Zaeilanden en Meersch Steenen Koorn-Windmolen, Huizen, Hofsteden, Landen, ZAAILANDEN, van Landen en Meerschen, der Goederen Bosschen, Land en Meersch, van Landen en Meerschen, van Hofsteden, Inktpraeparaten. Schieting op den BAK, De Groole Konynen, Vogelschieting met de Bolle Boomen en Looi' le Velde, BOOM-VERKOÖPING, Meerschen en Bosschen, Meerschen en Bosschen, VAN BOOMEN, VAN BOOMEN, VERKOOPING. LANDEN, BOSCH EN MEERSCH, Vendilie van MEUBELEN, Al mijne alizarin-, anilin-, tannin-, sallon-, zwarte galius- schrijf- en andere inktsoorten en stempelinkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderschei den zich door hare levendige kleur, grootc vloeibaarheid en hel snelle droogen van alle andere inktfabrikaten. De copiëerinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdrukken, beschimmelen niet en geven, half met water vermengd, goedkoope en goede schrijfinkten. Verkrijgbaar bij ieder solied boek- en kantoor- handel. Emmerik a. d. Rijn II. von <5liiil»orö» Apotheker en Pabrik, v. chem.-technische Praeparalen. naer 3 prijzen, elk van '15 franks, by Edouard Pieters,herbergier?» deSterrenwar, TE HERDERSEM. Den inleg isbcpaeldop 25 centiemen per man, met partyen van dry tegen dry. De pryzen zullen bestaen in Jachtgeweeren of Geld, naer verkiezing. Men scliryft in van lieden. TE AELST MYLBEKE. By Ch. Podevyn, in den Hovenier, zal de Socië teit der GROOTE KONYNEN, eene Pryskamping doen onder eikanderen voor acht pryzen, den 1 January 1873, ten 2 ure namiddag. De Konynen zullen voor liet publiek te zien zitten tot 's avonds ten 7 uren. Maatschappij De Vriendschap. in het droog, naar Akkerhalm, bij A. Vinck, in den Bareel, te Erembodegem, Brusselschen Steenweg, op Woensdag 1 Januarij 1873, om 3 uren nanoen. De inleg is bepaald op 55 centiemen per scheut bolrapersgeld mede- begrepen. De Voorzitter, De Schatbewaarder, J.-B. DE GONINGK. P. VAN VAERENBERGH. ALLERBESTE TE KOOP, te Erembodegem en Welle. De Notaris De Smet, te Erembodegem, daertoe in rechte benoemd, zal overeenkomstig de schikkingen der wet van 12 Juny 1816, ten verzoeke van die het behoort, openbaerlyk ver koopen 1° 43 aren 88 centiaren Meersch, te Erem bodegem, aen de Denderbrug, sectie A, N° 1930a. 2° 74 aren 14 centiaren Land, te Welle, op het oud Kerkhof, sectie A, Nos 382 en 383. Deze party zal in 4 gelyke deelen opgeroepen worden, te beginnen naest den westen. 3° 47 aren 61 centiaren Land, te Erembode gem, op den Bergh, sectie B, N° 1117a. Deze party zal in 3 deelen opgeroepen wor den. le deel een derde ten zuiden. 2° deel een derde ten midden. 3e deel een derde ten noorden. 4° 57 aren 38 centiaren Land, te Erembode gem, op den Molenkauter, sectie B, N° 204. Deze party zal in 3 gelyke deelen opgeroepen worden. le deel een derde ten oosten. 2C deel een derde te midden. 3e deel een derde ten westen. 5° 15 aren 38 centiaren volgens titel en 15 aren 90 centiaren volgens cadaster Land, te Erembodegem, aen den Duitschenweg, sectie B, N°839. 6° 15 aren 38 centiaren volgens titel en 16 aren 20 centiaren volgens cadaster Land, te Erembodégem, op den Zwalmkauter, sectie B, N° 854. ZITDAGEN Instel Dynsdag 14 January 1873, ter herberg van Leander Cardon, te Haeltert, aen de Statie. Verblyf Dynsdag 21 January 1873, ter herberg van J.-B. De Coninck, te Erembodegem, aen de Kerk. Telkens om 2 uren nanoen. VENDITIE VAN te Erembodegem en Aelst-Mylbeke. De Notaris De Smet, te Erembodegem, zal op Donderdag 2 January 1873, om 10- uren 's morgens, openbaerlyk verkoopen 1° 23 koopen Boomen van 2 a 3 meters dikte, namelyk Tl Abeelen, 4 Populieren, 3 Esschen, 2 Olmen, 2 Eyken en 1 Wilg, aen goederen van de kinderen Frans De Gols en van d'Erven Bernard Verleysen, te Erembodegem, aen den Brusselschen Steenweg, op 't Ronseveld. 2° Tl koopen Bueke Boomen, staende te Aelst-Mylbeke, 't eynde van den Immersele- dreef, aen het goéd van M. De la Kethulle, grondeigenaer te Gent. 3° En eene hoeveelheid Loof, te Velde, op goederen van onderscheidene verzoekers te Erembodegem, op 't Ronseveld, Zomergemkau- ter, Beggynenbosch, Hoeck, Bouccautberg, Boschveld, Zwalmkauter, Molenkauter, en Wildeveld. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. te Bavegem. De Notaris De Windt, te Oordegem, zal, op Maandag 30 December 1872, om 9 ure voor middag, openbaarlijk verkoopen: Ontrent de 80 koopen Canada Boomen, te Bavegem, op Bavegemberg en aan de Spei meerschen. Te vergaderen op Bavegemberg. VERKOOPING van eenen schoonen welgekalandeerden met HOFSTEDE en verdere Gebouwen, te Aalst-Mijlbeke. De Notaris Joseph Verbrugghen, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen om er dadelijk in ge bruik van te komen Eenen schoonen Steenen Koorn-Windmolen, met al zijne roerende en draaiende werktuigen, en met eene schoone Hofstede en Tuin, gestaan en gelegen te Aalst-Mijlbeke, aan den Steenweg naar Moorsel, groot bij meting 16 aren 43 cen tiaren, gecadastreerd sectie C, Nos 386, 387 en deel van 388, palende oost, west en noord den eigenaar M. J.-B. De Ridder, zuid de kalseide van Aalst naar Moorsel. Gebruikt door "den eigenaar M. J.-B. De Ridder. De helft der koopsom zal op 't goed mogen blijven croiseren voor 10 jaar a 3 1/2 °/0. Instel Zaterdag 4 Januarij en verblijf Zaterdag 18 Januarij 1873. Om 5 ure namiddag, ter herberg de Weder komst, bij M. Podevyn-Lenssens, Verkensmerkt, Aalst. 9 koop. 12 aren 62 centiaren Meersch, te Meire, in de Langemecrschen.Gebruikt door de W° Alex Neetens. 10 koop. 7 aren 38 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. Tl koop. 7 aren 85 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. 12 koop. 8 aren 46 centiaren Land, te Meire, op d'Hoeve. De 3 leste beschrevene koopen gebruikt door Konstant I)e Vos. 13 koop. 13 aren 68 centiaren Meersch, te Haaltert, op het Nederlareveld,sectie A, N" 409. Boomprijs fr. 400. Gebruikt door de kinderen Callebaut, te Nieu- werkerken. ZITDAGEN Instel Dinsdag 24 December 1872. Verblijf Dinsdag 7 Januarij 1873. Om 2 uren namiddag, ter Estaminet genaamd de Groene Lanleern, hij Jufvrouw Katiiarina De Meyf.r, te Haaltert, Hoogstraat. VERKOOPING VAN gestaan en gelegen fe Aalst, Nieuwerkerken, Erpe en Erondegem. Bestaande in AHUIZEN te Aalst, en 20 hectaren 3 aren 30 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Aalst-Mijlbeke en Sehaarbeke. B. 2 hectaren 80 aren 80 centiaren LAND, te Nieuwerkerken. C. 13 hectaren 43 aren 60 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erpe. I). E111 hectare 24 aren 70 centiaren LAND en MEERSCH, te Erondegem. Alles bij plakbrieven onder 76 koopen wijd- loopiger beschreven. ZITDAGEN Instel s Voor de koopen 1 tot en met koop 38, op Dijnsdag 7 Januarij 1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 8 Januarij 1873. Verblijf: Voorde koopen 1 toten metkoop 38, op Dijnsdag 21 Januarij.1873. En voor de koopen 39 tot en met koop 76, op Woensdag 22 Januarij 1873. Telkens om 1 uur namiddag, ter Estaminet De Concordia, bewoond bij d'heer Banneville, te Aalst, aan de Groote Markt. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. VERKOOPING VAN GELEGEN te Erembodegem, WeHe, Denderhautem, Dender leeuw, Haaltert, Woubrechtegem, Lede, Wichelen, Gijsegem, Hofstade, Moorsel en Herdersem. Bestaande in: A. 6 hectaren 72 aren 5 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Erembodegem, Welle en Denderhautem. B. 8 hectaren 22 aren 40 centiaren LAND en MEERSCH, te Denderleeuw, Haaltert eiT Woubrechtegem. C. 7 hectaren 98 aren 90 centiaren LAND, MEERSCH en BOSCH, te Lede, Wichelen cn Gijsegem. 6 hectaren 94 aren 10 centiaren LAND en MEERSCH, te Hofstade, Moorsel en Herder sem. Alles bij gedrukte plakbrieven breeder be schreven onder 59 verschillige koopen. ZITDAGEN Instel Donder,ag 9 Verblijf 23 jANUAI"J 187d' Telkens om 1 ure namiddag, ter Estaminet De Vier Winden, bewoond bij d'heer Perreman- De Vuyst, te Aalst, aan de Keizerlijke Plaats. OPENBARE VERKOOPING TE Ottergem, Burst, Aijgem, Meire en Haaltert. De Notaris Arents, ter verblijf van Haaltert, zal, met gewin van palmslag en gelagen, open baarlijk verkoopen, de naschrevene goederen: 1 koop. 30 aren 20 centiaren MeersQh, te Ottergem, in den Hoek, sectie A, N° 586. Boomprijs fr. 560. Gebruikt door sieur De Clercq, te Vleckem. 2 koop. 30 aren 75 centiauen Land, te Burst, in den Martenshoek. Boomprijs fr. 150. Gebruikt door Petrus Schollaert, te Vlierzele. 3 koop. 6 aren 20 centiaren Land, te Burst, op het Speltkoorn. Gebruikt door P. Hen- drickx, te Burst. 4 koop. 19 aren 20 centiaren Meersch, te Aijgem, in den Volkaart, sectie A, N° 1475. Gebruikt door Frans De Ryck, te Meire. 5 koop. 17 aren 53 centiaren Land, te Meire, op het Sijpken. 6 koop. 5 aren 84 centiaren Land, te Meire, op Oostdorp, sectie C, N° 58a. 7 koop. 18 aren 60 centiaren Land, le Meire, op het Broeckveld, sectie C, N° 432. De drie leste koopen in pacht bij d'heer Jocobus Scheerlinck, te Kerxken. 8 koop. 2 aren* 60 centiaren Lochting, te Meire, aan de Boschstraal. In pacht bij sieur De Neve. OPENBARE VERPACHTING toebehoorende aan het Armbestuur van Haaltert. De Notaris Arents, ter verblijf van Haaltert, zal openbaarlijk verpachten voor den termijn van zes achter een volgende jaren, ingang nemende 1 Januari 1873, de Goederen toebe hoorende aan het gemeld Armbestuur, gelegen binnen de gemeenten van Haaltert, Kerxken, Meire, Aijgem, Denderhautem en Nieuwerker ken. De Verpachting zal geschieden Woensdag 22 Januari 1873, te beginnen om 9 uren juist ..voor middag, ter herberge genaamd liet kantonbij Jufvrouw Dominica Peleman, te Haaltert, nabij de Plaatse. SCHOONE VERKOOPING te Moorsel en Herdersem. De Notaris G. Van Wichelen, te Moorsel, zal namens d'heer De MeyerBurgemeester te Mcspelaare, op Maandag 30 December 1872, om 9 uren 's morgens, openbaarlijk verkoopen: 1° TE MOORSÉL. 25 koopen extra schoone Kanada, Abeele, Wilge en Olm Boomen,staandeaan hetHouten- kruis, aan het Hoeksken en omtrent den Toren (St-Stephanus Kapelle.) 2° TE HERDERSEM. 12 koopen gave en hoogstammige Kanada en Abeele Boomen, wassende op de plaatsen ge naamd Teralflegem, in de Branten en aan de Clarcstraat. Onder voorschrevene Boomen bevinden er zich verscheidene van 2 tot 3 meters dikte. De nabijheid der Steenwegen maakt hct'ver- voer der Boomen zeer gemakkelijk. Men zal beginnen te Moorsel, aan het Houten kruis en eindigen omtrent den Toren. gens meting 27 aren 55 centiaren, palende oost Dubois, zuid d'heer August Verbustel en Phile mon Van Hauwermeiren, west DomienVerspeet en noord d'heer Van Grasdorff en de Hospicien van Dendermonde. ZITDAGEN: Instel, Dijnsdag 31 December 1872; Verblijf, Dijnsdag 14 Januarij 1873; Telkens óm 4 uren namiddag, ter herberg Den Hert, bij Jan De Ridder, te Hofstade. Voor nadere inlichtingen en verdere kennis neming der verkoopingsvoorwaarden en titels van eigendom, vervoegemen zich ter studie van bovengenoemden Notaris Van Wichelen, alwaar er gestadig groote en kleine Kapitalen te bekomen zijn, mits goed bezet. OPENBARE VERKOOPING van allerschoonste te Mespelaare en Gijsegem. De Notaris Gustaaf Van Wichelen, ver blijvende te Moorsel, zal, ten verzoeke van wien het behoort, met winst van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk te koop bieden, de volgende goederen, te weten: GEMEENTE MESPELAARE. Eerste koop. Eene partij Meersch, gelegen te Mespelaare, op den Helst, gecadastreerd sectie B,N° \09lm, met eene grootte van 48 aren 20 centiaren en volgens meting 54 aren 29 centiaren, palende oost Beiredictus De Wael.zuid August Grysolle, west de kinderen Dubois en noord de kinderen Goossens. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten: Eerste deelDe noord-westhelft. Tweede deelDe zuid-oosthelft. Boomprijs fr. 80 GEMEENTE GIJSEGEM. Tweede koop. Eene partij Bosch, gelegen te Gijsegem, op de Blijkte, gecadastreerd sectie A, N° 642, met eene grootte van 20 aren 90 centiaren en vol gens meting 20 aren 92 centiaren, palende oost d'heer Leirens, te Wetteren, zuid Madame Elisa Le Candèle, west de Gemeente Gijsegem en noord Joseph Van Gauter. Boomprijs fr. 250 Derde koop. Eene partij Bosch, gelegen alsvoren, in het Klein Denderland, gecadastreerd sectie A, N° 128, met eene grootte van 55 aren en volgens meting 54 aren 55 centiaren, palende oost d'heer Burggraal de Clercq-deWissocq, te Wieze,zuid De Pelsmaecker, west de Straat en noord Madme wede De Putter. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De noordhelft. Boomprijs fr. HO Tweede deelDe zuidhelft. Boomprijs fr. 140 Vierde Koop. Eene partij Land, gelegen alsvoren, op den Molendijk, gecadastreerd sectie B, N° 2, met eene grootte van 36 aren 20 centiaren en vol gens meting 36 aren 90 centiaren, palende oost aan den Steenweg van Aalst naar Dendermonde, zuid Viclorinus Moyersoen, west de Beek en noord den Armen van Gijsegem. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden, te weten Eerste deel: De zuid-oosthelft. Tweede deelDe noord-westhei ft; Vij/de en laatste koop. En eene partij Land, gelegen alsvoren, op het Kamphof, gecadastreerd sectie A, N° 663, met eene grootte van 26 aren 60 centiaren en vol- GROOTE VERKOOPING te Moorsel. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal na mens Jufvrouw weduwe Petrus Uyttersprot, de heeren Leander Bosteels en Charles Louis Van Mol, op Maandag 13 Januarij 1873, te beginnen om 9 ure 's morgens, openbaarlijk verkoopen de gezegde Boomen. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Dijnsdagrn 14 cn 21 Januarij 1873, om 4 ure namiddag, ter herberg Den Toren, bij d'heer Joannes Moens, te Moorsel, openbaarlijk ver koopen Eene goede partij Land, te Moorsel, op den Perrekauter, groot 31 aren, sectie B, N° 773. In gebruik bij den verkooper Constantinus Moens. VERKOOPING TE Burst, Smetlede, Vleckem, Zonnegem en Ottergem. De Notaris De Vriendt, te Aalst, zal op Dijnsdag 7 Januarij en op Maandag 20 Januarij 1873, om 3 ure namiddag, ter herberg: de Klok, bij den heer De Boeck, te Ottergem, openbaar lijk verkoopen 41 aren 40 centiaren Land, te Burst, op Meulesijp. In gebruik bij Jan Baptiste De Neve, te Burst. 19 aren 20 centiaren Land, te Smetlede, op Tressel. In gebruik bij Cornelius De Wolf. 26 aren 60 centiaren Meersch, te Vleckem, op Kokelaar. In gebruik bij Dominieus Bogaerl. 30 aren 80 centiaren Meersch, te Zonnegem, op den Opstal. In gebruik bij de kinderen De Paepe, te Bambrugge. 26 aren 40 centiaren Land, te Oltergem, op den Dooren. In gebruik bij Joseph Hessens, .te Erpe. 11 aren 30 centiaren Land, alsvoren. In gé bruik bij Francies De Naeyer, te Meire. 12 aren 20 centiaren Land, alsvoren, op de Perre. In gebruik bij de weduwe Pieters, te Ottergem. VERKOOPING le jinlHl .Mijlheek en EremliodegdBl» De Notarissen Michiels, te Wichelen, en De Vriendt, te Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen AALST-MIJLBEEK. Eene behuisde Hofstede, groot 1 hectare 39 aren; en eene partij Land, groot 1 hectare 30 aren 76 centiaren, aan den Brusselschen Steenweg. EREMBODEGEM. t Eene behuisde Hofstede, groot 72 aren 30 cen tiaren, op Ronseval; 4 partijen Land, te sa men groot 1 hectare 64 aren 86 centiaren, op Ronseval, ten Bosch, Zwalmkauter en Hand- bosch; 14 aren 88 centiaren Bosch, in de Duivelsputten;en rond 55 aren Meersch, aan dc Dendcrbrugge. ZITDAGEN: Instel 23; Verblijf 30 December 1872, om 2 ure namiddag, ter Estaminet De Klok, aan de Hopmarkt, te Aalst. een Paard, Koeibeesten een Varken, Akkerhalm, Granen en Loof te Aalst-Mijlbeek, (Brusselschen Steenweg.) De Notarissen Michiels, le Wichelen en De Vriendt, te Aalst, zullen, Woensdag 8 Ja nuari 1873, te beginnen om 9 ure voormiddag, en des noods den volgenden dag, ten Sterl'huize van wijlen den heer Jan Baptist Boel, aan de Brusselsche Kasseide, te Aalst-Mijlbeek, open baarlijk verkoopen: HUISRAAD: Tafels, Stoelen, Kassen, Stove, Kachel, Bedstoelen, Bed- en Tafellijnwaad, wolle Matrassen, Sargiën, Spreijen, Koperen- IJzeren- Tinnen- en Aarden Keukêngerief, Spie gels, Horlogie, koperen Marmitten, Hakers, Boterkuip, Boterkeern en andere diergelijke voorwerpen. AKKERHALM: Karre, Beerstuk, Kortewa- gens, Slede, Eegde, Ploegen, Spaden, Braken, Gaffels, Rieken, Wanmolen, Kaapmolen, enz. BEESTENEen jong Merriepaard, drij Koei- Jen, een Rund, een Varken en Kiekens. VRUCHTENOngedorschen Tarwe, Koorn en Masteluin, Patatten, Vlas, Hooi, Strooi en 61 aren Loof te Velde. En wijders Varkenvleesch, Smout, Hoppesta- ken, Brandhout en alle andere voorwerpen die ten Ilove zullen bevonden worden, te lang om te melden. Op gewone konditiën en tijd van betaling voor de koopen boven de vijf franken, mits borgstelling en gereede betaling der ongelden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 3