Caisse des Propriétaires Ras der Eigenaers DE BAANWACHTER. Hijpolhekaire Kas Pr èls el Obligations Leeningen en Obligatien Uit der band te koop: Men vraagt. TE KOOP. BERIGT. Te bekomen BERICHT. VLEESCHMEST MILITIE. Voor de zelfde zaak der Vercenigde Eigenaers, Van Peteghem - Behaegel De Brillantine. Belangrijk berigt. Elastieke Kous Gal, Schele Hoofdpijn TANDPIJN. Haarworm. YZEBEIV WEG. Boekhandel van J. VAN BRANTEGHEM. EEN SLACHTOFFER DER MOEDERLIEFDE. Zedenschets <loor HENDRIK CONHCIEKCE. Met 2 platen van Edward Dujardin. Prys fr. 1-00. Zedenschets door IlKNDRIK COANCIEXCK. Met 2 platen van Edward Dujardin.- Prijs fr. 1-00. l>e klurliii^e Gentenaar. Almanak voor 1873. 0-12 Alinanah van ®tMeetjesland,.voor het jaar 1873, opgesteld door Meester Lieven. 0-10 Uniiukc"» Almanak, voor 1873, keurig Almanakje voor portemonnaie. 0-05 D© Volksvriend. Almanak voor het jaar 1873. 0 10 Ktani|>zulig einde der godMdlensthiitcra sedert 1800 tot 1872 door 1'. Huguet, uit het fransch in het ncdcrduitsch verlaeld door tg. Van Bavegein, priester van liet bisdom van Gent. 1 30 bemachtigd door Koninklijk besluit van 19 Meert 1835 EN GEVESTIGD te Brussel, Cijprèsstraat N" 8. Ten kantoore van den Notaris De Pauw, te Aalst, Keizerlijkeplaats N° 2G, kan men be komen Kapitalen van de Ilijpothekaire Kas op voldoende goederen gelegen in Belgenland en atlegbaar bij gedeelte ieder halfjaar.' Dezelve Kas geett ook Obligatien uit van fr. 50, 100, 200, 500 en 1000 en geven volgens hunnen duur 4 of 4 1/2 ten honderd intrest, be- tualbaar per 6 maanden. Deze Obligatien zijn allen gewaarborgd door goede hijpotlieken en door het maatschappelijk kapitaal van Ilijpothekaire Kas. Dezelve loopen van 2 tot 5 jaren en langer naar verkiezing. Zij zijn nooit aan eenige daling noch verlies onder worpen, zoodat cr geen beter ol geruster middel bestaat om zijn geld met zekerheid uit te zetten. Etude du Notoire BOONE, d Alom. DE LA Obligations it primes. i/ï p c. Obligations a tenne de Sans. 4 i/j p. c. delOans. 4 31* p. f. Prête s Grands cl petits Capilaux moyennant hypothéque sur terres et mai§ons, remboursalilcs par annuités. Studie van den Notaris DOONE te Aelst. VAN DE Obligation met premiën 4 t/s p. c. Obligatien op termyii: Van 5 jaren. 4 1/2 p. c. VanJO jaren. 4 s/4 p. c. I.eeiiinj^ei» x Groote en kleine kapitalen mits voldoende hypotheek op lan den en huizen, aflosbaer by middel van jaerintreslen. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Oordegem. 1° 38 aren 21 centiaren Land, te Wichelen, Boliemen,op Scheldakker, palende d'erven Lale- ïnant.den Steenweg naar Dendermonde, August Cooman,de wn Van den Bossche en de Schelde. In gebruik bij Petrus Baeyens. Ingebruiktreding met 24 December 1872. TWEE REMPLACANTEN voor de Ruiterij ook EEN voor het Voetvolk. Prijs 1200 franken. Zonder eenige kosten voor de persoon die zich aanbied, comptante betalingen gewaar borgd door Notaris, dag hunner aanveerding. BELOONING. Honderd franken aan de persoon welke de manschappen zullen aanbrengen. Men bevoege zich in liet hoofdbureel der pro vincie Oost- en West-Vlaenderen bij d' heer De Mlynck, Reep n° 70, Gent. Een schoon Calèche zoo goed als nieuw, twee schoon Tilburijs, Harnassuren, Zadels en een goed Paard dienende in twee handen. Zich te bevragen ten bureele dezes blads. By Petrus VANDERHEYDEN, Gendsche Steen weg, te Aelst, zyn te bekomen alle soorten van Flacons en Vensterglas.—Aen gematige pryzen. by J.-B. DE VRIENDT, ter herberg De Nieuwe Kaei, Pontstraetpoort te Aelst-, PULPPE aen den prys van 19 fr. de 1000 kil. vry op den waggon gclevert tot Gent. Ff.iid. ROGGEMAV-LUYTGAERENS, in de Leopoldstraat te Aalst, gelast zich met het leve ren van Lijsten en Encadreren der onlangs ver schenen gesteendrukte afbeeldsels der gewezene vijf katholieke Ministers, aen den prijs van 5 fr. en daarboven. Deze afbeeldsels zijn bij hem te bekomen aan den prijs van 2 fr. 50 c. Zijn Magazijn is altijd wel voorzien van Vens terglas, Flessclien, Spiégels met en zonder Caders, alle soorten van drooge en gevrevene Olieverwen, Borstels, Stopsels, Sponsen en Zeemvellen, alsmede van Glijerwerk, Porcelijn, Cristaal en Glaswerk. Dit alles op waarborg en gematigde prijzen van KRAY-BEIs'TOS (Zuid-Amerika.) Onvervalschte en goede kwaliteit gewaar borgd, ten prijze van fr. 280 per 1000 kilogr. fr. 23 de 100 kilogr. per comptant. Zich te bevragen bij V. SCHAFFERS en C°, te Antwerpen, 28, St-Jacobs Markt, of wel bij den heer A. DE TROCH-POSSEM1ER, Vryheid- st:aat, bij de Gaz, te Aalst. Men vraagt Rempla$anten IOOO tot 1200 franken. Verzekerde en gewaarborgde betalingen,even als door HET GOUVERNEMENT. Men is verzocht zich zelfs te bevoegen bij den heer DE MUYNCK, en niet bij andere die ge bruik van zijnen naam maken. Beep N° 70, Hoek der Lange Wijngaardstraat. vraagt men Agenten. l)e Commissie voor het aanbrengen eener man is bepaald van vijftig tot honderd franken. BELGISCHE MAETSCHAPPY voor de verzekering op premiën legen den Brand, gevestigd te Brussel, in de Markgraef-straet N° 2. De Muetschappy der Vereenigde Eigenaers, verzekert de roerende en onroerende goederen tegen den Brand, den Don der, liet springen der Stoomketels en het ontploften van het Gazlieht. 'Zy verzekert de Hypothecaire Schuldvorderingen op goede orde ingeschreven; zy hevryd de huerders der gnaren die hun opgelegd zyn door de artikelen 1733 en 1734 van het burgcrlyk wetboek, en waerhorgt de geburen van de acnsprack die zy onder hun zouden kunnen uitvoeren, uit krachte van de artikelen 1382 en 1384 van hetzelve wetboek. De voorwaerden der Polis van Assurantie zyn klaer en dui- dclyUvry van alle uitleggingen welke twist zouden kunncu voorlsbrengen, en den tarif der premiën is zoo gering als moge- lyk. De schade door de branden veroorzaekt word coinptant be tacld, zoohacst het verlies vastgesteld is. Hoofdagent Joseph VERLEYSEN-SEMINCK, Sekretarjs te Aelst in do Vcldstraet, n° 3. Apotheker te Aelst aen de Groote Kerk. IJUeiireii en Wyneii nen alle pryzen. Dit merUwcerdig poeder voor het kuissehen van Goud, Zil ver, Koper, Spiegels enz. reeds zeer voordeclig bekend is ver krygbaor by J. VAN BRANTEGHEM, Kapeilestraet N° 11, te Aelst. Prys per pak van 23 gram. fr. 0-13; van 100 id.fr. 0-50; van 200 id. fr. 1-00; van 230 id. fr. 1-20. Dl'lVEPART, Chirurgijn Tandmeester, Lange Steenstraiil, Nu26, te Gent. Inzetten van Tanden en Gcbijten, dewelke geplaatst worden zonder de wortels uitte trekken en waarmede men de hardste spijzen kan verinalen zonder er de minste pijn van te gevoelen. Regt zetten van Tanden aen kinderen lot 15 jaren gewaar borgil. Hij kan geraadpleegd worden schriftelijk of in persoon, bi; Madame Sciiafflaer, HOTEL DES MILLES COLONNES, aan de Statie te Aalst, alle Dijnsdagcn en tot Gent alle dogen van 9 lot 5 ur namiddag. Brievtf. franeo. uit drop, salmiakzout, mout, anijs, zwavel BOTStpaStillen en uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden bet beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In i i en i i dozen a fr. 1 en 60 centm. en in proefzakjes li 30 centm. per doos met 80 pillen Rabarber, Slijm en Maagpillen 50 centm. _T tot verdrijving der wormen bij kind, en W ormpatronen volwas, per stuk 12 cefitm. verkort ten tijd van bet kernen van uren tot op BOterpOeder minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden. In i/s kilopak- ken voldoende voor 1500 kan melk ii fr. 1-40. n n is bet eenvoudigste en Universeel-Zuivenngs-Zout goedkoopste huismiddel te gen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofd pijn. duizeligheid, hartkloppingen enz., en moest, daarliet ook bij het inmaken van zure vruchten, het weekkoken van groenten, vooral peulvruchten, alserwten, boonen, linzen enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In n pakjes a 40, in i/ïii 75 centm. en in i/i a Ir. 4-40. n zonder schadelijke bestanddeelcn, he- Idiatoil-Droppels vrijden oogenblikkelijk van de hevigste Kiespijn. Het fteschjc 90 centm. ZEKER MIDDEL TER VERDRIJVING VAN RATTEN EN MUIZEN. n j 17 -J? ®en ^us van 's vrt'docnde om 'iet Zonder Vergil, grootste huis of schip een geheel jaar van alle raltcn, muizen, kakkerlakken,schwaben enz. vrij te houden. Proefbusjes kosten fr. I te AelstP. G. Schaltin, Apotli. te Zele: II. \:ELiES,id.; te Dendermonde: L. Van der Speeten en F. Bruylant-Van Aeude, id.; te I.okeren-. Sthemehsch, Sceurs: te St-NicolaesK. Habille, apoth.; te Brussel: J. B. C. Schooffs, Bergstraat 13, Poncelkt-Baetens, Ylaanderen- straat 4, A. Bourgeois, Nicuwstraat 37 ,V. Severin, Naamsche- straat 26. apoth. en A. Fossê, Naamschestraat 72, drog.; te Gent: F. De Bast, St-Elisabeth-Grachtstraat 34. A. Dwf.ls- ii au vers, Spiegelstraat 49, apoth.; te Eecloo: wed® L. Temmer man. Bij elk artikel is ccne gebruiksaanwijzing. Bij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor scha delijke namaaksels en lette er op, dat ieder artikel tot waarborg der echtheid voorzien is uiet de firma Emmerik a. d. R. M. von Giinborn, Apotheker en Fabrik. v. chem.-technische Praeparatcn. "VOOR7 VAN K. DEL ACRE Engelsche Apotheek, Berg van het Hof, 86. Die kousen zijn lichten behouden eene duurzame rekbaarheid; haar gebruik verleent onmiddelijk verzachting aan de lieden die lijden aan aderspat. Men beveelt ze ook aan in de volgende ge vallen: slapheid van den knoesel, van het kniegewricht, vgn het been, enz. enz. ELASTIEKE GORDELS, IN ZIJDE EN IN KATOEN. HET OPENSPRINGEN VAN HET VEL, ROODHEID. De philoderme-Delacre of Créme-d'Ossias drie of vier maal gebruikt geneest die kwalen zoo menigvuldig en zoo pijnlijk ge durende het winter saizoen. Nogtans het is noodig die zalf te blijven gebruiken wil men het vel zijne rekbaarheid, fijnheid en frischheid blijven behouden. Het is een krachtig geneesmiddel tegen het openspringen der lippen. Laat niemand langer onder den indruk zijn, dat zijne ongesteld heid ongeneeslijk is, totdat hij deze zuiverende Pillen onpartij dig beproefd heeft. Eenige weinige doses zullen de ergste kenteckenen verdrijven, en daarna alle ongeregelde werkingen geheel beteugelen, de trage lever opwekken, de verstopte nieren verligten, onzuiver bloed reinigen en ieder orgaan gezonde veerkracht gevijn. Onzuiverheden van het Bloed. Deze wondervolle Pillen worden gewaardeerd, zooveel aan de nederigste haardsteden als in de huizen van gemak en weelde. Zij bewerken eene geheele zuivering van het gansche gestel, zonder de natuurlijke werking van een enkel orgaan te schaden, en roeijen de zaden van kwalen, die tienduizend tot cencn vroegen dood brengen, geheel uit. Slechte Spijsvertering, Gal/.iekten, en Ziekelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in 't menschelijk ligchaam is zoo vatbaar voor on geregelde werking als de lever, en geen meer geschikter, indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal te leiden. Gedenkt dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwen dat de spijsvertering slecht is, dat llolloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versterken, alle oor zaken van slechte spijsvertering, gal en ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en eene geheele genezing bewerken. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporigheid van welken aard ook, hetzij geestelijk hetzij ligehamelijk, is de uitwerking dezer Pillen in de hoogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend, Zij drijven de ziekelijke oorzaken uit het gestel, herstellen de spijs vertering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuwgestel, wekken de gemoedsstemming op, en geven het ligchaem dcszelfs oorspronkelijke gezondheid en kracht weder. Het Keerpunt des Levens en Water zuchtige Zwellingen. Hf.t keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijstipin het leven der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle de vochten trek ken te zamen en voeren als een getij de gezondheid en het leven zelf weg, indien niet in tyds cn krachtvol tegengegaan. Het zekerste middel tegen alle deze gevaren is llolloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef door, en komt de lijder weder in het bezit eener ongekrenkte gezondheid. Het is slechts weinig hekend dat bij het zoogenaamde keerpunt des levens ook de man, wanneer hij tusschen de veertig cn vijf en veertig jaren oud is, ontdekt dat zijne gezondheid eene be langrijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor heide seksen verdwijnen spoedig door toevlugt te nemen tot deze Pillen. De nlei-en Derzelver ongeregelde Werking en Genezing. Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als nien naar bed gaat, ten minste gedurende •een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vlecseh, zal dezelve lot in de nieren doordringen en alle on-,^ geregelde werking herstellen. Indien men aan de steen of heP graveel lijdt, wordt het hijzonder aanbevolen dat de zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Holloway's Pillen zijn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende kwalen Koortsen Hoofdpijn Keelpijn Aamborstigheid Slechte Spijsverte- Steen cn Graveel Galziekten ring Secundaire Ver- Puistjes op de Huid Leverziekten schijnselen Pijn in de ingewan- Lendenpijn Aangezigtspijn den Aanbeijen Venerische Ziekten Verzwakking Rhumatiek Wormen van allerlei Waterzucht Moegelijke Waterlo- Soort Vrouwelijke tfnrc- zing Zwakheid uit welke gelmatighcden» Klierziekten of Ko- oorzaak ook jicht ningszeer enz., enz. De Pillen en Zalf worden verkocht in Professor Holloway's Etablissement, 833, Oxford-street, Londen; cn bij bijna icderen voornamen Apotheker en Drogist door de geheele beschaafde Wereld, in Doozen en Potten, tegen ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., I Is., 22s., en 33s. Die van 2s. 9d. bevatten driemaal, die van 4s. 6d. zesmaal, die van lis. zestienmaal, die van 22, drie cn dertigmaal, en die van 33s. twee en vijftigmaal de hoeveelheid der doos of pot van Is.. 1 i>d. De kleinste doos pillen bevat vier dozijn; en de kleinste Pot Zalf één ons. Volledige gedrukte gebruiksaanwijzingen zijn bij iedere Doos en Pot gevoegd, en zijn verkrijgbaar in iedere taal, zelfs :- Turksch, Arabisch, Armcniaansch, Pcrsisch, of Chinees. VERSTOPTHEID. Pillen van Delacre. De buik- en bloedzuiverende plantstoften welke eene lange ondervinding ons heeft geleerd te vermengen voor het vervaar digen onzer pillen, maken hel krachtigst cn doelmatigst genees middel uit om bij den man en bij de vrouw de ziekten waaraan zij onderhevig zijn te genezen en te voorkomen, ziekte welke al tijd hunne oorzaak vinden in de onreinigheid van het bloed en van de vochten. Deze pillen zijn opperst goed tegen alle slach van hoofdpijn, tegen het maagzuur, de zwaarten, de lastige spijsverteering, de bloedzweer en, ontsteking der luchtpijp, samen vloeiing van kwade vochten, aandrang van bloed naar het hoofd, enz. enz.; in één woord, in al de gevallen waar er eene gan sche'ofwel gedeeltelijke afleiding der vochten noodig is. Het is oen purgatief zeer gemakkelijk om nemen; het veroorzaakt nooit buikpijn noch braakzucht, en eischt geen hoegenaamde bijzon dere verpleging. Algemeen depotEngelsche Apotheek van K. .Delacre, Berg van het Hof. DRUPPELS VAN DELACRE. Eenige druppels gelegd op het lijdend lid bij middel van een weinig watte of zwam, genezen oogenblikkelijk de hevigste tandpijn. De Kinine van Delacre overtreft al Wat men als tandpoeder heeft gebruikt. Wij bevelen dit poeder bijzonderlijk aan voor het dagelijks onderhoud van den mond. Het behoudtaan de tanden hunne witheid en glans, zonder-ervan het vernis, boe teêr ook, te beschadigen. Het voorkomt de nevralgie der tanden. De Elesir van DT Augier geelt aan den mond eenen aangena- men geur, zuivert denzelve en doet de ontsteking verdwijnen van tandvleesch en keel. Hij is zeer krachtig tegen het inond- zweertje. Algemeen depot: Engelsche Apotheek van K. Delacre, Berg van bet Hof, 86. Van al de middelen voorgeschreven ter genezing van de vel- ziektcn, is er niet een dat beter uitwerksel heeft gedaan dan de Pommade Saint-Albert. De proefnemingen, sedert jaren gedaan hebben uitgewezen welke \aste kracht dit voortbrengsel bezit in de volgende gevallenHaar- of dauwworm (dartres), puisten, jeuksel, openspringen van het vel, eczéma, impétigo, herpès, ptyriacis. Om het uitwerksel nog krachtiger te maken raden wij bet vcrecnigd gebruik van Delacre's essence concentrée van roodc steekwinde van Jamaica. Het is het eenig waarlijk bloedzuive rend geneesmiddel dat uien bezitte, en dat ernstige uitwerksels voortsbrenge. Ruiten zijnen invloed op de vclziekten heeft het dit geneesmiddel dc bijzondere eigenschap om te genezende ontsteking der oogen, der oogschelende ontsteking van den neus, het loopen der ooren, kwaadwillige wonden, keelverstopping, 'swassenheid en kliergezwel, jicht, slecht bloed, enz. Algemeen depot: Engelsche Apotheek van K. Delacre, te Brussel. Te Aelstbij MM. Schaltin en Van Herrewege. VERTREKUREN VAN MEI 4872. van Aelst naert Brussel direct, 6-25, 8-37, 1-14, 4-46, 8 35. Erembodegem, Denderleeuw, Ternath, Dilbeke, Jette, Laken en Brussel, 8-03,9-43, 12-02, 2-50, 5-53. 8-58. Gent direct, 8-01, 8-53, 42-46, 3-46, 0-00, 6-41. Lede, Wettcrcn, Mclle, Gent, (6-05, Yrydag) 8-34, 12-25, 3-48, 6-20, 9-26. Ninove, Geerardsbergen cn Ath, staet stil op al de binnensta- ticn, 6-10, 8-03, 42-02, 2 50, 5-53,8-58. Dendermonde cn Lokeren, staet stil op al de binnenstatien, 5-20, 7-20, 8-38, 12-25, 3 13, 6-20 9-23. Mechelen, Antwerpen, 5-20/, 6-25d, 7-20/, 8-03(/, 8-37</, 8-38/, 9-43d, 1 14d, 2-50d, 3-45/, 0-00, 5-88d, 8-58d. Leuven, Thienen, Luik, 5-20/, 7-20/, 8-37d, 9 43/J, 12 02d, 1-44(4, 3-43/, 4-46(4, 0-00, 8-35(4, 8-58d. Brugge, Oostende, 8-01, 8-53, 12-46, 3-46, 0 00> 6-20, 6-41. Nota. De letter beleekent langs Dendermonde en de letter d langs Denderleeuw. noer Aèlst uil* Brussel direcl, 7-25, 8-03, 12 02, 3-10, 0-00, 5-57. Brussel en de binnenstalien, 7-30,41-20, 2-10, 5-15, 8-20. Gent direct, 5-53, 8-13, 12-45, 4-44, 8-00. Gent en al de binnenstalien, 7-13, 8-52, 41-43, 2-00, 5-03, 8-08. Geerardsbergen en al de binnenstatien, 7-34, 41-14, 2-17, 5-13, 8-26, 9-39. Ninove, 7-59, 11-43, 2-40, 5-33, 8-49, 10-03. Lokeren, 6-5G, 9-10, 10-57, 4-50, 4-50, 7-35. Dendermonde, 7-32, 9-55,11-33, 2-24, 5-27, 8-06, 40-32. Antwerpen, 5-55, 9-50, 40-50, 12-35, 4-48, 3-45, 4-50,7-00. Oostende, 4-39, 6-45, 7-00, 9-20, 12-05, 3-01, 5-45, 6-05. Uit Denderleeuw naer llerzelc, Zollegcm cn Audenaerde, 6-24, 9-09, 42-55, 6-40, 6-50. Uit Audenaerde naer Zollegcm, Herzele en Denderleeuw, 7-22, 7-35,11-15, (4-20 uitgenomen dc binnenstalien), 7-20. Uit Zottegem naer Denderleeuw, 7-48, 8-04, 44-44,(4-41 uitgenomen de binnenslatien,) 7-48. Naer Audenaerde, 6-56, 9-41, 1-27, 6-42, 7-24. Uit Herzele naer Denderleeuw, 7-56, 8-10, 11-50, 7-57. Naer Zottegem, 6-48,9-31, 1-48, 6-33, 7-13, Uit Gent naer Zottegem, Maria Lierdeen Geerardsbergen, 5-58, (8-12 uitgenomen de binnenstatien), 9-40, 44-24, 2-18, 5-37, 7-00. Uit Geerardsbergen naer Maria Lierde, Zottegem en Gent, 5-20, 7-32, 9-52, 11-58, 2-57, 5-15, (5-57 uitgenomen de binnénslatien), 8-59. Uit Lokeren naer Sl. Nicolaes, 5-10, 7-30, 9-45, 14-40, 2-55. 5-55, 7-10, 9-10. Uit S'. Nicolaes naer Lokcren, 5-40, 8-0.0, 9-25, 11-35, 2-35, 4-25, 7-35, 9-35. Drukkery van J. VAN BRANTEGHEM, in de Kapeile straet N° 44, te Aelst. H e-j STEDEN Tarwe. Mastcluin. Rogge. Gerst. Haver. Boekweit. Koolzaed. Lynzaed. Koolzaed- olie. Lynzaed- olie. Aerdap. de 100 k. Boter. w Vlas. Assche. dy. Brussel. wo. Charleroi ma. Denderleeuwma. Dendermonde. ma. Geerardsbergma. Hasselt. dy. Kortryk. .ma. Leuven. ma. Lokeren. wo. Luik. .ma. Nederbrakel wo. Ninove dy. Roeselare'. dy. Sl Nicolaes do. Veurne. wo. Zele. dy. Zoltegem dy. 100 k. 32 50 80 k. 45-00 100 k. 34-00 100k.33-50 100 k. 34-00 100 k. 29-00 100 k. 30-60 heet. 26-67 100k.33-25 1061. 33-50 103 k. 83-00 100 k. 33-25 100 k. 33-00 1 t/ïh.38 00 heet. 30-00 1451. 36-25 1061. 31-50 100k.34 50 400 k. 25-00 100 k. 22 50 100 k. 25-00 100 k. 23-50 80 k.19-00 75 k. 7-48 100 k. 19-00 100 k.20 00 100 k. 19-00 100 k. 18-50 400 k. 4 8-80 heet. 16-00 400 k.19-19 1061. 16-00 94k.18-75 100 k. 19-25 100 k. 20-00 1 i/ah. 49-50 heet. 15 50 4451. 22-00 1061. 4 6 50 100k.20-50 400 k. 00-00 65 k. 8-16 100 k. 23-00 400k.00-00 heet.' 00-00 400 k. 19-50 100 k. 22-50 1061. 46-75 94 k. 21-00 100 k. 23-00 heet. 46-00 1451. 00-00 1061. 46-01 100 k. 20-0') 100 k. 21-00 100 k. 18-50 100 k. 19-00 100 k. 16-00 100 k. 18-50 100 k. 47 50 heet. 9-34 100 k. 18-25 1061. 44-75 150 k. 27-00 100 k. 18-00 100 k. 20-00 1 i/ïh. 24-00 100 k. 13-00 1451. 14-00 1591. 00-00 100 k. 23-00 100 k. 00-00 100k.21-50 1061. 17-50 heet. 19-00 1061. 00-00 100 k. 1)0-00 100 k. 00-00 100 k. 42-00 100 k. 42 00 100k.00-00 100 k. 00-00 88k.43-00 100 k. 00-00 100 k. 00-00 1061. 00-00 100 k. 00 00 100k 00-00 100 k. 38-00 100k.38 00 100 k. 00-00 100 k. 00-00 1061. 00-00 88 k.39-00 100 k. 2-600 1061. 00-00 100k 91-00 103k 88-50 1001. 87-00 1O01. 89-50 100 k. 80 50 103k.80-00 100 k. 83 00 1001. 88-00 7-50 0-00 8-00 7-00 7-50 9-00 6-00 0-00 8-00 8-00 7-50 6-5C 7-00 9-00 i/ik. 1 62' 3 k. 8 45 3-25 1 k. 3-12 3 00 3 k. 4-80 3-00 1 k. 3-00; i/zk.1-90 4-00 1 k. 2-95 3-00 i/ïk.0-00 0-00 i k. s-sels-se 1,/tk. 1-5513-25 1 k. 3-70'3-20 1 k. 2-73 3-13 jl k. 2-90 2 81 1 k. 3-18 3-18 3 k. 0-00 1 k. 2-00', 1 k. 1-60! 3 k. 0-00 1 k. 1-40 3 k. 6-00 3 k. 0-00 3 k. 5-40|

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 4