De Finantieele maatregelen De KrljflSTerrlclitliuen. RANTSOENZEGELS t ssjm Dag( Ei: W M, De Stem van Katholieke Leiders. doel en werking AAN HUN Aan van de Nu d volledis hoedan het Gej gpmeenj eieren pen, di bij de Zi] 1 heldha vrijdinf gedrag De Verboj land gespaa uw hu lk en gek Hel van geleid. Het" meeste soldae,* Dit dat u- De o< j gebiec u bevr' soldal pen,, der rr Mi danig t leden dat d; geve ca vel v waak dracb mili te nen i ders derrit aan men. Dc voor Te- moet1 het w geme D onze1 wij r haas, genc^ vlop< wacl hun ten oud- Bel# vers pers de uit c gevj biz< het br KjL Vervolg van bladz. 1 in staat waren de houding van de be trokken ambtenaren te beoordeelen. Ik wil dienaangaande niet verdpr uit weiden. Wat meer bescheidenheid zou trouwens geen kwaad doen aan onzen go,eden naam ten overstaan. van onze Verbondenen. Laten wij met krachtdadigheid onder ons* en met de vereischte kieschheid de zuiveringsactie volbrengen, doch laten wij met fierheid den prachtigen geest •van weerstand van heel het Belgis he volk hoog houden. Dp regeering heeft de verdiensten van de weerstandsformaties willen erkennen, alsmede haar belang voor s lands be staan daags na de bevrijding, een van de leiders van het onafhankelijkhsidsfronl in haar schoot op te nemen. Wij begrijpen dat aldus hulde wordt gebracht aan de weerstandsformaties welke ook haar benaming en haar ver dienstpn zijn. De communistische partij heeft twee zetels in de regeering geëischt wegens haar aandepl in den weerstand en zij heeft ander haar toetreders de persona liteit aangeduid die de weerstandsforma ties moet vertegenwoordigen in den schoot van de regeering. Ik hoop dat wij geen monopolies van vaderlandsliefde zullen instellen. De communisten hpbben een werk zaam aandeel gehad in deze actie, maar naast hen bevonden er zich duizenden anderen, Vlamingen pn Walen, katholie ken, liberalen en socialisten, die tot alle klassen van de maatschappij behooren De weerstand van hpt land is bewon derenswaardig geweest en wij mogen niet vergeten dat het, in 1940, de stem van kardinaal Van Ropy was die ons aan toonde welke redenen wij hadden om vol hoop te zijn zooals wij evenmin het prachtig voorbeeld van vaderlandsliefde van den burgpmeester van Brussel mogen vergeten. Ik stel er prijs op hun onze dankbaarheid te betuigen voor den op beurenden troost die zij ons hebbpn ge bracht. België en de toekomstige gene raties moeten den gepst van weerstand en van opoffering van hen die voor hun land geleden hebben of er voor gestor ven zijn, in hoogp eere houden. Zij die de jeugd opleiden moeten het zich tot een plicht rekenen de liefde voor het Vadprland te ontwikkelen. Zij moeten een nationalen geest in het leven roepen die niet denkbaar is zonder een gepst van opoffering voor een hooger welzijn. POLITIEKE HERVORMINGEN op aan dat de regeering blijk geeft van onafhankelijkheid bij haar bpnoemingen, het gelde de magistratuur of de admini stratie, dat zij personen kieze die zich opdringen, niet door het aantal of de be langrijkheid van hun prestaties, maar door hun kennis, de rijpheid van hun oordepl, de rechtschapenheid van hun karakter, hun getrouwheid tegenover het vaderland mannen, in één woord, die door hun respectievelijke functies er toe bijdragen om ons, zooals wij het al len verlangen, pen grooter en meer ge waardeerd België te geven. De rechterzijde zal een votum van ver trouwen uitbrpngen. Wij weten dat de regeering al hare krachtpn aan s lands heropbeuring moet besteden. Maar het hoort dat wij, langs onze commissies om, kennis krijgen van de besluiten waar mede een princiepskwestie is gemoeid. HET KOOLZAAD MOET GELEVERD WORDEN De verbouwers van koolzaad zijn ge houden het winter- pn het zomerkoolzaad goed droog en gezond, onmiddellijk al te leveren aan de handelaars met wie zij epn kontrakt hebben afgesloten. De handelaars-verzamelaars van kool zaad moeten dit koolzaad in ontvangst nemen en leveren aan de olieslagerijen en de drooginrichtingen, volgens de on derrichtingen, dip hen vroeger medege deeld werden. De bepalingen betreffende de hoeda nigheid van hpt zaad, de ontleding, den prijs en de betaling der premie blijven ongewijzigd. STAD AALST BEVOORRADINGSDIENST TOT DE 55ste UITREIKING VAN DE aan de rechthebbenden, zal overgegaan worden in den voormiddag van 8 u. 1 5 ii in J» van u. 30 tot 5 uur, in de orde als hier- NIEUWSTRAAT, 39 Sectie 2-4 Voormiddag Sectie 6 Namiddag HULDE AAN DEN KONING L*e oorlog is niet ten einde; de Ko lin.j zplf is nog altijd gevangen. Wij open dat hij weldra in zijn gpzin en zijn land zal kunnen terugkeeren. Van deze gele genheid maak ik gebruik om mijn dank te betuigpn aan den Prins-Regent, die er in toegestemd heeft de moeilijkp op dracht op zich te nemen de natie tot aan 's Konings terugkeer te leiden. Duizenden soldaten en burgers zijn nog in de handen van den vijand. Hon derd duizenden arbeiders bevinden zich nog in Duitschland. Wij zullen ons geen rust gunnen vooraleer zij allen bevrijd zijn, en wij verheugen ons over de be noeming, door de Regeering, van een commissaris voor de repatrieering. Sedert vier jaar zijn talrijke opvattin gen geëvolueerd. Langpn tijd werd de jeugd uit de politiek en de manifestaties van het nationaal leven geweerd. Hpt ware wenschelijk dat de jeugd voortaan er het hare zo utoe bijdragpn om het land te dienen, het te leiden en het in de een heid deelachtig te maken aan al de wel daden van den vrede. Dc Britten vorderen ongeveer ander- halven kilometer tijdens de hevige ge vechten, die thans ten Zuiden van Arnhem woeden. Gezifn generaal Uemp- sey zijn begrensde doeleinden bereikt heeft, is de aktie tijdelijk stopgezet. Ten Noorden van Poppel en Nieuw- brug zijn de Engelschen 5 km. vooruit gekomen. Zij hebben Nieuwkerk op 6 1 /2 km. van Tilburg bereikt. Het 1ste Amerikaansche leger bezette Meprlo op 90 km, ten noorden van Aken. DE STRIJD TE DUINKERKEN HERVAT De wapenstilstand te Duinkerken nam Vrijdagmorgen te 10 u. een einde. 19 000 burgers werden uit de stad wpg- gevoerd. De Kanadeezen maken zich ge reed om een grooten stormloop in te zetten. AMERIKAANSCHE VOORUITGANG IN DUITSCHLAND De Amerikanen vorderden ongpveer twee kilometer en veroverden de stad Beggendorf. tot 11 u. 30 en in den namiddag onder aangeduid. ROOSEVELTLAAN, 14 DONDERDAG 12 OCTOBER Sectie 1-3 Voormiddag Sectie 5 Namiddag VRIJDAG 13 OCTOBER Sectie: 7-9 Voormiddag Sectie: 1 1 Namiddag MAANDAG 16 OCTOBER Sectie: 13-15 Voormiddag Sectie: 17 Namiddag DINSDAG 17 OCTOBER Sectie: 19-21 Voormiddag Sectie: 23 Nami Spctie: 8-10 Voormiddag Sectie: 12 Namiddag Sectie: Sectie 14-16 Voormiddag 18 Namiddag KERKELIJK NIEUWS IN AL DE KERKEN ZONDAG DIENSTEN ZOOALS NAAR GE WOONTE. IN ST.-MARTINUSKERK GEEN 10 U. MIS. Sectie: 20-22 Voormiddag Spctie: 24 Namiddag te ontdoen daar dp onderhoudskosten ge dekt worden door het geleverde werk. Aalst, den 6n Oktober 1944. De Burgemeester, A. NICHELS ZONDAGDIENST DER APOTHEKEN Zondag 8 Oktober van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 u. zal de Apotheek open zijn van Mr Delbecq, Werf. Voot de Mutualiteiten. De Apothepk «Volksverheffing», in de Korte Zoutstr., 28, op dezelfde uren. BELANGRIJK BERICHT AAN DE BEVOLKING EN DE WINKELIERS De Burgemeester der Stad Aalst heeft de eer de winkeliers nogmaals te verwit tigen dat ze verplicht zijn hun waren aan de vastgestelde prijzen te verkoopen; dit op straffe van sluiting hunner uitba ting. Dp Burgemeester vraagt aan de bevol king hem te helpen de zwarte markt te bpkampen in de mate van het mogelijke en verzoekt haar hem de laakbare feiten ter kennis te willen brengen. A. NICHELS. Burgemeester. In het begin van den oorlog kwamen zepr uiteenloopende opvattingen betref fende de toekomstige inrichting van Bel gië tot uiting. Sommigen hebben ge meend dat, om de onvolmaaktheid on zer instellingpn te verhelpen, het aange wezen was er een meer dictatorialen vorm aan te geven. Deze opvattingen zijn maar van korten duur geweest. Men heeft spoedig den kwaden kant ingezien van dergelijk regime, dat uitloopt op de tyrannie van één man, een clan of epn partij, en dat slechts kan voortbestaan door te steunen op een uiterst streng po- litieregime pn dank zij verklikkingen. Ndipn dergelijke opvattingen konden tc uiting komen, dan ligt daarin het tee- ken, van een verzwakking van 's lands instpllingen, het teeken dat zij niet meer konden opleveren wat men er mocht van verwachten. Sedert lang maakten de gebreken on zer instellingpn de beste geesten bezorgd Als bewijs wil ik slechts de werken van het «Studiecentrum voor de hervorming van den Staat» aanhalen. Het krediet van hpt parlement was geschokt; de talrijke vergaderingen, dik wijls zonder veel belang en door een te gering aantal leden gevolgd, soms door tooneelen van wanorde gestoord ,epn onsamenhangende en onvoorbereide wetgeving, hadden epn betreurenswaar digen indruk op de openbare meening. Een parlementaire vergadering is de plaats waar de verschillende strekkingen die om de macht wedijveren in het strijd perk komen; gloedvolle besprekingen zijn er onvermijdelijk. Onze commissie vergaderingen behouden doorgaans een kalme atmosfeer, maken ernstige studie mogelijk, doch zijn niet gekend van het publiek. Een zeker aantal mijner vrienden van het parlement en ik zelf, wij hebben er rijp over nagedacht. Wij zijn samen ge komen om de oorzaken op te sporen en naar redmiddelen uit te zien. Het is thans niet het gpschikt oogen- blik om die vraagpunten aan te vatten. Moeten onze kieswetten gewijzigd, het aantal verkozenen beperkt, de rpchten der vertegenwoordiging van het gezin her kend worden? Dit alles moet in de ka m- te van den vredestijd aan de beurt ko men. Ik hoop dat deze hervorming door al de partijen zal gopdgekeurd worden. Wij zullen eerlang een voorstel indienen met dit doel en aan de erkende vertegpn- woordigers van de groote partijen vra gen dit voorstel mede tp onderteekenen. A$rn den anderen kant komt het er De finantieele maatregelen die de Regeering zooeven heeft getroffen heb ben een dubbel doel: 1. De geldontwaarding te beletten. 2. De oorlogswinsten op te sporen. 1 1 HFT EERSTE DOEL is te beletten dat het geld zijn waarde zou er voorhanden is, hoe meer de prijzen stijgen, vooral als de goederen zeldzaa Welnu daar is nog heel weinig op de markt te koopen, maar er is enorm veel Efpld in omloop. Als men de biljetten samentelt met de bankrekeningen en de deposito s b.j van 65 miljard werd bereikt. -j-„ Er is dus overvloed van koopkracht, hetgeen noodzakelijk moet lelden naar epn katastrophale vermindering der koopkracht van het geld. Om dit te beletten zal een deel van de biljetten en van de deposito s vast gelegd worden, zoodat de omloop op radicale wijze zal verminderd worden tot beloop van hetgeen noodig is om te kunnen voorzien in de huidige econo- "'^V^deze "vastgelegde sommen zal een de.el definitief onbeschikbaar bib- ven. Een ander deel slechts tijdelijk, tot dat de markt opnieuw normaal wordt en er meer geld noodig is. - 2 j HET TWEEDE DOEL van dp finantieele maatregelen, is het opspo ren ten eerste van de Duitsche vermogens in België, ten tweede van de oorlogs- WinSHet is niet aannemelijk inderdaad dat de Nazi's hier hun geld zouden kun nen verbergen, en anderzijds dat diegene die abnormale winsten hebben ge daan gedurende den oorlog, met de profijten zouden blijven zitten. Wat wordt er dan gedaan om dit te beletten? Welnu iedereen moet zijn biljetten, deposito's en effecten aangeven. De ef fecten dus de titels, obligaties, enz die men wil verhandelen moeten gede poneerd worden en de opbrengst van de verkooping zal gedeeltelijk geblo- Wii staan dus voor een reusachtige controlemaatregel, die toelaten zal te doen wat de rechtvaardigheid gebifdt zoodat niemand zal kunnen ontsnappen aan de taxatie op de buitengewone winsten. Eens dat het geld omgewisseld is en de fortuinen gekend zal de Kegee- ring maatregelen kunnen treffen betreffende het lot van de definitief geblo- keerde biljetten en kunnen beslissen of ze onder vorm van belas mg zullen op geslorpt worden, ofwel onder vorm van titels op den staat zullen vervangen WOrd Strenge maatregelen worden voorzien opdat alles regelmatig zou gebeuren. BIJZONDERSTE BEPERKINGEN Van 9 tot en met 13 Oktober moet iedereen aangifte doen van de bil jetten van 100, 500, 1000 en 10.000 fr. die hij bezit. Die aangifte moet hij neerleggen in, de Nationale Bank, in de Banken of in df. postontvangerijen. Daar zal hem een ontvangstbewijs afgeleverd worden dat men zorgvuldig moet bewaren. 2 Terzelfdertijd kan elk houder van f-en kaart van gezinshoofd onmid dellijk de ruiling bekomen van de tegenwoordige biljetten tegen nieuwe ten be- loope van 2000 fr. per persoon deel uitmakend van zijn gezin. De houder moet het coupon Nr 1 2 van de rantsoenkaarten «Niet eetbare producten» afleveren. De biljetten die aldus geruild worden moeten niet begrepen worden in de bovengenoemde aangifte. 3.)Van af 9 Oktober hebben de tegenwoordige biljetten geen, wettelijke koers meer, behalve die van minder dan 1 00 fr. 4 Er zal later aangekondigd worden wanneer de biljetten, moeten gede poneerd worden. Dus vo°or het oogenblik alleen de biljetten aangeven, niet neer leggen. VOORUITZIENDE JONGELINGEN die U een schoone betrekking wilt ver- zekeren, „T LEERT VREEMDE TALEN Fransch Engelsch Duitsch volgt daartoe de Handels- en. Talencur sussen in St-Camillusgesticht, tp Aalst. De lessen worden gegeven eiken Zon dag namiddag van 1 u. 30 tot 4 u. 30, en leert er tevens dp Handelswetenschap pen. Wie daarbij nog 't Snel- er Machineschrift wenscht aan te leeren volge dp lessen tot 6 u. 30, of tot 7 u 30,°naar schikking der studiejaren. De leergangen worden gegeven onder toezicht van Staat en Provincie, door elf gpdiplomeerde leeraars. Inschrijving Eiken Zondag van 10 u. 30 tot 12 u. voormiddag. BEKENDMAKING In opdracht van het Ministerie van Landbouw en van Bevoorrading wordt het volgende ter kpnnis van het publiek bracht DOOR DE DUITSCHE TROEPEN WEGGENOMEN PAARDEN Een betrekkelijk groot aantal paarden werd aan Belgische onderhoongen ont nomen door Duitsche troppen bij hun af tocht of doortocht. Een zéker aantal van deze paarden werden daarna achtergelaten bij den te rugtocht, en kwamen al dan nipt tegen betaling, in handen van personen die meenden er in ^olle recht te kunnen, over beschilckpn. Enkele werden afgeslacht en HET STEDELIJK ZWEMBAD HEROPEND Het zwembad is terug geopend voor het publiek. De uurrooster is dezelfde gebleven als voorheen. De kuipbaden zijn ook ter beschik king van het publiek: Donderdag, Vrij dag en Zaterdag van 9-12 u. en van 14 tot 18,30 u. en 's Zondags morgpns van 9-12 u. S. C. EENDRACHT Eindplijk zullen we opnieuw elke week het nieuws kunnen geven over het football sport in Aalst Eerst en vooral mogen we ons ver heugen dat onze installaties gespaard r bleven en nog meer dat meest al onze spelers reeds in ons midden zijn en on- zp kleuren zullen kunnen verdedigen. Twee spelers: De Block en. Becqué, werden door het bestuur voorloopig ge schorst, tot dat hun geval zal onderzocht geweest zijn door dpn Belgischen Voet balbond; en bpslissing genomen. Er is nog niets beslist voor toekomend seizoen, enkel zijn we zekpr dat de eere divisie-clubs onder elkaar zullen spelen. Zondag reist onze eerste plopg naar Brussel en speelt tegen White Star om 3 uur. PLOEG: Van der Veken Corne- lis De Brauw Pptit De Buck Dealman Moreels Voogt Van der Burght De Waegeneer Kint. De scholieren zullen er een. voormatch spplen tegen de scholierenploeg van White Star, om 2 uur. PLOEG: Kieckens Putteman De Gols Goossens Heuninck Meert Bultez Cornand D< Waen Van Geit Spaens. V. G. GROEP TIJL Op Maandag 9 Oktober 1944, t< u. 30 wordt door dezp kring een VOORDRACHT- EN MUZIEK-AVOND ingericht in de aangename zaal Madeion Groote Markt, alhier. Toegang kosteloos. VERWACHT kortplings opvoerin; van de mooie comedie Chateau d Bersac ten bate van «Erkentelijk hpid Ik ondergeteekende, Apotheker Gi bert DELBECQ, Werf, laat weten aa de bevolking dat hij onder valsche bj tichting van spionnage aangehouden g< r weest is in Oombergen en dus al de ar beschilckpn. Enkele werden a ges a i dere gpruchten valsch zijn. hun vleesch voer het verbruik geleverd, Elke valsche aangifte wordt streng gestraft. Het is dus vprbqden geld van een andere op zijn naam af te geven. andere leven nog en worden gebruikt door hun verwerver. Dezer, natuurlijk ongeoorloofde, toe stand wordt door onderstaande bepalin gen geregpld. Commissies zullen ingesteld worden voor het identificeeren en het verdeelen van deze paarden. Het is nochtans noodzakelijk dat reeds nu alle inlichtingpn, die toelaten zich rekenschap te geven van den, toe stand in elke gemeente, zouden verstrekt worden aan de gemeentelijke overheden. Daartoe dienen, ten Stadhuize - Bu reel 7, kenniss te komen geven: 1 de personen die achtergelaten paarden in hun bezit hebben, met nauw keurige aanduiding van het aantal en het signalement dezer dieren, en met vermel ding van den datum van verwerving en de omstandigheid onder dewelke deze heeft plaats gehad; 2) de personen bij dewelke paarden werden weggenomen, met nauwkeurige aanduiding van het aantal en van hun signalement, en van den datum en de omstandigheden waarin de wegneming plaats had. De eigenaars van achtergelaten paar den die weten waar de dieren zich be vinden, moeten zulks eveneens komen mededeelen en daarbij zoo nauwkeurig mogelijke inlichtingen verschaffen voor de identificatie van de dieren. In afwachtng van de beslissing der hoogere overheid betreffende de be stemming dezer paarden wordt aan de toeval lige bezitters verboden zich ervan Met achting. DE HONDENCLUB ST. ROCHUS lokaal bij den Heer Prosper VA KOONINGSLOO ,café «Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht a zijne Leden en Hondenliefhebbprs d van af Zondag aanstaande, 8sten O tober de lessen voor Hondenafrichtii herbpginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. - Inschrijvingen ten lokale of bij den s cretaris Kamiel STALPAERT, 10. B terstraat, Aalst. De persoon die aan mijn poort mij Siameesche kat opgenomen heeft, ver den Woensdag, tusschen 3 a 4 uur den namiddag, wordt vriendelijk v zocht deze terug te brengpn tegen, goe belooning. L. BRANTEGEM Zonnestraat, No 1 1Aalst. MEN VRAAGT bekwame M( hoog loon. Zich wenden Keizerli Plaats 52 (Roospveltlaan)Aalst. GEVRAAGD Keukenmeid v groot gezin, zich wenden. Priester Dat plein 2 Aalst. GEVRAAGD goede meid, kunne goede keuken, familieleven voor g van drie dames. Adres: Priester Dal plein, 2, Aalst. Verantw. uitgever, Guataaf San' Schoolstraat 1 6, Aalst. ijiiflr -• - .w-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2