Gedachten en Feiten. Stadsnieuws De Krijgsverrichtingan Dagorder van Eisenhower 1ALLERLEI Woorden van Mgr Cruysberghs AAN DE VERZETSBEWEGINGEN HUN WAPENS TER BESCHIKKING DER GEALLIEERDEN Aan de officieren en manschappen van de Belgische verzetsbewegingen Nu dat het Belgisch grondgebied bijna volledig bevrijd i& wensch ik, in mijn hoedanigheid van Opperbevelhebber van, hel Geallieerde Expedietieleger, een wel gemeend hulde te brengen aan de off.- goedgekeurd, eieren en manschappen, der verzetsgroe-1 „DE GAZET VAN AALST,, We hebben aan onze lezers uitgelegd dat (iDe Volksstem,, niet meer verschijnt. Zij hreft vijftig jaren lang den goeden strijd gestreden. Een nieuw blad treedt aan. met een nieuwe ploeg, vernieuwing en verzorging is aan d.e orde van den Ons eerste nummer is ten 'allen kante met sympathie onthaald. De gedach- die wij hebben vooropgezet worden Wij hop.en dat onze lezers ons zullen iteunen en ons blad zullen verspreiden. ZUIVERINGSACTIE IN DE WEERSTANDSBEWEGINGEN Er wordt nog steeds geklaagd door leden van deze bewegingen, door die pen, die zoo prachtig gestreden hebben bij de uitvoering mijner bevelen. i Zij mogen terecht fier zijn door hun heldhaftigheid in groote mate tot de be vrijding van hun geliefd Vaderland bij gedragen h.ebben. De snelheid van den opmarsch der I ctriJd hebben Verbonden Strijdkrachten waardoor Uw genen die den last van.den£el land grootendeels van oorlogsgruwelen gedragen, als er moed toe n°°d.g waS, gespaard ble.ef werd in groote mate door at de zuivenngsacae met met voldoen uw hulp mogelijk gemaakt. Ie kracht wordt doo^t lk groet in, het bijzonder uw dooden Deze bewegmgen hebbent er alle be lang bn al diegenen uit te schakelen die HetWsuc«s onzer wapens heeft ons ra de bevrijding zijn toegetreden. Z.J van Belg" naar andere Rechtsgebieden tobben, sleets recht oPjnzejwo^ geleid. Het uur van den, strijd is dus voor de meesten onder u in uw "hoedanigheid van soldaat der Verzetsbeweging voorbij Dit beteekent ni.et noodzakelijkerwijze dat uw diensten niet meer noodig zijn. De oorlog werd op vijandelijk grond gebied verplaatst en indien uw r.egeering u beveelt den strijd verder te zetten als soldaten van de geregelde Belgische troe pen,, dan zal ik fier zijn u opnieuw on der mijn bevelen te hebben. Midderwijl wensch ik in mijn hoe danigheid van Opperbevelhebber aan de leden der Verzetbewegingen te zeggen, dat deze onder hen, die niet meer in de gevechten betrokken zijn of door het be- waren allen even vastberaden en even vel van Geallieerde militaire chefs, voor moedig. Heel het volk overigens, en waakdiensten of andere militaire op- Je eerste plaats onze geestelijke overheid, drachten opgeëischt worden, niet beter dc heeft prachtig weerstand geboden, militaire krachtinspanning kunnen steu-1 Geen monopolies, waardelijke bewondering en onzen steun n zoover ze vrerkelijk alleen, menschen jroepeeren die hun leven veil hebben ge- 'ïad gedurende de bezetting en die toen i.et aandurfden den vijand te lijf te gaan. Zij moeten ook waken dat onder hunne leden geen politieke propaganda wordt evoerd. GEEN MONOPOLIES A.U.B. Er was niet alleem het O. F. dat werk zaam is geweest maar ook andere or ganisaties we noemen er enkele de B. de O. M. B. R. de groep G de Witte Brigade. Wij weten niet hoe 'sterk deze groepen waren, maar zij i.u.b. nen dan door hun wapens aan hun lei ders af te geven, in afwachting van on derrichtingen, over de manier waarop zij aan verdere gevechten kunnen deelne men. Deze wapens zijn dringend voor andere doeleinden. Tot het einde der vijandelijkheden ONS STADSBESTUUR Hoe is thans ons Schepencollege van Aalst samengesteld Er is weinig belang stelling voor zulk pene vraag. Wij worden ook zoo weinig gewaar dat wij bestuurd worden. Laten we nochtans de mogelijke moeten alle werkzaamheden, zoowel in. nieuwsgierigen inlichten. Wij hebben naast Burgemeester INi- chels, drie Schepenen: Mr' De Stobbe- MAARSCHALK PETAIN NAAR DUITSCHLAND VERTROKKEN De Duitsche radio deelde Zaterdag avond volgende bericht mede: «Maar schalk Pétain, hoofd van den Franschen Staat, heeft Belfort verlaten met bestem ming naar Duitschland, ten einde de ware belangen van Frankrijk te verdedigen te- n de Gaulistische machtsmisbruikers de Britsche en Amerikaansche uitbui tprs. De Duitsche mededeeling, zoo ver klaart het Agentschap «Reuter,,, maakt geen gewag van Laval. DE FINANTIE-ONTWERPEN Onder gansch het publiek heerscht groote spanning aangaande de finan- tieele ontwerpen van de regiering. Flet zal wel denkelijk met de bedoeling zijn deze onrust te stil'.en, dat «Le Drapeau Rouge,, zijn artikel schreef «Les Senteurs de Monsieur Gutt Maar ernstig, binnen een, paar dagen worden de finantie-ontwerpen kenbaar gemaakt. Iemand die zeer wel op de hoogte schijnt te zijn, wist mij zeer interessante bijkomstigheden te vertellen, 'n Echte in vasie geschiedde met ontschepingssloe- Doch het waren geen dappere strij ders die op 't strand werden gezet, maar pakken en pakken nieuw geld. Hij voeg de er aan toe 'k heb gezien hoe de balen in de keldprs van de Nationale Bank werden afgeladen. Te hopen dat er 'n flink part van dat nieuwe geld aan al onze lezers wordt afgestaan. VOOR EEN TERUGKEER VAN DE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND De Nationale Maatschappij der Bel gische Spoorwegen houdt zich thans be zig met het ond,erzoek van een ontwerp betreffende de repatrieering der Belgische arbeiders, die zich in Duitschland bevin den. Het zou mogelijk zijn 5.000 arbei ders per dag naar het vaderland terug te brengen zoodra de mogelijkheid zich voordoet. Anderdeels melden zich dagelijks talrijke arbeiders bij" de geallieerden, aan. Zij laten uitschijnen, dat zij er in geslaagd zijn d,e Duitschers te ontvluchten, hetzij uit Eupen-Malmedy, hetzij uit Duitsch grondgebied. De teruggekeerden moeten het Duitsch geld dat zij op zak hebben aangeven. BELANGRIJK BERICHT Het College van Burgemeester en Schepenen maakt het volgende bekend: j. OORLOGSBUIT. De bevolking wordt er nogmaals aan herinnerd dat het behouden van pro ducten of voorwerpen welke aan den vijand hebben toebehoord, verboden is. Al wie kennis heeft van het bestaan van producten of voorwerpen welke aan den vijand hebben toebehoord moetl(Jul<J. daarvan aangifte doen bij het Stadsbe- Aalst, den 2n October 1944. terverdeelers der stad, zijn wij er niet in- gelukt het boterrantsoen dezer maand te bekomen. De stad Brussel, die nog 40.000 kilos boter van verleden maand verwacht, evenals Gent die nog 10.000 kilos boter moet ontvangen, hebben door het Ministerie voorrang op onze itad be komen. Te dien gevolge, hebben de melkerijen streng verbod gehad boter aan de stad te leveren vooraleer Brussel en Gent be diend zijn. Dien toestand zal een acht tal dagen duren. Dus Moeders, nog enkele dagen ge- De Burgemeester en Schepenen, A. NICHELS. BURGERLIJKEN STAND GEBOORTEN stuur, Bureel 1 4. Personen die dergelijke producten of voorwerpen behouden kunnen voor de I Corrpctioneele Rechtbank wprden volgd. [I. 2. INKWARTIERINGSMATERIEL Week van 27 September tot 3 Oktober. EN VOORWERPEN DOOR HET BE- Mannelijk 1 3 ZETTINGSLEGER ACHTERGELA-1 Vrouwelijk 11 TEN (verkocht of weggegeven). Daar bedoeld materiaal en voorwerpen 24 eigendom zijn van de Schatkist, dient Ik OVERLIJDENS het plunderen of vernielen ervan voor- Week van 27 September tot 3 Oktober, komen te worden. Jan Blanckaert, katoenbewerker, 40 j. Derhalve zal elke diefte of verduis- Aalst, Brpedestraat, 150. Roger Van teiing dezer voorwerpen aanleiding ge- den Brande, scholier, 6 jaar, Liedekerke ven tot een onderzoek en de plichtigen I Philemon Liebaut, echtg. Maria aan zeer zware gerechterlijke straffen Huysman, zb., 84 j., Aalst, Esplanade, blootstellen. 9. Lucas Van der Meirsch, echtg. De personen welke in het bezit zijn Elodia Pauwels, zb., 68 j., Aalst, Gent en voorwerpen aangeduid onder bo-1 schestraat, 10. Alfons Droeshoudt, vpnslaande rubrieken, worden verzocht I echtg. Anastasia Schelck, vellenbewerker het werkhuis als op het front tegen onzen gemefmschappelijken vijand gericht zijn. (g.) Dwight D. Eisenhower. ONZE AFWEZIGEN leir, Mr Cornelis, liberalen, en de so cialist Heer Bergman. Deze laatste heeft tijdens den oorlog zijn ontslag ge- De Ministerraad hield zich in met geven, als gemeenteraadslid maar komt onze afwezige landgenooten, waarvoor nu toch terug, wij ons allen zooveel zorg maken. Zoo En de vierde schepen? In afwezigheid Kaast 'grondgebied van Duitschland in- I van Mr Deprez moet het oudst gekozen venomen wordt, mag een groote toe- [id van den gemeenteraad zijn ambt ver vloed van onze afwezigen worden ver- vullen. Dit lid is toevallig een katholiek wacht. Een commissie werd ingesteld om De heeren van het Schepencollege heb hun overkomst en beste ontvangst hier ben het nog niet noodig geacht hem tot ten land te regelen. Aan 't hoofd komt hunne vergaderingen uit te noodigen. oud-Premier Van Zeeland, met rang van IN DE HOOFDSTAD In de strat,en van Brussel de volle animatie van voor den oorlog. Mpn ziet er t' allenkante, tallooze soldaten van de verbonden legers. Het openbaar leven gaat ook zijnen gang- Ik mocht meerdere geruchten op gezant. «De Boer» het weekblad van d,en Belgischen Boerenbond komt opnieuw te verschijnen en den hoofdartikel, van het perste nummer na de bevrijding, is van perste nummer na au ucvnju.. 5, de hand van Mgr. Cruysberghs. Het is vangen; onze lezers zullen ze wel graa^ uit dit artikel dat wij enkele zinnen weer- vernemen geven daar ze het overwegen waard zijn, bizondprlijk omdat eenieder weet dat BRITANIA RULJLS THE... het v/oord van Mgr. Cruysberghs als ge- Destijds zong mijn Engelsche vne zagvol mag worden beschouwd. mij met ontroerde fierheid «Bntama ru- Men zegge wat men wil: indien les the waves» (Bnttanje stelt dp wet aan de Duitsche wapens hadden ge- de baren)Mocht hij gezien hebben, wa zceviprd, ware het niet alleen ik zag, voorzeker had hij gezongenover met onze nationale onafhanke- Brittanje dat d.e lucht regeert, k Kreeg lijkheid, maar ook met de katho- m*et 'n lid van dp R.A.F. een zicht op lieke opvoeding van onze jeugd, 3en vliegplein. Vliegtuig tegen vliegtuig met onze sociale instpllingen en stonden daar ontzagwekkende reien apa na een paar generaties met de I raten met orde op het plein geschaard Kerk zelf in, dit land gedaan ge- Een enkel Duitsche vlieger, depd ik aan weest het lid van de verbonden vliegmacht op- Waar in genopmd artikel hulde ge merken, hierover pn gij" ondergaat een bracht wordt aan zijnp Eminentie den ontzaggelijke schade. Heel flegmatisch Kardinaal, voegt er den algemeenen merkte hij op «Wij hebben onze ja- proost van den Belgischen Boerenbond Tprs», DE KOLEN- EN COKESBEDEEUN G In het Staatsblad van 2-3 Oktobpr verscheen volgende rantsoeneeringsbe- sluit betreffende den verkoop in het klein van sommige huisbrandstoffen. Van 30 September 1944 af zullen de leveranciers aan eiken verbruiker-gezins hoofd wiens fiche 30-3 in hun bezit is. de volgpnde hoeveelheden huisbrand- stoffen leveren voor de gezinnen bestaande uit één tot vier personen: 400 kgr. steenkolen of steenkoolbriketten, of 480 kgr. grove co kes of geklasseerde cokes, naargelang van de bestaande voorraden; voor de gezinnen bestaande uit vijf tot acht personen: 500 kgr. stpenkolen of steenkoolbriketten, of 600 kgr. grove cokes of geklasseerde cokes; voor de gezinnen bestaande uit negen tot twaalf pprsonen: 600 kgr. steenkolen of steenkoolbriketten, of 720 kgr. grove cokes of geklasseerde cokes; voor de gezinnen bestaande uit der tipn tot zestien personen,: 700 kgr. steen kolen of steenkoolbriketten of 840 kgr. grove cokes of geklasseerde cokes. 59 j., Aalst, Bergemeerschenstr., 59. Isalie Hermie, echtg. Alfons I_£us, zb. 38 j., Borsbeke Maria Cornu, We Petrus Van Extergem ,zb., 6 9j., Aalst, Vilainstr., 22. Elodia Van Goethem, zb., 72 j., Aalst, Hospitaal. Martinus De Saedeleer, Wr Rosalia Schockaprt, echtg. Octavia Guns ,zb., 75 j., Aalst, DeBurgemeester en Schepenen, I Ingang Van Bemtera, 10. Meyer Cau- A. NICHELS. verien, echtg. Aleida Louisse, zb., 59 j., Knokke-aan-Zep. Isidoor De Schaep- BELANGRIJK BERICHT I meester ,zb., 81 j„ Aalst, Burgcmeester- ROOD KRUIS AALST plaatss, 7 Philemon Pots, echtg.. Ma- i „„„.I,, ria Van der Stricht ,zb., 81 j., Aalst, W,e het adres kent van onderstaande sleuteW_> 50 Melan;a Van Wevprberghe echtg. Fredericus Van Langenhove ,zb. ,67 j., Hofstade. Carolus Haezaert ,ectg. Ivonne Sme- fkfpi-^rliikp kens .bediende, 47 j., Aalst, Waterto- renstraat, 2 1Hippoliet Schotsaert, tudpnt, 11 j .,St. Lievens Essche. Antonius Braun, Wr Mathilde Verbrug- ghe, zb., 80 j., Aalst, Regent Prins Ka- rellaan, 1 10. 2 Kinderpn onder 1 j. III. HUWELIJKEN. Week van 28 September tot 4 Oktober. Theophiel A. De Pelsmaeker, hand. in mode-artikelen, Haaltert met Irma De Waegenper, modiste, Aalst, Hovenier straat ,71. Adolf Moreels, schoenma ker, Aalst, Moorselbaan, 26 met Geor- getta Rogiers, foorkraamster Aalst, St. Vincenitiusstraat. 1 deze in te leveren in het STADSMAGA- ZIJN, VRIJHEIDSTRAAT, alhier, (dienst der militaire inkwartiering) vóór ZATERDAG, 7 OCTOBER 1944. Aalst, den 30n September 1944 In opdracht De Gemeentesecretaris, F. DE MEYST. politieke gevangenen, die verblpven hebben in het Gevang, Nieuwp Wande ling, te Gent, wordt vriendplijk verzocht het kenbaar te maken aan het ROODE KRUIS, Rooseveltlaan Plaats), 17, Aalst: Boeckenaere Fprnand Aelbrecht Robert Dutranoit Gilbert Geenens Emile Geenens Albert Van den Bossche Jan Verdonck Gaston, De Saedeleer Charles Van Oudenhove Frans Croes Jozef Van Audenhove Jan Van der Straeten Pieter. ZEER BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE LEDEN VAN HET BELGISCH GEHEIM LEGER AFD. AALST GROEP TIJL Op Maandag, 9 Oktober 1944, fje .7 u. 30, wordt door deze kring een Ten einde te kunnen overgaan tot het VOORDRACHT- MUZIEKAVOND opmakpn der officieele lidkaarten (nieu-1 ingericht in de zaal Madeion, Groote we) welke dienen zullen als geldige I Markt, Aalst. Toegang kosteloos, vergunning voor het dragen van, vuur-1 BEVRIJDINGS - EN LIEFDADIGHEIDSBAL VAN HET A.B.S. (BGL) Zaterdag, 7 October e.k. GROOT aan top Het land heeft eens te meer te genover de Ke,rk een zware dankschuld te kwijtpn. Verder hebben wij het volgende Voor ons vaderland wenschen Wij dat het weze een land van vrijheid, n',et van losbandigheid, een land van broederlijke samenwerking onder alle stan den, niet van egoïsme en kuipe rijen, pen land waar een dracht macht maakt en waar or de en tucht den ware vrede bren gen Vooraleer zijn hoofdartikel te sluiten schrijft Mgr. nog Haat en wrok kennpn wij niet, boven 't plein, En werkelijk, hoog -onkten de toestellen. Beslist, onze verbondenen stellpn wet in den lucht de Londen 3 Okt. B(BC) Merksem, gelegen ten noorden van Antwerppn, werd Dinsdag door Amerikaansche troepen bevrij d Krachtige Duitsche tegenaanvallen te gen den punt van dp wig nabij Arnhem werden door het Britsche twpede leger af- gelagen. De omtrek van de wig bedraagt thans meer dan 300 kilometer op een diepte van 100 kilometer. Naar den oostkant werd vooral voor uitgang gemaakt tusschen Deurne en de Maas, op wier oostelijken oever de Hit- lerjugend en duizenden burgers thans versterkingen aanleggen. De Canadepzen zijn ook vooruitgerukt ten westen van Turnhout en Nederland wapens moeten alle leden (officipren inbegrepen) zoowel deze nog in werke- lijken dienst als deze met onbepaald ver lof, welke deel uitmaken van het «G.L.» afdeeling Aalst, zich persoonlijk ter Pu- BAL in d^ „RINK.,,, ingericht door het pillenschool, Graanmarkt, Aalst (bureel Geheim Leger (Afd Aals[) ten voor. No 52) aanbieden, op datum hieronder dee](, van he[ Steunfonds OIKer Gevallen vermeld, drager van Helden. 1°) het officieel herkenningsteeken puI1<- QRKEST PRACHTIGE (driehoekje met Lepuw) VERSIERING BESTE DRANKEN 2o) de driekleurige armband; AAN MATIGE PRIJZEN, 3o) het uniform (witte «overall»); Gratis entrep voor al de leden van het 4o) het wapen (of wapens) met patro- U g Ingangskaarten te bekomen bij nen waarvan ze dp vergunning I aj j€C|en Voorbehouden tafels 1 0 wenschen te bekomen; I fr> Inkomprijs: 15 fr. Aanvang: 5o) de burgerlijke eenzelyigheidskaartg uur 6o) alle bescheidpn met inlichtingen voor wat aangaat de militairen (actief of reserve) - stamnummer - Wat kwaad is, dient gestraft, maar dan op een strik rechtvaar dige en regelmatige wijze. Wi. moeten en zullen onzp overwin ning vieren, maar niet in ge- GELDIGVERKLARING VAN DE IDENTITEITSKAARTEN De gemeentebesturen dienen de identi teitskaarten .zoomedp de identiteitsbe wijzen en de bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister, geldig te vprklaren aan de hand van de gemeen- elijke registers. Op de identiteitskaarten en de mschnj- vingsbewijzen, waarvan de geldigheid er kend wprd, wordt de vermelding aange bracht: «Geldig verklaard den 944», met daaronder de handteekening ,'an den ambtenaar van den burgerlijken ;tand of van zijn gevolmachtigde en den jemeentestempel. w De formaliteiten moeten vervuld wor- weiddaden. Evenmin in geslemp I Jen, op overlegging van d,e identiteits- 1 In onze vreugde wil kaart door den houder en binnen de len wij blijven wat wij waren in I hierna gestelde termijnen: den rouw der voorbije jaren 10 dagen voor de gemeenten met min- ernstig en waardig zooals hei I der dan 1 0.000 inwoners; hoogstaande menschen pn Chris-1 30 dagen voor de gemeenten met tenen past I 25.000 inwoners en, meer. Trots het slechte weder hebben Ty phoons de landoperai.es ten Noord- Westen van Nijmegen gesteund, terwijl al de verbindingswegen tusschen deze stad en dp Zuiderzee van uit de lucht vernield werden. VOORUITGANG NABIJ AKEN De Am.erikanen hebben lichte vorde ringen gemaakt in het gebied van Aken nabij Rötgen. Londen, 3 Okt. (Reuter). Land- luchtleger zijn Maandag overgegaan tot één der hevigste bestormingen van de Siegfriedlijn. Amerikanen slaan een eerste bres. CALAIS OP ZIJN BEURT GEVALLEN Calais is op zijn beurt gevallen Rond middernacht van Zatprdag op Zondag .namen, de Canadeezen van het le leger den opperbevelhebber van Ca lais gevangpn. Enkele uren later gaf de rest van het garnizoen, zich ook over. Tot hiertpe werden reeds meer dan 4.000 krijgsgevangenen gemaakt. Degenen wplker naam begint met de letters A tot en met C WOENSDAG, 4 OCTOBER, van 9 tot 1 2 u. en van 1 3 tot 1 8 U. Letter D DONDERDAG, 5 OCTO- BER, van 9 tot 1 2 u. en van 13i^tot J^8 Letter E tot en met M 6 OCTOBER, 1 3 tot 1 8 u. Letter P tot en met U ZATERDAG OCTOBER, 13 tot 18 u. Letter V tot en met Z DINSDAG J 0 WOENSDAG 1 1 OCTOBER, van 9 tot 1 2 u. en van 13 tot 1 8 u. Dipgenen welke geen gevolg zullen ge ven aan onderhavige oproep, zullen hun rechtpn op het lidmaatschap verliezen, wat het ontzeggen van alle vergoedingen en toekenningen voor gevolg hebben zal. Aalst, den In October 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. Kaarten en voorbehouden tafels kun- npn insgelijks bekomen worden aan de volgende adressen: Gentsche Steenweg (Café «Kanon») Dirk Martensstraat, 65 St. Jobstraat, 180 Geeraardsbergschestraat, 1 DE HONDENCLUB ST. ROCHUS .lokaal bij den Heer Prosper VAN VRIJDAG KOONINGSLOO ,café «Vrije Jacht», van 9 tot 12 u. en vanjSt. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aan zijne Leden en Hondenliefhebbprs dat van af Zondag aanstaande, 8sten Oc- van 9 tot 12 u. en van j tober de lessen voor Hondenafrichting herb.eginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij den se cretaris Kamiel STALPAERT, 10. Bo- terstraat, Aalst. GEVRAAGD Keukenmpid voor groot gezin, zich wenden Priester Daens- plein 2 Aalst. GEVRAAGD goede meid, kunnende goede keuken, familieleven voor gezin van drie dames. Adres: Priester Daens- plein, 2, Aalst. BELANGRIJK BERICHT Van heden af mogen de herbergen open blijven tot 1 0 u. s avonds. De Burgemeester. A. NICHELS. BERICHT AAN DE BEVOLKING BOTERBEDE£LlNG Ondanks menigvuldige voptstappen gedaan door den Burgemees ter en Sche penen, alsook door de grossn'ten en bo- VERZEKERINGEN VAN ALLEN AARD Brand Leven Ongevallen Auto's, Moto's, Velo's, Landbouw- uitbatingen, enz. Tarieven en inlichtingen op aanvraag bij VICTOR LIBAIRT ASSCHERENDRIES, 14, AALST Alles in vertrouwpn. Verantw. uitgever, Gustaaf Sanders, Schoolstraat 16, Aalst. WKÊÊÊÊ

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2