons land. Welnu, bel water spoelt den gezaeiden oogst weg, of hy vergaet van de natte; wat niet bezaeid is en er ligi nog veel land onbezaeid kan het ook niet worden, terwyl hel land door de waters wordt uitgezo gen en vermagerd. Verders komt er ook groote schade aen loof en beeten, en aen meer andere vruchten, die zich nog te velde bevinden en niet ingehaeld kunnen worden. Een droevig jaer, inderdaed; als zyne gevol gen dan nog niet droeviger zyn Dendermonde. - Bond bendermonde staen al de omstreken overstroomd. De Schelde en de Dender spoelen overal door. De gemeenschap tussehen de stad en Denderbelle is heel en gansch afgebroken. Vrydag kwam er in den Boomwyk (een wyk tussehen Dender monde en Denderbelle) eene koornmvt aengedreven. Dit zegt genoeg aen wal schroomelyké schade de land bouwers onzer omliggende gemeenten zich te ver wachten zyn, moet die ongelukkige staet van zaken nog wat blyven voortduren? 't Is ongelootlyk wal ontzettende massa water de Dender hier aenvoert, en wel met een geweld en een gedruisch welke men, des avonds byzonderlyk, op de verste afstanden kan lioorcn.AI de kelders der huizen langs dien stroom gelegen, komen onder water. «ent. Van menachengeheugen hebben.in onze stad zulke overstroomingen niet plaets gehad gelyk diegenen, waerdoor de meeste wyken op dit oogen- lilik getroffen zyn. Sedert ons laetste artikel is het Daer na, nog niet genoeg ruimte vindende, nam men de suppressie der kloosters en het sluiten der kerken te baet. De Kleine-Karmelieten werden een gevangen- huis, de Annonciaden eene kazerne, de Magdolonnel- len een slagthuis en de Augustynen een concertzael. liet Beggynhof gansch omgeworpen werd een der prachtigste kwartieren der hoofdstad en menige andere gestichten den Heere toegewyd, ondergingen derge- lyk lot; velen zelfs bestacn niet meer. Waer eerlyds de Bogaerdcn woonden briessehen nu de lokomolieveu der spoorbaen; op de puiseu van hel huis der Jesuie- ten bouwde men een justilie-paleis, en op die van de woonst der Dominikanen verheft zich nudekoninklyke schouwburg. Al wal Brussel aen oude siadsmonumen- ten nog overbiyfl,is de Hallepoort. Sedert langookiszy veroordeeld, en, den dag, dat men de byl zal vinden, sterk genoeg om haer graniet in te knagen, moet zy ook uit den wegDe hedendaegsche Brusselaar is vcranderlyk van aerd; hy weet het, endaerom houwt hy zich liuizeu, juist kloek genoeg om dertig jaer te staen; en, wanneer de eerste storm de beste de hela der stad als een kaerleiikasteel, in de kelders zal wer pen, zal hy misschien ook de eerste zyn om liet orkaen toetejuichcn en te hedankep.... In afwachting leeft hy zonder zorg en verzet zich hartelyk. Dag en nacht houdt hy feest. Het oude Brus sel ging slapen ten negen ure om op te staen met de zon. Hel nieuwe Brussel is, Ie middernacht, nog in volle beweging: ioo schoon vindt het de gaz dat het den glans der zon er heeft voor vergeten. Brussel heeft, sedert jaren, zyn overoudsch en eigenaerdig karakter verloren. De vreemdelingen voeren er den loon en, met de vreemdelingen, heeft het vreemde zoden en vreemde gebruiken aeugeno- mon, vooral de Iransche ligtzinnigheid met gansch haren hazard van kloutergoud. De moderne mode ligt er boven. De zwarte zyden talie, hel cevoudi" sneeuwwit kornetje, de deugdelyke linnen rok zyn vervangen door den bonten schawl, door den hoed met strikken, bloemen en pluimen, door hel gaos, liet fluweel en het moor; de meid wedyverd in opschik met de burgersvrouw, de burgers vrouw met de baronnes en de baronnes met de koningin!.... De vrouwen hebben dc mannen verleid en wie tegen woordig op den hoogslen sport der necringsladder staen zyn de kleermakers en de inodisten. Gelukkige brusselaers Zoo is Brussel nu. Hoe zal het zyn, hoe zal hel er gaen bi.men twintig jaer?.... In afwachting, keeren wy haeslig terug tot ons sujekt, dat deze al te lange alweiding ons heeft doen vergeten, en begeven wy ons, het stadhuis van Brussel voorby, langs de voor malige Vischmarkt op, naer de oude zes-Penningstraet (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 1