Caisse des Propriétaires Kas der Eigenaers f! Met 2 platen van Edward Düjardin. Prys fr. 1-00. DE BAANWACHTER. Met 2 platen van Edward Üljardin. Hijpothekaire Kas Prèts cl Obligations Leeningen en Obligation Men vraagt. TË~KÖÖp: BEÏUGT. Tc bekomen BERICHT. VLEESCÏIMEST MILITIE. IOOO lot 1200 franken. Voor de zelfde zaak der Vereenigde Eigenaers, Van Peteghem - Behaegel De Brillantine. Belangrijk berigt. Gal, Schele Hoofdpijn Elastieke Kous TAM) PI,IA. Haarworm. YZIiBEA WEG. Boekhandel van J. l'.JJV BRANTEGHEM. EEN SLACHTOFFER DER MOEDERLIEFDE. Zedenschets «looi* HuniUKtlK CONSCKEIVCE. Zedenschets «looi* UKNDRIK COXHC1EIVCE. Prijs fr. 1-00. Be kluchtige Gentenaar. Almanak voor 1873. 0-12 AlinumiU van *t Meetje»luu«l, voor het jaar 1873, opgesteld door Meester Lieven. 0-10 EAuiiuke''8 Almanak, voor 1873, keurig Almanakje voor porlcmonnaie. 0-05 Be Volksvriend. Almanak voor het jaar 1873. 0 10 Rnnipzalig einde der godsdiensthaters sedert 18(10 tot 187*2 door 1'. Huguet, uit het franseh in het nedcrduitsch verlaeld door Ig. Van liavegem, priester van het bisdom van Geut. 30 bemachtigd doo\Koninklijk besluit van 19 Meert 1835 EN GEVESTIGD te Brussel, Cijprèsstraat N° 8. Ten kantoore van den Notaris De Pauw, Ie Aalst, Keizerlijkeplaats N° 26, kan men be komen Kapitalen van de Hijpothekaire Kas op voldoende goederen gelegen in Belgenland en aflegbaar bij gedeelte ieder halfjaar. Dezelve Kas geeft ook Obligatieii uit van fr. 50, 100, 200, 500 en 1000 en geven volgens hunnen duur 4 of 4 4/2 ten honderd intrest, be taalbaar per 6 maanden. Deze Obligation zijn allen gewaarborgd door goede hijpotheken en door het maatschappelijk kapitaal van Hijpothekaire Kas. Dezelve loopen van 2 tot 5 jaren en langer naar verkiezing. Zij zijn nooit aan eenige daling noch verlies onder worpen, zoodat er geen beter ot geruster middel bestaat 0111 zijn geld met zekerheid uit te zetten. Elmle du Notaire BOONE. d Most. DE LA Obligations h primes. i/a p c. Obligations h terne de 8 ans. 4 i/s p. c. de-10ans. 4 3/4 p. c. Prêts s Grands et potils Capitnux moyennant hypothêquo sur terres cl maisons, remboursables par annuilés. Studie ran den Notaris BOON li te A eist. VAN DE Obligation met premiën 4 1'-2 p. c. Obligation op termyn: Van 5 jaren. 4 12 p. e. Van 10 jaren. 4 3/4 p. c. Leeningen 1 Groote en kleine kapitalen mits voldoende hypotheek op lan den en huizen, aflosbaer by middel van jaerintrosten. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Oordegem. Uit der band te koop: 1° 38 aren 21 centiaren Land, te Wichelen, Bohemen.op Scheldakker, palende d erven Lale- mant,den Steenweg naar Dendermonde, August Cooman,de w" Van den Bossche ende Schelde. In gebruik bij Petrus Baeyens. Ingebruiktreding met 24 December 1872. TWEE REMPLACANTEN voor do Ruiterij ook EEN voor het Voetvolk. Prijs 1200 franken. Zonder eenige kosten voor de 'persoon die zicli aanbied, comptante betalingen gewaar borgd door Notaris, dag hunner aanveerding. BELOONING. Honderd franken aan de persoon welke de manschappen zullen aanbrengen. Men bevoege zich in het hoofdbureel der pro vincie Oost- en West-Vlaenderen bij d' lieer De Muynck, Reep n° 70, Gent. Een schoon Calèchezoo goed als nieuw, twee schoon Tilburijs, Harnassuren, Zadels en een goed Paard dienende in twee handen. Zich te bevragen ten bureele dezes blads. By Petrus VANDERHEYDEN, Gondsche Steen weg, teAelst, zyn te bekomen alle soorten van Flacons en Vensterglas.Aen gematige pryzen. by J.-B. DE VRIENDT, Ier herberg De Nieuwe KaeiPontstraetpoort te Aelst, PULPPE aen den prys van 19 fr. de 1000 kil. vry op den waggon gelevert tot Gent. Ferii. ROGGEMAN-LUYTGAERENS, in de Leopoldstraat te Aalst, gelast zich met het leve ren van Lijsten en Encadreren der onlangs ver schenen gesteendrukte afbeeldsels der gewezene vijf katholieke Ministers, aen den prijs van 5 fr. en daarboven. Deze afbeeldsels zijn bij hem te bekomen aan den prijs van 2 fr. 50 c. Zijn Magazijn is altijd wel voorzien van Vens terglas, Flesschen, Spiegels met en zonder Caders, alle soorten van drooge en gevrevene Olieverwen, Borstels, Stopsels, Sponsen en Zeemvellen, alsmede van Glijerwerk, Porcelijn, ■Cristaal en Glaswerk. Dit alles op waarborg en gematigde prijzen van FRAY-BENTOS (Zuid-Amerika.) Onvervalschte en goede kwaliteit gewaar borgd, ten prijze van fr. 280 per 1000 kilogr. fr. 23 de 100 kilogr. per comptant. Zich te bevragen bij V. SCHAFFERS en C°, te Antwerpen, 28, St-Jacobs Markt, ot' wel bij den beer A. HE TROCH-POSSKM1ER, Vryheid- slnat, bij de Gaz, te Aalst. Men vraagt Remplaganten AAN Verzekerde en gewaarborgde betalingen, even als door HET GOUVERNEMENT. Men is verzocht zich zelfs te bevoegen bij den heer DE MUYNCK, en niet bij andere die ge bruik van zijnen naam maken. Reep N° 70, Hoek der Lange Wijngaardstraat. vraagt men Agenten. De Commissie voor liet aanbrengen eener man is bepaald van vijftig tot honderd franken. BELGISCHE MAETSCIIAI'PY voor do verzekering op premiën legen den Brand, gevestifftl te Brussel, in de iVarkgraef-straet IY° 2. De Maelschappy der Vereenigde Eigenaers, verzekert de roerende en onroerende goederen tegen den Brand, den Don der, liet springen der Stoomkelels en het ontploffen van het Gazlieht.'Zy verzekert de Hypothecaire Schuldvorderingen op goede orde ingeschreven; zy bevryd de huerders der go varen die hun opgelegd zyn door de artikelen 1733 cn 1734 an het burgerlyk wetboek, en waerborgt de geburen van de acnspraek die zy onder hun zouden kunnen uitvoeren, uit kraclitc van de artikelen 1382 en 1384 van hetzelve wetboek. Dc voorwaerden der Polis van Assurantie zyn klacr en dui- delyk, vry van alle uitleggingen welke twist zouden kunneu voortsbrengen, cn den tarif der premiën is zoo gering als moge- De schade door de branden veroorzackt word complant be laeld, zoohaest het verlies vastgesteld is. Hoofdagent Joseph VERLEYSEN-SEMINCK, Sekrelaris le Aelst. inde Vcldstraet, n° 5. Apotheker te Aelst aen de Groote Kerk. Likeuren en Wynen nen nlle pryzen. Dit inerkweerdig poeder voor het kuisschen van Goud, Zil ver, Koper, Spiegels enz. reeds zeer voordcclig bekend is ver krygbaor by J. VAN BRANTEGHEM, Kapellestraet N° 11te Aelst. Prys per pak van 25 gram. fr. 0-15; van 100 id.fr. 0-50; van 200 id. Ir. 1-00; van 250 id. fr. 1-20. Dï'tl'KI» AHT, Chirurgijn Tandmeester, Lange Slci'ii>lriialN° 2G, te Gent, Inzeilen van Tanden en Gcbijlcn, dewelke geplaatst worden zonder de wortels uittétrekken en waarmede men de hardste spijzen kan vermalen zonder er de minste pijn van Ie gevoelen. Regt zeilen van Tanden aen kinderen tot 15 jaren gewaar borgd. Hij kan geraadpleegd worden schriftelijk of in persoon, bi; Ma.laiue StaiAFFLAER, HOTEL DES MILLES COLONNES, aan de Sialic le Aalst, alle Dijnsdagen en tot Gent alle dagen van 9 lol 5 ur namiddag. Brie -vi. (ranco. Pat» fnoofillo u'''h'op? salmiakzout, mont, anijs, zwavel DOrSipaStlilen en uit extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel- en borstpijn te zijn. In i/i en i i dozen a fr. 1 cn 60 centm. en in proefzakjes 30 centm. Rabarber, Slijm en Maagpillen so'Sm."""50 p'"™ Wonnpatronen ki"J' p, i verkort ten tijd van het kernen van uren tot op boterpoeaer minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en verhindert liet spoedig sterk worden. In i/i kilopak ken voldoende voor 1500 kan melk ii fr. 1-40. Universeel-Zuiverings-Zout goc^VsteSSdeits- gen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoofd pijn, duizeligheid, hartkloppingen enz., en moest, daar het ook bij het inmaken van zure vruchten, het wcckkokcn van groenten, vooral peulvruchten, als: erwten, booncn, linzen enz., zeer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden word erg In 14 pakjes 40, in i/s ii 75 centm. cn in i/i a fr. 1-40. Td' i TYpoty alp zondcr schadelijke hestanddeelen, be- Ïaiaton-Droppeis vrijden oogenblikkelijk van dc hevigste Kiespijn. Het fleschje 90 cenlm. ZEKER MIDDEL TERVERDRIJVING VAN RATTENEN MUIZEN n i tr Een bus van fr. 1-60 is voldoende om het ronder Vergil. grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, sehwaben enz. vrij Ie houden. Proefbusjcs kosten fr. 1 teAelst: P. G. Sciialtin, Apoth. te ZoicH. VEMES.id.; te Dendermonde: L. Van der Spekten en F. Bruyi,ant-Van Aerde, id.; te Lokeren: Stremersch, Soeurs: te St-NicplaesK. IIabii.le, apoth.; te Brussel: J. li. C. Schookfs. Bergstraat 13, Poncelet-Baetens, Vlaandercn- slraat i, A. Bourgeois, Nieuwstraal 37 ,V. Severin, Naamschc- straat 26. apoth. cn A. FossÉ, Naamschcstraal 72, drog.; te GentF. De Bast, St-Elisabeth-Grachtstraat 31, A. Dwels- hauvers, Spiegelstraat 19, apoth.; te Eceloo: wed" L. Temmer man. Bij elk artikel is ccne gebruiksaanwijzing. Bij den aankoop dezer artikelen wachte men zich voor scha delijke namaaksels cn lette er op, dal ieder artikel tol waarborg der echtheid voorzien is met de firma Emmerik a. d. 11. II. von liimborii, Apotheker en Fabrik. v. cliem.-technische Praeparaten. Allen lijders aan hoest, verkoudheid, bronchitis, aamborstig heid, en ongeregelde werking van het hart wordt ernstig aan bevolen Ilulloway's doordringende Zalf over de keel, borst, of rug, al naar dat zulks vcrcischt wordt, tweemaal daags in te wrijven. Invalieden kunnen met vertrouwen op de weldadige uitwerking dezer behandeling rekenen; deze Zalf is het veiligste geneesmiddel vooralle in - cn uitwendige keelziekten. Zeere Boenen, Zwerende Boesten, Zweeren, Aliscessen, Wonden en Ver zweringen van allerlei aard Kunnen volkomen genezen worden door de aanwending dezer Zalf op de zieke deelen, nadat zij vooraf goed met warm water gebet zijn. Onder de werking dezer krachtvolle Zalf, bijgestaan door de Pillen, zullen de slechte vochten spoedig uit het ligchaara verdwijnen, zelfs klierachtige zweeren. en vuile wonden, hoe oud en ingeworteld ook, kunnen op die wijze worden genezen. In gevallen van Jicht, Bhumatlek, en Zenuwpijnen Faalt deze Zalf nimmer vcrligting te geven. Hare eerste aan wending vermindert de ontsteking zoowel als de hitte en de pijn. Deze verzachtende Zalf, door het bloed dat naar cn van de zieke deelen vloeit te zuiveren, bevordert de gezonde werking. In ernstige en verouderde gevallen moeten dc Pillen altijd ook ge bruikt worden, daar derzelver zuiverende en herstellende kwali teiten de geheele massa, zoowel vaste als vloeijende deelen, in ccncn gezonden toestand brengen. Be lloeder'g Velend. Huidziekten, hoe hopeloos oo,un n en volkomen genezen worden. Zeere hoofden, schurft, puistjes op de huid, klierachtige zweren of koningszeer en dergelijke ongemakken, zwichten voor de ver mogende kracht dezer Zalf, mits dezelve op de zieke deelen, twee of driemaal daags, goed worde ingewreven, en de Pillen volgens de gedrukte aanwijzingen worden gebruikt. Waterzuchtige Zwellingen, Verlam» mlngen en Stijve Gewrichten. Vele van de ergste gevallen van de bovengenoemde kwalen zullen in cenc betrekkelijk korten tijd zwichten, indiende Zalf gedurig op de zieke deelen wordt ingewreven, zelfs wanneer andere middelen gefa^jd hebben. Wanneer de ziekte eens van langen duur geweest is, moet de Zalf bijgestaan worden door Holloway's zuiverende Pillen, die op de maag en de lever werken, de spijs vertering beveiligende om in die ongeregelde werking te verval len, die de pijn, rusteloosheid cn koorts dergelijke ziekten ver gezellend, zoo ligt voortbrengen, en die hel herstel zeer vertragen, en dikwijls zelfs de ligtsie gevallen ernstig doen worden. Aunbeijen, Fistels en Inwendige Ontste kingen. Personen met deze lastige kwalen bezocht zullen door deze won dervolle Zalf.dadelijk verligling vinden, en allen kunnen hunne eigene genezing bewerken, zonder hunne ongesteldheid aan iemand mede te deelen. De Pillen in kleine hoeveelheden, helpen de Zalf in groote mate, daar zij het bloed zuiveren en de werking der maag regelen. De Zalf cn de Pillen moeten gezamenlijk gebruikt worden in de volgende igerallen Zecre Bccnen Zwerende Borsten Brandwonden Wintervoeten Springende handen Likdoorns Zaamgetrokken cn Stijve Gewrichten Fistels Jicht Kliergezwellen Lendenpijn Aanbeijen Rhumatick Zwerende tepels Hoofdschurft Keelpijn Huidziekten Schurft Zeere Hoofden Gezwellen Etterbuilen Wonden De Pillen cn Zalf worden verkocht in Proftcssor Holloway's Etablissement, 533, Oxford-street, Londen; en by byna iederen voornamen Apotheker en Drogist door de geheele beschaafde Wereld, in Doozen cn Potten, tegen Is. I i/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s.,cn33s. ieder. Die van 2s. 9d. bevatten driemaal, die van 4s. 6d. zesmaal, die van l is. zestienmaal, die van 22s. drie en dertigmaal, die van 33s. twee en vijftigmaal de hoeveelheid der doosofpot van Is. li/sd. De kleinste doos pillen bevat vier dozijn; en de kleinste Pot Zalf éën ons. Volledige gedrukle gebruiksaanwijzingen zijn bij iedere Doos en Pot gevoegd, en zijn verkrijgbaar in iedere taal, zelfs in Turksch, Arabisch, Armeniaansch, Persisch, of Chinees. VERSTOPTHEID. Billen van Delacre. De buik- en bloedzuiverende planlstoffen welke ccne lange ondervinding ons heeft geleerd te vermengen voor het vervaar digen onzer pillen, maken het krachtigst en doelmatigst genees middel uit om bij den man en bij de vrouw ric ziekten waaraan zij onderhevig zijn te genezen en te voorkomen, ziekte welke al tijd hunne oorzaak vinden in de onreinigheid van het bloed cn van dc vochten. Deze pillen zijn opperst, goed tegen alle slacli van hoofdpijn, tegen het maagzuur, de zwaarten, de lastige spijsvertecring, de bloedzweeren, ontsteking der luchtpijp, samen vloeiing van kwade vochten, aandrang van bloed naar het hoofd, enz., enz.; in ëën woord, in al de gevallen waar er eene gun- schc ofwel gedeeltelijke afleiding der vochten noodig is. Het is oen purgatief zeer gemakkelijk om nemen; het veroorzaakt nooit buikpijn noch braakzucht, en eischt geen hoegenaamde bijzon dere verpleging. Algemeen depot: Engclschc Apotheek van K. Delacre, Berg van bet Hof. VAN K. DELACRE Engelsche Apotheek, Berg van het Hof, 86. Die kousen zijn lichten behouden eene duurzame rekbaarheid; haar gebruik verleent onmiddelijk verzachting aan de lieden die lijden aan aderspat. Men beveelt ze ook aan in de volgende ge vallen slapheid van den knoesel, van het kniegewricht, van het been, enz. enz. ELASTIEKE GORDELS, IN ZIJDE EN IN KATOEN. HET OPENSPRINGEN VAN HET VEL, ROODHEID. De philoderme-Delacre of Créme-d'Ossias drie of vier maal gebruikt geneest die kwalen zoo menigvuldig en zoo pijnlijk ge durende het winter saizoen. Noglans het is noodig die zalf te blijven gebruiken wil men het vel zijne rekbaarheid, fijnheid en frischheid blijven behouden. Het is een krachtig geneesmiddel tegen hel openspringen der lippen. DRUPPELS VAN DELACRE. Eenige druppels gelegd op het lijdend lid bij middel van een weinig walte of zwam, genezen oogenblikkelijk de hevigste tandpijn. Dc Kinine van Delacre overtreft al wat men als tandpoeder heeft gebruikt. Wij bevelen dit poeder bijzonderlijk aan voor het dagelijks onderhoud van den mond. Het behoudt aan de tanden hunne witheid en glans, zonderervan het vernis, hoe teêrook, te beschadigen. Het voorkomt de nevralgie der tanden. De Eleair van Dr Augier geeft aan den mond eenen aangena men geur, zuivert denzclve en doet de ontsteking verdwijnen van tandvleesch en keel. Hij is zeer krachtig tegen het mond- zweertje. Algemeen depot: Engelsche Apotheek van K. Delacre, Iters van het Hof, 86. Van al de^ middelen voorgeschreven ter genezing van de vel- ziekten, is er niet een dal beter uitwerksel heeft gedaan dan de Pommade Saint-Albert. De proefnemingen sedert jaren gedaan hebben uitgewezen welke\aste kracht dit voortbrengsel bezit in (Ie volgende gevallenHaar- of dauwworm (dartres), puisten, jeuksel, openspringen van het vel, eczema, impétigo, herpes', ptgriacis. Om het uitwerksel nog krachtiger te maken raden wij het vereenigd gebruik van Delacre's essence concentrée van roode steekwinde van Jamaica. Het is het eenig waarlijk bloedzuive rend geneesmiddel dat men bezitte, en dat ernstige uitwerksels voorlsbrcnge. Buiten zijnen invloed op de velziekten heeft het dit geneesmiddel de bijzondere eigenschap om te genezende ontsteking der oogen, der oogschelen, dc ontsteking van den neus, het loopen der noren, kwaadwillige wonden, keelverstopping, miswassenheid en kliergezwel, jicht, slecht bloed, enz. Algemeen depotEngelsche Apotheek van K. Delacre, tc Brussel. TeAelstbij MM. Sciialtin en Van Hf.rrewege. VERTREKUREN VAN MEI 1872. van Aelst nner: Brussei direct, 6-23, 8-37, 1-14, 4-46, 8 35. Erembodegem, Denderleeuw, Ternath. Dilbeke, Jette, Laken en Brussel, 8-03,9-43, 12-02, 2-50, 5-33. 8-58. Gent direct, 8-01, 8-83,12-46, 3-46, 0-00, 6-41. Lede, Wettercn, Mellc, Genl, (3-05, Vrydas) 8-34 12-25 3-18, 6-20, 9-26. Ninove, Gecrardsbcrgen en Alli, stact stil op al de binnensta- tien, 6-10, 8-03, 12-02, 2-50, 5-53,8-58. Dendermonde en Lokeren. stact stil op al de binnensiaticn 5-20, 7-20,8-38,12-25,3 15,6-20 9-23. Mcchelen, Antwerpen, 5-20/, 6-25(7, 7-20/, 8-03</, 8-37d, 8-38/. 9-43d, 1-14d, 2-503-15/, OrÜO, 5-53/7, 8-58d. Leuven, Tbienen, Luik, 5-20/, 7-20/, 8-37/7, 9-43/7 12-02// 1-14/7, 3-15/, 4-46/7, 0-00, 8-35/7, 8-58/7. - Brugge, Oostende, 8-01, 8-53, 12-46, 3-46, 0-00 6-20 6-41. Nota. I)c letter beteekent langs Dendermonde en de letter d langs Denderleeuw. nacr Aelst uit: Brussel direct, 7-25, 8-03, 12-02, 3-10, 0-00, 5-57. Brussel cn de binnenslatien, 7-30,11-20, 2-10, 5-15, 8-20. Gent direct, 5-53, 8-13, 12-45, 4-14, 8-00. Genten al de binnenstalien, 7-13, 8-52,11-13, 2-00 5 03 8-08. Gecrardsbcrgen en al de binnenslatien, 7-34, 11-14 2-17 5-13, 8-26, 9-39. Ninove, 7-59,11-43, 2-40, 5-35, 8-49, 10-03. Lokcren, 6-56, 9-10, 10-57, 1-50, 4-50, 7-35. Dendermonde, 7-32, 9-55,11-33, 2-24, 5-27, 8-06, 10-32. Antwerpen, 5-55, 9-50, 10-50,12-35, 1-18, 3-45, 4-50,7-00. Oostende, 4-39, 6-45, 7-00, 9-20, 12-05, 3-01, 5-45, 6-05. Uit Denderleeuw naer Herzcle, Zottegemen Audcnaerde, 6-24 9-09, 12-55, 6-10, 6-50. Uit Audenaerde naer Zotlcgem, Hcrzele en Denderleeuw, 7-22, 7-35,11-15, (4-20 uilgenomen de binnenslatien), 7-20. Uit Zottegcm nacr Denderleeuw, 7-48, 8-0141-41, (4-41 uitgenomen de binnenslatien,) 7-48. Nacr Audenaerde, 6-56 9-41, 1-27, 6-42, 7-24. Uit llerzele naer Denderleeuw, 7-56, 8-10, 11-50, 7-57 Naer Zotlcgem, 6-48, 9-31, 1-18, 6-33,7-13, Uit Gent naer Zotlegem, Maria LierdeenGcerardsbcrgen, 5-58, (8-12 uitgenomen de binnenstatien), 9-10, 14-24, 2-18' 5-37, 7-00. Uit Gecrardsbcrgen naer Maria Lierde, Zottegem en Gent 5-20, 7-32, 9-52, 11-58, 2-57, 5-15,(5-57 uitgenomen de binnenslatien), 8-59. Uit Lokeren naer Sl. Nicolaes, 5-10, 7-30, 9-45, 11-10 2-55 5-55, 7-10, 9-10. Uit S1. Nicolaes nacr Lokeren, 5-40, 8-00, 9-25, 11-35 2-35 4-25, 7-35, 9-35. Drukkery van J. VAN BRANTEGHEM, in de Kapelle- slraet N° 11, le Aelst. STEDEN. Tarwe. Masteluin. Rogge. Gerst. Haver. Boekweit. Koolzaed. Lynzaed. Koolzaed- olie. Lynzaed- olie. Aerdap, de 100 k. Boter. Vlas. Assche. dy. 100 k. 32-50 80 k. 19-00 100 k. 00-00 100 k. 20-00 100 k. 00-00 0-00 1 k. 2-88 3-25 Brussel. WO. 80 k.15-00 75 k. 7-18 65 k. 8 -16 100k.21-00 7-50 I/a k. I 40 Charleroi ma. 100 k. 33-00 100 k. 19-25 100 k. 20-00 100 k. 18-25 Denderleeuw ma. 100 k. 33-50 I00k.25 00 100 k.20 00 100 k. 00-00 100 k. 19-00 100 k. 00-00 100k 00-00 0-00 3 k. 8 45 3-25 3 k. 0-00 Dendermonde. ma. 100 k. 34-00 100 k. 19-00 heet. 00-00 100k.19 00 100 k. 42-00 100k.36 00 100k 90-00 100 k. 80 01 8-00 1 k. 3-12 3 00 I k. 2-00 Gcerardsbcrg ma. 100 k. 30-00 100 k. 23 00 100 k. 20-00 100k.19-50 100 k.42 -00 100 k. 38-00 7-00 3 k. "9-00 l k. 1-48 Hasselt. dy. 100 k. 30-60 100 k. 18-80 100k.19-50 100k.17 50 100 k. 00-00 7-50 1 k. 3-00 3 Kortryk. rna. heel. 28-67 heet. 16-00 heet. 10-00 100 k. 00-00 100 k. 00-00 103k 87-00 103 k. 80-00 9-00 1,2 k. 1-81 3-75 Leuven. ma. 100 k. 33-00 100 k. 19-00 100k.22-50 100k.18-00 100 k. 21-50 100 k. 00-00 100 k. 00-00 1001. 87-00 100 k.82 00 6-50 1 k. 3-00 2-90 Lokcren. WO. 1061. 33-50 1061. 16-00 1061. 16-75-1061. 14-75 1061. 17-50 1061. 00-00 0-00 ik.0-00 0-00 3 k. 0-00 Luik. ma. 103 k. 33-50 94 k.18-75 94 k. 21-00 150 k. 27-00 Nederbrakel WO. 100 k. 33-00 100 k. 24-00 100 k. 20-00 100 k. 20-00 9-00 1 k. 3-18 3-36 1 k. 1-45 Ninove dy. 100 k. 33-00 100 k. 20-00 100 k. 24-00 100 k. 21-00 88 k. 42-00 88 k. 38-00 8-00 i'ik.1-55 3-25 Roesclare iiy- I i ih. 38 00 1 1/2 h. 20-00 1 i/sh.2t.-00 100k.00-00 IO01. 89-00 1001. 83-00 7-23 1 k. 3-50 3-50 S' Nicolaes do. heet. 31-50 heet. 16 00 heet. 16 00 100 k. 14-50 heet. 21-00 100 k. 00-00 100k.00-00 8 00 1 k. 2-91 3-09 3 k. 6-54 Ycurne. WO. 1,451. 36-25 1451. 22-00 1451. 00-00 1431. 14-00 Zele. dy. 1061. 31-75 1061. 16-00 1061. 16 00 1591. 15-00 1001. 00-00 1061. 00-00 1061. 00 00 0-00 1 k. 3-00 *2 70 3 k. 0-00 Zottegem dy. ioo k. 34-50 100 k. 24 00 100 k. 20-50 100 k. 23-00 100 k. 00-00 9-00 1 k. 3-10 3-18 3 k. 5-10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1872 | | pagina 4