Steenen Koorn- Windmolen, Bosschen, Land en Meersch, van Landen en Meerschen, der Goederen van Landen en Meerschen, van Hofsteden, Huizen, Hofsteden, Landen, ZAAILANDEN, Vogelschièting'met (le Bolle van Bouwmaterialen. BOOM-VEBKOOPIAG, VA IV BOOMEIV, Boomen en Loof le Veelde, VEBKOOPliYG VA A BO OME A, VEBKOOPIAG. VAA BOOMEA, Vendilie van MEUBELEA, LANDEN, BOSCH EN MEERSCH, Meerschen en Bosschen, Meerschen en Bosschen, besl parceel ZAAILAND, Maatschappij De Vriendschap. in liet droog, naar Akkerhalm, bij A. Vjnck, in den Bareelte Erembodegem, Brusselschen Steenweg, op Zondag 5 Januarij 4873, om 3 uren nanoen. De inleg is bepaald op 55 centiemen per scheut bolrapersgeld mede- begrepen. De Voorzitter, De Schatbewaarder, J.-B. DE CONINCK. P. VAN VAERENBERGH. STAD AALST. MERKWAARDIGE VERKOOPING Op Zaterdag 28 December 1872, om 10 ure 's morgens, zal er ten verzoeke van het Stede lijk Bestuur, door het ambt van Deurwaarder Noteris, te Aalst, op den Voorhof der Kazern voor Ruiterij aldaar, in de Albert Lienartstraat, overgegaan worden tot de openbare verkoo- ping van Eene groote hoeveelheid Balken in Eiken- en Dennenhout, Ribben, Kepers, schoone Gebon den voor Daken in Eiken en ander Hout, Rie- boomen, Kroonhouten, Muurplaten, schoonen Eikentrap, Vensterramen, Deuren, vele Dak pannen, Arduine Venster-en Deurdorpels, ver- scheide IJzere Ketels, Zinken Bad, Rolwagen en meer andere voorwerpen. Op gewoone konditien en tijd van betaling mits goede borg. De Notaris De Windt, te Oordegem, zal, op Maandag 30 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaarlijk verkoopen Ontrent de 80 koopen Canada Boomen, te Bavegem, op Bavegemberg en aan de Spei- meerschen. Te vergaderen op Bavegemberg. VERKOOPING van eenen schoonen welgekalandeerden met HOFSTEDE en verdere Gebouwen, te Aalst-Mijlbeke. De Notaris Joseph Verbrugghen, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen om er dadelijk in ge bruik van te komen Eenen schoonen Steenen Koorn-Windmolen, met al zijne roerende en draaiende werktuigen, en met eene schoone Hofstede en Tuin, geslaan en gclegen te Aalst-Mijlbeke, aan den Steenweg naar Moorsel, groot bij meting 16 aren 43 cen tiaren, gecadastreerd sectie C, Nos 386, 387 en deel van 388, palende oost, west en noord den eigenaar M. J.-B. De Ridder, zuid de kalseide van Aalst naar Moorsel. Gebruikt door den eigenaar M. J.-B. De Ridder. De helft der koopsom zal op 't goed mogen blijven croiseren voor 10 jaar a 3 1/2 Instel Zaterdag 4 Januarij en verblijf Zaterdag 18 Januarij 1873. Om 5 ure namiddag, ter herberg de Weder komst, bij M. Podevyn-Lexssens, Verkensmerkt, Aalst. SCHOONE VERKOOPING te Moorsel en Herdersem. De Notaris G. Van Wichelen,teMoorsel, zal namens d'heer De Meyer, Burgemeester te Mespelaare, op Maandag 3D Deceihiier 1872, om 9 uren 's morgens, openbaarlijk verkoopen 1» TE MOORSEL. 28 koopen extra schoone Kanada, Abeele, Wilge en Olm Boomen,staandeaan hetHouten- kruis, aan het Hoeksken en omtrent den Toren (St-Stephanus Kapelle.) 2" TE HERDERSEM. 12 koopen gave en hoogstammige Kanada en Abeele Boomen, wassende op do plaatsen ge naamd Terafflegem, in de Branten en aan de Clarestraat. Onder voorschrevene Boomen bevinden er zich verscheidene van 2 tot 3 meters dikte. De nabijheid der Steenwegen maakt het ver voer der Boomen zeer gemakkelijk. Men zal beginnen te Moorsel, aan liet Houten kruis en eindigen omtrent den Toren. OPEXBARE VERKOOPIXG van allerschoonste te Mespelaare en Gijsegem. De Notaris Gustaaf Van Wichelen, ver blijvende te Moorsel, zal, ten verzoeke van wien het behoort, met winst van palmslagen en ge- lagen, openbaarlijk te koop bieden, de volgende goederen, te weten GEMEENTE MESPELAARE. Eerste koop. Eene partij Meersch, gelegen te Mespelaare, op den Helst, gecadastreerd sectie B, N» 109ius met eene grootte van 48 aren 20 centiaren en volgens meting 84 aren 29 centiaren, palende oost Benedictus De Wael.zuid August Grysolle west de kinderen Dubois en noord de kinderen Goossens. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge- roepen worden, te weten Eerste deelDe noord-westhelft. Tweede deelDe zuid-oosthelft. Boomprijs fr. 80 GEMEENTE GIJSEGEM. Tweede koop. Eene partij Bosch, gelegen te Gijsegem, op de Blijkte, gecadastreerd sectie A, N° 642, met eene grootte van 20 aren 90 centiaren en vol geus meting 20 aren 92 centiaren, palende oost d'heer Leireus, te Wctteren, zuid Madame Elisa Le Candèlë, west de Gemeente Gijsegem en noord Joseph Van Cauter. Boomprijs fr. 250 Derde kooj). Eene partij Bosch, gelegen alsvoren, in het Klein Denderland, gecadastreerd sectie A, N° 128, met eene grootte van 55 aren en volgens meting 54 aren 55 centiaren, palende oost d'heer Burggraaf de Clercq-deWissocq, te Wieze.zuid De Pelsmaecker, west de Straat en noord Madm wede De Putter. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De noordhelft. Boomprijs fr. 110 Tweede deel: De zuidhelft. Boomprijs fr. 140 Vierde Koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op den Molendijk, gecadastreerd sectie B, N° 2, met eene grootte van 36 aren 20 centiaren en vol gens meting 36 aren 90 centiaren, palende oost aan den Steenweg van Aalst naar Dendermonde, zuid Victorinus Moyersoen, west de Beek en noord den Armen van Gijsegem. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De zuid-oosthelft. Tweede deelDe noord-westlielft. Vij/de en laatste koop. En eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Kamphof, gecadastreerd sectie A, N" 663, met eene grootte van 26 aren 60 centiaren en vol gens meting 27 aren 55 centiaren, palende oost Dubois, zuid d'heer August Verbustel en Phile mon Van Hauwermeiren, west Domien Verspeet en noord d'heer Yan Grasdorff en de Hospicicn van Dendermonde. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 31 December 1872; Verblijf, Dijnsdag 14 Januarij 1873; Telkens om 4 uren namiddag, ter herberg Den Hert, bij Jan De Ridder, te Hofstade. Voor nadere inlichtingen en verdere kennis neming der verkoopingsvoorwaarden en titels van eigendom, vervoegeraen zich ter studie van bovengenoemden Notaris Van Wichelen, alwaar er gestadig groote en kleine Kapitalen te bekomen zijn, mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING TE Ottergem, Burst, Aijgem, Meire en Haaltert. De Notaris Arents, ter verblijf van Haaltert, zal, met gewin van palmslag en gelagen, open baarlijk verkoopen, de na'selu-nvene góederen: 1 koop. 30 aren 20 centiaren Meersch, te Ottergem, in den Hoek, sectie A, N° 886. Boomprijs fr. 860. Gebruikt door sieur De Glercq, te Vleckem. 2 koop. 30 aren 75 centiaren Land, te Burst, in den Martenshoek. Boomprijs fr. 150. Gebruikt door Petrus Scliollaert, te Vlierzele. 3 koop. 6 aren 20 centiaren Land, te Burst, opliet Speltkoorn. Gebiuikl door P. Hen- drickx, te Burst. 4 KOOP. 19 aren 20 centiaren Meersch, te Aijgem, ill den Volkaart, sectie A, N° 1475. Gebruikt door Frans De Ryck, te Meire. 5 koop. 17 aren 53 centiaren Land, te Meire, op het Sijpken. 6 koop. 5 aren 84 centiaren Land, te Meire, op Oostdorp, sectie C, N° 88a. 7 koop. 18 aren 60 centiaren Land, te Meire, op het Broeckveld, sectie C, N° 432. De drie. leste koopen in pacht bij d'heer Jocobus Scheerlihck, te Kerxken. 8 koop. 2 aren 60 centiaren Lochting, te Meire, aan de Boschstraat. In pacht bij sieur De Neve. 9 koop. 12 aren 62 centiaren Meersch, te Meire, in de Laugeineersclien. Gebruikt dooi de WQ Alex Neetens. 10 koop. 7 aren 38 centiaren Land, te Meire op d'Hoeve. 11 koop. 7 aren 85 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. 12 koop. 8 aren 46 centiaren Land, te Meire op d'Hoeve. De 3 leste beschrevene koopen gebruikt door Konstant De Vos. 13 koop. -13 aren 68 centiaren Meersch, te Haaltert, op het Nederlareveld, sectie A, N" 409. Boomprijs fr. 400. Gebruikt door de kinderen Callebaut, te Nieu- werkerken. ZITDAGEN Instel Djnsoag 24 December 1872. Verblijf Dinsdag 7 Januahij 1873! Om 2 uren namiddag, ter Estaminet genaamd ile Groene Lanteern, bjj Jufvrouw Katiiarina Dn Meyer, te Haaltert, Hoogstraat. OPENBARE VERPACHTING toebehoorende aan het Armbestuur van Haaltert. De Notaris Arents, ter verblijf van Haaltert zal openbaarlijk -verpachten voor den termijn van zes achter een volgende jaren, ingang nemende 1 Januari 1873, de Goederen toebe hoorende aan het gemeld Armbestuur, gelegen binnen de gemeenten van Haaltert, Kerxken Meire, Aijgem, Denderhautem en Nieuwerker' ken. De Verpachting zal geschieden Woensdag 22 Januari 1873, te beginnen om 9 uren juist voor- raiddag, ter herberge genaamd Het Kantonbij Jufvrouw Dominica Penman, te Haaltert, nabil de Plaatse. VENDITIE VAN te Erembodegem en Aelst-Mylbeke. De Notaris De Smet, te Erembodegem, zal op Donderdag 2 January 1873, om 10 uren' 's morgens, openbaerlyk verkoopen 1° 23 koopen Boomen van 2 a 3 meters dikte, namelyk 11 Abeelen, 4 Populieren,3 Esschen, 2 Olmen, 2 Eyken en 1 Wilg, aen goederen van de kinderen Frans De Gols en van d'Erven Bernard Verleysen, te Erembodegem, aen den Brusselschen Steenweg, op 't Ronsevcld. 2° 11 koopep Bueke Boomen, staende te Aelst-Mylbeke, 't eynde van den Immersole- dreef, aen het goed van M. De la Kethulle, grondeigenaer te Gent. 3" En e'ene hoeveelheid Loof, te Velde, op goederen van onderscheidene verzoekers te Erembodegem, op 't Ronsevcld, Zomergemkau- ter, Beggynenbosch, Ho,eek, Bouccautberg, Boschveld, Zwalmkauter, Molenkauter, ei; Wildeveld. Studie van den Notaris De Vriendt, te Aalst. van Meubels en Eslaminetgerief, ten Sterfhuize van den heer Dorr, Hotel du Due de Brabant aan de.Statie, te Aalst, op Zaturdag 28 Decem- ber 1872, om 1 ure stipt namiddag. GROOTE VERKOOPING te Moorsel. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal na mens Jufvrouw weduwe Petnis Uytlersprot, de hoeren Leanier Bosteelt en Charles Umis Van Mol, op Maandag 13 Januarij 1873, te beginnen om 9 ure 's morgens, openbaarlijk verkoopen de gezegde Boomen. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Dijnsiugen 14 en 21 Januarij 1873, om 4 ure namiddag, ter herberg Den Toren, bij d'heer Joannes Mof.ns, te Moorsel, openbaarlijk ver koopen Eene goede partij Land, te Moorsel, op den Perrekauter, groot 31 aren, sectie B, N° 773. In gebruik bij den verkooper Constuntinus Moens. GROOTE VERKOOPING te Hofstade. De Notaris De Vriendt, tc Aalst, zal op Maandag 23 December 1872, te beginnen om 9 uren 's morgens openbaarlijk verkoopen de voormelde Boomen. Te vergaderen aan de. Hofstede van d'heer Jean Wezemael, Kamdries. VERKOOPING TE Burst, Smetlede, Vleckem, Zonnegem cn Ottergem. De Notaris De Vriendt, le Aalst, zal op Dijnsdag 7 Jam vrij en op Maandag 20 Januarij 1873, om 3 ure namiddag, ter herberg: de Klok bij den lieer De Boeck, te Ottergem, openbaar lijk verkoopen 41 aren 40 centiaren Land, te Burst, op Meulesijp. In gebruik bij Jan Baptisle De Neve, te Burst. 19 aren 20 pentiaren Land, te Smetlede, op Tressel. In gebruik hij Cornelius De Wolf. 26 aren 60 centiaren Meersch, te Vleckem, op Kokelaar. In gebruik bij Dominions Bogaert. 30 aren 80 centiaren Meersch, te Zonnegem op den Opstal. In gebruik bij de kinderen lie Paepe, te Bambrugge. 26 aren 40 centiaren Land, te Ottergem, op den Dooren. In gebruik bij Joseph Hessens, te Erpe. 11 aren 30 centiaren Land, alsvoren. In ge bruik bij Francies De Naeyer, te Meire. 12 aren 20 centiaren Land, alsvoren, op de Peri-e. In gebruik bij de weduwe Pieters, te Ottergem. een Paard, Koeibeesten, een Varken, Akkerhalm, Granen en Loof, te Aalst-Mijlbeek, (Brusselschen Steenweg.) De Notarissen Michiels, te Wichelen en De Vriendt, te Aalst, zullen, Woensdag 8 Ja nuari 1873, te beginnen om 9 ure voormiddag en des noods den volgenden dag, ten Sterfhuize van Wijlen den lieer Jim Baptist Boel aan de Brusselsche Kasseide, te Aalst-Mijlbeek open- baarlijk verkoopen: HUISRAAD: Tafels, Stoelen, Kassen, Stove Kachel, Bedstoclen, Bed- en Tafellijnwaad' wolle Matrassen, Sargiën, Spreijen, Koperen- IJzeren- Tinnen- en Aarden Keukengerief, Spie gels, Horlogie, koperen Marmitten, Hakers Boterkuip, Boterkeern en andere diergelijke voorwerpen. J AKKERHALM: Karre, Beerstuk, Kortewa- gens, Slede, Eegde, Ploegen, Spaden, Braken, Gaffels Rieken, Wanmolen, Raapinoien, enz. BEESTENEen jong Merriepaard, drii Koei- >en, een Ruud, een Varken en Kiekens. VRUCHTEN: Ongedorsclien Tarwe, Koorn en Mastelum, Patatten, Vlas, Hooi, Strooi en 61 aren Loof te Velde. Eli wijders Varkenvleesch, Smout, Hoppesta- ken, Brandhout en alle andere voorwerpen die ten Hove zullen bevonden worden, te lang om te melden. Op gewone konditiën en tijd van betaling voor de koopen boven de vijf franken, mits borgstelling en gereede betaling der ongelden VERKOOPING te .\nlHt-MiJlbeek en Cremliodegem. De Notarissen Michiels, te Wichelen, en De Vriendt, tq Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen AALST-MIJLBEEK. Eene behuisde Hofstede, groot 1 hectare 39 aren; en eene partij Land, groot 1 hectare 30 aren 76 centiaren, aan den Brusselschen Steenweg. EREMBODEGEM. Eene behuisde Hofstede, groot 72 aren 30 cen tiaren, op Ronseval; 4 partijen Land, te sa men groot 1 hectare 64 aren 86 centiaren, op Ronseval, ten Bosch, Zwalmkauter en Hand bosch; 44 aren 88 centiaren Bosch, in de Duiveisputten; en rond 55 aren Meersch, aan de Denderbrugge. ZITDAGEN: Instel 23; Verbluf 30 December 1872, om 2 ure namiddag, ter Estaminet De Klok, aan dc Hopmarkt, t.c Aalst. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING VAN gestaan en gelegen te Aalst, Nieuwerkerken, Erpe en Erondegem. Bestaande in AHUIZEN te Aalst, en 20 hectaren 3 aren 30 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Aalst-Mijlbeke en Sohaarbeke. B. 2 hectaren 80 aren 80 centiaren LAND, to Nieuwerkerken. G. 13 hectaren 43 aren 60 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erpe. D. En 4 hectare 24 aren 70 centiaren LAND en MEERSCH, te Erondegem. Alles bij plakbrieven onder 76 koopen wijd- loopiger beschreven. ZITDAGEN: Instel i Voor de koopen 1 tot en met koop 38, op Dijnsdag 7 Januarij 4873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 8 Januarij 4873. Verblijf: Voorde koopen 1 toten met koop 38, op Dijnsdag 24 Januarij 4873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 22 Januarij 4873. Telkens om 4 uur namiddag, ter Estaminet De Concordia, bewoond bij d'heer Banneville, te Aalst, aan de Groote Markt. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING VAN GELEGEN te Erembodegem, Welle, Denderhautem, Dender leeuw, Haaltert, Woubrechtcgem, Lede, Wichelen, Gijsegem, Hofstade, Moorsel en Herdersem. Bestaande in: A. 6 hectaren 72 aren 5 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erembodegem, Welle en Denderhautem. B. 8 hectaren 22 aren 40 centiaren LAND en MEERSCH, te Denderleeuw, Haaltert en Woubrechtegem. C. 7 hectaren 98 aren 90 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Lede, Wichelen en Gijsegem. D. 6 hectaren 94 aren 40 centiaren LAND en MEERSCH, te Hofstade, Moorsel en Herder in. Alles bij gedrukte plakbrieven breeder be schreven onder 59 verschillige koopen. ZITDAGEN Instel Donderdag 9 T Verblijf 23 Janua"" 1813- Telkons om I ure namiddag, ter Estaminet De Vier Winden, bewoond bij d'heer Perrimas- De Vuïst, te Aalst, aan de Keizerlijke Plaats. OPENBARE VERKOOPING van een gelegen te Aalst-Mijlbeke. De Notaris Herssens, binnen de stad Den dermonde verblijvende, zal ten aanzoeke van wie het behoort, niet gewin van instelpennin- gen en gelagen, in liet openbaar verkoopen, te welen Een schoon en goed parceel Zaailand, gelegen tot Aalst-Mijlbeke, omtrent den Steenen Molen, nabij den Steenweg naar Moorse), sectie E, num mer 383 des kadastralen plans, inhoudende, vol gens het zelve, I hectaar II aren 30 centiaren, palende oost de dreef van rtame Morel en goed van Dame De Craecker, zuid den heer Adriaan De Leeu, west den heer Joseph Van der Biest cn noord Judook Van de Velde, Frans De Moor, Cornells Muylaert en Frans Beeckman. Ill gebruik hij Jan Van de Velde, verdeeld als volgt 1 Koor. De zuidelijke helft, groot deze helft 85 aren 65 centiaren. 2 koop. De westelijke helft, groot deze helft ook 55 aren 65 centiaren. ZITDAGEN: Instel Zatukdag 14 December Verblijf Zaturdag 28 id. Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg het Gulden Vlies, bij Jufvrouw W-' Steppe, aan de Molenstraatpoort, te Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 3