N° 105. Zondag 29 December 1872. 3de Jaergang. WEKELYKSCH NIEUWSBLAD. BERIGT. De Bende van Jan de Lichte. Aelst, 28 December. Rampspoedige jaren. O verst roomiugeii G-azett Aelst o. Abonnemenlgpryg K fp. 'sjaers, voorufbetuelbaer. Voor ilea bulten kan men i nscliryveu In al de poatknnlooren, en voor de lit n.Ielyke gomeenten by de brlefdrngera. Deze maend begint de Gazette van Aelst haer derde jaer en den by val welke zy heeft ont moet, bewyst alat zy hare beloften is getrouw ge bleven. De Gazette van Aelst, verschynende elke week, den Zaturdag avond, kost 5 franken's jaers vooraf betaelbaer. IIet blad geeft politieke berigtingen, binnen- en buitenlandsche nieuwst'ydingen, kunst- en letter nieuws, nuttige inlichtingen voor den akkerbouw, de by zonderste markten van Vlaenderende binnen- en buitenlandsche hoppemarkten, aengename lezin gen en aentrekkelyke feuilletons, enz. Onze lezers zeiven zullen er belang in vinden dat het getal medelezers aengroeie, want hoe meer het blad zich verspreid hoe meer verbeteringen zul len wy kunnen invoeren. Wy verwittigen degenen, die eens in zyn geheel onzen nieuwen feuilleton, de Bende van Jan de Lichte, willen bezitten, dat het getal der overgehoudene eerste nummers van dit verhael wekelyks inkort. Die nummers zyn niet meer te verkrygen dan voor degenen die inschryven op de Gazette voor een ganseh jaer. Ter drukkery van de Gazette van Aelst ge last men zich met het drukken van Boekwerken, Afjichen, Programmas, CirculairesDoodbeelde- kens, (welke men des noods zelf opmaektj, Rouw en Adreskaerten, Facturen, Prospectussen en met alles wat het drukken betreft. Ten zeiven bureele kan men bekomen alle Bureel- en Schoolbehocften, Kerkboeken in alle slach, eenen schoonen keus van Kantenbeeldekenszeer goeden Inkt, gekend onder den iiaem van Encre de la Petite.vertu, Registers, Teekengerief, enz. en Ter gelegenheid van de overstroomingen welke reeds 1872 onder de rampspoedige jaren hebben doen aenstippen, ^even wy liier, met kortbondige omstandigheden, de merkwaerdig- sle overstroomingen op, welke sedert de Vdl eeuw België en de naburige provinciën hebben beproefd. Deze opgaven zyn ontleend aen een werk van M, Coomans, verschenen in de Revue de Bruxelles, 1837-38. Volgens de hollandsche kronykschryvers, heelt een tempeest in 435 schrikkelyk moeten zyn. fn Friesland, verhalen zy, kwamen 600 (i) De Peer II. der familie. (6e VERVOLG.) O"1'rent het midden der zes-Pen bi ngslraet, staen wy voor een duister en modderig zakslraetje: bel is de Kattengaiuj. Hoe walgelyk de intrede er ook uil zie, wy moeten er binnen, doch niet verro. Het tweede buis, den hoek om, is zoo iets als een ResUiurant, waer men voor eenige duiten, een goed stuk konyn en een balve'kan faro kan bekomen. Arme marktloopers zyn de gewone kalanten van Koben uit het Kruisken: het is onder die benamingen dat gast- houder en gasthof gekend zyn. Dien nanoen heeft de marktdag vele kostkoopers bygebragt. De bencdenzael is opgepropt en bacs Koben en de meid Katricn, die hem bystaet, hebben werks te veel om van de keuken naer de tafels te loopen en ieder op (yds te dienen. De kclderkamer ook is ingenomen. Daer zitten dry nog tamelyk jonge lieden aen den disch: wellicht veekoopors. or zy met elkander geheime zaken të verhandelen hebben, ol zy liefst van het vojk van beneden niet gezien worden, want zy drinken wyn in plaels van bior, houden zy zorgvuldig de deur gesloten en spreken stil. Middelei'wyl is oen nieuwe gast, een nog jonge lieer, de benedenzacl ingetreden en stael geleund tegen het buffet. - Van onder zynen hoed lonkt liy hoimelyk rond, en scnynt onder de woelende menigte iemand te zoe ken, die hy wcllieht niet vindt, want by ziet er macr spy lig uit. Die nieuwe gast ook hoeft veel bcziens, want zulken puik uitgedoschlen jonkheer ontmoet men zelden in hel Kruisken. Hy is gekleed naer de fransche mode; mode, welke sedert hel begin dier eeuw, door de hoogere klassen der Nederlandsche zamenleving was acngenomen Hy draegteene gepoeierde pruik met best rikte beurs eenen-geplociden neteldoeken halshand,.gehordtierde (t) Eigendom der Gazette van Aelst. mensclien om, en, gedurende twee dagen, regende het stukken ys van eenen voet lang. Het tempeest van 516, dat 6000 Frieslandcrs om liet leven bragt, moet ook op onze kusten onberekenbare verwoestingen hebben veroor- zaekt. In 820 regendebet twee honderd dagen lang. De verwoesting der velden bragt den hongers nood en de pest mede, en bet water verdween slechts in 822. In 860 stortte zich do zee met uiterst geweld over de duinen, en de Schelde en de Rbyn wer den naer bunnen oorsprong teruggedreven. Vele mensclien kwamen om, niet alleen gedu rende bet tempeest, maer nog nadien, uit oor- zaek van de bitterheid welke liet water behou den bad. De overstrooming van 1003 wordt gemeld als een der rampspoedigste. Het stortte regen van den 1 juny tot einde van april. Al de j-ivieren stroomden over, pest en hongersnood volgden. Hel jaer 1014 was noodlottig, vooral voor Vlaenderen en bet deel van Braband dat nu de provincie Antwerpen uilmaekt. Den 28 septem ber liep de zee óver duinen en dyken/ en ver spreidde zich ver in onze velden. Het Brugsche Vry, bet Land van Waes en de heerlykheid van Mecbelen stonden grootendeels onder; eene menigte dorpen werden vernield en instinkende moerassen veranderd. De stad Gent stond ge durende vele dagen overstroomd met zeewater; (luizende mensclien en dieren vergingen, en de pest, die woedde sedert 1011, voltrok bet ver nielingswerk der overstrooming. Eenige schry- vers verbalen dat de bevolking van gedacht was dat liet einde der wereld was gekomen. Den 3 november 1042, even'schrikkelyk tem peest. Dezee overstroomde Vlaenderen en Bra band vele mylen ver. In Oostende en Nieuwport bleef niet één huis regt. Dergelyk tempeest in november 1086. Den zelfden dag had er eene groote aerdbeving plaets. Den 13 november 1100 hadden al de steden vanDuinkerketot Oostende schrikkelyk telyden van de wateren. De overstroomingen van 1108 en 1124 zyn te vergelyken met die van 1042. In september 1129 reden bevrachte peerden over de bevrozen stroomen en de rivieren. In january van 't volgende jaer, kwam de dooi zoo scliielyk op, dat de wateren, door de zee terug gedreven, vele provinciën overdekten. Terzelf der tyd deed de pest de helft der bevolking om komen; een v'laemsclie seliryver meldt dat er in de steden Arras en Kamervk geen twintig huis gezinnen de ramp overleefden. In 1134 overstroomde de zee al de kusten van Vlaenderen. Het tempeest van 16 february 1164 bragt in .est en broek, en oenen fynen fluweelen frak. Hy heeft ook blinkende spnnleerzen met sporen, en, onder zynen linker arm steekt een zwierig zweepje, waer hv ongeduldig meê aen 't spelen stael De kooplieden van op de kelderkamer hadden een koppel vcrsche flesschen gevraegd, welke Katricn, verdoken onder den schort, naer boven droeg. Maer, niet ras genoeg had zy de deur achter zich kunnen toewerpen om den vreemdeling te beletten eenen vluohtigen oogslag in de kamer te werpen, en, vvaer- sehynlyk te ontdekken wat hy vinden wou, want hy knikte het hoofd en glimlachte met genoegen. Toen Trien terug kwam, hield hy ze aen Breng, gebood hy, breng niy ook wyn daer boven. Wacht, wacht! antwoordde Katricn verbluft, wacht, dat ik eerst ga vragen aen hel gezelschap of gy moogt binnen komen De meid werd uit den weg geslooten. Het is hier eene herberg, morde do jonkheer, en, wat er te vragen is, kan ik zelf vragen. En' stout verscheen hy voor de verraste kooplieden. Neem het my niet kwalyk, vrienden, sprak hy zeer beleefd; het is daer binnen een gedrang dat er voor een trctlelyk man geen plaels meer te vinden is. Ik ook lust een glas wyn en, is myne tegenwoordig heid u niet onaengenaem, zoo zet ik volgacrne myn deel hy. Uiterst misnoegd,aenzagen de kooplieden elkander. Het was klaerblvkend dalzy den inbescheidcn vreem deling liefst ter deur hadden uitgewezen; doch, iets vvederhield hen. Nu, nuging de jonkheer voort,, ik hen niet ge komen om uw gesprek te onderbreken. Zegt wat gy le zeggen hebt, ik zal doen of ik doof ware.... Niemand sprak. Eensklaps uitte de vreemdeling eenen luiden scha terlach, zoo luid dal hy lot in de benedenzoet moest weergalmen. UI'zyt gy hang misschien? riep hy: ik hen noch de heul noch zynczoon!.... Meende de jonkheer deze dry mannen voor iets an ders te kennen dan zy voorkwamen? Wat er ook van zy, de kwetsende zinspeling welke hy kwam uit te brengen, verre van hunne vcront- vveerdiging Ie verwekken scheen hen veeleer le ver schrikken. Holland en Friesland duizende mensclien om bet leven. Den 8 november 1170 borst des nachts een woedend tempeest los. De regen stortte zoo ge weldig dat liy hoornen, huizen en de torens van meest al de kerken ter neer wierp. De wateren stroomden de velden over, en dien dag kwamen meer dan 50,000 Belgen om het leven. Dit tem peest scliynt zich te hebben uitgestrekt over ganscli Europa, want in Engeland, Friesland, rrankryken Portugael stroomde de zee over; men vinggrootezeevissclien onder-de muren van Ltreeht. In 1173, allerstrengste winter gevolgd van eenen buitengewonen springvloed. Ook groote overstroming in 1177. In october 1181, stonden liet dist-rikt van Sluis, ganscli bet zuiderdeel van liet Land van Cadzand en de omstreken van Brugge onder water. Damme en Sluis bleven dagen lang van bet vaste land afgescheiden. In 1248 dekte bet water de velden en belet- tede de vruchten te rypen. Twee zeeoverstroomingen, voorafgegaen van eene staartster, bragten in 1252 onzeggelyke schade by. De hongersnood welke er op volgde leidde duizende mensclien naer het graf. De oogst was niet beter in 1253. Eene staerlslerre kwam noginaels de bevolking verschrikken in 1294. De overslrooming van 1277, dié in de provin cie Groeningen de golf van Dollaert deed ont- staen, was uiterst rampspoedig voor Zeciandsch Ylaendaren, waer menige durpen voor allyd onder de waterëiï verdwenen. De straten van Antwerpen bleven twee weken overstroomd. Den 8 mei 1279, lerwyl de Schelde overliep, horst te Audenaerde een schrikkelyke brand tiit, die de dry vierde der stad -in gruis legde. Tweetegenstrydige elementen die samenwerk ten om de bevolking te vernielen! Maer de noodlottigsteoverstrooniingder 13de eeuw had plaets in lebruary 1288. De zee brak bare dyken door, niet alleen in Vlaendeien en in het hertogdom van Braband, maer ook in al de provinciën der voormalige nederlanden. Op vele plaetsen stond het water hoven de kaslee- lett en de kerken. Men vischte haringen kabel jauw in de omstreken van Dcndermonde. Tot onder de In uren van Gent kon men niet bepalen waer de Schelde lag, zoo algemeen was de overstrooming. In 1313 werden de kusten van Vlaenderen al- Weer door de zee ingenomen. Maer die over strooming vvaszoo rampspoedig niet als die van 1321, die de Vier-Ambachten Bouebaute, Asse nede, Axel en Hulst gedurende vele weken on der water hield. Menige dorpen werden tot ten gronde vernield. Inden avond van 13 november 1334 borst een vreeslyk onweer los. Terwvl booraen en huizen door den wind werden geVeld, brak de zee al nare dyken door, en liep verre Viaendereii en Braband ui. Het steedje Scharphout (nu Hlau- kenbergewerd ganscli vernield en al de inwo ners, tot den laetsten toe, verloren het leven. Do zee nam die kust in bezit, en, in den loop der lo'd eeuw, kon men, by lage ty, nog de puinen bespeuren van het ongelukkig Scharphout. liet dorp lestreep by Oostende verdween dien zeil den dag onder de golven, en nooit meer heelt men sporen van zyne huizen of van zyne kerk terug gevonden. Dit afschrikkelyk orkaen ver- oorzaekte ook groote schade in Holland, Enge land en Frankryk. Twee-en-twintig j,T6r nadien, den 6 october sprong de zee opnieuw Vlaenderen binnen. ugge, de steden rond Antwerpen en een deel van bet Land van Waes hadden byzonderiyk te jydon. Nog eens verloren vele mensclien bet leven- IVordt vervolgd.) KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Zaterdag verleden is de Kamer overgegaen lol de stemming van bet wetsontwerp over bet contingent van liet leger. Met is M. Malou die gesproken heeft in de plaets van den minister van oorlog ad interim die ziek is. De heer Malou verklaerde zich voor het be houd der plaetsvervanging. Hy zegde dat de partygangers van den persoonlyken dienst ligt- zinnig ie werk gaen en dat hy nooit gedeeld heelt ui de gevoelens van gcnerael Guillaume. Hy voegde erby dat het gouvernement aide legerkwestiën ernstig zal onderzoeken, en ou der andere alles doen wat mogelyk is, om bet remplacement in betere voorwaerden te brengen. Dat debat schynt slechts een incident te zvn De discussie over de militaire politiek zal onge- twyfeld met de discussie over het budiet van oorlog weder te berde komen. Het wetsontwerp over liet contingent is aen- genomen door 61 stemmen tegen 20. Vervolgens heeft de Kamer zich verdaegd tot 14january. Niettegenslaende, dorst een der dry gasten hel wagen te spreken. Wat wy zeggen, stamelde hy, mag vry gehoord worden van eenieder. Niets byzonders hebben wy hier af le doen, en, wil de jonkheer blyven, hy zal ons vereeren. - Goed zoo! viel deze in; dan gaen wy op elkan ders gezondheid drinken. Gy zyt kooplieden? meen ik: welnu op uw wol- gelukken in den handel! De gevulde bekers rinkelden in het ronde. Hebt gy goede zaken gedaen van daeg? ging de jonkheer voort. De verlegenheid der aonwezigen werd blykbaer onverdragelyk. Er moest afdoende geantwoord wor den of met den onbeschaemde kort spel gemaekt. Degene, die reeds gesproken had nam andermacl het woord en op tamelyk vasten toon. Edele heer, verklaerde hy, wy kennen u niet. Uw onvoorziene inval heelt ons verrast: wy zyn niet gewoon om te gaen met lieden van uw slach.... Ik begryp. Gv wilt zeggen dat ik hier misloopen ben, dal myne plaets in kroegen niet is gelyk het Kruisken, dat ik, als edelman.... Neen.... Zvvyg!.... dat ik, als edelman, wat meer myn zilveren sporen zou dienen te eerbiedigen, niet waer? Doch weet, lomperd die ge zyt, dat ik u geen reken schap van myn gedrag heb le geven. -En toch, viel de spreker gekwetst uil, toch zoudl ge met uws gelyken niet durven handelen, hoonend en onbescheiden, gelyk gy meent te mogen handelen met geinoeuè lieden als-wy: gy zoiidl er twoemael op denken of.... het zou u berouwen.... Zoo? en wat zouden myns gelyken niet my doen? Verschoon my, zy zouden u voorzeker by den kraeg vattenen, ter venster uit, UEd. de straet op werpen... Dal was tamelyk stout gesproken legen eenen edelman en dat, door gemeene lieden, zooals de spreker zich zeiven en zyne makkers noemde. Ook deze laetsten, vreezende voor gevócr, doden liuii uiterste best om den opgewonden gezel tol bedaren te brengén. Maer de vrees was ongegrond. De jonkheer ver gramde zich geenszins; hy lachte integendeel, en vergenoegde zich met op kalm ccnvoudigen loon te antwoorden: SENAET. De Senaet vergaderde donderdag laetstleden en heelt even als de Kamer, de deputatie be noemd gelast met den nieuvvjaerweuscb aen den Koning te brengen. 0">0—4 Gent.. Men leest in een genlsch blad: Dat de overstroomingen tol vele dramatische loo- neelen aenleidmg hebben gegeven, hebben wy reeds 11a! zy zouden my ter deur uitwerpen! Eb wel beproef hel eens?.... Gy zyt sterk, wyzicn het; maer eene tegen drv is s echte vechtparly: gy zyt overmand. Ook, ik her haal het u vermits gy hier sleehls gekomen zyt uit louter inzicht van ons te tergen, ik herhacl helu- daer even ging ik u metterdaed ter dour uitweroen-' maer, ach, ik weet le wel wat het kost de hand té 'eggen op den schouder eens edelmans. 't is waer, zuchtte oen gezel; hyzou ons op do slract doen ahvachtoo door zyne lakacien on ons doen Ixjzvvyken onder de stokslagen. - My ware bckwaem, zegde een andere, ons aen le klagen voor sluipmoord en ons te doen hangen Of ons le doen radbraken, voegde de derde e'r'liy Kadbrakenhangen! spollcde jonkheer, dat zal er misschien wel eens van komenMaer geloof my, er is geen hacstc by: de koriste dag van 't jaer is er lang genoeg voor. Wy zyn cerlyke lieden! Heb ik het geloochend? Gy komt te vragen wie wy zyn. Op zulke vraeg inogen eerlyke lieden allyd on verlegen antwoorden. Doch weet, dat ik u niets gevraegd heb: ik zegde alleenlvk dat gv mv voor- kwaemt als kooplieden. .77 V ,Nu,nu^icl der gasten lachend in, dat lastig krakeel heelt lang genoeg geduerd; wy zyn hier met gekomen om elkander te verscheuren, maer wel om ons te verzetten. Ten andere, trcffelyko lieden hebben niemand le vreezen en, houdt, de jonkheer craen te vernemen in wier gezeldschap hv zich bevindt, ik antwoord: Ik, Sus Dryver, en daer Pier Kegels, en de derde, Tineke, dié wat oploopénd is van aerd en daer even wat al te onbedacht komt te spreken, wy zyn juist geen kooplieden. Wy gaen over het land en doen boodschappen voor wie onzen dienst noodig heeft; en, vinden wy ergens kans om iets wat le koopen ot te verkoopen, dan komen wy ter markt gelyk wy vandaeg gedaen hebben. En de zaken gaen goed vooruil, viel de jonkheer in, de wynllesschon loonéhde.... Neen, stotterde Kegels door deze nieuwe vraeg verrast, het is Sus Dryver die betaëlt.... een oude schuld. De jonkheer aenzag elkeerien der dry kooplieden in Iwilvand'oogen en....glimlachte. Wordt voortgezel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 1