liurgerlyken Stand. gezegd. Men verhaell ons een zeer erg geval, dat mo- gelyk tot geenc kwade gevolgen aenleiding zal geven. Eene burgerfamilie,in hel Spanjaerdkastcel wonende, had het water in den kelder tot byna boven den trap. Moeder en dochter waren bezig met het huis te sehu- ren en om niet altyd aen de pomp te moeten gacn, zegde de moeder: ik zal water uit den kelder nemen om den gang te schuren. Aleer het water uit den kelder te halen, doet de dochter de voordeur open, om het nat naer huiten te vagen;de moeder, met eenen center in de hand,opent de kelderdeur en gaet don trap af om water te schep pen; op ëens vliegt de kelderdeur digt en de moeder valt met trap en eemer in hel water. Men dient te welen dal het een houten trap was, die van boven vastgemaekt, los was geraekt. Op de noodkreten der moeder komt de dochter toegeloopen, trekt de kelder deur open en niet ziende dat de trap afgevallen was, wil zy haestig bare moedor hefpen en valt op hare beurt in het water. De dochter, de tegenwoordigheid van geest niet verliezende, trok hare moeder, die" in bezwyming gevallen was, op oenen hoop kolen, die in den kelder lag.cn begon alsdan om hulp te roepen. Gelukkig dal de voordeur opengelaten was, want niemand anders bevond zich te huis en alzoo hoorden de gehuren het noodgeschrei van de twee ongelukki- gen, die tot aen de borst in hel water lagen. Terstond kwam men met céno ladder en werd de moeder in bewusteloozen toestand en vervolgens de dochter naer boven gehaold. Zooals men ziet, kon men tweo menschenlevens te betreuren hebben gehad. De doch ter heeft geen letsel bekomen, maer de moeder is door den schrik en de killighoid van het water ver plicht het bed te houden. De koning heeft aen M. de T'Serclaes, gouverneur van Oost-Vlaenderen, ecne somme van 10,000 IV., voor de slagtoffere der overstroomingen, doen over handigen. Nopens de overstroomingen, die thans gclukkiglyk verdwynon, treffen wy in de genlsche bladen nog de volgende byzonderheden aen. Een handel, die in onze stad zeer geleden heeft door de overstroomingen, is zonder tegenspraek de hofbouwhandel. De verliezen zyn ontzaglyk; men noemt onder de gestichten, die het meest geleden hebben, die van MM. Spac, by den Dierentuin, Lam mens en Story, in de wyk van II. Kerst, De Boek, Francois en Vervaeno, by de Visschöry, Laren, ter Platen, Bauman, in de Nieuwe Wandeling, ErffcUnck en Van der Meescb, in de Rasphuisstraet. In dit laelsle gesticht was de overstrooming den 14 dezer zoo snel, dat de broeikassen, welke cenigc voeten in den grond slaen, op dry uren tyds, eene waterhoogte van vier voet hadden, en dat gansch het gesticht twee voelen onder water stond. Tc Ledebergen Genlbruggc zyn hoven, waer men nog enkel het dak der broeikassen kan zien. Wal zou hel geweest zyn, indien het daerop had moeten vrie zen! Al de vuerhaerden zyn overstroomd, en by gevolg de planten, die warmte behoeven, verloren. De gentsehe hofbouw alleen verliest een millioen francs! De hooge waterstand waervan wy op dit-oogenblik getuigen zyn, zal in do chronyken vermeld en nevens de vrceselykslc rampen aengeboekt worden, waermeé ons vaderland in den loop dezer eeuw is getroffen geweest. Men moet veel jaren achteruit gacn om ge tuige te zyn van zulk een schrikkelyken gcessel. In sommige streken van België heeft by mcnschen ge heugen het water nooit zoo hoog gestacn. In de polders van het land van Waes moet men tot hel jacr 1829 opklimmen om zulken hoogen water stand aen te treffen. Volgens de waer nemingen van M. Peelers, landmeter te Meerdonk, had in gemeld jacr het water de hoogte bereikt van 1 meter 55 een tintelers, boven laeg water te Terneuzen. Op 15 dezer maend had het water in onzen polder eene hoogte bereikt van 1 meter 48 centimeters. Of er sinds nog eene ryzing heeft plaets gehad, kunüen wy niet verzekeren. In onze stad is het water uit de straten byna overal weg. Maer dit is het geval niet met. vele huizen en kei ders, waer hel nog altyd in slaet: men ziet in byna alle stralen water uil de kelders pompen, maer by velen komt het er weder zoo spoedig in als men hel er uit pompt. Indien het water van zelf niet wat in de kelders daelt, kan hel niet veel helpen, dat men het eruit pompt. De straten van Gent, die onder water hebben ge- staen, liggen natuerlyk zeer vuil. Vele inwoners hebben voor de deur van hun huis dyken gcmackt van steenen, aerde of asch, om het water legen te houden, wanneer hei' water wegtrekt, liggen die steenen, asch, enz. langs de straten en vormen eenen modderpoel. Er is lang naer cenige vorst verlangd, omdat hier door de kans van droog weder zekerder zou kunnen worden, want de winter kan lang genoeg duren, al komt hy na Kersmis, een byna onophoudelyke regen van 3 maenden is een waer kruis. Men heeft zich echter niet vergist dat, toen het eenmael zoo geducht begon te regenen, het nog wel een geruimen lyd kon aenhouden. Hct heeft dan ook letterlyk met alle win den, dag en nacht, geregend, lerwyl de overlast van water, die hierdoor overal is ontstaen, byna zonder voorbeeld is. De herfst van 1872 verdient dan ook aengctcckend te worden. Naer men beweert, heeft het in 113 jaren, in zulk een kort tydbeslck, niet zoo veel geregend als thans, al is het natte jacr van 181(5 nog by eenigon in gcheugenis. Van de 92 dagen toch, begonnen met 19 september tot heden, heeft hel 84 dagen en nachten geregend. Eccioo. Wie de gemeente Cluisen vier weken geleden, bewandeld heeft, zou ze heden niet meer kennen. Van aen Erlvelde, gewest Burggravy, lot aen Evcrgem en Sleidingc, eene uitgestrektheid van dry uren, is de streek in ééne zee herschapen: men ziet alleen de hoornen en hofsteden te midden van dezen groolen plas het hoofd opsteken. Alles is er van nu af druk, ellende en armoede voor de bewoners. Het schynt dat al het water van gansch het land alhier is samengestroomd. Pynlyk is het om zien hoe de lieden nfbt schuiten en booten over alle landen heen varen, om onder het water met meslhaken nog eenig loof boven te halen. Bergen. Uit Henegouw komen de bedroevend ste tydingen toe over de gevolgen der overstroomin gen. In de gemeente Hensies zyn meer dan 50 huizen ingestort en de ongelukkige lieden die ze bewoonden, bevonden zich zonder schuilplaets. Zy zyn in de diepste ellende gedompeld. Frankryk. Een voorval zooals er cenige da gen geloden in de vallei Jabron, departement der Ilooge-Alpen in Frankryk heeft plaets gehad en het welk zulke jammerlyke gevolgen na zich sleepte, heeft nu eene plaets van hel departement der Neder- Alpen getroffen. Hierover wordt uit Gap aen de Gazette du Midi, het volgende geschreven: Hel ge hucht Oriol, een der schoonste streken van het dorp Vcynes, is waerschynlvk op het oogenblik dat u deze regels toekomen, geheel door het overstroomende water vernield. Verleden donderdag merkten de in woners van het gehucht de eerste bewegingen der aerde op, die van den voet der rots welke boven de bebouwde landen uitsteekt, zich tol aen de woningen uitstrekte en vooreerst breede gapingen in den grond voortbragt welke alras opgevolgd werden door de geheclc omstorting der muren. Denzelfden avond nog lagen een of twee huizen ge heel in puin en des anderendaegs 's morgends was dit getal met dry of vier vermeerderd. De wegzak king van den grond is vooral te wyton aen den leemachtigen grond, welke door de aenhoudendc regens, het overslroomen der bronnen en kreken doorweekt zynde is weggespoeld. De weggespoelde landstreek is ongeveer (50(1 meters lang, op ecne breedte die verschilt van 300 meters welke zy tegen den heuvel heeft lol op 100 aen de weggespoelde en bedreigde woningen. Van al de gebouwen welke zich op die breedte bevinden zal er wel geen enkel blyven bestaen, want niets weórstaet aen de vernieling op dien grond, welke in eene soort van moeras herscha pen is en die juist onder het gehucht Oriol doorloopt. Gclukkiglyk hebben de inwoners, die den onder gang hunner woningen voorzagen, het grootste deel hunner have en vruchten kunnen in veiligheid bren gen. Er is geen enkel menschenleven te betreuren, daer de ramp in volle daglicht aeuvang nam. Een ongeval van denzelfden aerd begon met hel gehucht dela Montague in de gemeen te Monlmoux te bedreigen, en toen reeds de beangstigde inwoners een veiliger onderkomen zochten nam gclukkiglyk de vyegzakkitig der doorweekte aerde eene andere richting aen. Dagen der loting voor de milicie-ligting van 1873. 35® Kanton, te Ninove, maondag 10 february, om 9-i/a ure. 34® Kanton, te Idcgcm, dynsdag 11 dito, om 1 ure namiddag. 33e Kanton, te Gceraerdsbergcn, woensdag 12dilo, om 9 1/2 ure. 26" Kanton, te Moorsel, donderdag 13 dito, om 1 1/2 ure. 25® Kanton, te Aelst, vrydag 14 dito, 0111 9 ure. 29® Kanton, te Hacltcrt, zaterdag 15 dito, om 9 1/2 'C. 31e Kanton, te Stecnhuyze-Wynhuyze, maendag 17 dito, 0111 9 1/2 ure. 28e Kanton, te Erondegem, dynsdag 18 dito, om 1 1/2 ure. 32° Kanton, te Sollcgcm, woensdag 19 febrtiary, 0111 9 1/2 ure. 30e Kanton, te Herzelc, donderdag 20 february, om 9 i/2 ure. 27° Kanton, te Lede, vrydag 21 february, om l 1/2 ure. 36® Kanton, teMeerbeke, zaterdag 22 february, 0111 9 1/2 ure. Men wordt ten gelyken tyde verwittigd, dat inge volge het artikel 94 der wet van 3 juny 1870, de vra gen van bèwysschriften, gegrond op den toestand der fortuin van het huisgezin, moeten -gedaen worden mondelings of schriftelijk, 't zy aen den Arrondisso- ments-Coinmissaris dags der loting, onraiddellyk na deze werking, '1 zy aen het Slcdelyk Besluer, binnen de tien dagen, op pene van verlies van regt. Deze formaliteiten zullen moeten betracht worden, zoo wel voor de vragen aengeboden door de lotelin- gen die de vrysfelling vragen als ecnigen wettigen afstammeling ccner familie die niet in den welstand is of uit Iwofde van steun (art. 27 3° en 4°), als voor de gene welke zyn toegezonden door de lolelingon welke de voorloopige ontslaging aenzoeken, ingevolge het artikel 28 der wet van den 3 juny 1870. De oud-leerlingen van het College der EE. PP. Jesuielen alhier, edelmoedig hun deel willende by- hrengen in hel schoon werk dat voor doelwit heeft de slagtoffere der overstrooming ter hulp te komen, hadden voor 26 dezer een hefdadigheidsconcert uitge schreven dat, onder alle opzichten, een buitengewo nen byval ontmoet. De 12 stukken van het programma zyn op onbesprekclyk voldoende wyze uitgevoerd geworden. Onnoodig te zeggen dat een milde aelmoes aen de ongelukkige slagtoffere der overstrooming is te beurt gevallen. Een koninklyk besluit aenvaerd het ontslag van den heer E. Van Wichelen, als vrederegter van ons kanton. By koninklyk besluit van 18 december,wordt de luitenant-generael II. L. G. Guillaume, aide de camp des konings, lot gouverneur der militaire akademie benoemd; en in die hoedanigheid zal hy het hooge bcstucr hebben der militaire school,der oorlogschool, der kavalcrieschool en der school van onderofficiers. Ter gelegenheid van Nieuwjaer, zal de ontvangst ten hove, volgender wyze te Brussel plaets hebben: des middags hel diplomatieke korps; ten 12 1/4 ure de Senael en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dacrna achtereenvolgens de geregtshoven en de ver schillende burgerlyke overheden; ten 2 ure de stafs; de officiers der burgerwacht en van het leger; ten 2 i/2 ure de voorgestelde personen. Men verzekert dat voor de maend mei aenslaende, het ministerie van openbare werken in de postkanto ren briefomslagen, van zegel voorzien, voor bel publiek zal te koop stellen. Ziehier de pryzen van het vleesch, gedurende den derden trimester van hel tegenwoordige jaer, in de verschillende garnizoenplaetsen vau ons land: Bergenfr. 1-58 den kil. 39 c. '1 rantsoen. Brussel 4-54 38 Gent4-49 37 Brugge 4-46 36 Luik en Mechelen. 1-44 36 Beverloo en Leuven. 4-43 35 Antwerpen 4-37 34 Doornyk 1-34 33 Kwade Tricne. Wy vernemen dat. by vonnis der reglbank van Dendermonde pleegvormen zyn bevolen, ten einde deze vermaerde Zeelsche weduwe in voogdy te stellen. Nog altyd ten gevolge der historie van de 3 fran ken, heelt zy voor de derde mael de garnissairsgehad, en hare meubels ter markt laten verkoopen. Intusschen heeft zy hare hoeve verlaten en ver- blyft sedert vier weken in onze stad, waer zy beweert dén slimslen raed te vinden. Een blad van Brussel meldt dal het getal duiven- pryskampen, welke dit jaer hebben plaets gehad, beloopt tot 980. Aen deze pryskampen hebben 154,720 duiven deel genomen, die zich 19,340 pryzen hebben betwist, ter waerde van 465,000 fr. Deze groote cyfers bewyzen dat de duivenliefhebbers in België talryk zvn; hunne verzendingen moeten ecne winstgevende bron zyn voor de spoorwegen. Zaterdag is voor de notarissen Lammens en Van de Weyer de akt getcekend van den acnkoop, gedaen in den naem van den hertog van Arcnberg, van eenen blok groDd, melende ongeveer 7 hektaren, gelegen te St-Amandsberg (Gent) en bestemd om er een nieuw beggyuhof te maken. Men weet dat het oud beggyn- hof in hel begin der XIII® eeuw geslicht werd door gravin Johanna van Konstantinopel en- hare zuster Margareta. Men denkt dal bet nieuw beggynhof zal gebouwd worden in den slyl, die in de XlIIe eeuw gevolgd werd voor dergelyke gestichten. Het groot beggynhof wordt bewoond door ongeveer 800 beg- gynen; het klein beggynhof, dat reeds aen den her tog van Arenberg behoort, telt er 400. Onze nederlandsche stambroeders bewyzen eenen dienst aen Vlaenderen, in 't byzonder aen Gent.waer- ovcr hun niet genoegzaem dank kan worden gezegd. Op het kanael Gent-Terneuzen wordt hunne seheeps- vaert door hen opgeofferd aen de ontlasting van onze waters. De brave Nederlanders doen alles wat rooge- lyk is om ons van den watersnood te verlossen. Dat mag heel België weten en dankbaer herdenken. Sedert cenige dagen zyn er op de spoorweglyn van Oostende naer Brussel buitengewone koopwaren- treinen ingericht, die des nachts ryden en samenge- slell zyn uit de waggons welke de gewoone treinen niet hebben kunnen medenemen. Men leest in den Ami de l'Ordre, van Namen: Men herinnert zich dal, gedurende de nacht van den 10 lol den 11 november, eene diefte van meer dan 50,000 fr. by den heer notaris Colson gepleegd werd. Tot hiertoe waren de navorschingen vruchteloos gebleven. Thans heeft zich een onverwacht geval voorge daan, namelyk eene wedergaef. Woensdag werd ecne menigte actiën, bcloopende tot ecne globale waerde van 31,000 fr., den heer Colson behandigd door de tusschenkomsl van den heer P. P., onzer stad, wien zy uil Antwerpen waren toegezonden door de messagerieën Van Gend. Het zyu naemlyke actiën, die men bygevolgmoei- lyk en vooral niet zonder gevaer kon verhandelen. Zy zyn terstond in handen van den onderzoeks rechter gesteld. Valsche stukken van 2 frank zyn te Luik uitge geven. Zy dragen do beeltenis van Leopold II, en 't jaerlal 4867. Goed nagebootst, zyn deze stukken 1c herkennen aen den klank. Gedurende den nacht van zaterdag tol zondag, is een raagazyn van juweelen, op de Groote Kaei, by het CaféduNord gelegen te Geneve, van alles beroofd. De waerde dezer ontvreemding schynt do som van 100,000 Ir. Ie overtreffen, 't geen niet te verwonderen zou wezen, uit oorzaek van het getal juweelen die gestolen zyn. De pleger van dezen diefstal is, volgens de ingediende klacht, de bureeljongen zelf van dit huis; hy heoft Geneve verlaten den zondag 45, zonder twyfcl met zynen buit. Deze kerel heelArmand Poucet; hy is van Belgischen oorsprong, oud 23 a 24 jaren; signalement": 4 m. 70 van gestalte, blond haer, kleine knevel, diepe oogen, vooruitkomende oogbeenen. Het door onderscheidene slerrekundigen mede- gedeelte berigt, dat de komeet Biela met de aerde, in botsing is geweest, en waeraen de sterreregen van 27 november laetst moet worden toegeschreven,heeft den lieer Buisman te Utrecht aenleiding gegeven tot de opmerking of aen die botsing ook de regens van den laetsten tyd zyn toe te schryven. Hy meent dat de komeet by eene groote hoeveelheid vloeibacr vuer, ook eene aenmerkelyke hoeveelheid vochtdeelen in gasvormigen staet in kern moet ontwikkelen, en dat dan wellicht verklaerd wordt de buitengewoone hoe veelheid regen, die gedurende den laetsten tyd over Europa en een groot deel van Azie is gevallen. De Monitevr des Intéréts Matérieïs van 22 dezer zegt, dat, lerwyl het gebruik der gewone huiskolen gevoelig verminderd is door het warme weêr, het welk ons ten deel valt, echter de kolen, die'gebruikt worden voor de nyverheid en de stoomdiensl, sterk gevraegd blyven. Overeenkomsten voor de levering van laelslgenoemdo kolen, voor de eerste zes maenden van 1873, zyn gesloten aen fr. 26 voor het grof gruis en fr. 20 voor fynere hoedanigheden. De nyvprheid, zegt het blad verder, neemt dagelyks eene groolere vlugt in België, hetwelk eene nog schoonere toekomst belooft aen den kolenhandel, die reeds zoo winstgevend is.Zoo zyn er twee belangryke nyverheids-maetschappyen gesticht op 44 dezer, door de bemoeijingen van den heer Em. Baliseaux, name lyk de suikerfabriek van Fleurus, waervan de maet- schappelyke overeenkomst by den bankier den heer Ricard, te Fleurus getcekend is en de ma<?lschappy van glaswerk te Charleroi, die haer verdrag geleekend heeft by den notaris Dcbruyère te Charleroi. Er loopt nog een gerucht, hetwelk wy echter on der alle voorbehoud mededeelen, over de oprigting eener belangryke maetschappy, welker doel zou zyn in den bassin van Charleroi, een groote yzergietery te slichten, volgens het Amerikaensch stelsel, met draei- ende ovens, drukkere en persers, in namaking dergene van Danks. Zop het schynt zal eene groote linantieële firma hare hulp aen de ontworpen maetschappy schenken. In Frankryk wordt de handel vooral in kolen voor huiselyk gebruik, van dag tot dag minder gedrukt, daer de. voorraed groot genoeg is om in de geringe behoeften, als gevolg van het warme luchtgestel, te voorzien. Nogtans schynen de kolennyveraers niet sterk geneigd 0111 hunne koopwaren af te slaen, hoewel er hun de omstandigheden weldra zullen toe dwingen, vooral by de leveringen vdn eenig belang tegen het toekomende jaer. De Houille spreekt over eene levering van 50,000 ton, gesloten door eene maetschappy van yzeren we gen aen den prvs van fr. 26 per ton, hetwelk reeds eene vermindering is van fr.. 6 per ton tegen de oude leveringen. - D.e kolen ten gebruike der nyverheid worden steeds levendig gevraegdhet zyn daerom ook vooral die kolen, welke hel bestaen prys blyven. Kerkelyk Viciuvs. Verleden zaterdag heeft Z. H. de Bisschop eene priestcrwyding verricht in de kapel van het Semina rie: 13 heeren ontvingen het subdiaconaet; 8 heeren van het Seminarie, een Pater Jezuïet en een vreem deling het diaconaet; en 45 het priesterdom. Deze laetsten waren 9 eerw. heeren van het Seminarie, te welen: T. M. T. F. G. Bracq van Gent; R. Compeyn van Oudenaerde; T. A. Crombé van Velsike-Rudders- hove; J. De Jonge van Pollare; U.DeRaedt van Ooster- zele; A. S. F. De Spiegeleer vanOphasselt; A. Vaeivan Moerbekc (Waes); P. F. Van der Meuten van Michel- beke; en C. E. Van Geit van Aelst; en 6 andere, te welen; de eerw. heeren, F. S. Burrick van Waregem, professor in het S. Jozefsgesticht te S. Nicolaes; G. II. G. Byl van Gceraerdsbergcn, professor in het gesticht van den II. Livinus te Gent; E. Daugimonl van Waer- schoot, professor in hel college van Geeraerdsbergen; E. Demanez van Ellezelles, surveillant in het klein Seminarie teS. Nicolaes; P. F. Huart van Moerzeke, professor in het kollege te Oudenaerde en K. L. Mo- reau van Ronse, professor in hetzelfde college. Rampen en Ongelukken. Woensdag laelstleden is er een droevig ongeluk te Keyem (Brugge) gebeurdde genaemde Hendrik Malhieu en zyn schoonzoon Scraphin De Wulf, beide kuipers te Beest, hadden in de brouwery gewerkt van M. De Grave, te Stuyvekenskerke. By het terug- keeren 's avonds, naer hunne woning, zonden zy na de brug van Tervaete te zyn overgegaen, den dienst knecht terug die hen had vergezeld. In T midden van ecne diepe duisternis, zyn zy by de hofstede van de kinderen Decat in eene nog al groote gracht gevallen en verdronken. Des anderendaegs kwam de landbou wer Pieler Roose, langs daer, zag eenigo kleederen die boven het water vlotteden en ontdekte de beide lyken. Zondag avond, tusschen half acht en acht ure, werd er eensklaps eene hevige ontploffing gehoord in de wyk Saint-Brice ie Doornyk. Een generateur van groolen -kaliber, in een van de voorloopige werkhui zen der fabriek van den heer J. Boucher-Feyerick, was gesprongen. De kap van de machien werd met kracht weggeslagen, ten gevolge van eene onzichtbare fout in het plaetyzer. Een deel ervan werd 45 meters verre geworpen en het andere doorvloog eenen afstand van 20 meters, verbryzelde deschuisels, endeed de boven verdiepingen instorten, Angstkreten volgden onmid- delyk opde ontploffing, en de werklieden namen langs alle zyden verschrikt de vlugt. Dadelyk werden er middelen tot redding in het werk gesteld, en men haelde weldra verscheidene slagtoffere tusschen de puincn uit. Tien werklieden waren min of meer erg verbrand door het koekende water, vier dezer zyn naer het gasthuis overgevoerd; de zes overigen konden echter, 11a eene eerste ver zorging, huiswaerts koeren. Ongelnkkiglyk heeft men den dood te betreuren van twee arme werklieden,die zich aen 't wasschen waren om huiswaerts te keeren, juist op den oogenblik dat de ketel sprong; het zyn de genaemden Dubreucq, oud 26 jaren, en Rondeau, een jongeling van 16 jaren. De verbrande werklieden echter zullen naer alle waerschynlykheid geen letsel van hunne bekomen wonden behouden. Om zich een klein gedacht te vormen over de vreoselyke onweeren die er onlangs woedden, zal het genoeg zyn te zeggen, dat er in tie eerste twaelf dagen dezer maend niet minder dan 449 reizigers en matrozen op zee het leven door verloren. Kunst- en Letternieuws. Wy moeten bekennen dat de Illustration Européenne gravuren uitgeeft welke de bewondering aller kenners op zich trekken. De wereldberoemde teekenaer Gustave Doré van Parys, leent zyne kostbare medewerking aen die publicatie, welke van nu af plaets heeft genomen onder de illustratiën die vier en zes dubbel meer kosten dan een abonnement op de Illustration Européenne. De tekst is allerkeurigst en ten volmaek- ste gedrukt; de Roman, die reeds gedeeltelyk is ver schenen, is zoo dramatisch aentrekkelyk dal de lezer ongeduldig den zaterdag afwacht om het nummer te ontvangen. L'Illustration Européenne maekt jaerlyks een ryk boekdeel uit voor salon, van 416 bladzvden zy geeft 200 prachtige gravuren op houtsnee en biedt in haer geheel een der aengenaemsle tyd verdry ven aen voor de huisgezinnen. Abonnement per jaer Fr. 10-50. Men schryft in ten bureele van de Gazette van Aelst, by J. Van Branteghcm, Kapellestraet, N° 41, te Aelst. Te verschyncn met Nieuwjaer. 4° Barcarolle 2° Volkslied. Door M. Ch. Van der Sloten. Belangrijke Prijsvermindering! Door het steeds toenemend debit van het Universeel- 5Kuivei*iiis;8"2K0,lt 's de prijs van dit artikel voor ge heel Belgid vermindert en zijn de 1/1 pakken op fr. I-40 en de 1/2 op 78 centm. gedaald. Buitendien heb ik, om eene kleipe proef met dit uitmuntend middel tegen maagkwalen te kunnen nemen, hetzelve nog in 1pakjes 40 centm. verkrijg baar gesteld, te Aalst: P. G. Schaltin, Apoth.; te Zelelï. Velies,id.; te Dendermonde: L.Van der Speeten en F. Bruy- lant-Van Aerde, id. Brochures over gebruik, Getuigschriften enz. gratis. Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor scha delijke namaaksels en lette niet alleen op de prijzen maar, er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van Emmerik a. d. It. II. von Gimborn, Apotheker en Pabrik, v. chcm.-technische Praeparaten. Met betrekking op voorstaande advertentie diene tot verdere aanbeveling dezes artikels navolgende Genezing van eene verouderde Maagkwaal. Waarde Heer von Gimborn Meer dan 20 jaren was ik aan maagpijn lijdende, en dit in de twee laatste jaren zoo hevig, dat de pijn geheel ondragelijk werd. Alle gebruikte middelen mijner Heeren Doctoren bleven vruchteloos; doch doorliet gebruik van Uw Universeel- Zuiverings-Zout Werd de pijn dragelijk en is langza merhand geweken. Nu kan ik mijne werkzaamheden weer voort zetten tot wonder van een ieder die. mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en ben derhalve gaarne genegen alle maaglijders Uw uitstekend fabrikaat aantebevelen. VeencDdaal (Prov. Utrecht). G. Bos. HOLLOW ATS ZALF EN PILLEN.—Gcene onzekerheid.— Onzuiver bloed of onvoldoende werking van het eene of andere orgaen veroorzaekte ziekte; zuiver het eerste, en breng het laetste weder in order, zoo vcrwydert zich de ziekte en keert de goede gezondheid terug. In het uitoefenen van deze hecl- kracht hebben Holloway's Pillen zich een wereld beroemenden naem verworven, en de juistheid van den grondslag,waerdoor zy de ziek'te, verdryven en de gezon'dhcid herstellen is door een onvcranderlyk goeden uitslag van ruim dertig jaer bewe zen geworden. Een paer pillen voor men naer bed gaet inge nomen, wanneer lusteloosheid of zwaermoedigheid ons over vallen, zullen de lever tot krachtdadige afscheiding aensporen en een vrolykhumeur herstellen. Als Pil na het eten, is Hol loway's artseny zonder wederga. Zy vordryfl dadelyk al de lastige opgeblazenheid, volheid, en onplcizierigheid na het eten, welke de meest vervelende teekenen eener slechte spys- vertering zyn. GEBOORTEN. MANNELYK 7 VROUWELYK 7 IIUWELYKEN. C. Van Nuffel, twynder, met N. llliano, kantvv. II. Carkers, katoentwynder, met J. Dassy, huish. A. Bombeeck,huidevettersg. met H. Schoon, twynst, P. Labay, kaeiw. met M. De Poorter, kantw. OVERLEDENEN. J. Bombeeck, m. Poriau, komm. 39j., Langeridderstr J. Mourus, z. b. 76 j., Zoutslr. Vier kinderen onder de 7 jaren. AELST, merkt van heden. Tarwe Mesteluin Rogge Geerst Haver Hoppe (1872) de 80 kil. Hoppe (1869) Raepzaed Lynzaed Raepzaed-olie Lynzaed-olie Raepzaed de 100 kil. Lynzaed Aerdappelen (roode) per 100 kil. Idem (witte) Boter per 3 kil. Eyers de 28 Vlas de 3 kil. Viggens het koppel Lynwhden ter merkt gebragt fr. 29—00 34—50 26—00 29—00 •19—00 20—00 ,1 21—00 24—50 B 48—00 20—50 88—00 90—00 B 00—00 00—00 B 41—80 42—00 33—00 34—00 B 91—00 00—00 81—00 00—00 o 4 7—00 49—00 28—00 29—00 B 7—78 8—25 B 0—00 0—00 B 8—00 9—45 B 2—80 3—00 B 5—00 600 B 42—00 52—00 39 verkocht 26

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 2