De stem van Katholieke Leiders. EN OMSTREKEN De Heer Verbist aan het woord Baron Moyersoen aan het woord Nog over aanklachten "De Standaard,, en Het Nieuwsblad steken van wal. Voor de Politieke Gevangenen Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 3. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 8 October 1944 BUREELEN: Kerkstraat, 9, AALST, Het debat over de regeeringsvprkla- ring heeft aan twee voorname Katholieke leiders de gelegenheid geboden om hun oordeel te doen kennen over de alge- meene politieke toestand. De Heer Verbist sprak in de Kamer op 3 Oktober. OVER HET LOONVRAAGSTUK Wat het vraagstuk der loonen betreft, zou de aftrek op de loonen dp waarde er van sterk kunnen verminderen. De politiek van de loonen moet dus gepaard gaan n%et een politiek van belastingen. Ik wijs verder op het belang van het familieloon. Er is gewezen op het groot belang van den middenstand op sociaal en econo misch gebied. De regeering moet er in haar beleid rekening mede houden. De uitbreiding van het verzekerings wezen zal ter hand genomen worden. Hiermede zijn wij akkoord. Doch, het is de groote bekommernis van de rpch terzijde, dat de uitbreiding zou gepaard gaan met vrijheid van keuze van het ver zekeringsorganisme. DE OORLOGSWINSTEN Een derde beschouwing is deze be treffende de belasting op de oorlogs winsten. De bevolking heeft met afgrijzen moeten vaststellen dat sommigen op leed en kommer zich een fortuin hebben ver worven. Het geheele land zal achter U staan wanneer gij de noodige maatrege len zult treffen om al deze schandelijke oorlogsswinsten volledig terug te vorde ren. CIVIEKE VORMING Ook de civieke vorming is aangeraakt door den Eersten-Minister. De regee- ringsverklaring schijnt er op te duiden dat hier een pure onderwijskwestie inge zien wordt. Welnu dat is voorzeker een te enge opvatting. De pers speelt hier ook een rol. En wat we de laatste dagen hebben gezien is weinig aanmoedigend. Alles wordt in de bladen afgebroken im plaats van constructieve kritiek te le veren. Het moreel klimaat dat thans in ons land heerscht is alles behalve gelukkig. Wij beleven een tijd van wanorde en willekeur. Heel de bevolking vraagt een rechtvaardige bestraffing van degenen die met den vijand samenheulden. Maar de laatste tijd zijn ook onschuldigem blootgesteld aan verachting en spot. Zulke behandeling moet noodzakelijker wijze een gevoel van onrust en afkeer verwekken, ook in den geest van diege nen die alles hebben geofferd voor het vaderland. De weerstandsbewegingen moeten in de rol blijven die Generaal Eissenhower hun heeft voorgeschreven. Ik vrees, dat de reactie hierop on gunstig zou kunnen zijn. VLAMINGEN EN WALEN In de regeeringsverklaring is gewag gemaakt van de verschillende landsdee- leni. Doch de tekst is te vaag en te schuch ter. De regeering heeft hier een penige kans verkeken, om een nuttige vaststel ling te doen. Wat hier in de afgeloopeni jaren ge beurd is, heeft met wezenlijke Vlaamsch gezindheid niets gemeens. Daarom had de regeering met open vizier moeten spreken. Er is geen gpvaar. Er is het feit, dat onze Vlaamsche jeugd den vasten wil heeft toe te treden tot den Belgischen staat. De beide lands- deelen moeten het land in stand houden. Nooit zijn de Vlamingen aan zoo 'n groot gevaar ontsnapt als thans. Een Duitsche overwinning zou aan het Vlaamsche volksbestaan epn doodelijken slag hebben toegebracht. Evenzeer moet echter Wallonië ver staan dat zonder Vlaanderen als tegen- gewicht het bestaan zelf van Wallonië in gevaar wordt gebracht door de zuig kracht van Frankrijk. Wij vragen aan de regeering dat zij het vraagstuk van de verhouding van Walen en Vlamingen in den Belgischen staal) zóó zou inzien, dat een gezond wallingantisme en een gezond flamin gantisme aanvaard wordt als een element van de ware vaderlandsliefde. HET SOCIAAL VRAAGSTUK De Belgen in het binnenland hadden de overtuiging dat na den oorlog het so ciale vraagstuk meer dan ooit op den voorgrond zou treden. Het leed dat wij samen droegen, heeft de ge.est van solidariteit versterkt en bij velen den zin voor de sociale noo- den verscherpt. Het feit dat de Duitschers verboden de loonen te verhoogen deed de patroons naar andere middelen zoe ken om hun werklieden ter hulp te ko men, door de inrichting van cantines, aardappelenb,edeelingen, samenaankoop, enzoomeer. Zij verschaften hun werk om te beletten, dat zij zouden weggevoerd worden. Vele patroons hebben dus een nieu wen kijk gekregen op de sociale proble men van onzen tijd. De arbeiders hebben beter dan ooit de solidariteit begreppm die hen bindf met hun onderneming. Het volk heeft gevoeld dat de arbei ders- en bedipndenstand tengevolge van de opeischingen den Zwaarsten tol moest betalen. Uit dit alles is het verlangen ont staan naar een socialp politiek, ingegeven door solidariteit en wederzijdsche ver standhouding van al de standen. Tusschen de vertegenwoordigers van het patronaat en van de syndicale bewe ging werden de grondslagen besproken van het toekomstig sociaal statuut. Daar moet de regeering de inspiratie zoeken voor haar eigen sociale politiek. Meer dan ooit dient de werkman te gen al de risico's van het leven gevrij waard te worden, en moet hem en zijn gezin een menschwaardig bestaan wor den verzekerd. De veralgemeening der sociale verze keringen met vrije keuze van de vereeni- ging, zal op dat gebied een der doel matigste middelen zijn. Zoo de werkman acht uren per dag op d,e fabriek doorbrengt, dan blijven er zestien uren door te brengen in zijn gezin. Dit is het centrum van zijn ge voelsleven,. waar hij kracht en levens vreugde moet vinden. Alle sociale maatregelen moeten der halve berekend worden op het arbeiders gezin. De sociale politiek die geen familie- politiek is, is niet volwaardig mensche- lijk. De regeering van Londen heeft de wetgeving te niet gedaan die zij meende door de Duitschers te zijn geinspireerd. Zij mag niet vergeten dat de Duitschers zich steeds verzet hebben tegen een poli tiek ten voordeele der groote gezinnen. Wij hopen dat de regeering deze politiek in pere zal herstellen. Wij willen socialen vrede, door de uitbreiding der paritaire commissies de veralgemeening van de collectieve over eenkomsten en het inrichten van scheidsgerechten. Er dient onderzocht te worden hoe aan de opvatting van associatie van ka pitaal en arbeid, de bovenhand kan ge geven worden op de notie van onder geschiktheid. Wij meerden dat men de nijverheids- en handelsondernemingen moet aanmoedi gen, die een aandeel in de winsten af staan aan hun personeel. Meer dan vroeger moet er op het ze delijk welzijn van den jongen arbeider gelet wordpn, zooals beoogd wordt door het statuut door de Katholieke Arbeiders jeugd ontworpen. DE PERS In den Staat zijn nieuwe machten op gestaan die in ruime mate het openbaar leven beïnvloeden, te weten de pers, de radio, de banken, de nijvprheidsmono- polies, enz. De Staat moet beletten dat zij hun invloed tegen het algemeen bplang zouden kunnen uitoefenen. De Belgische pers dient vrij en onaf hankelijk te zijn van eiken vreemden in vloed, de beteugeling d.er misbruiken moet vlug gebeuren, en een orde der dag bladschrijvers moet waken op d.e waar digheid van onze pers. NATIONALE PROBLEMEN Wij laten groote nationale problemen onbesproken. De Belgen die in ftet binnenland on der hetzelfde juk leefden, zouden niet begrijpen, dat wij geen edelmoedige op lossing zouden kunnen vinden voor de prikkelende vraagstukken, die ons in 't verleden hebbpn verdeeld. Een definitief accoord voor het schoolvraagstuk kan gevonden worden op grondslag van een gelijke tusschenkomst van de openbare machten in dp uitgaven voor het lager, normaal en technisch onderwijs. De ontwikkeling van een hoogercn nationalen zin moet mogelijk maken, dat de taalkwestie in een geest van on derlinge waardeering opgelost wordt. Wij hopen dat de Regeering, waarin het Franschsprekend .element zoo ruim schoots werd bedacht, er zal op waken, dat het vertrouwen der Vlamingen in België niet zou verdrongen worden door een gevoel van onzekerheid. Tact en een oprechte wil van verstand houding zijn geboden, niet alleen voor Lands Regeering, maar ook voor alle instellingen die de nationale vlag in top voeren. BESTRAFFING De Belgen, die dikwijls het slachtoffer van de collaboratie zijn geweest, zijn het allen eens om een voorbeeldige be straffing te eischen. Zij walgen van al degenen die zich aan verraad hebben schuldig gemaakt, meer nog, van de ver antwoordelijke leiders en van de bedrij ven die rechtstreeks met d.e Duitsche oor logsvoering hebben medegewerkt, en vooral van de verklikkers. Dp Belgen vragen dat bij de rechts- bedeeling de rechten van de verdediging worden eerbiedigd. Dat de rechtspleging snel wpze, maar dat terzelfder tijd aan het Krijgsauditoraat de noodige tijd worde gegund om de dossiers aan te leggen. Het mag niet gebeuren dat de processen blijven aanslepen. Welnu, in dien geen andere maatregelen worden, genomen, zal nog lange jaren naar den afloop van die processen mogen gewacht worden. Het hoort dus dat de maatregelen van algemeenen aard worden genomen, er ik betreur het dat de regeering van Lon den daaraan niet gedacht heeft. Waar om, bij administratieven maatregel, de Belgische nationaliteit niet ontnemen aan bepaalde kategorieën van collabora teurs, hun tevens de verplichting opleg gen zich een of tweemaal per week bij de overheid aan te melden, en hun geen gedwongen verblijfplaats aanwijzen Verschillende onder ons, onder meer de heeren Vinck, Leyniers, Memets, en ik zelf, hebben gedurende lange maan den de gelegenheid gehad de aangename kantein. van een dergelijken maatregel naar waarde te schatten Deze maatregel zou dat onschatbaar voordeel hebben dat hun elke politieke bedrijvigheid wordt ontzegd en dat de bedreiging eener uitzetting hun steeds boven het hoofd hangt. H,et is evenwel niet te dulden dat be klaagden door de straten worden heen en weer gesleurd, dat zij worden bespot en geslagen, en dat k,erels, die dadelijk na de bezetting in de rangen van de weer- standsgroepeeringen hebban kunnen bin nensluipen, de wapens dragen en aan de wettelijke overheid hun wil opdringen en deze autoriteiten bedreigen wanneer zij hun taak willen uitvoeren. Hpt gansche land verwacht van de re geering, geen redevoeringen, maar da den, om een einde te maken aan een anarchie die de openbare orde en den vrede in het gedrang brengt. Doch de staatsburgers die in Mei 1 940 aan de commandoposten stonden en die, terwijl 2 millioen Belgen op de vlucht sloegen, moedig op hun post zijn gebleven, hebben een moeilijke taak vervuld. Talrijke uitmuntende patriotten hebben echter vergissingen kunnen be gaan, ondanks den bijstand van de meest vooraanstaande raadgevers waarop zij veelal beroep deden. Wie zou zoo ver waand zijn staande te houden dat hij zich tijdens den oorlog nooit heeft ver gist Ik betreur op dit gebied de haast waarmede tot sommige schorsingen of aanhoudingen werd overgegaan. Hoewel ik de omaanechtbaarheid er ken van de personaliteiten door de re geering aangesteld als leden van de com missie belast met het desbetreffend on derzoek, zou ik verkozen hebben deze taak uitsluitend te zien toevertrouwen aan Belgen uit het binnenland, die beter (Zie vervolg 2de bladz.) Ons artikel «Recht en Rechtvaardig heid» schijnt nog al beroering opge wekt te hebben. Wij ontvangen er vol genden brief over: Heeren van het redactiecomité, In uw nummer van 1 Oktober las ik met veel genoegen het artikel getiteld «Recht en Rechtvaardigheid». Naar de ze twee zaken snakken wij allen om ter meest. Maar ik voel mijn bloed nog ko ken, als ik bedenk wat daar ingeslopen was. Wie kan aannemen dat gij daarin liet komen: «Klachten moeten ondertee kend ingeleverd worden, en echt ver klaard door twee getuigen»! Dat maakt, als ik Mijnhper die duchtig aan zwarten handel deed met en zich na de bevrijding vooruitschoof in de Weerstandsbeweging, als ik dit heer schap of ander,e groote heeren, die mis deden, wou aanklagen, dan, ja dan zou ik mijn aanklacht moeten onderteeke nen. En als zij vrij komen, krijg ik op mijn arme schouders gansch het wrekpnd gewicht van hun overmacht. En dat is nog niet genoeg! Ik zou nog twee waag halzen moeten te werk stpllen om mijn aanklacht te bevestigen. De bittere weer wraak zou ook hen treffen. Neen, mijne heeren, het gerecht moet niet doof blijven voor de klachten uit dp duisternis, het luistert wel naar de advo caten. Een goed rechter spoort de waar heid op door alip middelen. Als wij de waarheid vooruitbrengen, moeten wij ons niet prijsgeven aan de wraak. Voor de rest, ga ik er mede akkoord dat de wpt in alles te onderhouden blijft. Beste Groeten. (Handteekening: onleesbaar) Wij geven dit schrijven weer zonder kommpntaar; onze lezers mogen ook eens 'n ander klok hooren. Wij vervin gen evenwel de naam van derde perso nen en de omstandigheden die ze ken baar maakten door puntjes. Onze toeval lige correspondent zal het ons niet ten kwade duiden dat wij dus voor hem dpze algemeen geldende gedragslijn der pers volgen. Wie de wapens opneemt, om zijn vaderland te verlossen, dient de Gemeenschap I EEN PRIESTER VERMOORD TE HERSELT DOOR DE S.S.-MANNEN. Alvorens Herselt te verlaten hebben de S.S. 4 bewoners, waaronder den E. Hper Van Wesemael, gedood. Deze laaste heeft vreeselijk mishandeld geweest, na zijn oogen uitgestoken te hpbben, is zijn schedel ingeslagen ge weest door de kolf van. hun geweer en om zeker te zijn van de dood van hun slachtoffer, nog een kogel door zijn hoofd geschoten. vA/*- Het roer is in handen van de heeren L. Bekaert, Professor Edg. De Bruyne, R. De Decker, J. De Schuyffeleer, R. Goris, T. Herbert, P. Van Steenbergen, die lpden zijn van den raad van Beheer of van het Bestuurscomité, inafwachting dat de algemeene vergadering den vol- ledigen raad zal aanstellen. Directeur is professor Dr Camille Van Deyck. Dp hoofdredactie werd toever trouwd aan Mejuffrouw B. Hollants, die rekenen kan op een nieuwe ploeg redac teurs en medewerkprs .waarvan het beste mag verwacht worden. NIET SAMENSCHOLEN De bevolking wordt er aan herinnerd dat, Iuidens het Koninklijk Besluit van 25 April 1940, alle verzamelingen, op- tocht.en, meetings, betoogingen en alle samenscholingen op den openbaren weg of in open lucht, op de voor het publiek toegankelijke private terreinen, vprboden zijn, tenzij door den burgemeester, ten minste vijf dagen vooraf, vergunning is vprleend. Alle inbreuken op dit verbod worden bestraft met een gevangenzitting van dagen tot 3 maanden gevangenzitting en met pen boete van 26 tot 300 frank of enkel met een dezer straffen behoudens de zwaardere straffen door het Strafwet- bopk voorzien. Wie naar de wapens grijpt, om politiek te voeren, wil diktatuur 1 BERICHT AAN DE FAMILIELEDEN Duizenden onzer landgenooten zuch ten, nog in gevangenissen in Duitschland. Zij hopen voorzeker, evenals wij, op een spoedigp verlossing, nu de geallieer den met zulke reuzenschreden aan de uiteindelijke redding van Europa wer ken. Om dp politieke gevangenen dan zoo spoedig mogelijk terug naar hun Vader land te voeren, moeten de overheden echter in 't bezit gestpld worden van na men en adressen om een, lijst te kunnen opmaken. De belanghebbendpn worden dus aanzocht, zoo spoedig mogelijk, aan 't ministerie van Justitie te laten gewor den: Naam, voornamen en adres dpr ge vangenen. Er dienen ook aan toege voegd, alle mogelijke inlichtingen weïke pr zouden toe bijdragen om op het ge paste oogenbük deze ongelukkigen terug te vinden. Het adres van het Ministerie is: Poe- laertplaats, te Brusspl. Men verzoekt ech ter de belanghebbenden, zich te onthou den persoonlijk bezoek te brengen aan dit adres, daar dit alleen vertraging kan brengen in de werking, die zoo vlug mogelijk moet worden voortgezet. DE VLAMINGEN IN DEZEN TIJD We lezen in uDe(n) Standaard», sprekend over zijn programma Het Vlaamsche renovatiewerk zet het voort .bewust van de grootheid van die taak .bewust van Vlaanderpns eigent waarde en eigen roeping. Met kalme zekerheid wil het de Vlaamsche gempenschap opvoeden tot het besef, dat in het beamen van, de es- sentieele en vitale nationale waardpn de kiem gelegen is van onze aanstaande, nieuwe grootheid. De ophpffing van elke ideologische tegenstelling tusschen onze Vlaamsche verzuchtingen en de Belgische gedachte, zal leiden tot een gewijzigde houding in alle vraagstukken welke den Staat, het gezag in den Staat, en de nationale Bel gische gemeenschap raken. Met kracht zal gereageerd worden te gen elke poging om het land te verdep- len of zijn staatkundige eenheid te be dreigen. De ppriode van het gezeur over fede ralisme en het conditioneel staatsburger schap is definitief afgesloten. Voor minderwaardigeidscomplexen heeft «Dp Standaard» geen respect en verzamelaar spelen voor de grieven- trommel wil hij niet. Wel weet het dat er nog groene vruch ten hangen aan den struik van onzp taalwetten door jammeren echter wor den ze niet rijp, wel door kranig ingrij pen op tijd en stond. De driekleur wappert aan onzen Standaard. Waarom Omdat wij ,door volledig ons zelf te zijn, met verrassing, die spoedig blijdschap werd, ons Vlaan- derend als integreerend deel van België hebben herkend. Als Vlamingen willen wij schouder aan schouder met de Wa len staan ter consolideering van de na tionale gemeenschap, waarin de Vlaam sche burger pn de Waalsche mijnwerker, waarin boer en groot-industrieel broe derlijk zijn .waarin van hoog tot laag iedpreen zijn eigen plaats kent en lief heeft In het België van onze toekomst is Brussel niet langpr de struikelblok waar op de zoo gewenschte eenheid telkens afstuit .maar het samen vloeiingspunt van beide nationale culturen, de schoon gewelfde brug van Noord naar Zuid. Onze spontaan gegroeide trouw aan het gemeenschappelijk vaderland, het bpwustzijn van onze gemeenschappelijke kracht en dp zekerheid omtrent onze ge meenschappelijke toekomst, gaan ge paard met het bewustzijn dat wij Zuid- Nederlanders zijn en behoorpn tot de Nederlandsche beschavingsgemeenschap. Wij zijn niet bang van de staatsidpe en willen ze in al haar geledingen, tot haar recht zien komen ondpr de hoede van het Bplgisch vorstenhuis, dat wij, in alle oprechtheid blijven toegedaan.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1